Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 17. 09. 2013 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 17. 09. 2013 (formát pdf, velikost 258,47 KB)

usnesení č. 120/13
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 121/13

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Jaromí Kroužil - předseda
- Ing. Marek Novohradský
- Ing. Terezie Šmolíková

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Mgr. Josef Štefl
- p. Radek Pulkrábek


usnesení č. 122/13

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1614/1 orná půda o výměře 1078 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví ***** do vlastnictví Města Litomyšle za účelem umožnění zainvestování a zpřístupnění sousedních pozemků určených pro výstavbu RD.


usnesení č. 123/13
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 401/1 trvalý travní porost o výměře 4545 m2 v katastrálním území Nedošín z ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha do vlastnictví města Litomyšle podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Jedná se o pozemek pro stavbu veřejně prospěšné stavby cyklostezky.


usnesení č. 124/13
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 5/13 ze dne 19.2.2013: ZaM souhlasí se směnou dílu "a" o výměře 8 m2 ze st.p.č. 86/1 zastavěná plocha a nádvoří a dílů "b+d" o výměře 4 m2 ze st.p.č. 86/2 zastavěná plocha a nádvoří oddělených podle geometrického plánu č. 795-115/2012 v katastrálním území Záhraď ve spoluvlastnictví ***** za díl "f" o výměře 12 m2 z p.p.č. 114/1 ostatní plocha a díl "c" o výměře 0,07 m2 z p.p.č. 467/12 ostatní plocha oddělené stejným geometrickým plánem v katastrálním území Záhraď, které jsou ve vlastnictví města. Směna bude provedena bez doplatků. Jedná se o vypořádání pozemků pod chodníkem na ulici V.K.Jeřábka.


usnesení č. 125/13
ZaM souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 378/5 ostatní plocha o výměře 27 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu č. 507-115/2013. Kupní cena 120 Kč/m2. Kupující *****.


usnesení č. 126/13
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na provoz s Regionálním muzeem v Litomyšli, IČ 71191283, se sídlem Jiráskova 9, Litomyšl. Příspěvek na činnost muzea v Litomyšli ve výši 300.000 Kč/rok, v roce 2013 alikvotní část příspěvku ve výši 75.000 Kč. Smlouva na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.


usnesení č. 127/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 783 zahrada o výměře 58 m2 v katastrálním území Strakov. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2. Pozemek města navazuje na pozemky ve vlastnictví kupujících.


usnesení č. 128/13
ZaM souhlasí se směnou dílu "a" o výměře 795 m2 z p.p.č. 1614/20 trvalý travní porost v katastrálním území Litomyšl odděleného podle geometrického plánu č. 2389-70/2013, která je ve spoluvlastnictví *****, za p.p.č. 1618 trvalý travní porost o výměře 559 m2 a díl "e" o výměře 236 m2 z p.p.č. 1640/1 trvalý travní porost v katastrálním území Litomyšl oddělený stejným geometrickým plánem, které jsou ve vlastnictví města. Směna bez doplatků. Směnou bude získám prostor pro část stezky Osickým údolím.


usnesení č. 129/13
ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 5 m2 z p.p.č. 185/2 ostatní plocha v katastrálním území Záhraď odděleného podle geometrického plánu č. 818-96/2013. Kupující manželé *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP. Pozemek je připlocen k zahradě ve vlastnictví kupujících.


usnesení č. 130/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 3249/2 ostatní plocha o výměře 19 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2416-80/2013 za účelem rozšíření zahrady a usnadnění přístupu do garáže v č.p. 271. Kupní cena 120 Kč/m2. Kupující *****


usnesení č. 131/13

ZaM souhlasí s odkoupením zpevněných ploch a parkovacích stání o celkové ploše 495 m2, dešťové kanalizace (kanalizační stoka D1 s retencí - DN 600 o celkové délce 69,6 m, DN 400 o celkové délce 2,3 m, DN 300 o celkové délce 10,1 m a DN 250 o celkové délce 63 m, kanalizační stoka D1a - DN 300 o celkové délce 94 m), splaškové kanalizace S1 DN 300 o celkové délce 150 m, vodovodního řadu PVC 160 o celkové délce 100 m, veřejného osvětlení 235 m a 7 světelných bodů, které byly vybudovány dle projektové dokumentace "Bytový dům Zelená alej" zpracované firmou KIP spol. s r.o. Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl pod č. zak. 2413-63 na p.p.č. 1599/13 ostatní plocha, p.p.č. 1604/5 orná půda, p.p.č. 1614/28 ostatní plocha a p.p.č. 1614/47 orná půda v katastrálním území Litomyšl od společnosti Zelená alej s.r.o., IČ 29055164, Rejskova 1007/7, Praha 2. Uvedené inženýrské sítě a zpevněné plochy budou úplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci za celkovou kupní cenu ve výši 2,809.917 Kč bez DPH. Výstavba by měla být dokončena v roce 2013. Podmínkou odkoupení infrastruktury je bezúplatný převod dotčených pozemků - p.p.č. 1614/71 orná půda, p.p.č. 1614/77 orná půda, p.p.č. 1614/78 orná půda, p.p.č. 1614/79 ostatní plocha, p.p.č. 1614/82 orná půda, p.p.č. 1614/83 orná půda a p.p.č. 1614/84 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2418-106/2013 do vlastnictví města. Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách - první ve výši 1,500.000 Kč bez DPH v roce 2014, druhá ve výši 1,309.917 Kč bez DPH v roce 2015.


usnesení č. 132/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1604/6 orná půda o výměře 12 m2 a p.p.č. 1614/56 ostatní plocha o výměře 19 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2345-109/2012. Kupní cena 250 Kč/m2. Kupující Zelená alej s.r.o., IČ 29055164, Rejskova 1007/7, Praha 2. Jedná se o část předzahrádek u bytového domu.


usnesení č. 133/13

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1944/5 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod komunikací v ulici Polní.


usnesení č. 134/13

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizační stoky DN 300 v délce 73 m včetně 3 šachet, které byly vybudovány dle projektové dokumentace "Novostavba RD Litomyšl-Lány, parc. č. 308/4" zpracované společností BMM-PRO spol. s r.o., Blanenská 982, Kuřim v roce 2012 na p.p.č. 304/12, p.p.č. 305, p.p.č. 308/2, p.p.č. 308/3, p.p.č. 436/1 a na p.p.č. 436/2 v katastrálním území Lány u Litomyšle od manželů Poláčkových, Družstevní 176, Litomyšl. Kanalizace bude bezúplatně převedena do vlastnictví města po její výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 271.519 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizační stoky, která byla vybudována dle projektové dokumentace "Novostavba RD Litomyšl-Lány, parc. č. 308/4" zpracované společností BMM-PRO spol. s r.o., Blanenská 982, Kuřim v roce 2012 na p.p.č. 304/12, p.p.č. 305, p.p.č. 308/2, p.p.č. 308/3, p.p.č. 436/1 a na p.p.č. 436/2 v katastrálním území Lány u Litomyšle manželům Poláčkovým, Družstevní 176, Litomyšl po jejím bezúplatném převodu do vlastnictví města. Kolaudace by měla být provedena v roce 2013.


usnesení č. 135/13

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím vodovodního řadu PE DN 90 v délce 40 m, který byl vybudován dle projektové dokumentace "Novostavba RD Litomyšl-Lány, parc. č. 308/4" zpracované společností BMM-PRO spol. s r.o., Blanenská 982, Kuřim v roce 2012 na p.p.č. 286/8, p.p.č. 435/14 a na p.p.č. 436/2 v katastrálním území Lány u Litomyšle od *****. Vodovod bude bezúplatně převeden do vlastnictví města po jeho výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 12.887 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou vodovodního řadu, který byl vybudován dle projektové dokumentace "Novostavba RD Litomyšl-Lány, parc. č. 308/4" zpracované společností BMM-PRO spol. s r.o., Blanenská 982, Kuřim v roce 2012 na p.p.č. 286/8, p.p.č. 435/14 a na p.p.č. 436/2 v katastrálním území Lány u Litomyšle ***** po jeho bezúplatném převodu do vlastnictví města. Kolaudace by měla být provedena v roce 2013.


usnesení č. 136/13
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem objektů, staveb a movitých věcí dle přílohy č. 2/MJ/4/2013 vybudovaných a pořízených v rámci stavby Sběrný dvůr Litomyšl z vlastnictví Mikroregionu Svitavsko, IČ 70892261, T.G.Masaryka 5/35, Svitavy do vlastnictví Města Litomyšle.


usnesení č. 137/13

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1266/12 orná půda o výměře 3.002 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2016-3/2008 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby výrobní haly na zpracování železa, kovoobráběčství, výrobu ocelových konstrukcí a zámečnictví. Kupující KOVO Litomyšl s.r.o., IČ 27511952, se sídlem Smetanovo náměstí 103, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2, tj. celkem 1,050.700,- Kč. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemků se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebním provozu.


usnesení č. 138/13

ZaM pověřuje radu města zajištěním zpracování finanční vize Městské galerie Litomyšl na roky 2014 – 2016, aby byl reálný podklad pro jednání o personálním a provozním posílení této příspěvkové organizace k zajištění pasportizace sbírkových předmětů vzhledem k hodnotě sbírek.


usnesení č. 139/13

ZaM pověřuje RaM zajištěním podrobných komentářů k navrhovaným změnám rozpočtu a hospodářského plánu, a to zejména u položek nad 100.000 Kč.


usnesení č. 140/13

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2013 ze dne 09.09.2013 (příloha 01/FV/05/2013).


usnesení č. 141/13
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013 (příloha 01a,b,c/FIN/05/2013) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2012 ........................................................... 10.773,12 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2013 ..... 8.827,68 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách


usnesení č. 142/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2013 (příloha 02a,b,c/FIN/05/2013).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 86.331,73 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 64.438,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek ................. 21.893,73 tis. Kč
Závazné ukazatele - hospodářský výsledek kapitol.


usnesení č. 143/13
ZaM schvaluje dodatek zřizovací listiny I. MŠ Litomyšl dle přílohy.


usnesení č. 144/13
ZaM souhlasí s povýšením příspěvku pro Základní školu Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy, IČ 47487267 v částce 5.000 Kč na podporu výměnného pobytu dětí z Německa. Hrazeno z org. 355, kap. 08.


usnesení č. 145/13
ZaM souhlasí s povýšením příspěvku Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy o částku 511.609,27 Kč - grantový projekt Nové Modráskovy aktivity, hrazeno z OP VK.


usnesení č. 146/13
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z 2-10 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala PULA s.r.o., IČO 259 20 758, Dukelská č.p. 988,570 01  Litomyšl-Město dne 3.7.2013, (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/5/2013) takto: prověřit změnu funkčního využití této lokality na plochu „VS – plochy výroby a skladování“, a to společně s dalšími pozemky v této lokalitě již užívanými k nezemědělské výrobě (pila a okolní pozemky – např. parc. č. 886/2, 889, 890/1, 890/3, 920/1 a stavební parcely č.328, 329/1, 441 v k.ú. Pohodlí).


usnesení č. 147/13
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z 2-11 na změnu územního plánu Litomyšl, který podaly Školky Litomyšl, spol. s r. o., IČO 15034143, T. G. Masaryka č.p. 506,570 01 Litomyšl-Město dne 11.07.2013 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/5/2013) takto:
- výše uvedený návrh je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování – dle § 18 odst. 2 stavebního zákona „územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných i soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje“ a dle § 19 odst. 1 písm. b) je úkolem územního plánování „stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území“ – územním plánem byla stanovena určitá koncepce rozvoje území a vymezena ucelená zastavitelná plocha pro bydlení, navrácením její větší části změnou č. 2 územního plánu do plochy zemědělské výroby by byla koncepce rozvoje v této části území narušena a zůstal by pouze úzký pruh zastavitelné plochy pro bydlení obklopený ze tří stran plochami zemědělské výroby,
- zapracováním tohoto návrhu do změny územního plánu by došlo k situaci, kdy by vlastníci pozemků mohli po městě Litomyšl požadovat náhrady za změnu v území dle § 102 stavebního zákona v celkové výši cca 20,2 mil Kč,
Z výše uvedených důvodů se návrh na změnu územního plánu zamítá.


usnesení č. 148/13
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z 2-12 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala CIMBRIA HMD, s.r.o., Mařákova č.p. 1088,570 01  Litomyšl-Město dne 23.8.2013 (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/5/2013) takto: součástí zadání změny územního plánu bude i požadavek na aktualizaci zastavěného území.


usnesení č. 149/13
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z 2-13 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal Petr *****, (příloha tohoto usnesení č. 4/VUP/5/2013) takto: prověřit zařazení požadovaného pozemku do ploch “VEN – bydlení venkovského charakteru“, která podmíněně připouští zařízení hospodářství.


usnesení č. 150/13
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z 2-14 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal *****, (příloha tohoto usnesení č. 5/VUP/5/2013) takto: návrh schválit a prověřit ve změně č. 2 územního plánu pouze za podmínky, že parcela č. 1500/1 v k.ú. Litomyšl nebude pro individuální bydlení vymezena v celém rozsahu, ale jen ve výměře cca 1 000 m2 dostačující pro výstavbu jednoho rodinného domu, a současně bude vypuštěna plošně odpovídající část stávajících nevyužitých zastavitelných ploch obdobného charakteru.


usnesení č. 151/13
ZaM revokuje své usnesení č. 22/13 ze dne 19.2.2013 takto: ZaM rozhodlo návrh zadání změny č.2 územního plánu Litomyšl zpracovat a projednat ihned.


usnesení č. 152/13
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 2/2013, o vedení technické mapy obce.


usnesení č. 153/13

ZaM určuje, že v období od 11.-19.10. 2013, kdy starosta nebude přítomen nebo nebude vykonávat funkci (§ 73 odst. (3) a § 79 odst. (1) č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a zároveň nebude přítomen nebo nebude vykonávat funkci ani 1. místostarosta (§ 73 odst. (3) a § 79 odst. (1) č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) bude zastupovat starostu 2. místostarosta.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl