Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 11. 12. 2012 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 11. 12. 2012 (formát pdf, velikost 355,51 KB)

usnesení č. 121/12

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 122/12

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Jaromír Kroužil
- Ing. Vítězslav Hanzl
- p. Radomil Kašpar


usnesení č. 123/12

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Marek Novohradský
- Ing. Terezie Šmolíková 


usnesení č. 124/12
ZaM nesouhlasí se zrušením předkupního práva k p.p.č. 112/6 ostatní plocha o výměře 627 m2 v katastrálním území Nedošín dle žádosti *****. Předkupní právo pro Město Litomyšl bylo zřízeno v rámci schválení územního plánu.


usnesení č. 125/12

ZaM souhlasí s uzavřením nové Dohody o úhradě části nákladů na vypracování projektové dokumentace a o přípravě projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" s firmou HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337, panem Josefem Bouškou - realitní činnost, IČ 68239467, Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto a firmou Foxx Development s.r.o., IČ 62061305, se sídlem Ak. Heyrovského 1178, Hradec Králové ve znění dle přílohy č. 1/MJ/5/12.


usnesení č. 126/12
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1050/23 (1+1) na Komenského náměstí o podlahové ploše 35,48 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1050 na st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 25/1000 na společných částech domu č.p. 1050 na st.p.č. 2139 a podílem 25/1000 vzhledem k celku na st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupní cena 571.000 Kč. Kupující *****


usnesení č. 127/12

ZaM ruší usnesení ZaM č. 132/11 ze dne 22.09.2011 z důvodu neuzavření kupní smlouvy z důvodu neakceptace schválené kupní ceny ze strany kupujících.


usnesení č. 128/12
ZaM ruší usnesení ZaM č. 81/10 ze dne 24.06.2010 z důvodu neuzavření kupní smlouvy z důvodu ležícím na straně kupujících.


usnesení č. 129/12
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2191/67 ostatní plocha o výměře 42 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o převod pozemku pod místní komunikací a chodníkem na ulici Ludmily Jandové v místě připojení nové komunikace.


usnesení č. 130/12
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 388/11 ostatní plocha o výměře 1 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle, která je ve vlastnictví města, za p.p.č. 68/6 zahrada o výměře 1 m2 a p.p.č. 68/7 zahrada o výměře 5 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu č. 498-53/2012, které jsou ve vlastnictví *****. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude manželům Radovým uhrazen částkou ve výši 70 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků. Jedná se o majetkoprávní vypořádání po zaměření skutečného stavu zrekonstruovaného chodníku v ulici Na Lánech.


usnesení č. 131/12
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 207/234 orná půda o výměře 885 m2, p.p.č. 207/235 orná půda o výměře 396 m2 a p.p.č. 482/2 ostatní plocha o výměře 1130 m2 v katastrálním území Záhraď oddělených podle geometrického plánu č. 790-84/2012, které jsou ve vlastnictví společnosti HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337, za p.p.č. 207/225 orná půda o výměře 45 m2, p.p.č. 207/226 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/227 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/228 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/229 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/230 orná půda o výměře 16 m2, p.p.č. 207/231 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/232 orná půda o výměře 45 m2 a p.p.č. 207/233 orná půda o výměře 17 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 784-107/2012, které jsou ve vlastnictví města, za účelem ucelení pozemků pro RD a zajištění přístupu a veřejného prostoru pro vedení potřebné infrastruktury pro RD v lokalitě Na Prokopu - Lidická. Směna bude provedena bez finančního vypořádání.


usnesení č. 132/12
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 32/12 ze dne 24.04.2012: ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/18 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****, spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/72 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****, spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/144 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/144 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****, vše za kupní cenu 350 Kč/m2. Jedná se o pozemek v lokalitě u nemocnice pro výstavbu Domova pro seniory, poldru a bytových domů.


usnesení č. 133/12

ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 24.09.2012 na budoucí odkoupení komunikace a související dešťové kanalizace se společností Zelená alej s.r.o., IČ 29055164, Rejskova 1007/7, Praha 2. Dodatkem smlouvy bude odsouhlasena změna č. 1 projektové dokumentace "Komunikace Zelená alej - změna 1A a 1B" zpracované firmou KIP spol. s r.o. Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl pod č. zak. 2537-63/2. Podmínkou souhlasu se změnou trasy komunikace je bezúplatný převod stavbou dotčených pozemků do vlastnictví města.


usnesení č. 134/12

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem dílu "a" o výměře 53 m2 odděleného z p.p.č. 1614/1 orná půda v katastrálním území Litomyšl podle geometrického plánu č. 2321-86/2012 ze spoluvlastnictví ***** a ***** do vlastnictví města. Jedná se o pozemek dotčený změnou trasy komunikace Zelená alej.


usnesení č. 135/12

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1614/48 orná půda o výměře 87 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2321-86/2012 z vlastnictví společnosti Zelená alej s.r.o., IČ 29055164, Rejskova 1007/7, Praha do vlastnictví města. Jedná se o pozemek dotčený změnou trasy komunikace Zelená alej.


usnesení č. 136/12

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy PHATEC s.r.o., IČ 28772041, Dolní Újezd 634, 569 61 Dolní Újezd do průmyslové zóny Benátská - p.p.č. 2312/14 o výměře 3693 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby v první etapě administrativní budovy, v dalších etapách výrobně-montážní haly a skladu. Předpokládaný počet zaměstnanců v roce 2015 - 18 (dnes 6). Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 30.06.2013.


usnesení č. 137/12
ZaM souhlasí se zrušením usnesení ZaM č. 49/11 ze dne 12.05.2011 z důvodu neuzavření kupní smlouvy kupujícími.


usnesení č. 138/12

ZaM souhlasí se zrušením usnesení ZaM č. 82/10 ze dne 24.06.2010 z důvodu neuzavření kupní smlouvy kupujícím.


usnesení č. 139/12

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 483/12 ostatní plocha o výměře 23 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 791-81/2012 od *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání po zaměření skutečného stavu stavby "Oprava a prodloužení ulice Matěje Kuděje - II. etapa".


usnesení č. 140/12

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 130/3 ostatní plocha o výměře 34 m2 v katastrálním území Záhraď od *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání po zaměření skutečného stavu stavby "Oprava a prodloužení ulice Matěje Kuděje - II. etapa".


usnesení č. 141/12

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 483/13 ostatní plocha o výměře 86 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 791-81/2012 od *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání po zaměření skutečného stavu stavby "Oprava a prodloužení ulice Matěje Kuděje - II. etapa".


usnesení č. 142/12

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 483/14 ostatní plocha o výměře 8 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 791-81/2012 od *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání po zaměření skutečného stavu stavby "Oprava a prodloužení ulice Matěje Kuděje - II. etapa".


usnesení č. 143/12

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 558/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena 300 Kč. Kupující *****. Jedná se o pozemek pod garáží u č.p. 62 na ulici T. Novákové postavenou cca před 20 lety, kterou žadatelé v letošním roce koupili.


usnesení č. 144/12
ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 43/12/HSYM-KS s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město na odkoupení p.p.č. 621 ostatní plocha o výměře 8 m2 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl. Kupní cena 5.200 Kč. Jedná se o pozemek pod autobusovou čekárnou u čerpací stanice Agip.


usnesení č. 145/12
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 176 ostatní plocha o výměře 1077 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle od Obce Tržek, IČ 00579637, Tržek 21. Kupní cena 35 Kč/m2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zahájení stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Pozemek je potřebný pro směnu stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví paní Vopařilové.


usnesení č. 146/12
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 66/12 ze dne 19.6.2012: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě s *****, kterou dojde ke směně p.p.č. 99/3 ostatní plocha o výměře 113 m2 a části p.p.č. 22/51 orná půda o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Nová Sídla v jejím vlastnictví potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách za p.p.č. 176 ostatní plocha o výměře 1077 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle, kterou město získá odkoupením od Obce Tržek. Vlastní směnná smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 147/12
ZaM souhlasí s uzavřením dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví p.p.č. 205 orná půda o výměře 19127 m2 v katastrálním území Záhraď. Podílové spoluvlastnictví bude vypořádáno tak, že p.p.č. 205/1 orná půda o výměře 9037 m2, p.p.č. 205/3 orná půda o výměře 879 m2, p.p.č. 205/4 orná půda o výměře 884 m2 a p.p.č. 205/5 orná půda o výměře 944 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 790-84/2012 v katastrálním území Záhraď budou nadále ve vlastnictví Města Litomyšle, p.p.č. 205/2 orná půda výměře 4782 m2 oddělená dle geometrického plánu č. 790-84/2012 v katastrálním území Záhraď bude nadále ve vlastnictví ***** a p.p.č. 205/6 orná půda výměře 859 m2, p.p.č. 205/7 orná půda výměře 862 m2 a p.p.č. 205/8 orná půda výměře 880 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 790-84/2012 v katastrálním území Záhraď budou nadále ve vlastnictví *****, přičemž město bude smluvně zavázáno na náklad města přivést na hranici uvedených pozemků ***** přípojky inženýrských sítí a vystavět komunikaci dle projektové dokumentace Zainvestování zóny Na Prokopu – Lidická zpracované firmou KIP spol. s r.o. Litomyšl v březnu 2012 pod č. zak 2626-64.


usnesení č. 148/12

ZaM souhlasí s prodejem budovy bytového domu č.p. 67 na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, p.p.č. 103/4 zahrada o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Zahájí. Podmínky prodeje: 

číslo bytu kupující prodávaný spoluvlastnický podíl kupní cena
1 ***** 241/1000 482 000 Kč
2 ***** 223/1000 446 000 Kč
3 ***** 274/1000 548 000 Kč
4 ***** 262/1000 524 000 Kč


usnesení č. 149/12
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Povodím Labe, státním podnikem, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové na stavbou PPO "Loučná, Litomyšl, zvýšení protipovodňové ochrany města" dotčené pozemky ve vlastnictví Města Litomyšle (části p.p.č. 2142/3, 80/11, 80/7, 2167/1, 520/1, 547, 2140/10, 2140/6, 707/5, 702, 3168/6, 1911/2, 632/1, 638, 639, 640, 642, 2195, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 659 v obci a katastrálním území Litomyšl o celkové výměře cca 123 m2) ve znění dle přílohy č. 2/MJ/5/2012.


usnesení č. 150/12
ZaM souhlasí s tím, aby ***** prodali nemovitosti zapsané na LV 638 v katastrálním území Budislav u Litomyšle společnosti DENTIMED s.r.o., IČ 49815024, se sídlem Českých bratří 383, Náchod. Město Litomyšl u tohoto převodu nevyužije zřízené předkupní právo k pozemkům. ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva ke st.p.č. 844 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2, p.p.č. 857/5 trvalý travní porost o výměře 1947 m2, p.p.č. 871/2 zahrada o výměře 1061 m2, p.p.č. 871/7 trvalý travní porost o výměře 251 m2 a případně po vyhotovení geometrického plánu na část p.p.č. 871/3 trvalý travní porost o výměře cca 290 m2, část p.p.č. 872/2 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 a část p.p.č. 892 orná půda o výměře cca 720 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Žadatelé *****. Na p.p.č. 857/6 trvalý travní porost o výměře a případně po vyhotovení geometrického plánu na části p.p.č. 871/3 trvalý travní porost o výměře cca 35 m2, části p.p.č. 872/2 trvalý travní porost o výměře cca 162 m2 a části p.p.č. 892 orná půda o výměře cca 1154 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle bude předkupní právo zachováno.


usnesení č. 151/12
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucích smlouvách (směnné, darovací a o poskytnutí dotace), které budou řešit postup při rozšíření komunikace pro napojení přístavby průmyslového objektu společnosti H.R.G. v průmyslové zóně. Bude sjednána budoucí směna pozemků - část p.p.č. 1272/44 orná půda o výměře cca 250 m2 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města za část p.p.č. 1281/1 orná půda o výměře cca 1500 m2 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví společnosti H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1003, Litomyšl s tím, že rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městem doplacen v částce 350 Kč/m2, tj. celkem cca 440.000 Kč. Společnost H.R.G. vybuduje v rámci investiční výstavby i komunikaci a parkovací stání s odvodněním podle projektové dokumentace zpracované společností PK Adamec, s.r.o., Letohrad v červnu 2012 pod číslem zakázky PK-12-1006. Po vybudování tyto zpevněné plochy H.R.G. spol. s r.o. převede bezplatně do vlastnictví Města Litomyšle. Město Litomyšl poskytne H.R.G. dotaci na část nákladů spojených s výstavbou zpevněných ploch ve výši 1,566.000 Kč. Poskytnutí dotace v roce 2013 je závislé na schválení potřebného objemu financí rozpočtu roku 2013.


usnesení č. 152/12
ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 4031/1 trvalý travní porost o výměře cca 6955 m2, části p.p.č. 4031/2 trvalý travní porost o výměře cca 644 m2, části p.p.č. 4032 trvalý travní porost o výměře cca 647 m2, části p.p.č. 4033 trvalý travní porost o výměře cca 1577 m2, části p.p.č. 4035/1 orná půda o výměře cca 3381 m2, části p.p.č. 4037/2 trvalý travní porost o výměře cca 638 m2, části p.p.č. 4039 trvalý travní porost o výměře cca 8220 m2, části p.p.č. 4040 trvalý travní porost o výměře cca 71 m2 a části p.p.č. 4758 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Dolní Sloupnice. Pozemky mají být zastavěny PPO "Sloupnice - poldr Dolní Sloupnice". Kupující Obec Sloupnice, IČ 00038130, Horní Sloupnice 196, Sloupnice. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní ve znění dle přílohy č. 3/MJ/5/2012.


usnesení č. 153/12

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 66/12/HSYM-BP do vlastnictví Města Litomyšl s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město na převod p.p.č. 2204/3 ostatní plocha o výměře 500 m2, p.p.č. 2204/11 ostatní plocha o výměře 16 m2, p.p.č. 2204/12 ostatní plocha o výměře 247 m2, p.p.č. 2205/8 ostatní plocha o výměře 984 m2, p.p.č. 2205/10 ostatní plocha o výměře 106 m2, p.p.č. 2205/16 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.p.č. 2205/34 ostatní plocha o výměře 8 m2 a p.p.č. 2542/6 ostatní plocha o výměře 6 m2 v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o pozemky veřejné zeleně a zpevněné plochy na Moravské ulici. Ve smlouvě je zakotvena povinnost po dobu 10 let pozemky ponechat ve vlastnictví města jako veřejnou zeleň a veřejné prostranství a nevyužívat je po tuto dobu ke komerčním účelům.


usnesení č. 154/12
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 03.12.2012 a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2013. (příloha 01a,b/FV/05/2012)


usnesení č. 155/12

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2013 objemem výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2012 ve výši 95% z 1/12 celkové rozpočtované (plánované) částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2012.


usnesení č. 156/12
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012 (příloha 01a,b,c/FIN/05/2012) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2011                                                          3.784,96 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2012     9.804,74 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách (závazný ukazatel) 


usnesení č. 157/12

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2012 (příloha 02a,b,c/FIN/05/2012).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    72.939,30 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                    54.394,65 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               18.544,65 tis. Kč
Závazné ukazatele - hospodářský výsledek kapitol
Pořízení investic a jiného majetku v hospodářské činnosti roku 2012.


usnesení č. 158/12
ZaM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ:45244782, na dofinancování výstavby bytového domu "U nemocnice" v Litomyšli. Výše úvěru 10.000.000,- Kč, splatnost 10 let od uzavření smlouvy o úvěru, čtvrtletní splátky jistiny, úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. Fixní úroková sazba pro první pětileté období činí 1,50 % p.a. ZaM pověřuje starostu uzavřením smlouvy (příloha č. 03/FIN/05/2012).


usnesení č. 159/12
ZaM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ:45244782, na dofinancování projektu Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli. Výše úvěru 4.500.000 Kč, splatnost 5 let od uzavření smlouvy o úvěru, čtvrtletní splátky jistiny, úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. Fixní úroková sazba na 5 let činí 1,20 % p.a. ZaM pověřuje starostu uzavřením smlouvy (příloha č. 04/FIN/05/2012).


usnesení č. 160/12
ZaM bere na vědomí výsledky provedených odborných zkoušek stavu a provozní bezpečnosti stromořadí jírovců vedle zámecké zdi v ulici Jiráskova.


usnesení č. 161/12

ZaM souhlasí s podáním žádosti o pokácení stromořadí jírovců v ulici Jiráskova a pokud bude ve správním řízení pokácení povoleno, souhlasí ZaM s vysázením nového stromořadí.


usnesení č. 162/12
ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek, spol. s.r.o., Starohradská 407, Polička, IČ 15036278 na provozování MHD v roce 2013 dle přílohy. Zálohová dotace ztráty provozu je 2.567 Kč/provozní den MHD.


usnesení č. 163/12
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 312.000 Kč paní Mileně Vorlíčkové, P. Bezruče 48, Litomyšl, IČO 47490977 na provoz veřejných WC Smetanovo nám. a autobusové nádraží v roce 2013. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02.


usnesení č. 164/12
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 04/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 165/12

ZaM schvaluje dle ust. § 84 odst.2 písm. e) zákona o obcích tuto změnu čl. III. zakladatelské listiny společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ 570 01, IČO 287 91 002:
Předmět podnikání se doplňuje o „Masérské, rekondiční a regenerační služby“ a článek III.Předmět podnikání zakladatelské listiny společnosti zní nově takto:
Předmětem podnikání společnosti je:
- Truhlářství, podlahářství
- Opravy silničních vozidel
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Zámečnictví, nástrojařství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené rychlosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání, fitcentra
- Masérské, rekondiční a regenerační služby.


usnesení č. 166/12
ZaM souhlasí v souladu s usnesením č. 133/2012 s převedením částky 430.000 Kč (= 70% z celkových nákladů) z Programu regenerace v r. 2012 na rekonstrukci střechy kostela Rozeslání sv. Apoštolů. Příjemcem dotace je Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl, IČ:47489014.


usnesení č. 167/12

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč na podporu realizace propagačního dokumentárního filmu o letních animátorských kurzech Anomalia ve spojení s prezentací města Litomyšl jako kreativního a kulturního města. Film bude také součástí knihy - distribuce ve 140 zemích světa. Příjemcem dotace je Bohemian multimedia spol. s r.o. (Budějovická 73, Praha, IČO: 25685724, zastoupená Davidem Touškem). Hrazeno z rezervy rady na kapitole 06, organizace 218 OKČ.


usnesení č. 168/12

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 14.000 Kč společnosti Smetanova Litomyšl o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, IČ 25918206 na provozování expozice soch Olbrama Zoubka ve sklepení litomyšlského zámku. Hrazeno z kapitoly 06, organizace 218.  


usnesení č. 169/12

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací  na podporu sportovní činnosti oddílů a organizací dle přílohy č. 1/SSK/5/2012. Hrazeno z kap. 08, org. 2263


usnesení č. 170/12

ZaM, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
I. se seznámilo s předloženým návrhem změny č. 1 územního plánu Litomyšl a s jeho odůvodněním,
II. ověřilo ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona , že návrh změny č. 1 územního plánu Litomyšl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
III. se rozhodlo vydat změnu č. 1 územního plánu Litomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2012, které tvoří přílohu tohoto usnesení č. 1/VUP/5/2012.


usnesení č. 171/12
ZaM schvaluje pojmenování nové ulice "Václava Boštíka" v městské části Lány v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 2/VUP/20/2012.


usnesení č. 172/12
ZaM bylo seznámeno se závěry uvedenými ve znaleckém posudku č. 2012/008/0100 o posouzení sklonu podlahy v budově "Bazén Litomyšl". Zároveň ZaM vzalo na vědomí vyjádření VŠB - technické univerzity Ostrava k výše uvedenému znaleckému posudku.  


usnesení č. 173/12

ZaM souhlasí a navrhuje vyjednat s generální projektantem a generálním dodavatelem finanční kompenzaci na nákup rohoží, které zvyšují bezpečnost v bazénu v Litomyšli.


usnesení č. 174/12
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 24.09.2012 a 29.10.2012.


usnesení č. 175/12

ZaM vzalo na vědomí žádost ředitele Regionálního muzea v Litomyšli Mgr. René Klimeše o poskytnutí finančního příspěvku na novou stálou expozici muzea o dějinách Litomyšle, která bude otevřena v roce 2014.


usnesení č. 176/12

ZaM ukládá RaM zpracovat kalkulaci nákladů na výrobu přenosných parkovacích karet pro označení vozidel parkujících v městem zpoplatněných zónách a přípravu způsobu použití těchto karet.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl