Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 22. 09. 2011 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 22. 09. 2011 (formát pdf, velikost 283,59 KB)

usnesení č. 123/11

ZaM bere na vědomí, že Ing. Marek Novohradský složil v souladu s ustanovením § 69 odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slib. Složení slibu potvrdil podle § 69 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 124/11
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 125/11

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Zdeněk Zitko
- pí Petra Benešová
- p. Radomil Kašpar


usnesení č. 126/11

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Terezie Šmolíková
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 127/11
ZaM vydává v souladu s ust. § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jednací řád Zastupitelstva města Litomyšl (evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace JR/1301/Z), příloha č. 04/Taj/05/2011.


usnesení č. 128/11
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 97/9 zahrada o výměře 64 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 527-37/2011 v katastrálním území Nedošín. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu. Jedná se o zaplocenou část pozemku města.


usnesení č. 129/11
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1196/2 orná půda o výměře 1592 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 157-35/2011 v katastrálním území Pohodlí za účelem výstavby RD. Kupní cena 200.000 Kč. Kupující *****, každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku. Pozemek bude prodán jako nezainvestovaný pro výstavbu RD s tím, že přípojky inženýrských sítí a příjezdovou komunikaci uhradí kupující na vlastní náklady při výstavbě RD.


usnesení č. 130/11

ZaM souhlasí se směnou dílu "a" o výměře 442 m2 odděleného podle geometrického plánu č. 2231-68/2011 z p.p.č. 2030/1 orná půda v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví *****, za díl "d" o výměře 94 m2 oddělený dle stejného geometrického plánu z p.p.č. 2033 orná půda v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města. Směna z důvodu úpravy komunikace v rámci zainvestování pozemků určených pro výstavbu RD. Město doplatí rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 140.000 Kč.


usnesení č. 131/11
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1051/23 (1+1) na Komenského náměstí o podlahové ploše 35,64 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1051 na st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 25/1000 na společných částech domu č.p. 1051 na st.p.č. 2138 a podílem 25/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupní cena 600.000 Kč. Kupující *****.


usnesení č. 132/11
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 988/3 orná půda o výměře 272 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem ucelení pozemků. Kupní cena 80 Kč/m2. Kupující *****.


usnesení č. 133/11
ZaM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o uzavření budoucích smluv ze dne 7.4.2011 *****, kterým se upraví výše budoucí dotace na úhradu části nákladů spojených s vybudováním infrastruktury pro rodinné domy z 1.560.000 Kč na 1.430.000 Kč z důvodu snížení počtu pozemků pro výstavbu RD z 12 na 11.


usnesení č. 134/11
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 19.9.2011. (příloha 1/FIN/05/11)


usnesení č. 135/11

ZaM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 11028/11/LCD s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782, na projekt "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování části obce Nedošín u Litomyšle" ve výši 12.000.000 Kč. Úroková sazba pro první období úrokové sazby, které činí 5 let, je 2,75 % p.a.. Splácení bude zahájeno 31.7.2013 pravidelnými čtvrtletními splátkami. Termín splatnosti poskytnutého úvěru je 31.8.2021, tento závazek nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. ZaM pověřuje starostu uzavřením této smlouvy. (příloha 2/FIN/05/11)


usnesení č. 136/11

ZaM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 11029/11/LCD  s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782, na projekt Výstavba bytového domu "U nemocnice" ve městě Litomyšl ve výši 12.000.000 Kč. Úroková sazba pro první období úrokové sazby, které činí 5 let, je 2,75 % p.a.. Splácení bude zahájeno 31.5.2013 pravidelnými čtvrtletními splátkami. Termín splatnosti poskytnutého úvěru je 31.8.2021, tento závazek nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. 
ZaM pověřuje starostu uzavřením této smlouvy. (příloha 03/FIN/05/11)


usnesení č. 137/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011 (příloha 4/FIN/05/11) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2010                                                      4.751,62 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2011                             9.171,78 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách podle RO 9/2011


usnesení č. 138/11

ZaM schvaluje změny hospodářského plánu 2011 - RO č. 106/2011( příloha 5a/FIN/05/11).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    67.989,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   36.465,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               31.524,00 tis. Kč
Pořízení investic a jiného majetku v hospodářské činnosti - (příloha 5b/FIN/05/11)
Objem nákladů na jednotlivých kapitolách (příloha 5c/FIN/05/11).


usnesení č. 139/11

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši max 90.000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli, Moravská 1222, IČO 65687523 na spolufinancování dotační akce na ozelenění okolí nového kostela. Spoluúčast dle podmínek dotace ve výši 10% uznatelných nákladů.


usnesení č. 140/11

ZaM schvaluje rozšíření účelu poskytnuté dotace společnosti LIKO Svitavy, a.s. na základě usnesení ZaM č. 15/11 ze dne 24.2. 2011 o nákup pojížděné váhy na sběrný dvůr ulice Mařákova.


usnesení č. 141/11

ZaM schváluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.4, Z. Kopala 1162, ze dne 15.11. 2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 25.9. 2006.  Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a dodatku č.1 převádějí na *****.


usnesení č. 142/11

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na vydání katalogu spojeného s výstavou Zrození fauna - Bohdan Kopecký. Příjemcem dotace je Kubík a. s. (U Prašné brány 1090/2, 111 21  Praha 1, společnost je zastoupená Miroslavou Kubíkovou, místopředsedou představenstva, IČ: 259 28 082). Hrazeno z rezervy rady na kapitole 06 organizace 218 OKČ.


usnesení č. 143/11

ZaM schvaluje poskytnutí příspěvku na pořízení kotle do kuchyně z důvodu havarijní situace příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci města Litomyšl ve výši 70 tis. Kč včetně DPH. 


usnesení č. 144/11

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací pro NNO v oblasti poskytování sociálních služeb podle přílohy č. 01/SOC/05/2011. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 14, org. 284 a 1217.usnesení č. 145/11
ZaM schvaluje změnu účelu dotace schválené usnesením ZaM č. 212/09 a 118/11 Nemocnici Litomyšl takto: místo příspěvku na akci Čistírna odpadních vod bude dotace použita na nákup přístrojového vybavení a to videobronchoskopu a operačního mikroskopu na oční oddělení. 


usnesení č. 146/11

ZaM schvaluje návrh *****, na realizaci provozovny na zpracování dřeva (stávající objekty: montážní dílna, montážní hala, zamýšlené stavby: provozní sklad, zpevněné plochy a oplocení areálu) na pozemcích parc.č. 886/2, 889, 890/1, 890/3, 1161/3, 2570/2, st.p.č. 328, 329/1, 441 v k.ú. Pohodlí dle projektové dokumentace zpracované Ing. Václavem Košňarem pod zak.č. 01532011. Tento záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.


usnesení č. 147/11
ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podaným návrhům č. N24 a N25 na změnu územního plánu sídelního útvaru města Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/5/2011.


usnesení č. 148/11
ZaM vydává jako řídící dokumentaci pro činnost Města Litomyšl dodatek č.7 ke směrnici č. 01/02, sociální fond zaměstnanců Města Litomyšle, příjmy a pravidla čerpání fondu, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1308/Z (příloha č. 02/Taj/05/2011).


usnesení č. 149/11
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 08/11, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 01/10, o místním poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (příloha č. 03/Taj/05/2011). 


usnesení č. 150/11
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 30.5.2011 a 5.9.2011 a dále zápisy z provedených kontrol. 


usnesení č. 151/11

ZaM schvaluje ukončit členství města Litomyšle v těchto sdruženích:
- Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
- Národní síť Zdravých měst ČR.


usnesení č. 152/11
ZaM ukládá provést porovnání PD se skutečností u podlah na bazénových ochozech, v prostorách sprch, chodbách před sprchami a toaletách se zaměřením na jejich spádovost k odtokovým kanálkům. Zjištěné skutečnosti porovnat s platnými normami, doporučeným standardem bezpečnosti koupališť verze N 2010 0503 část A výstavba koupališť, příp. dalšími platnými předpisy a normami. ZaM ukládá se zjištěnými skutečnostmi seznámit členy zastupitelstva na příštím zasedání.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl