Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 16. 12. 2010 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 16. 12. 2010 (formát pdf, velikost 165,88 KB)

usnesení č. 179/10
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 180/10

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Vojtěch Stříteský
- Lubomír Sršeň
- Alena Červinková


usnesení č. 181/10

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Petra Benešová
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 182/10

ZaM rozhodlo v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů o námitce proti zápisu z ustavujícího zasedání ZaM ze dne 8. 11. 2010, kterou podal člen zastupitelstva města pan Radek Pulkrábek dne 15.12.2010 takto:ZaM souhlasí s navrženou změnou dle přílohy č. 01/STA/05/2010.


usnesení č. 183/10

ZaM vydává jednací řád zastupitelstva (příloha č.01/TAJ/5/2010). 


usnesení č. 184/10
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 125/6 ostatní plocha o výměře 4896 m2, p.p.č. 126/6 ostatní plocha o výměře 209 m2 a p.p.č. 126/9 ostatní plocha o výměře 596 m2 v katastrálním území Kornice a obci Litomyšl z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví města. Jedná se o pozemky v prostoru zrekultivované skládky v Kornicích.


usnesení č. 185/10

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 56/09 ze dne 18.6.2009: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/10 orná půda o výměře 853 m2 a st.p.č. 478 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m2 v katastrálním území Nedošín. Kupující manželé Holomkovi za podmínek dle uzavřené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 0109310017 ze dne 10.7.2009. Z důvodu zápisu rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí je třeba revokovat usnesení o budoucím prodeji pozemků.


usnesení č. 186/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 48/10/HSYM-BP do vlastnictví Města Litomyšl s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město na převod p.p.č. 1316/5 ostatní plocha o výměře 679 m2, p.p.č. 1316/11 ostatní plocha o výměře 51 m2 a p.p.č. 1316/50 ostatní plocha o výměře 2 m2 v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o pozemky veřejné zeleně na Mařákově ulici. Ve smlouvě je zakotvena povinnost po dobu 10 let pozemky ponechat ve vlastnictví města a nevyužívat je po tuto dobu ke komerčním účelům.


usnesení č. 187/10
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 130/2 zastavěná plocha o výměře 19 m2 a st.p.č. 131/2 zastavěná plocha o výměře 12 m2 v katastrálním území Hrádek u Jehnědí oddělených geometrickým plánem číslo 71-355/2010. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující *****


usnesení č. 188/10
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 830/5 trvalý travní porost o výměře 46 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu číslo 567-144/2010 za účelem ucelení pozemků u rekreačního objektu. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující *****


usnesení č. 189/10

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/72 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/18 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 300 Kč/m2. Jedná se o pozemek, jehož část je vhodná pro výstavbu domova pro seniory v lokalitě u nemocnice.


usnesení č. 190/10
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 2777/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 150 Kč/m2. Kupující *****. Jedná se o pozemek pod řadovými garážemi v bývalé cihelně zastavěný v 80. letech minulého století.


usnesení č. 191/10
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 228/22 orná půda o výměře 1097 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu č. 471-01/2010 od ***** *****. Kupní cena 150 Kč/m2. Jedná se o pozemek pro budoucí veřejný prostor v lokalitě pro výstavbu RD, na kterém je navíc umístěn hlavní výtlačný vodovodní řad do vodojemu Zaháj.


usnesení č. 192/10
ZaM souhlasí v souladu s usnesením ZaM č. 36/08 ze dne 11.3.2008 s bezúplatným převodem st.p.č. 3504 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 467 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2058-130/2010. Pozemek je zastavěn modlitebnou Sboru Církve bratrské v Litomyšli dle projektu zpracovaného Ing. arch. Zdeňkem Fránkem. Nabyvatel Sbor Církve bratrské v Litomyšli, IČ 65687523, Nádražní 526, Litomyšl. Náklady související z bezúplatným převodem bude hradit nabyvatel.


usnesení č. 193/10

ZaM souhlasí se směnou dílu "a" o výměře 330 m2 z p.p.č. 2030/2 ovocný sad odděleného podle geometrického plánu č. 2190-72/2010 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví***** za díl "b" o výměře 54 m2 z p.p.č. 2244/1 ostatní plocha oddělený podle geometrického plánu č. 2190-72/2010 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města. Město Litomyšl doplatí rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 4.200 Kč. Směna za účelem umožnění zainvestování a zpřístupnění sousedních pozemků určených pro výstavbu RD.


usnesení č. 194/10
ZaM souhlasí se základním ceníkem při prodeji pozemků od roku 2011 dle přílohy č. 1/MJ/5/10.


usnesení č. 195/10
ZaM souhlasí se stanovením pravidel pro poskytování příspěvků na zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domků v letech 2011-2014. Městem může být poskytnut příspěvek ve výši maximálně 130.000 Kč/stavební pozemek a pro výstavbu řadových domků ve výši maximálně 65.000 Kč/pozemek pod řadovým domkem, přičemž podíl města na zainvestování nepřesáhne 20% rozpočtových nákladů dle předložené projektové dokumentace. Příspěvek nebude poskytován v případě, že se jedná pouze o zainvestování přípojek a přístupových komunikací ke stavebním pozemkům, tedy když zainvestováním nevznikají veřejná komunikace a veřejné distribuční soustavy inženýrských sítí. Podmínkou poskytnutí příspěvku je bezúplatný převod infrastrukturou dotčených pozemků, vybudované kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace do majetku města. V případě, kdy v lokalitě budou dotčené pozemky ve vlastnictví města, bude rozdíl v ceně pozemků při směně počítán - 350 Kč/m2 nezainvestovaný stavební pozemek, 70 Kč/m2 pozemek ve veřejném prostoru. Dotace není nároková, rozhodnutí o jejím poskytnutí závisí na rozpočtových příjmech města.


usnesení č. 196/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2147/2 zahrada o výměře 17 m2 a dílu "f" o výměře 27 m2 odděleného podle geometrického plánu č. 2195-91/2010 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví ***** do vlastnictví města. Jedná se o pozemky zastavěné přístavbou garáže k požární zbrojnici.


usnesení č. 197/10

ZaM schvaluje návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 366/09/LCD ze dne 27.7.2009 na krytý bazén. (příloha 1/FIN/5/10)
Změny:
- období čerpání ukončit k 31.12.2010, původně 30.6.2011
- Splácení jistiny zahájit 31.1.2011, původně  31.7.2011


usnesení č. 198/10

ZaM schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o hypotečním úvěru, reg. č. 059000230297 ze dne 5.12.2000 uzavřenou mezi Městem Litomyšl a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČ 45317054. Účelem úvěru bylo profinancování výstavby bytového domu A4 o 35ti bytových jednotkách v sídlišti "U nemocnice" v Litomyšli včetně objektu skupinových garáží. Doba platnosti dodatku je stanovena do 24.12.2015 (příloha 2/FIN/5/2010).


usnesení č. 199/10

ZaM stanovuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2011 objemem výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2010 ve výši 95% z 1/12 celkové rozpočtované (plánované) částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2010. 


usnesení č. 200/10

ZaM schvaluje přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s., určeného na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města. Úroková sazba po dobu čerpání 1 O/N PRIBOR + marže 0,45 %, smlouva na dobu neurčitou. Úvěr nebude zajištěn žádnými  zajišťovacími prostředky. ZaM pověřuje starostu podpisem předloženého návrhu smlouvy. (Viz příloha č. 3/FIN/5/10)


usnesení č. 201/10

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2010/RČ (příloha č. 4/FIN/5/10) a stanovit tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2009                                                      19.033,32 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                               2.167,48 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách k 30.11.2010


usnesení č. 202/10

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 109/10/HČ - (viz příloha č.5/FIN/5/10).
Výnosy podnikatelské činnosti                                     64.588 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                     37.584 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                                27.004 tis. Kč
Prostředky na investice                                                  537 tis. Kč


usnesení č. 203/10

ZaM schvaluje žádost manželů ***** na změnu průběhu ulic tak, aby dům na stávající adrese Nádražní č.p. 405 byl přiřazen k ulici Kpt.Jaroše.


usnesení č. 204/10

ZaM zvolilo v návaznosti na usnesení č.171/10 ze dne 8.11.2010 v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. m) a § 117 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů předsedy a jednotlivé členy výborů zastupitelstva:
a) finanční výbor
Miroslav Bárta, předseda
Ing. Petr Kovář, člen
Ing. Josef Osecký, člen
Ing. Pavel Kusý, člen
Ing. Jakub Tmej, člen
Ing. Pavel Kopecký, člen
Jan Faulhammer, člen
Vladimír Karlík, člen 
Ing. Vítězslav Hanzl, člen
b) kontrolní výbor
Lubomír Sršeň, předseda 
Jan Červenka, člen
Ing. Jan Kosla, člen
Jiří Coufal, člen
Ing. Štěpánka Zavoralová, člen
Ing. Jaromír Odstrčil, člen
Ing. Josef Šimek, člen


usnesení č. 205/10

ZaM revokuje usnesení č.173/10 ze dne 8.11.2010 takto:
ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 120 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a) 5 členný osadní výbor Kornice, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu
Ing. Luboš Maceček, předseda
Alena Süsserová, člen
Josef Karlík. člen
Petr Chaloupka, člen
Věra Chaloupková, člen
b) 5 členný osadní výbor Nová Ves, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu
Josef Fengl, předseda
Božena Klofandová, člen
Zdeňka Svatošová, člen
Ing.Miroslav Vacek, člen
Milan Glänzner, člen
c) 7 členný osadní výbor Pohodlí, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu
Lenka Vacková, předseda
Eva Abrahamová, člen
Vladimír Krátký, člen
Hana Boštíková, člen
Marcela Hantlová, člen
Martin Kopecký, člen
Petr Průžek, člen
d) 5 členný osadní výbor Suchá, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu
Irena Bártová, předseda
Milena Švábová, člen
Pavlína Bisová, člen
Vladimír Hrádek, člen
Jiří Brůna, člen
e) 5 členný osadní výbor Nedošín, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu 
Ing. Pavel Kopecký, předseda
Petr Voříšek, člen
Jana Flídrová, člen
Marcel Kult, člen
Jaroslav Kocourek, člen


usnesení č. 206/10
ZaM schvaluje zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Litomyšle ke dni 31.12. 2010 a zplnomocňuje současného ředitele Ing. Karla Kalouska zajištěním všech záležitostí souvisejících se zrušením této příspěvkové organizace. 


usnesení č. 207/10
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši násobku částky 2.486,- Kč a oficiální míry inflace za rok 2010 na každý provozní den MHD firmě Zlatovánek , spol. s.r.o., Starohradská 407, Polička, IČ 15036278 na zajištění provozu MHD v roce 2011.


usnesení č. 208/10
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 312.000,- Kč paní Mileně Vorlíčkové, P. Bezruče 48, IČ 47490977 na zajištění provozu veřejných WC Smetanovo náměstí a autobusové nádraží v roce 2011.


usnesení č. 209/10
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 4/10, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 210/10
ZaM schvaluje poskytnutí investiční dotace Městským službám Litomyšl s.r.o. ve výši 700 tis. Kč na nákup techniky - nakladače UNC.


usnesení č. 211/10
ZaM schvaluje poskytnutí dotace Městským službám Litomyšl s.r.o. na krytí části nákladů na provoz krytého plaveckého bazénu Litomyšl v roce 2010 ve výši 930.000,- Kč. 


usnesení č. 212/10
ZaM schvaluje poskytnutí dotace Městským službám Litomyšl s.r.o. na úhradu části nákladů provozu zimního a letního stadionu Litomyšl v roce 2010 ve výši 720.000,- Kč. 


usnesení č. 213/10

ZaM pověřuje kontrolní výbor, aby prověřil členství města v jednotlivých sdruženích a svazcích obcí.


usnesení č. 215/10
ZaM  souhlasí s poskytnutím  dotace ve výši 87 224 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl,U Plovárny 1061, IČO 15034526. Hrazeno z kapitoly  08. Prostředky byly získány z pronájmu restaurace Na Výsluní za rok 2010.


usnesení č. 216/10
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací sportovním subjektům. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 08 dle přílohy 1/SK/5/2010  do 30. 1. 2011.


usnesení č. 217/10

ZaM ruší na základě žádosti pí Štanclové ze dne 28. 11. 2010 usnesení č. 178/10 ze dne 8. 11. 2010.


usnesení č. 218/10

ZaM schvaluje změnu Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. ze dne 14.10.1998, v platném znění, dle předloženého návrhu č. 01/VMU/5/2010. ZaM pověřuje starostu města, aby přijal změnu zakládací listiny společnosti Smetanova Litomyšl o.p.s. formou notářského zápisu.

 


usnesení č. 219/10

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací z OKČ dle doporučení RaM podle přílohy č. 2/KCR/5/2010.


usnesení č. 220/10

ZaM doporučuje Radě města jednat o přemístění úřední desky na Smetanovo náměstí do středové zóny vedle stávající turistické cedule (plánu centra města).


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl