Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 10. 2009 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 153/09
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 154/09

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- MUDr. Vladimír Žák
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 155/09
ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Radomil Kašpar
- Ing. Miroslav Brýdl


usnesení č. 156/09

ZaM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 368/04/LCD ze dne 22.4.2004 uzavřenou mezi Městem Litomyšl a Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,  PSČ 568 15,  IČ 45244782. Účelem úvěru bylo profinancování výstavby bytových domů C10-C14 v areálu obytné zóny "U Nemocnice" v Litomyšli. Viz příloha 01/FIN/25/09


usnesení č. 157/09

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 10/09 o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.


usnesení č. 158/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/19 zahrada o výměře 54 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 100 Kč/m2. Kupující paní Jarmila Vopátková, Jateční 163, Litomyšl. Jedná se o zaplocený pozemek na ulici Sadová.


usnesení č. 159/09
ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 9 m2 odděleného z p.p.č. 185/2 ostatní plocha v katastrálním území Záhraď podle geometrického plánu číslo 737-12/2009. Kupní cena 100 Kč/m2 plus náklady na GP. Kupující pan Miroslav Vach, Lomená 184, Litomyšl. Jedná se o zaplocený pozemek, nesoulad zjištěn při vytyčování hranic pozemků.


usnesení č. 160/09
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 1568/11 zahrada o výměře 1659 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve spoluvlastnictví paní Milušky Kozákové a pana Vladimíra Šauera, za p.p.č. 1597/4 orná půda o výměře 1659 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělenou podle geometrického plánu číslo 2090-7/2009, která je ve vlastnictví Města. Jedná se o směnu pozemku v areálu hřiště Wembley za pozemek o stejné výměře v areálu okrasných školek.


usnesení č. 161/09
ZaM souhlasí s žádostí o odkoupení st.p.č. 174 o výměře 8 m2 v katastrálním území Nedošín, která je ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou u čerpací stanice Agip. Po stanovení podmínek prodeje ÚZSVM bude uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemek předloženo zastupitelstvu ke konečnému schválení.


usnesení č. 162/09
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 52/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod místní komunikací u Nádražní ulice.


usnesení č. 163/09
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 463 trvalý travní porost o výměře 278 m2 v katastrálním území Litomyšl od Českomoravské provincie Řádu zbožných škol - piaristů, Kostelní 514, 696 62 Strážnice za cenu dle znaleckého posudku č. 112/04/03/09 ze dne 19.3.2009, tj. za kupní cenu ve výši 74.230 Kč. Jedná se o pozemek vedle piaristického kostela, ve kterém budou vedeny přípojky inženýrských sítí při rekonstrukci budovy kostela.


usnesení č. 164/09
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 159/1 ostatní plocha o výměře 269 m2 a podílu id. 1/2 vzhledem k celku z p.p.č. 456/2 ostatní plocha o výměře 184 m2 v katastrálním území Kornice, které jsou ve vlastnictví manželů Chaloupkových, Kornice 48, Litomyšl, za p.p.č. 409/46 ostatní plocha o výměře 199 m2 oddělenou podle geometrického plánu číslo 168-11/2009 a p.p.č. 409/15 ostatní plocha o výměře 138 m2 v katastrálním území Kornice, které jsou ve vlastnictví města. Směna bez doplatků. Jedná se o směnu dosud soukromých pozemků pod veřejnými komunikacemi za pozemky navazující na budovu ve vlastnictví manželů Chaloupkových.


usnesení č. 165/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem dílu "a" o výměře 23 m2 odděleného z p.p.č. 2175/1 ostatní plocha a nově oddělené p.p.č. 2175/3 ostatní plocha o výměře 127 m2 v katastrálním území Litomyšl podle geometrického plánu č. 2113-15/2009 a dílu "b" o výměře 57 m2 odděleného z p.p.č. 467/1 ostatní plocha v katastrálním území Záhraď podle geometrického plánu č. 739-16/2009 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o zaměření skutečného stavu křižovatky u pivovaru a chodníku v Zámecké ulici.


usnesení č. 166/09
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 04/09, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích.


usnesení č. 167/09
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 07/09,  o místním poplatku ze psů.


usnesení č. 168/09
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 09/09, o místním poplatku z ubytovací kapacity.


usnesení č. 169/09
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 08/09, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


usnesení č. 170/09
ZaM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litomyšle.


usnesení č. 171/09
ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podanému návrhu č. N20 na změnu územního plánu Litomyšle dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/5/09.


usnesení č. 172/09

ZaM souhlasí s revokací usnesení číslo 93/2009 takto: ZaM souhlasí s poskytnutím daru ve výši 200.000 Kč na krytí povinného podílu vlastníka při rekonstrukci Kaple sv. Anny. Příjemcem dotace, která bude poskytnuta z kap. 06 (org. 250), je Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl, Šantovo nám. 183, IČO: 47489014. Dotace bude poskytnuta pouze v případě, že akce získá v tomto roce podporu z Ministerstva kultury ČR. 


usnesení č. 174/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč VOŠ a SPgŠ Litomyšl, IČO 62032381 na akci "Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let" . Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl