Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 09. 2008 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 111/08

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 112/08

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Jan Janeček
- Antonín Hurt
- Mgr. Jaromír Kroužil


usnesení č. 113/08

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Radomil Kašpar
- Ing. Karel Kalousek


usnesení č. 114/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 831/2 trvalý travní porost o výměře 2108 m2 v katastrálním území Budislav u Litomy?le oddělené podle geometrického plánu číslo 519-3/2008 za účelem výstavby rekreační chaty. Kupní cena 40 Kč/m2 plus polovina nákladů na vypracování GP. Kupující pan Zdeněk Kysilka, Sebranice 288.


usnesení č. 115/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 831/15 trvalý travní porost o výměře 750 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu číslo 519-3/2008 za účelem rozšíření stávajícího pozemku. Kupní cena 40 Kč/m2 plus polovina nákladů na vypracování GP. Kupující manželé Radomíra a Petr Skaličtí, Chelčického 1306, Česká Třebová.


usnesení č. 116/08

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 801/2 zahrada o výměře 34 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 521-2/2008 v katastrálním území Budislav u Litomyšle, která je ve vlastnictví manželů Pleskotových, Žichlínek 178, za p.p.č. 821/6 ostatní plocha o výměře 100 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Budislav u Litomyšle, která je ve vlastnictví Města Litomyšle. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude Městu doplacen částkou 40 Kč/m2 rozdílu výměr.


usnesení č. 117/08

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 23/07 takto: ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 3463/1 zastavěná plocha o výměře 318 m2, st.p.č. 3463/2 zastavěná plocha o výměře 144 m2 a st.p.č. 3463/3 zastavěná plocha o výměře 37 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 2037-456/2008 v katastrálním území Litomyšl. Na pozemcích byla dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě dokončena stavba budovy občanské vybavenosti navazující na výpravní budovu autobusového nádraží v Litomyšli spolu s přístupovými komunikacemi a obslužným zařízením a byla dle rozhodnutí stavebního úřadu uvedena do zkušebního provozu. Kupní cena 700 Kč/m2. Kupující PLS Invest s.r.o., IČ 27476740, Havlíčkova 1118, Litomyšl. Revokace z důvodu nového očíslování pozemku po zaměření skutečného stavu po výstavbě.


usnesení č. 118/08
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1039/3 o podlahové plo?e 82,40 m2 v budově č.p. 1039, 1040 na st.p.č. 2148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 a st.p.č. 2149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomy?l, části obce Litomy?l - Město spolu s příslu?ným podílem id. 1771/45292 na společných částech domu a stavebních pozemcích stávajícímu nájemci bytu paní MUDr. Haně Vejrostové dle podmínek prodeje bytů na Komenského náměstí v Litomy?li. Jedná se o jediný byt ve vlastnictví Města v tomto objektu, nájemce má o odkoupení zájem.


usnesení č. 119/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 871/10 trvalý travní porost o výměře 327 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu číslo 520-4/2008 za účelem rozšíření stávajícího pozemku. Kupní cena 40 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP. Kupující manželé Břetislav a Eva Urbánkovi, Jiráskova 479, Vysoké Mýto.


usnesení č. 120/08
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2187/19 ostatní plocha o výměře 155 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o pozemek pod rozšířením silnice II/360 na Mařákově ulici v místě bývalého vjezdu do autobusového nádraží.


usnesení č. 121/08

ZaM souhlasí s odkoupením nebytové jednotky číslo 5 v budově na st.p.č. 3463/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 318 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 2037-456/2008 v katastrálním území Litomyšl spolu s příslušným podílem id. 60/10000 vzhledem k celku na společných částech domu a stavebních pozemcích za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 392.700 Kč včetně DPH. Jedná se o prostor WC v budově občanské vybavenosti navazující na výpravní budovu autobusového nádraží.


usnesení č. 122/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 845/3 ostatní plocha o výměře 46 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupující manželé Irena a Jiří Královi, Komenského náměstí 1042, Litomyšl. Kupní cena 40 Kč/m2. Jedná se o pozemek v bezprostřední blízkosti chaty a navazující na další pozemek ve vlastnictví kupujících.


usnesení č. 123/08
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 54/11 trvalý travní porost o výměře 99 m2 v katastrálním území Strakov oddělené podle geometrického plánu číslo 213-94/2008 od manželů Dvořákových, Strakov 16 za cenu 30 Kč/m2. Pozemek je potřebný pro rozšíření parkování u budovy správy městských lesů.


usnesení č. 124/08
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 56/4 ostatní plocha o výměře 149 m2 v katastrálním území Strakov oddělené podle geometrického plánu číslo 213-94/2008 od manželů Širokých, Strakov 89 za cenu 30 Kč/m2. Pozemek je potřebný pro rozšíření parkování u budovy správy městských lesů.


usnesení č. 125/08
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 133/7 zahrada o výměře 79 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu číslo 698-10/2008 od manželů Tobkových, Dolní Újezd 474 za kupní cenu 270 Kč/m2 za účelem zřízení obratiště v ulici M. Kuděje a dále ZaM souhlasí s odkoupením kanalizační sítě - stoky "A1" PVC DN 200 o délce 56,5 m včetně 2 šachet a stoky "A2" PVC DN 150 o délce 45.5 m včetně 3 šachet na p.p.č. 133/2, 133/4, 133/5 a 135/1 v katastrálním území Záhraď za cenu 70.000 Kč. Kanalizace bude dále sloužit jako veřejná a budou do ní napojeny přípojky z okolních RD.


usnesení č. 126/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1655/37 zahrada o výměře 336 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2041-110/2008 a st.p.č. 3467 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 a p.p.č. 1655/38 ostatní plocha o výměře 103 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2021-115/2008 včetně budovy jiné stavby na st.p.č. 3467 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město za účelem výstavby skautského volnočasového centra a úpravy části stávající budovy na klubovnu nízkoprahového centra dle projektu "LILIE - Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež". Kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 806.570 Kč. Kupující Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Liliový kruh Litomyšl. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že k převodu dojde až po zrealizování a kolaudaci stavby. Bude bezplatně zřízeno věcné břemeno na užívání nebytových prostor zázemí hřiště pro správce hřiště a III.ZŠ. ZaM dále jako orgán města, který vydal stávající ÚPSÚ Litomyšl, sděluje, že výše uvedený záměr je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Litomyšl.


usnesení č. 127/08

ZaM schvaluje bezúročnou půjčku První litomyšlské stavební společnosti a.s., se sídlem Havlíčkova 1118, Litomyšl, IČ 15034682. Půjčka ve výši 11.000.000 Kč je určena pokrytí investičních výdajů na akci Energetická opatření na I. ZŠ Litomyšl. Po úhradě faktur ze státní dotace
bude půjčka městu dlužníkem do 10ti dnů vrácena.


usnesení č. 128/08

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/08 a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- Zapojení zdrojů z roku 2007                                     29.321,35 tis. Kč
- Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2008              9.116,05 tis. Kč


usnesení č. 129/08

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,  Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 2/08, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.


usnesení č. 130/08
ZaM schvaluje přejmenování "Fondu rozvoje bydlení" na "Fond oprav škod způsobených živelnou událostí na bytových objektech" a Směrnici č. 06/08, Pravidla hospodaření s "Fondem oprav škod způsobených živelnou událostí na bytových objektech".


usnesení č. 131/08
ZaM schvaluje v souladu se směrnicí č.2/08 poskytnutí bezúročných půjček ve výši 150 tis. Kč na odstraňování následků vichřice ze dne 25.6. 2008 žadatelům dle seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Doba splatnosti půjček 10 let.


usnesení č. 132/08
ZaM schvaluje v souladu se směrnicí č.2/08 poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 150 tis. Kč na odstraňování následků vichřice ze dne 25.6. 2008 paní Lence Sochové, Šmilovského 2, Litomyšl. Doba splatnosti půjčky 10 let.


usnesení č. 133/08

ZaM schvaluje změnu rozsahu a názvu projektu dle předchozího usnesení ZaM č.7/08 na "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány". Pod tímto názvem bude  podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí do příslušné výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí odpovídající parametrům připravovaného projektu. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 172.000 tis Kč bez DPH.Odpovědnou osobou za realizaci projektu je Michal Kortyš, starosta města.


usnesení č. 134/08
ZaM bere na vědomí nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve zprávě auditora dobrovolného svazku obcí Krajem Smetany a Martinů za rok 2007. 


usnesení č. 135/08

ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko, IČO 70906696 ve výši 58.000 Kč, který bude použit jako kofinancování projektu "Marketingové služby pro rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Litomyšlsko". Hrazeno z kap. 06, org. 409. 


usnesení č. 136/08
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací těmto sportovním subjektům:

organizace účel částka v tis. Kč subjekt
2263 činnost

   120

TJ Jiskra Litomy?l, U Plovárny 1061, Litomy?l, IČ: 15034526
2263 činnost

    46

HC Litomy?l, Proke?ova ul.,Litomy?l,IČ: 49325256
2263 činnost

    38

TJ Sokol Litomy?l, Moravská 628, Litomy?l, IČ: 60125781
2263 činnost

    15

Volejbalový klub, T. G. Masaryka 985, Litomy?l, IČ: 49325272
2263 činnost

    40

Peak Sport Team, o. s., Vojtěch  Jakubík,  V.Valy 397,IČ: 285 55 767
Hrazeno za kapitoly 08.

usnesení č. 137/08
ZaM schvaluje poskytnutí dotace Farní charitě Litomyšl ve výši 150 tis.Kč z rozpočtu kapitoly 14, položky  5223. Dotace je určena na nájemné v DPS pro půjčovnu rehabilitačních a zdrav.pomůcek, na pečovatelskou službu v domácnostech, na denní stacionář pro seniory a osoby s postižením.


usnesení č. 138/08

ZaM souhlasí se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci města Litomyšle dle přílohy.


usnesení č. 139/08
ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomy?l jako příslu?ného úřadu územního plánování k podaným návrhům č. N6 a N7 na nový územní plán města Litomy?l dle přílohy tohoto usnesení. 


usnesení č. 140/08

ZaM uděluje čestné občanství města Litomyšle panu Olbramu Zoubkovi za celoživotní tvorbu, občanské postoje a propagaci města Litomyšle.


usnesení č. 141/08
ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.9.2008.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl