Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 11. 12. 2007 Smetanův dům - malý sál

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 142/07

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 143/07

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Josef Janeček
- Mgr. Jaromír Kroužil
- Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 144/07

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
-  p. Radomil Ka?par
-  Dana Kmo?ková


usnesení č. 145/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 934/6 orná půda o výměře 199 m2  v katastrálním území Litomy?l od pana Ladislava Vlasáka, ?antovo náměstí 171, Litomy?l za cenu 100 Kč/m2. Jedná se o proluku mezi zahrádkami pod letním stadionem, kudy bude potřeba odvést de??ovou vodu z připravované zpevněné plochy mezi letním a zimním stadionem a střelnicí do Draho?ky.


usnesení č. 146/07
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2216/1 ostatní plocha o výměře 1080 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví města s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod místní komunikací u letního stadionu.


usnesení č. 147/07
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1949/11 ostatní plocha o výměře 13 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 1968-547/2007 od manželů Hurtových, Vodní Valy 770, Litomyšl do vlastnictví Města. Jedná se o část soukromého pozemku zastavěného komunikací při stavbě "Prodloužení ulice Polní".


usnesení č. 148/07
ZaM souhlasí s prodejem podílu id. 7280/139760 vzhledem k celku ze stavební parcely číslo 2141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území Litomy?l. Kupní cena 1.198 Kč. Kupující RNDr. Vladimír La?ek, Jabloňová 365, Zahájí, Litomy?l, který je vlastníkem bytové jednotky číslo 1048/3 spolu s odpovídajícím podílem na společných částech domu. Jedná se uvedení spoluvlastnického podílu na stavební parcele do souladu s vlastnictvím podílu na budově č.p. 1048.


usnesení č. 149/07

ZaM souhlasí s prodejem 23 bytových jednotek vymezených v prohlášení vlastníka v budově č.p. 1048 na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem na společných částech domu č.p. 1048 na st.p.č. 2141 a podílem na st.p.č. 2141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území Litomyšl stávajícím nájemcům, příp. jejich příbuzným v řadě přímé v souladu se Směrnicí 01/05 o prodeji bytů na Komenského náměstí ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2006. V případě prokázání, že stávající nájemce v bytě dlouhodobě nebydlí a případně ho podnajímá, nebude mu byt za zvýhodněných podmínek dle směrnice pro nájemce odprodán.

číslo bytu typ podl. plocha podíl na sp. č. d. a poz. kupní cena

1048/1

2+1 66,00 m2 6600/139760 310.200 Kč
1048/2 1+1 35,90 m2 3590/139760 168.730 Kč
1048/4 2+1 66,00 m2 6600/139760 310.200 Kč
1048/5 1+1 35,90 m2 3590/139760 168.730 Kč
1048/6 3+1 72,80 m2 7280/139760 342.160 Kč
1048/7 2+1 66,00 m2 6600/139760 310.200 Kč
1048/8 1+1 35,90 m2 3590/139760 168.730 Kč
1048/9 3+1 72,80 m2 7280/139760 342.160 Kč
1048/10 2+1 66,00 m2 6600/139760 310.200 Kč
1048/11 1+1 35,90 m2 3590/139760 168.730 Kč
1048/12 3+1 72,80 m2 7280/139760 342.160 Kč
1048/13 2+1 66,00 m2 6600/139760 310.200 Kč
1048/14 1+1 35,90 m2 3590/139760 168.730 Kč
1048/15 3+1 72,80 m2 7280/139760 342.160 Kč
1048/16 2+1 66,00 m2 6600/139760 310.200 Kč
1048/17 1+1 35,90 m2 3590/139760 168.730 Kč
1048/18 3+1 72,80 m2 7280/139760 342.160 Kč
1048/19 2+1 66,00 m2 6600/139760 310.200 Kč
1048/20 1+1 35,90 m2 3590/139760 168.730 Kč
1048/21 3+1 72,80 m2 7280/139760 342.160 Kč
1048/22 2+1 66,00 m2 6600/139760 310.200 Kč
1048/23 1+1 35,90 m2 3590/139760 168.730 Kč
1048/24 3+1 72,80 m2 7280/139760 342.160 Kč
                                                                                                


usnesení č. 150/07
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 1060/6 orná půda o výměře 1219 m2 v katastrálním území Litomy?l oddělené podle geometrického plánu číslo 1993-24/2007, která je ve vlastnictví Města, za p.p.č. 1060/7 orná půda o výměře 171 m2 v katastrálním území Litomy?l oddělené stejným geometrickým plánem, která je ve vlastnictví STORY DESIGN, a.s., IČ 64254402, Moravská 949, Litomy?l. Rozdíl ve výměře směňovaných částí bude Městu doplacen v částce 200 Kč/m2 rozdílu výměr, tj. celkem 209.600 Kč. Jedná se o zarovnání hranic pozemků po výstavbě výrobní haly a přívodu VN k nové sloupové trafostanici. Nová hranice je dána ochranným pásmem vedení VN.


usnesení č. 151/07
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 223/16 orná půda o výměře 103 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle od pana Františka Jiříčka, 9. května 803, Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl. Jedná se o pozemek potřebný v budoucnosti pro vedení inženýrských sítí a výstavbu komunikace pro RD na lánských polích. Město vybuduje prodloužení vodovodního řadu potřebného pro připojení pozemku pana Jiříčka a v budoucnosti napojení dalších RD v této lokalitě.


usnesení č. 152/07

ZaM souhlasí s umístěním firmy BOHEMIA TEX-HOUSE, s.r.o., IČ 25918249, se sídlem Smetanovo náměstí 58, Litomyšl, případně jejich dceřiných společností BOHEMIA TECHNICAL TEXTILES, s.r.o., IČ 25103253, se sídlem Smetanovo náměstí 58, Litomyšl a VALE-BOHEMIA, s.r.o., IČ 27488977, se sídlem Smetanovo náměstí 58, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor E. Firma žádá o cca 15.000 m2 za účelem výstavby 3 výrobních hal a možného dalšího rozvoje, zabývá se výrobou a zpracováním technických vláken, zejména v oblasti tepelných, akustických a elektrických izolací. Nyní zaměstnává asi 70 zaměstnanců, ročně počet zaměstnanců roste o cca 10 %. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 153/07
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2140/15 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.p.č. 2140/17 ostatní plocha o výměře 43 m2, p.p.č. 2140/18 ostatní plocha o výměře 5 m2, p.p.č. 2140/19 ostatní plocha o výměře 197 m2, p.p.č. 2140/20 ostatní plocha o výměře 61 m2, p.p.č. 2204/10 ostatní plocha o výměře 352 m2 a p.p.č. 2205/15 ostatní plocha o výměře 128 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví města s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi (chodníky) na Moravské ulici.


usnesení č. 154/07
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1908/2 ostatní plocha o výměře 179 m2, p.p.č. 1908/4 ostatní plocha o výměře 15 m2, p.p.č. 1911/24 ostatní plocha o výměře 17 m2, p.p.č. 2373/12 ostatní plocha o výměře 110 m2, p.p.č. 2380/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.p.č. 2380/3 ostatní plocha o výměře 39 m2, p.p.č. 2465/1 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.p.č. 2465/3 ostatní plocha o výměře 42 m2, p.p.č. 2467/3 ostatní plocha o výměře 11 m2, p.p.č. 2472/2 ostatní plocha o výměře 16 m2 a p.p.č. 2495/2 ostatní plocha o výměře 21 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví města s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi a chodníky na Sokolovské ulici.


usnesení č. 155/07

ZaM souhlasí se zpeněžením budovy č.p. 62 na st.p.č. 395 zastavěná plocha a nádvoří spolu se st.p.č. 395 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit částku ve výši 3.950.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 25.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 200.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl, v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 156/07
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 604 zahrada o výměře 220 m2, p.p.č. 605 zahrada o výměře 221 m2, p.p.č. 1315/2 ostatní plocha o výměře 154 m2 a st.p.č. 534 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 včetně budovy č.p. 354 na ní stojící v katastrálním území Litomyšl, části obce Litomyšl-Město, a obci Litomyšl, které jsou ve vlastnictví pana Martina Kábrta, Vidlatá Seč 113, Litomyšl za st.p.č. 1017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2 včetně budovy č.p. 154 na ní stojící v katastrálním území Litomyšl, části obce Litomyšl-Město, obci Litomyšl, která je ve vlastnictví Města. Bude se jednat o směnu bez finančního vyrovnání rozdílu v hodnotě směňovaných nemovitostí. Jedná se o pozemky a budovu nacházející se v trase plánované přeložky silnice II. třídy č. 359 Litomyšl-Proseč a budovu a pozemek města na Šantově náměstí. Bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě s tím, že vlastní směna se uskuteční po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu přeložky silnice II. třídy č. 359 Litomyšl-Proseč a po potvrzení záměru a termínu výstavby investorem přeložky silnice - Pardubickým krajem.


usnesení č. 157/07

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2426/5 ostatní plocha o výměře 39 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující manželé Milan a Jana Halamkovi, Trstěnická 968, Litomyšl. Kupní cena 70 Kč/m2. Pozemek je cca 30 let zčásti zaplocen a zčásti pod vjezdem k RD.


usnesení č. 158/07

ZaM souhlasí s výkupem podílů id. 1/6 vzhledem k celku od pana Jan Langera, Jindřišská 785, Pardubice, id. 1/6 vzhledem k celku od pana Jiřího Langera, Průmyslová 1093/17, Hradec Králové a id. 1/6 vzhledem k celku od paní Milady Černé, J. E. Purkyně 1143, Litomyšl p.p.č. 468 lesní pozemek o výměře 9.962 m2 v katastrálním území Strakov. Kupní cena za podíl id. 1/6 vzhledem k celku pro každého z nich je 18.151 Kč, tj. celkem 54.453 Kč (kupní cena určená jako 50% ceny administrativní dle posudku). Jedná se o lesní pozemek jehož id. 1/2 vzhledem k celku Město vlastní.


usnesení č. 159/07

ZaM souhlasí s výkupem podílů id. 1/6 vzhledem k celku od paní Věry Šimonové, 8. května 523/3, Olomouc, id. 1/6 vzhledem k celku od pana PhDr. Jaromíra Svatoše, Alšova 739, Frýdlant nad Ostravicí a id. 1/6 vzhledem k celku od paní Zuzany Brachtlové, U Kovárny 328/40, Neředín, Olomouc p.p.č. 1169 lesní pozemek o výměře 5.372 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena za podíl id. 1/6 pro každého z nich je 6.207 Kč, tj. celkem 18.621 Kč (kupní cena určená jako 50% ceny administrativní dle posudku). Jedná se o lesní pozemek jehož id. 1/2 vzhledem k celku Město vlastní.


usnesení č. 160/07
ZaM souhlasí s výkupem podílů id. 1/3 vzhledem k celku od paní Ivy Šikové, Okrajová 703/19, Brno, id. 1/3 vzhledem k celku od paní Ley Melounové, Spodní 675/12, Brno a id. 1/3 vzhledem k celku od paní Edity Krátké, Pod Prokopem 176, Litomyšl p.p.č. 455/1 lesní pozemek o výměře 54.255 m2 a p.p.č. 455/2 lesní pozemek o výměře 1280 m2 v katastrálním území Pazucha. Kupní cena za podíl id. 1/3 vzhledem k celku pro každého z nich je 183.334, tj. celkem 550.002 Kč (administrativní cena dle ZP je 1,521.656 Kč). Jedná se o pozemek navazující na lesní pozemky ve vlastnictví Města.


usnesení č. 161/07
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2215/4 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.p.č. 2215/5 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.p.č. 2215/6 ostatní plocha o výměře 36 m2, p.p.č. 2215/20 ostatní plocha o výměře 232 m2, p.p.č. 2549 ostatní plocha o výměře 57 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví města s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod chodníky na Strakovské ulici.


usnesení č. 162/07

ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/07 - přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy.


usnesení č. 163/07

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/07  a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2006                                      17.483,83 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2007             22.935,87 tis. Kč


usnesení č. 164/07

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/07  a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2006                                    18. 483,83 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2007            21.935,87 tis. Kč


usnesení č. 165/07

ZaM schvaluje převod finančních prostředků ve vý?i 4,660.000 Kč z prodeje za byty v roce 2007 na Fond dlouhodobého rozvoje.


usnesení č. 166/07

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2008. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2008 objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2007 ve výši 95% z 1/12 celkové roční částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2007.


usnesení č. 167/07

ZaM schvaluje úvěrový rámec do výše 100.000.000 Kč. Tyto prostředky budou určeny na plynulé financování realizovaných  projektů z operačních programů EU od roku 2008. Výše uvedený úvěrový rámec nenahrazuje schválení jednotlivých úvěrů. Každý konkrétní úvěr bude předložen ZaM ke schválení.


usnesení č. 168/07

ZaM bere na vědomí, že do operačních programů EU připravuje Město Litomyšl tyto projekty: 
Regionální operační program
Rozvoj měst
:
- Krytý plavecký bazén v Litomyšli (investiční náklady cca 120 mil. Kč, předpokládaná dotace 92,5%) 
- Multifunkční centrum Kotelna (investiční náklady cca 52 mil. Kč, předpokládaná dotace 92,5%)
Cestovní ruch:

- Autocamp Litomyšl (investiční náklady 30 mil. Kč, předpokládaná dotace 40%) 
- Turistická hájenka na Kozlovském kopci (investiční náklady cca 10 mil. Kč, předpokládaná dotace 40%) 
- Centrum stadion v Litomyšli (investiční náklady cca 30 mil. Kč, předpokládaná dotace 40%)  
- Vyhlídková věž v Litomyšli (investiční náklady cca 10 mil. Kč, předpokládaná dotace 92,5%) 
Integrovaný operační program
- Revitalizace Zámeckého návrší (investiční náklady cca 510-700 mil. Kč, předpokládaná dotace 100%) 
Operační program životního prostředí
- Kanalizace a čistička (investiční náklady cca 250 mil. Kč, předpokládaná dotace 85%) 


usnesení č. 169/07
ZaM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě - provozování MHD s firmou Zlatovánek spol. s.r.o. Smlouva bude na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, kdy výpověď počíná běžet k prvnímu dni následujícího měsíce po dni doručení výpovědi. Maximální výše dotace bude stanovena na současnou hodnotu 82.000,- Kč čtvrtletně s tím, že bude v prvnímu čtvrtletí každého kalendářního roku přepočtena o oficiální míru inflace.


usnesení č. 170/07

ZaM schvaluje pravidla poskytnutí  dotací na úhradu nákladů spojených s financováním bytových potřeb ve vý?i 50.000 Kč prvním majitelům bytů v bytových domech  v lokalitách U ?kolek, které budou poskytovány na základě usnesení ZaM č.17/05 ze dne 17.2. 2005, podle přílohy. Tímto usnesením se ru?í usnesení RaM č. 634/07 ze dne 25.9. 2007.


usnesení č. 171/07
ZaM schvaluje odpis pohledávek za nájemné z bytů :
Bořuta Milan, T. G. Masaryka 1134 ..............................61.064,- Kč
Kočková Viera, T.G. Masaryka 586 ..............................26.005,- Kč


usnesení č. 172/07
ZaM schvaluje OZV č. 4/07, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 173/07
ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádných záloh v měsíci lednu 2008 z kapitoly 08, organizace 2263:

2263

0

100000 

činnost

provoz

TJ Jiskra Litomy?l, U Plovárny 1061, IČO: 15034526

2263

0

20 000 

činnost

provoz

Volejbalový klub, T.G. Masaryka 985, Litomy?l,IČO:49325272

2263

 18 000 

32 000

činnost

provoz

TJ Sokol, Moravská 628, Litomy?l,IČO: 60125781

2263

32 000

46 000 

činnost

provoz

HC Litomy?l, Proke?ova,Litomy?l,ICO 49325256


usnesení č. 174/07
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem majetku Města Litomyšl do majetku  příspěvkových organizací takto:

 

inventární  číslo

organizace

pořizovací cena v Kč

PC ve ŠJ- modul banka

920 001

II. ZŠ Litomyšl

1 428

Počítač Intel Pentium 2x256MB a DVD

4 954

II. ZŠ Litomyšl

16 795

Počítač Intel Pentium 512MB

4 955

II. ZŠ Litomyšl

15 725

Počítač Intel Pentium 215MB

4 956

II. ZŠ Litomyšl

15 725

Software pro  ŠJ

4 974

II. ZŠ Litomyšl

32 352

Software pro  ŠJ

4 975

II. ZŠ Litomyšl

32 353

Software pro  ŠJ

4 976

II. ZŠ Litomyšl

37 623

Dataprojektor HITACHI ED - X10 s držákem

4 939

III. ZŠ Litomyšl

37 230

Interaktivní software ACTIVstudio2 a hlavní systém

4 941

III. ZŠ Litomyšl

36 320

Video rozbočovač APC - 2VGA 350

4 942

III. ZŠ Litomyšl

1 750

Konektorový box TEV PB - 01

4 943

III. ZŠ Litomyšl

2 041

Akumulační kamna

4 971

III. MŠ Litomyšl

23 468

Akumulační kamna

4 972

III. MŠ Litomyšl

23 468

Herní prvek -řetězový most  SA 625 H10

4 966

II. MŠ Litomyšl

33 129

Herní prvek - válec A140 K12

4 968

II. MŠ Litomyšl

11 900

 


usnesení č. 175/07

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace v částce 15 tis. Kč na vybavení základny pro Junák-svaz skautů a skutek ČR, středisko Litomy?l, Kornická 79, IČO 62033166. Hrazeno z kapitoly 08, organizace 357.


usnesení č. 176/07

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve vý?i 200.000 Kč Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. v likvidaci, Jiráskova 3, Litomy?l, IČO:  25257331. Hrazeno z kap. 08.


usnesení č. 177/07
ZaM souhlasí s předloženým Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Mikroregionu Litomyšlsko na 2008 - 2010, který bude předán Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí jako podklad pro financování sociálních služeb. Zpracovaný plán soc.služeb Mikroregionu Litomyšlsko bude také pokladem pro tvorbu  strategického plánu města. 


usnesení č. 178/07
ZaM souhlasí s navýšením dotace pro NNO ve výši 40.000 Kč Občanskému sdružení Květná Zahrada v Květné, zastoupené Mgr. Ferdinandem Raditschem, IČO 27005879. Rekonstrukce objektu Domu na půl cesty si vyžádala vyšší čerpání finančních prostředků z projektu.


usnesení č. 179/07

ZaM souhlasí se snížením příspěvku na provoz Centra sociální pomoci Litomyšl o částku 1.300 tis. Kč z důvodu navýšených příjmům za poskytované sociální služby. Částka ve výši 500 tis. Kč bude použita na nákup osobního automobilu v letošním roce, zbývající částka ve výši 800 tis. Kč bude určena na krytí provozních a investičních potřeb Centra sociální pomoci v roce 2008.


usnesení č. 180/07
ZaM schvaluje dodatek č. 3, kterým se mění směrnice č.1/02, sociální fond zaměstnanců Města Litomyšle, příjmy a pravidla čerpání fondu.


usnesení č. 181/07

ZaM rozhodlo s účinností ke dni 1.1.2008 ve smyslu ust. § 84, odst. 2), písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o zrušení společnosti SPORT LITOMYŠL, s.r.o., se sídlem U Plovárny 1152, 570 01 Litomyšl, IČ: 62029843 a o jejím vstupu do likvidace.


usnesení č. 182/07

ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84, odst. 2), písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, aby jediný společník společnosti SPORT LITOMYŠL, s.r.o., se sídlem U Plovárny 1152, 570 01 Litomyšl, IČ: 62029843 rozhodnutím Rady města při výkonu funkce valné hromady společnosti jmenoval likvidátorem společnosti pana Milana Flídra, Litomyšl.


usnesení č. 183/07

ZaM zmocňuje starostu Města Litomyšle pana Michala Kortyše, narozeného 28. 6. 1962, bydliště Jiráskovo nám. 55, Litomyšl k podpisu notářského zápisu, který bude pořízen o dnešním rozhodnutí Zastupitelstva Města Litomyšle ve věci obchodní společnosti SPORT LITOMYŠL, s.r.o., se sídlem U Plovárny 1152, 570 01 Litomyšl, IČ: 62029843.


usnesení č. 184/07

ZaM tímto za zakladatele obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s.:
-    souhlasí s tím, aby se Smetanova Litomyšl, o.p.s. podílela na založení Destinační společnosti Východní Čechy a byla členem tohoto sdružení právnických osob;
-    souhlasí s tím, aby správní rada Smetanova Litomyšl, o.p.s. rozhodla o změnách zakládací listiny a statutu zohledňující členství Smetanova Litomyšl, o.p.s. v Destinační společnosti Východní Čechy.


usnesení č. 185/07
ZaM rozhodlo o pořízení regulačního plánu "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" v  Litomy?li podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj?ích předpisů.  ZaM schválilo návrh zadání regulačního plánu. Zadání zakázky na zpracování regulačního plánu bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj?ích předpisů.


usnesení č. 186/07

ZaM nesouhlasí se zařazením návrhu pana Huberta Stratílka, bytem T.G.Masaryka 660, Litomyšl, na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 1283/98 v k.ú. Litomyšl do návrhu zadání změny č. 2 ÚPSÚ Litomyšl. Plocha označena jako Z4.


usnesení č. 187/07

ZaM nesouhlasí se zařazením návrhu pana Milana Láznického, bytem Mařákova 1107, Litomy?l, na vyjmutí pozemku parc.č. 1283/98 v k.ú. Litomy?l z územního plánu do návrhu zadání změny č. 2 ÚPSÚ Litomy?l. Plocha označena jako Z5.


usnesení č. 188/07
ZaM souhlasí se zařazením návrhu Ing. Josefa Strnada, bytem J.Metyše 1016, Litomyšl, na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 188/6 v k.ú. Nedošín do návrhu zadání změny č. 2 ÚPSÚ Litomyšl v rozsahu mimo záplavové území řeky Loučné. Plocha označena jako P9.


usnesení č. 189/07

ZaM souhlasí se zařazením návrhu Města Litomyšl na  změnu etapizace funkčního využití (obytnou zástavbu nízkopodlažní - rodinné domy) z výhledu na návrh u pozemků parc.č. 228/9, 228/2 a 228/7 v k.ú. Lány u Litomyšle do návrhu zadání změny č. 2 ÚPSÚ Litomyšl . Plocha označena jako P10.


usnesení č. 190/07

ZaM rozhodlo o pořízení nového územního plánu pro Město Litomy?l podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj?ích předpisů. ZaM určilo pana Michala Korty?e za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem. ZaM ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat návrh zadání.


usnesení č. 191/07
ZaM rozhodlo o pořízení regulačního plánu  lokality Na Lánech, Litomy?l podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj?ích předpisů.  ZaM ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat návrh zadání regulačního plánu.


usnesení č. 192/07

ZaM schválilo pojmenování nové ulice "Na Máchadle" v rozsahu dle přiložené situace.


usnesení č. 193/07

 ZaM ve smyslu § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj?ích předpisů schvaluje zadání změny č. 2 ÚPSÚ Litomy?l, které je přílohou tohoto usnesení. 


usnesení č. 194/07
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve vý?i 136.715,- Kč panu Zdeňku Hanusovi, J. Formánka 198, IČO 13552678, na krytí provozní ztráty koupali?tě Litomy?l v sezóně 2007. Nájemné za rok 2007 vzhledem k provozní ztrátě koupali?tě bude vyměřeno ve vý?i 1 Kč.


usnesení č. 195/07

ZaM souhlasí se záměrem výstavby modlitebny Církve bratrské.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl