Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 12. 12. 2006 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 147/06

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 148/06

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- MUDr. Jan Joukl
- Vojtěch Stříteský
- Mgr. Vladimír Novotný


usnesení č. 149/06

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Libor Vylíčil
- Dana Kmo?ková


usnesení č. 150/06

ZaM bere na vědomí, že MUDr. Libor Vylíčil složil v souladu s ust. § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  slib. Složení slibu potvrdil podle § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 151/06

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 2045 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 a p.p.č. 2340/2 ostatní plocha o výměře 17 m2 v katastrálním území Litomy?l. Kupující Českomoravská myslivecká jednota, okresní spolek ve Svitavách, Vančurova 1, 568 02 Svitavy. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemky v areálu střelnice za Černou horou. 


usnesení č. 152/06
ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 2402/2 vodní plocha o výměře 405 m2, p.p.č. 2402/3 vodní plocha o výměře 1096 m2 a p.p.č. 2413/3 trvalý travní porost o výměře 11616 m2 v katastrálním území Litomy?l od pana Jiřího Pfeifera, Trstěnická 911, Litomy?l za cenu 30,- Kč/m2. Jedná se o louku na Benátské ulici. 


usnesení č. 153/06

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu id. 1/2 st.p.č. 183 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, p.p.č. 387/14 orná půda o výměře 44 m2, p.p.č. 387/49 trvalý travní porost o výměře 113 m2, p.p.č. 387/53 trvalý travní porost o výměře 90 m2, p.p.č. 590/4 ostatní plocha o výměře 326 m2 a p.p.č. 591/2 vodní plocha o výměře 29 m2 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl od Pozemkového fondu ČR, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žiškov, 130 00 Praha 3 za cenu 9.700,- Kč. Jedná se o pozemky v areálu ČOV, Město je vlastníkem id. 1/2 těchto pozemků. 


usnesení č. 154/06

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1293/17 ostatní plocha o výměře 78 m2, p.p.č. 1297/9 zahrada o výměře 131 m2 a p.p.č. 1297/12 zahrada o výměře 145 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující manželé Konývkovi, Jar. Metyše 1085, 570 01 Litomyšl. Kupní cena za p.p.č. 1297/12 o výměře 145 m2 bude v návaznosti na prodej sousedních pozemků v roce 1999 činit 22.919,- Kč, kupní cena za zaplocenou p.p.č. 1297/9 a p.p.č. 1293/17 bude 70,- Kč/m2. 


usnesení č. 155/06

ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 7/06 ze dne 28.2.2006: ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 1270/9 zahrada o výměře 191 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené dle geometrického plánu číslo 1834-730/2005 a s odkoupením vybudované kanalizace za cenu 202.173,- Kč a vybudovaného vodovodu na tomto pozemku za cenu 178.219,- Kč do majetku města (30% rozpočtových nákladů na stavbu inženýrských sítí v souladu s usnesením ZaM č. 4/06). Převodce pan Miroslav Němec, U Školek 992, Litomyšl. Jedná se o pozemek na Trstěnické ulici, na kterém jsou postaveny inženýrské sítě pro 4 stavební pozemky na RD  


usnesení č. 156/06

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 2172/24 ostatní plocha o výměře 177 m2, p.p.č. 2172/25 ostatní plocha o výměře 307 m2 a p.p.č. 2172/26 ostatní plocha o výměře 226 m2 v katastrálním území a obci Litomy?l z vlastnictví Pardubického kraje do majetku Města. Jedná se o pozemky pod chodníky zaměřené a oddělené geometrickým plánem číslo 1878-28/2006 v Zahájské ulici.


usnesení č. 157/06
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem 55 ks přikrývek, 60 ks polštářů, 125 ks prostěradel, 95 ks ručníků, 75 ks osušek, 32 ks předložek, 65 ks laris, 20 ks utěrek, 65 ks podložek pro prostěradlo, 15 ks povlaků na polštáře, 100 ks ložních souprav a 8 ks ubrusů v celkové pořizovací hodnotě 249.971,40 Kč vč. DPH a 16 ks drátěných poliček, 7 ks věšáků a 10 ks plastových košů v celkové pořizovací hodnotě 9.932,- Kč vč. DPH Evropskému ěšolicímu centru o.p.s., IČ: 27501485, se sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl. 


usnesení č. 158/06

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 211/8 zahrada o výměře 401 m2, p.p.č. 211/9 zahrada o výměře 37 m2 a p.p.č. 3221 ostatní plocha o výměře 87 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 1852-129/2006 v katastrálním území Litomy?l za účelem roz?íření zahrady a zřízení parkovacího stání. Kupující pan Franti?ek Roček, M. Kuděje 318, Litomy?l. Kupní cena 70 Kč/m2. 


usnesení č. 159/06
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 896/2 lesní pozemek o výměře 3762 m2 v katastrálním území Litomy?l, která je ve vlastnictví pana Vladimíra ?vába, V.K.Jeřábka 20, Litomy?l, za p.p.č. 207/157 orná půda o stejné výměře oddělenou podle geometrického plánu číslo 652-4/2006 v katastrálním území Záhraď. Jedná se o získání lesního pozemku v areálu Černé hory vhodného k ucelení městských pozemků před tvorbou lesního hospodářského plánu. 


usnesení č. 160/06

ZaM stanovuje v souladu s ust. § 84, odst. 2), písm. x), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj?ích předpisů, cestovní náhrady členům zastupitelstva obce dle Směrnice města č. 05/06 Poskytování a účtování cestovních náhrad.


usnesení č. 161/06

ZaM  bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/06 - přesuny (příloha č. 1).


usnesení č. 162/06

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/06 (příloha č. 2) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
-        Zapojení zdrojů z roku 2005                                       7.398,21  tis. Kč 
-        Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2006            21.518,34 tis. Kč


usnesení č. 163/06

ZaM stanovuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., pravidla rozpočtového provizoria na rok 2007. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2007 objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2006 ve výši 95 % z jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje v přímé souvislosti s financováním akce Rekonstrukce zámeckého pivovaru.


usnesení č. 164/06

ZaM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Evropskému školícímu centru (EŠC), o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, IČ 27501485 ve výši 500.000 Kč na provozní výdaje. Tyto prostředky jsou určeny pokrytí časového nesouladu mezi úhradou výdajů souvisejících se zahájením provozu tohoto střediska a splněním finančního závazku European Aliance of YMCAs (EAY) ve výši 1.000.000 Kč vůči EŠC, o.p.s.. Město Litomyšl převede  peněžní prostředky na účet dlužníka do tří dnů od podpisu smlouvy. EŠC, o.p.s., vrátí půjčku na účet města do 30ti dnů po obdržení prostředků od EAY.


usnesení č. 165/06

ZaM schvaluje návrh Dodatku  č. 6 ke Smlouvě o úvěru č. 115227109 ze dne 14. 12. 2001 uzavřenou mezi Městem Litomy?l a Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,  PSČ 568 15,  IČ 45244782. Účelem úvěru bylo profinancování výstavby bytových domů A2, A3 na sídli?ti U Nemocnice v Litomy?li. Doba platnosti dodatku je stanovena do 31.12.2011.


usnesení č. 166/06
ZaM souhlasí s přijetím úvěru  ve výši 5.200.000,- Kč s pevnou úrokovou mírou 4,2 %, splatností 15 let a bez povinnosti ručit nemovitostí Společenstvím vlastníků bytových jednotek objektu Komenského náměstí 1039 a 1040, IČO 25988051, jehož je Město Litomyšl členem na základě vlastnictví jedné bytové jednotky. Finanční prostředky budou použity na revitalizaci objektu.


usnesení č. 167/06

ZaM souhlasí s udělením plné moci vedoucímu odboru místního hospodářství ing. Pavlu Jiráňovi, Benátky 104, k zastupování města Litomy?le ve Společenstvích vlastníků bytových jednotek  Komenského náměstí 1039, 1040 a Zahájská 106.


usnesení č. 168/06
ZaM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č.1, Z. Kopala 1155, ze dne 30.10. 2001, uzavřené mezi Městem Litomy?l a paní MUDr. Dobromilou Filovou. Dodatkem se ve?kerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádí na paní Janu Machovou, P. Bezruče 299, Litomy?l.


usnesení č. 169/06

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek, s.r.o., IČO 15036278 (městská hromadná doprava). Smluvní období 1.1. 2007 až. 31.12. 2007, maximálně možná výše dotace 328.000,- Kč.


usnesení č. 170/06

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/06, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.


usnesení č. 171/06

ZaM schvaluje  poskytnutí dotace Východočeské plynárenské a.s., Pražská 702, 500 04  Hradec Králové, IČO 60108789,  na vybudování STL plynovodu v ulici M. Kuděje ve výši 51.102,- Kč. Dotace bude vyúčtována do 30.6.2007 .


usnesení č. 172/06
ZaM  schvaluje poskytnutí dotace Východočeské plynárenské a.s., Pražská 702, 500 04  Hradec Králové, IČO 60108789,  na vybudování STL plynovodu v průmyslové zoně Benátská ve výši 830.460,- Kč. Dotace bude vyúčtována do 30.6.2007. 


usnesení č. 173/06

ZaM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1,000.000 Kč firmě Černý spol. s r.o.,   sídlo Strakovská 1091, 570 01 Litomyšl, IČ 62063537. Finanční prostředky budou uvolňovány měsíčně po odsouhlasení soupisu prací provedených na akci Mateřské centrum, Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl. Firma vrátí půjčku na účet města do 5ti dnů po úhradě faktur za provedené práce z dotačních prostředků. Nebude-li částka v tomto termínu připsána na účet města, uhradí dlužník za každý den zpoždění penále ve výši 5 promile z dlužné částky. 


usnesení č. 174/06
ZaM souhlasí s předáním předmětů v majetku Města Litomyšl, které jsou blíže specifikovány v přílohách číslo 1 a 2, do výpůjčky Městské galerie Litomyšl.    


usnesení č. 175/06

ZaM schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 44.000,- Kč od sdružení Přátelství města Machida (Prof. Dr. Iga). 


usnesení č. 176/06

ZaM revokuje usnesení č.145/06 takto :
ZaM zřizuje v souladu s ust. § 120 odst. 1 tyto osadní výbory:
- osadní výbor Nedošín
- osadní výbor Pazucha
- osadní výbor Suchá
- osadní výbor Kornice
- osadní výbor Pohodlí 
-  osadní výbor Nová Ves
Složení osadních výborů bude předloženo na příštím zasedání ZaM, kde proběhne i volba předsedů jednotlivých osadních výborů.


usnesení č. 177/06

ZaM v souladu s jednacím řádem a jeho přílohou volebním řádem potvrzuje níže uvedené členy osadních výborů ve funkci a z těchto členů volí níže uvedeného předsedu osadního výboru:
Nedošín: Ing.Pavel Kopecký - předseda, Petr Voříšek - místopředseda, Jiří Hanus - pokladník, Jana Flídrová, Marcel Kult, Jaroslav Kocourek, Jiří Kohák ml.
Pazucha: Jaroslav Novotný - předseda, Patr Hanik - místopředseda, Eva Šmídová - pokladník, Eva Štyndlová, Romana Šedová
Suchá: Milena Švábová - předsedkyně, Vladimír Hrádek - místopředseda, Irena Bártová - pokladník
Kornice: Jaroslav Novotný - předseda, Ing.Luboš Chaloupka - místopředseda, Lenka Chaloupková - pokladník, Václav Hovorka, Marie Karlíková
Pohodlí: Lenka Vacková - předsedkyně, Magdalena Vajrauchová - místopředsedkyně, Vladimír Krátký - pokladník, Miloslav Sejkora, Jan Lněnička, Eva Abrahamová, Petr Průžek
Nová Ves: Ing.Miroslav Vacek - předseda, Josef Fengl - místopředseda, Zdeňka Svatošová - pokladník, Božena Klofandová, Václav Glänzner


usnesení č. 178/06

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem  skříní na lůžkoviny z majetku města Litomyšle do majetku I. mateřské školy Litomyšl.
- skříň na lůžkoviny pořizovací cena  23 333,- Kč
- skříň na lůžkoviny pořizovací cena  23 333,- Kč
- skříň na lůžkoviny pořizovací cena  23 334,- Kč


usnesení č. 179/06
ZaM souhlasí s předáním dvou sklopných pánví typu Modular v pořizovací hodnotě 159 460,- Kč/ks do výpůjčky Základní ?kole Litomy?l, U ?kolek 1117, okres Svitavy.


usnesení č. 180/06

ZaM schvaluje poskytnutí dotace Mateřskému centru Litomyšl, IČO 64211959, Ropkova 51, 570 01 Litomyšl ve výši 240.000,- Kč v roce 2007 na spolufinancování projektu na provoz MC, na který MC žádá o grant Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (součástí projektu je nájem a náklady na služby spojené s nájmem ve výši 200.000,- Kč) .


usnesení č. 181/06

ZaM schvaluje podaný návrh pana Huberta Stratílka, bytem T.G.Masaryka 660, Litomy?l, na realizaci rodinného domu na pozemku parc.č. 1283/92 v k.ú. Litomy?l o výměře 1407 m2.


usnesení č. 182/06
ZaM zamítá podaný návrh pana Huberta Stratílka, bytem T.G.Masaryka 660, Litomy?l, na realizaci rodinného domu na pozemku parc.č. 1283/98 v k.ú. Litomy?l o výměře  491 m2.


usnesení č. 183/06

ZaM souhlasí s podaným návrhem pana Milana Láznického, bytem Mařákova 1107, Litomyšl, na přestavbu a dostavbu rodinného domu v ulici Prokešova 247 na pozemcích  parc.č. 661 a 746 v k.ú. Litomyšl za předpokladu, že bude v předstihu vydané pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu krytého bazénu na pozemku p.č. 940/6, 940/7, 940/8 a 1106 v k. ú. Litomyšl.


usnesení č. 184/06

ZaM v návaznosti na usnesení č.134/06 vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj?ích předpisů jednací řád Zastupitelstva města Litomy?le (příloha č. 3). 


usnesení č. 185/06

ZaM v návaznosti na usnesení ZaM č. 144/06 zvolilo finanční výbor v tomto složení:
- p. Radomil Kašpar - předseda
- Ing. Alena Džbánková
- Ing. Vítězslav Hanzl
- Ing. Pavel Kusý
- Ing. Markéta Prokešová
- Ing. Pavel Kopecký
- Mgr. Michal Dobr


usnesení č. 186/06

ZaM v návaznosti na usnesení ZaM č. 144/06 zvolilo kontrolní výbor v tomto složení:
- Ing. Terezie Šmolíková - předsedkyně
- MUDr. Vladimír Žák
- p. Jan Červenka
- pí Dana Kmošková
- Bc. Ing. Miroslav Vacek


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl