Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 08. 12. 2005 sál Zámeckého pivovaru

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 112/05

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 113/05

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Ing. Vítězslav Hanzl
- MVDr. Pavel Růžička


usnesení č. 114/05

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Pavel Kusý
- Ing. Karel Kalousek


usnesení č. 115/05

ZaM schvaluje předloženou Studii rehabilitace a dostavby lokality Bělidla v Litomyšli zpracovanou architektonickou kanceláří RAW, Domažlická 12, Brno a souhlasí s výběrem partnera pro realizaci této stavby - společnost BILLA s.r.o., IČO 00685976, Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy. ZaM souhlasí s tím, aby BILLA s.r.o. zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení na lokalitu Bělidel v souladu se studií s tím, že pozemky města pod stavbou nové výpravní budovy, zastřešeného prvního nástupiště a supermarketu budou prodány po kolaudaci těchto staveb. Kupní cena za zastavěné pozemky bude činit cca 12 mil. Kč.


usnesení č. 116/05
ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 1266/12 orná půda, 1266/13 orná půda, 2312/8 orná půda a 2312/10 orná půda v katastrálním území Litomy?l o celkové výměře 5727 m2 za cenu 150 Kč/m2, tj. 859.050,- Kč od paní Radmily Hýblové, T.G.Masaryka 898, Litomy?l. Jedná se o pozemky v průmyslové zóně Benátská určené k zastavění v blízkosti nyní budované centrální komunikace.


usnesení č. 117/05
ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 176/1 ostatní plocha oddělené a nově označené dle geometrického plánu číslo 1816-90/2005 jako p.p.č. 176/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 70,- Kč/m2. Kupující pan Jaroslav Theimer, Družstevní 39, Litomyšl.


usnesení č. 118/05
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 207/118 zahrada o výměře 26 m2 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena 70 Kč/m2. Kupující Ing. Lenka Mencová, J.E.Purkyně 1143, Litomyšl. Pozemek je již více jak 40 let zaplocen k domu Peciny č.p. 119. 


usnesení č. 119/05
ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 207/107 zahrada v katastrálním území Záhraď a obci Litomyšl, která je dle geometrického plánu číslo 648-654/2005 oddělena a nově označena jako p.p.č. 207/151 zahrada o výměře 32 m2. Jedná se o zaplocenou část pozemku města na ulici Osevní. Kupní cena 70 Kč/m2. Kupující manželé Roman a Mgr. Iva Jonášovi, V.K.Jeřábka 115, Litomyšl.


usnesení č. 120/05
ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 37/04 ze dne 13.5.2004: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 395/10 zahrada o výměře 12 m2, spoluvlastnického podílu id. 9/30 z p.p.č. 394 ostatní plocha o výměře 1563 m2 (tj. 468,9 m2), části p.p.č 395/2 zahrada, části p.p.č. 395/7 ostatní plocha a části st.p.č. 4/2 v katastrálním území Nedošín, které jsou dle geometrického plánu číslo 465-87/2005 odděleny a nově označeny jako p.p.č. 395/2 zahrada o výměře 2880 m2 a 397/16 ostatní plocha o výměře 664 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem výstavby občanské vybavenosti pro služby dle schváleného územního plánu. Kupní cena 200,- Kč/m2. Pozemková parcela 395/2 zahrada v katastrálním území Nedošín bude zatížena věcným břemenem umožňujícím opravy, údržby a rekonstrukce kanalizační stoky a vodovodního řadu. Kupující Profistav s.r.o., IČO 45534870, Tyršova 231, Litomyšl. 


usnesení č. 121/05

ZaM souhlasí se Změnou prohlá?ení vlastníka ze dne 25.3.1996 a dodatku k prohlá?ení vlastníka ze dne 24.4.1996 v budově č.p. 1044 na Komenského náměstí z důvodu nesouladu tehdej?ího prohlá?ení vlastníka se současným zněním zákona o bytech.


usnesení č. 122/05

ZaM souhlasí s prodejem 17 bytových jednotek vymezených Změnou prohlášení vlastníka v budově č.p. 1044 na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem na společných částech domu č.p. 1044 na st.p.č. 2153 a podílem na st.p.č. 2153 v katastrálním území Litomyšl v souladu se Směrnicí 01/05 o prodeji bytů na Komenského náměstí. V případě, že stávající nájemce v bytě dlouhodobě nebydlí a případně ho podnajímá, nebude mu byt za zvýhodněných podmínek dle směrnice pro nájemce odprodán.

číslo bytu

typ

nová plocha

podíl na spol. pr. a poz.

cena

1044/1

2+1

66,29

63/1000

311 563 Kč

1044/2

1+1

35,55

34/1000

167 085 Kč

1044/4

2+1

66,29

63/1000

311 563 Kč

1044/5

1+1

35,55

34/1000

167 085 Kč

1044/6

3+1

72,80

69/1000

342 160 Kč

1044/7

2+1

66,29

63/1000

311 563 Kč

1044/8

1+1

35,55

34/1000

167 085 Kč

1044/9

3+1

72,80

69/1000

342 160 Kč

1044/10

2+1

66,29

63/1000

311 563 Kč

1044/11

1+1

35,55

34/1000

167 085 Kč

1044/12

3+1

72,80

69/1000

342 160 Kč

1044/13

2+1

66,29

63/1000

311 563 Kč

1044/14

1+1

35,55

34/1000

167 085 Kč

1044/15

3+1

72,80

69/1000

342 160 Kč

1044/16

2+1

66,29

63/1000

311 563 Kč

1044/17

1+1

35,55

34/1000

167 085 Kč

1044/18

3+1

72,80

69/1000

342 160 Kč

 

 

 

 

4 582 688 Kč


usnesení č. 123/05

ZaM souhlasí s odkoupením obchodního podílu ve vý?i 25% společnosti SPORT Litomy?l s.r.o. se sídlem U Plovárny 1152, Litomy?l, IČO 62029843, od společníka paní Zdeňky Klátové, Lidická 1140, Litomy?l za cenu 300.000,- Kč. 


usnesení č. 124/05

ZaM souhlasí s odkoupením obchodního podílu ve vý?i 25% společnosti SPORT Litomy?l s.r.o. se sídlem U Plovárny 1152, Litomy?l, IČO 62029843, od společníka Ing. Jaroslava ?najdra, Lidická 1141, Litomy?l za cenu 300.000,- Kč. 


usnesení č. 125/05

ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 52/05 ze dne 9.6.2005 takto: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí p.p.č. 1628/1 orná půda a částí p.p.č. 2279/1 orná půda, které jsou dle geometrického plánu číslo 1779-8/2005 odděleny a sloučeny do nové p.p.č. 1628/17 orná půda o výměře 525 m2 a nové p.p.č. 1628/18 orná půda o výměře 832 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby dvou bytových domů dle projektu Bytové domy A, B "U Školek", zpracovaného projekční firmou KIP s.r.o., se sídlem Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl pod číslem zakázky 1996-62 z prosince 2004, s firmou PLS Invest s.r.o., IČO 27476740, Havlíčkova 1118, Litomyšl, která je 100% dceřinou společností firmy První litomyšlská stavební, spol. s r.o., Havlíčkova 1118, Litomyšl, IČO 15034682. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci bytových domů a kupní cena bude 1,- Kč za každou parcelu. Před uzavřením kupní smlouvy převede PLS Invest s.r.o. do majetku Města související zpevněné plochy mimo budovy, vodovodní řady, kanalizační stoky, otevřený příkop na vedení dešťové vody a veřejné osvětlení, které vybuduje při stavbě bytových domů jako související infrastrukturu dle projektu firmy KIP s.r.o..


usnesení č. 126/05

ZaM schvaluje poskytnutí dotací Mikroregionu Svitavsko  na financování projektu Sběrné dvory Svitavska v letech 2006 a 2007 takto :
v roce 2006 ...............dotace 642.307,- Kč
v roce 2007 ...............dotace 60.053,-  Kč.
Výše dotací zahrnují předpokládané náklady na investici do sběrného dvoru Litomyšl, náklady na inženýring projektu, projektovou dokumentaci a publicitu projektu zvýšené o celkovou částku 264.330,- Kč,  která bude použita na počáteční financování projektu před prvním převodem prostředků dotace z OPI. Nejpozději po skončení financování celého projektu a po závěrečném vyúčtování dotace z OPI (předpokládá se v roce 2008) budou obě dotace Mikroregionem Svitavsko vyúčtovány a finanční prostředky nad rámec skutečných prokazatelných nákladů  budou vráceny do rozpočtu města.


usnesení č. 127/05
ZaM schvaluje Plán odpadového hospodářství města Litomy?le. Dokument je zpracován podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, a stanovuje závazné úkoly v rámci odpadového hospodářství města v následujících letech.


usnesení č. 128/05
ZaM schvaluje dodatek č.2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Litomyšle ze dne 1.6. 2001. Dodatkem se rozšiřuje účel a předmět činnosti o správu, údržbu a provoz sportovních zařízení města a dětských hřišť v majetku města.


usnesení č. 129/05

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč panu Zdeňku Hanusovi na krytí  ztráty hospodaření provozu koupaliště v sezóně 2005. Na krytí této dotace bude využita půjčka na náběh provozu ve výši 300.000,- Kč poskytnutá na základě nájemní smlouvy (půjčka nebude nájemcem vrácena). Dotace bude vyúčtována k 31.1. 2006.  


usnesení č. 130/05

ZaM schvaluje OZV města Litomyšle č.8/05, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 


usnesení č. 131/05

ZaM schvaluje stanovy NSZM ČR a změnu systému členských příspěvků člena této organizace podle přílohy.  Členský příspěvek podle stanov na rok 2006 bude ve vý?i 5.000 Kč (pau?ální částka) + 1,50 Kč /1obyvatel.


usnesení č. 132/05

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem majetku města Litomy?l do majetku příspěvkových organizací takto:

inv. číslo organizace

4279

III. M? 

akumulační kamna

19 298

4280

III. M? 

akumulační kamna

19 297

4281

III. M? 

akumulační kamna

19 297

4282

III. M? 

akumulační kamna

19 297

 

 

 

 

 

 

 

 

4254

I.M?

skříňka - 2 kontejnery, 12 zásuvek

13 255

4255

I.M?

skříňka - 2 kontejnery, 6 zásuvek

8 498

4256

I.M?

stůl 120/52 přírodní

3 199

4257

I.M?

stůl 120/52 přírodní

3 199

980000

I.M?

rohový díl čtvrtkruh přírodní s výplní

2 458

980001

I.M?

skříňka s policemi

2 774

4258

I.M?

vozík na výtvarný materiál

13 317


usnesení č. 133/05
 ZaM souhlasí s bezúplatným převodem majetku Jeslí Litomy?l do majetku II. mateřské ?koly Litomy?l, 17. listopadu 905 dle inventurního soupisu v příloze.


usnesení č. 134/05

 ZaM souhlasí s bezúplatným převodem  fototermického  zařízení a  fotovoltaického  zařízení ze Základní ?koly Litomy?l,  T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy do majetku města Litomy?l a předává tyto zařízení do výpůjčky  ?kole. Celková pořizovací cena je 200 000,- Kč.


usnesení č. 135/05

 ZaM souhlasí s předáním majetku města Litomy?l do výpůjčky příspěvkovým organizacím takto:

4241 II. M?  digestoř  79 968
       
4273 I. M? robot SP - 22 s mlýnkem na maso VS12     52 812
4274 I.M? vozík servírovací   8 640
       
       
4259 I.Z? - ?J elektrická pec TPE 30 AR 66 247
4233 I.Z? - ?J stravovací systém:  
    objednávkový systém se čtečkou 16 660
    výdejový terminál se čtečkou 11 900
    displej u výdeje 4 760
    hardware ke stravovacímu systému 21 015
    software ke stravovacímu systému 30 226
       
4242 II.Z? konvektomat RETIGO 313 208


usnesení č. 136/05
ZaM schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2006 HC Litomyšl ve výši 2/3 dotace roku 2005 již v lednu 2006 z důvodu sezónnosti tohoto sportu.


usnesení č. 137/05

ZaM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/05 - /viz příloha 1/ a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2004                                   24.704,50  tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2005           10.848,90  tis. Kč


usnesení č. 138/05

ZaM souhlasí na základě žádosti Farní Charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 50, ze dne 10.11. 2005 s revokací usnesení č. ZaM č. 100/05 takto: ZaM schvaluje převzetí ručitelského závazku ve výši 6,982.000 Kč za překlenovací úvěr poskytnutý ČSOB, a. s., pobočka Svitavy, Farní Charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 50, IČ 60102411, na projekt "Centrum sociálních služeb Chotovice", který byl podpořen dotací EU v rámci programu SROP. Tento závazek bude zajištěn rozpočtem města Litomyšl. Doba trvání závazku do 31.12.2007.

 


usnesení č. 139/05

ZaM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o hypotečním úvěru, reg. č. 059000230297 ze dne 5.12.2000 uzavřenou mezi Městem Litomyšl a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČ 45317054. Účelem úvěru bylo profinancování výstavby bytového domu A4 o 35ti bytových jednotkách v sídlišti "U nemocnice" v Litomyšli včetně objektu skupinových garáží. Doba platnosti dodatku je stanovena do 24.12.2010.

                          


usnesení č. 140/05

ZaM schvaluje rozpočtové provizorium města na rok 2006 ve vý?i 95%  schváleného rozpočtu na rok 2005 pro dané období .


usnesení č. 141/05
ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozděj?ích předpisů  Obecně závaznou vyhlá?ku města Litomy?le č. 7/05, kterou se zru?ují některé obecně závazné vyhlá?ky města Litomy?le.


usnesení č. 142/05

ZaM schvaluje poskytnutí dotace (kap. 06, org. 0223) na konání XXXII. ročníku festivalu Mladá Smetanova Litomyšl podle smlouvy o spolupořadatelství uzavřené v srpnu 2005. Stanovená kriteria byla splněna a proto je přiznána dotace v plné výši 120.000,- Kč. Příjemcem dotace bude Hudební mládež ČR, Kolbenova 804/30, Praha 9 - Vysočany, IČO: 41692535.  


usnesení č. 143/05

ZaM rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti Evropské školící centrum o.p.s. jejímiž zakladateli jsou Město Litomyšl a Europien Alliance of Ymca´s (EAY) se sídlem Praha 1, Na Poříčí 12, IČ 68406649 a ZaM schvaluje její Zakládací smlouvu. Prvními členy správní rady budou:

-  Michal Frankl, Na Břehu 1, Praha 9

-  Ing. Andrej Kašický, Jiráskova 20, 571 01 Moravská Třebová

-  Ing. Marcela Roflíková, MBA, Jiřího Macháčka 1787, 250 01 Brandýs nad Labem

-  Ing. Jana Vohralíková, Na Dlouhém lánu 50, Praha 6

-  Rev. Johan Vilhelm Eltvik, Frederik Stangs gate 43, N-0264 Oslo, Norsko

- Peter Frederick Posner, BSs ACIB, 38 Hall Farm Road, Duffield, Belper, Derbyshire, DE56 4FS, Anglie

-  Ing. Jan Janeček, bytem Na  Lánech 97, Litomyšl

-  Radomil Kašpar, bytem T. G. Masaryka 788, Litomyšl

- MUDr. Jan Joukl, bytem Zahájská 350, Litomyšl

-  Jan Pikna, bytem Polní 358, Litomyšl

-  Vojtěch Stříteský,  bytem Z. Kopala 1180, Litomyšl

-  Mgr. Daniel Smetana,  bytem Nádražní 526, Litomyšl

Prvními členy dozorčí rady budou:

- Jan Nissén LLB, Varvsgatan 12, SE-392 30  Kalmar, Švédsko

-  David Bedford,  87 Palmerstone Road, London, N22 8QS, Anglie

-  Mgr. Václav Nájemník, bytem Smetanovo nám. 66, Litomyšl

Ing. Pavel Kusý, bytem Dukelská 987, Litomyšl


usnesení č. 144/05

ZaM  bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru dne 19. 9. 2005.


usnesení č. 145/05

ZaM souhlasí s udělením cen Města Litomy?le naposledy za rok 2005. 


Josef Janeček
starosta
Vladimír Novotný
1.místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl