Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 16. 12. 2004 Kongresový sál Zámku v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 110/04

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 111/04

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- MUDr. Vladimír Žák

- Mgr. Vladimír Novotný

- Vladimír Šauer


usnesení č. 112/04

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

- Ing. Terezie Šmolíková

- Ing. Pavel Kusý


usnesení č. 113/04

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem st.p.č. 142 o výměře 10 m2 včetně budovy (kapličky) na této parcele v k.ú. Nová Ves u Litomyšle od paní Marie Mackové, Nová Ves u Litomyšle 3.


usnesení č. 114/04

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem části p.p.č. 627 zahrada, dle GP 1758-112/2004 nově označené jako p.p.č. 627/1 zahrada o výměře 160 m2 v k.ú. Litomyšl. Jedná se o pozemek u Pedagogicko-psychologické poradny na ulici Partyzánské. Žadatel Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO 70892822.


usnesení č. 115/04

ZaM souhlasí se zrušením usnesení ZaM č. 135/01 a s výkupem části p.p.č. 2505 ostatní plocha o výměře 121 m2, která je dle GP číslo 1579-20010238/2001 nově označena jako 2505/2 v k.ú. Litomyšl. Jedná se o pozemek pod chodníkem k II.MŠ. Spoluvlastníci (obyvatelé a spoluvlastníci bytových domů č.p. 832, 833 a 834) požadují kupní cenu 60 Kč/m2, původně byl v roce 2001 schválen výkup za 30 Kč.


usnesení č. 116/04

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 897/2 zahrada o výměře 396 m2 v k.ú. Budislav u Litomyšle. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující manželé Kubešovi, U školek 961, Litomyšl.


usnesení č. 117/04

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 405/3 ostatní plocha , dle GP 623-74/2004 nově označené jako p.p.č. 405/5 ostatní plocha o výměře 230 m2 v k.ú. Záhraď. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující Miroslav Hrdlička, 9.května 794, Litomyšl.


usnesení č. 118/04

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 130/10 trvalý travní porost o výměře 241 m2 v k.ú. Záhraď, která je ve vlastnictví pana Jana Vomočila, Okružní 237, Litomyšl za p.p.č. 466/3 ostatní plocha o výměře 178 m2 a p.p.č. 466/7 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Záhraď. Nové parcely dle GP 624-513/2004 vznikly zaměřením skutečného stavu nové komunikace z ulice Matěje Kuděje ke Staré plovárně. Směna bez dalších doplatků.


usnesení č. 119/04

ZaM souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 30.000,- Kč od pana Jana Renzy, Na Lánech 106, Litomyšl  a dále daru 50.000 Kč od paní Pavly Tobkové, Dolní Újezd 474  jako příspěvku na vybudování komunikace na p.p.č. 198/4 ostatní plocha v k.ú. Záhraď v lokalitě Zahájská (pokračování komunikace od bytovek "pod vzájemností" k dětskému hřišti, zbývající náklady na vybudování cca 100.000 Kč budou investovány Městem Litomyšl).


usnesení č. 120/04

ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky č. 969/3 spolu s podílem na společných částech domu čp. 969 a st.p.č. 1670 ve výši 102/1000 v kat.úz. a obci Litomyšl formou veřejné dobrovolné dražby. Jedná se o byt o velikosti 2+1 na Dukelské ulici čp. 969 v prvním nadzemním podlaží, který není zatížen právem nájmu.  Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit 300.000,-Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 5.000,- Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 20.000,- Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl, v termínu stanoveném dražební vyhláškou.  


usnesení č. 121/04

ZaM souhlasí s revokací usnesení ZaM číslo 41/04 ze dne 13.5.2004 takto: ZaM souhlasí s výkupem st.p.č. 585 - 25 m2, st.p.č. 587 - 167 m2, st.p.č. 588 - 10 m2, všechny včetně stavebních objektů na těchto parcelách a p.p.č. 715/16 - 1228 m2, 822/38 - 789 m2, 822/40 - 258 m2, 822/55 - 856 m2, 4039/8 - 385 m2 a 4039/9 - 161 m2 v k.ú. Nová Ves u Litomyšle (areál psince v Pohodlí včetně přístupové cesty a trvalých porostů, za celkovou kupní cenu 165.000,- Kč. Prodávající České radiokomunikace a.s. U Nákladového nádraží 3144, Praha 3. Součástí smlouvy bude zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu pro Město jako vlastníka st.p.č. 587 přes p.p.č. 4588 ostatní plocha v k.ú. Pohodlí, tj. přístupová cesta od silnice II/360, která je ve vlastnictví Českých radiokomunikací. Toto věcné břemeno se zřídí na dobu neurčitou za jednorázovou  úplatu ve výši 200.- Kč.


usnesení č. 122/04

ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/04 schválené RaM dne 30. 11. 2004.


usnesení č. 123/04

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 05/04  a stanovuje tyto závazné ukazatele:

  • Zapojení zdrojů z roku 2003                                        2.262,9  tis. Kč
  • Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2004              20.543,2  tis. Kč

usnesení č. 124/04

ZaM bere na vědomí stanovisko České spořitelny, a. s. , ze dne 7. 12. 2004  k možnosti poskytnutí úvěru  na rekonstrukci zámeckého pivovaru v Litomyšli.


usnesení č. 125/04

ZaM schvaluje přijetí úvěru na financování projektu Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli maximálně ve výši 35,000.000 Kč. Úvěr bude poskytnut Českou spořitelnou, a. s. za podmínky, že banka dodrží výši úroků dle nabídky z října 2004 ve výši xM PRIBOR + 0,18 % (maximálně do května 2005). Po upřesnění finančních podílů jednotlivých subjektů /SROP, MMR, Pardubický kraj, město/ na této akci bude nejpozději v březnu 2005 předložen zastupitelstvu města návrh úvěrové smlouvy


usnesení č. 126/04

ZaM schvaluje hospodaření města, organizačních složek a příspěvkových organizací do doby  schválení rozpočtu na rok 2005 podle rozpočtového  provizoria,  tzn. v objemu 95 % schváleného rozpočtu na rok 2004 pro dané období.  


usnesení č. 127/04

ZaM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 100.000,- Kč Městu Levoča na likvidaci škod způsobených ničivou vichřicí. Placeno z  rozpočtové rezervy.


usnesení č. 128/04

ZaM schvaluje Směrnici města Litomyšl č.9/04, k prodeji bytových jednotek v bytových domech v oblasti Komenského náměstí v Litomyšli.


usnesení č. 129/04

ZaM schvaluje OZV č. 7/04, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 130/04

ZaM schvaluje OZV č. 9/2004, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.


usnesení č. 131/04

ZaM schvaluje přistoupení města Litomyšle k projektu "Integrovaný systém nakládání s odpady - sběrné dvory Svitavska" za podmínek formulovaných společným investorem projektu a žadatelem o dotaci z OP infrastruktura svazkem obcí Mikroregion Svitavsko.


usnesení č. 132/04

ZaM schvaluje  přidružené členství v Národní síti zdravých měst ČR.


usnesení č. 133/04

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč panu Zdeňku Hanusovi, J. Formánka 198, IČO 13552678 na krytí zvýšených nákladů na provoz koupaliště způsobených zvýšeným únikem vody z bazénu a nárůstem spotřeby elektrické energie


usnesení č. 134/04

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 238.000,- Kč panu Zdeňku Hanusovi, J. Formánka 198, IČO 13552678 jako dotaci ke vstupnému na městském koupališti v sezóně 2004


usnesení č. 135/04

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Městem Litomyšl a příspěvkovou organizací Městská galerie Litomyšl na soustavu regálů na obrazy v celkové hodnotě 804.000,- Kč.


usnesení č. 136/04

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace (kap. 06, org. 0223) na konání XXXI. ročníku festivalu Mladá Smetanova Litomyšl ve výši 120.000,- Kč podle smlouvy o spolupořadatelství uzavřené v červenci 2004. Stanovená kriteria byla splněna a proto je přiznána dotace v plné výši. Příjemcem dotace bude Hudební mládež ČR, Kolbenova 804/30, Praha 9 - Vysočany, IČO: 41692535.


usnesení č. 137/04

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 300.000,-Kč Římskokatolické farnosti Litomyšl (Šantovo nám. 183, IČO: 47489014) na rekonstrukci střediska respitní péče v domě čp. 750, Dukelská, Litomyšl ("Vila Jindra").  


usnesení č. 138/04

ZaM schvaluje přepracovaný "Statut Výročních cen města Litomyšle".


usnesení č. 139/04

ZaM souhlasí s poskytnutím zálohy na dotaci ve výši 500.000,-Kč Smetanově Litomyšli o.p.s. do 31.1.2005.              


usnesení č. 140/04

ZaM souhlasí  se změnou účelu dotace poskytnuté IRKT na základě usnesení ZaM č. 4/04 ze dne 19. 2. 2004 ve výši 500 000,- Kč, která byla poskytnuta na činnost. Dotace bude použita na obnovu Piaristické koleje (restaurování nástěnných maleb).


usnesení č. 141/04

ZaM  souhlasí   s   bezúplatným   převodem   přístroje   pro   počítačovou tomografii ASEION VF, model TSX - 021 B/1D vč. D1522248 v konfiguraci dle přílohy č. 1. pro   Nemocnici    Litomyšl,  IČO:0193861, k 1. 1. 2005. Pořizovací cena  14.844.244,- Kč


usnesení č. 142/04

ZaM schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  města  Litomyšle  č. 10/04,  kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/01.


usnesení č. 143/04

ZaM vzalo na vědomí informaci:

a) o změnách a průběhu hranic těchto ulic :Trstěnická, Benátská, Zahájská, Jabloňová, Družstevní, Na Lánech

b) v návaznosti na změnu uvedenou pod písm. a) o nových názvech ulic, které zní (příloha č.1) : F. Laška, K Markovu mlýnu, M. Švabinského, J. Matičky, E. Hakena, J. Lauba, J. Voleského

c) o převedení některých čísel popisných z jedné ulice na druhou

d) o přečíslování vybraných budov a zrušení některých čísel popisných

Tato záležitost bude projednána na zasedání ZaM v I. pol. roku 2005.


usnesení č. 144/04

ZaM bere na vědomí předloženou zprávu o komunitním plánování sociálních služeb.


usnesení č. 145/04

ZaM souhlasí, aby socha Z. Nejedlého byla zachována s tím, že deska bude zvětšena a bude umístěna tak, aby byla vnímána jako součást sochy (bude upraveno prostranství a poloha desky, text zůstane ve stávajícím znění).


usnesení č. 146/04

ZaM bere na vědomí předložené zápisy z jednání kontrolního výboru v r. 2004.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl