Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 10. 12. 2002 v sále Kongresového centra zámku v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 149/02

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 150/02

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

-          Mgr. Vladimír Novotný

-          p. Lubomír Sršeň

-          p. Vladimír Šauer     


usnesení č. 151/02

ZaM ne-schvaluje ověřovatele zápisu :

     - MUDr. Jan Joukl 

            - Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 152/02

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/02  a stanovuje tyto závazné ukazatele na rok 2002: /viz příloha č. 1/

ˇ         Zapojení zdrojů z roku 2001                                                      12 949,4  tis. Kč          

ˇ         Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2002                        17 777,6  tis.  Kč

 

 

 

 

provozní

investiční

Celkem

 

 

 

 

 

v tisících  Kč

Zdroje účel.fondů a FRR z r.2001

 

30 727,0

Příjmy roku 2002

 

241 916,4

78 785,0

320 701,4

Zapojení zdrojů z r. 2001

 

 

12 949,4

Celkem příjmy r.2002

 

 

333 650,8

Celkem výdaje r. 2002

215 152,8

118498,0

333 650,8

 

 

 

 

 

 

Zůstatek účel. fondů a FRR k 31.12.2002

17 777,6

 

 

 

 

 

 

 


usnesení č. 153/02

ZaM schvaluje hospodaření města, organizačních složek a příspěvkových organizací do doby  schválení rozpočtu na rok 2003 podle rozpočtového  provizoria,  tzn. v objemu 95 % schváleného rozpočtu na rok 2002 pro dané období. Příspěvkové organizace  vzniklé k 1.1.2003 do doby schválení rozpočtu na rok 2003 obdrží měsíčně zálohu ve výši 1/12 navrhovaného rozpočtu na rok  2003 /Dům dětí a Městská knihovna/.


usnesení č. 154/02

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 207/5 o výměře 1698 m2 v k.ú. Záhraď za účelem výstavby RD.Dále se kupující bude podílet na zainvestování dané lokality, tj. ke kupní ceně bude připočtena i částka ve výši 200.000,- Kč. Kupující Ing. R. Smola, K zahrádkám 1089, Praha 5 - nabízená kupní cena 570,- Kč/m2. Vlastníci přilehlých pozemků p.p.č. 207/3 (pí Senetová) a p.p.č. 207/117 (Podivínský) se budou podílet na zainvestování dané lokality částkou 200.000,- Kč/stavebník s tím, že manž. Podivínští část uhradí formou pozemku v částce 100,- Kč/m2.  50 % částky uhradí stavebníci při podpisu smlouvy (do 31.1.2003), zbylých 50 % ve dvou splátkách, nejpozději do 31.3.2003. Město Litomyšl se zavazuje vybudovat inž. sítě a komunikaci ve tvaru "T" v souladu s projektem Ing. E. Slívy  do 31.7.2003.


usnesení č. 155/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 871/4  o výměře 418 m2, nově ozn. 871/8 v k.ú. Budislav. Kupní cena 30,- Kč/m2, kupující vlastníci sousedních pozemků manž. Bezdíčkovi, T.G.Masaryka 605, Litomyšl.


usnesení č. 156/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 1313/73 a části p.p.č. 1313/75, nově ozn. st.p.č. 3297/1 o výměře 19 m2 v k.ú. Litomyšl a zřízení věcného břemene přístupu k objektu trafostanice na uvedené stavební parcele přes p.p.č. 1313/76, 1313/75 a 1313/73, které jsou v majetku města.. Kupující a oprávněný z věcného břemene Ing. J. Mach, Okružní 234, Litomyšl, vlastník trafostanice. Kupní cena 300,- Kč/m2, cena věcného břemena 10.000,- Kč.


usnesení č. 157/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 1313/73 a části p.p.č. 1313/75, nově ozn. st.p.č. 3297/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Litomyšl Kupující VČE Česká Třebová, vlastník trafostanice. Kupní cena 300,- Kč/m2.


usnesení č. 158/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 1545/22 o výměře 20 m2, nově ozn. 1545/28, za účelem výstavby garáže. (cihelna) Kupní cena  300,- Kč/m2 + náklady na GPL (2.852 Kč), kupující p. P. Macek, Dukelská 983, Litomyšl.


usnesení č. 159/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 1939/49 v k.ú. o výměře 3 m2, která je zaplocena a užívána žadateli. Kupní cena 72,- Kč/m2 + náklady na GPL (2.830,- Kč), kupující manž. Karlíkovi, Hrnčířská 268, Litomyšl.


usnesení č. 160/02
ZaM souhlasí s prodejem nebytových jednotek v čp. 809/810 ul. 9. května Litomyšl - zubní ordinace o výměře 71,63 m2 a ordinace praktické lékařky o výměře 98,78 m2. Kupní cena nebyt. j. č. 8010/6 - 358.150,- Kč, kupující MUDr. Pokorná, Litomyšl, kupní cena nebyt. j. 810/7 - 493.900,- Kč, kupující MUDr. Plachá, Litomyšl.  Město provede revizi elektřiny a zajistí na své náklady osazení samostatných měřidel


usnesení č. 161/02

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 1082/2 o výměře 168 m2, nově ozn. 4039/5, části p.p.č. 1082/7 o výměře 123 m2 a 1082/4 o výměře 20 m2, nově ozn. 4039/6, vše v k.ú. Nová Ves u Litomyšle. Parcely jsou součástí komunikace. Výkup za cenu dle ZP - 4039/5 - 21.883,- Kč, 4039/6 - 1.880,- Kč.


usnesení č. 162/02

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 1316/20-3 m2, 1316/21 - 76 m2, 1316/23 - 6 m2, 1316/32 - 939 m2, 1316/38 - 280 m2, 1316/39 - 66 m2, 1316/48 - 62 m2 a st.p.č. 2815 - 25 m2, k.ú. Litomyšl ve vlastnictví Saint-Gobain Vertex, a.s. o celkové výměře 1.457 m2 v souvislosti s vybudováním chodníku a parkoviště na Mařákově ul.. Kupní cena 100,- Kč/m2, tj. celkem 145.700,- Kč.


usnesení č. 163/02

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 631 o výměře 94 m2, na které byl zčásti Městem Litomyšl vybudován chodník na Partyzánské ul. Prodávající Kovopol a.s.  Police n. Metují, kupní cena 50,- Kč/m2, tj. celkem 4.700,- Kč.


usnesení č. 164/02

ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 200/1 o výměře 62 m2 a části p.p.č. 480/2 o výměře 6 m2, nově ozn. 480/5, k.ú. Záhraď, které jsou v majetku Města Litomyšl a jsou součástí zahrady a nově zbudované opěrné zídky za část p.p.č. 200/21 o výměře 8 m2, k.ú. Záhraď, která je v majetku pí B. Kuncové, T. Novákové 104 a JUDr. J. Filipa, A. Hanuše 309, Jablonné n. Orl.. Rozdíl ve výměře - 60 m2 bude městu doplacen - 60,- Kč/m2.


usnesení č. 165/02

ZaM souhlasí s výkupem (popř. bezúplatné přijetí) p.p.č.600/106 - 4339 m2, 600/109 - 284 m2, 1562/1 - 3777 m2 a 1564/20 - 278 m2, které se nacházejí v areálu bývalé cihelny u TS. Výkup za cenu dle ZP, popř. bezúplatné přijetí od OkÚ SY (ÚZSVM).


usnesení č. 166/02

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 133 - 2130 m2, 132/2 - 561 m2 a 126/8 - 97 m2, nalézající se v areálu skládky Kornice. Prodávající Ing. B. Limberský, Kornice 3, výkup za cenu dle ZP (32,41 Kč/m2) max. 35 Kč/m2. V případě, že i další vlastníci pozemků požádají o majetkoprávní vypořádání, město pozemky vykoupí za shodných podmínek (pí Holomková - 5606 m2).


usnesení č. 167/02

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění a provozování telekomunikačního vedení na p.p.č. 2142/1, 2143/12, 2143/22, 80/4 v k.ú. Litomyšl (u Penny marketu). Povinný - Město Litomyšl, oprávněný Český Telecom a.s.. Úhrada za zřízení věcného břemena 4.393,20 Kč. Věcné břemeno na dobu existence telekom. vedení v pozemcích.


usnesení č. 168/02

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 169/02

ZaM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Hokejovému klubu Litomyšl ve výši 1.191.404,- Kč na akci zimní stadion - mantinely a s následným majetkovým vypořádáním.


usnesení č. 170/02

ZaM v souladu s § 120 odst. 2 a 3 zák. 128/2000 Sb. o obcích schvaluje na období 2002-2006 tyto osadní výbory:

 

Osadní výbor Kornice:

předseda - Jaroslav Novotný ml.

místopředseda - Ing. Luboš Chaloupka

pokladník - Dana Chadimová

 

Osadní výbor Pazucha:

předseda - Jaroslav Novotný

místopředseda - Petr Hanik

pokladník - Eva Šmídová

člen - Eva Štyndlová

 

Osadní výbor Nová Ves:

předseda - František Kárský

místopředseda - Ing. Zdeněk Vít

pokladník - Zdeňka Svatošová

člen - Božena Klofandová

člen - Ivanka Vajrauchová

člen - Bohuslav Bulva

člen - Ing. Miroslav Vacek

 

Osadní výbor Pohodlí:

předseda - Lenka Vacková

místopředseda - Milan Sejkora

pokladník - Vladimír Krátký

člen - Magdalena Vajrauchová

člen - Josefa Pelcová

člen - Jan Lněnička

člen - Václav Kopecký

 

Osadní výbor Nedošín:

předseda - Ing. Pavel Kopecký

místopředseda - Petr Voříšek

pokladník - Jiří Hanus

člen - David Jůza

člen - Marcel Kult

člen - Jaroslav Kocourek

člen - Jiří Kohák

 

Osadní výbor Suchá:

předseda - Vladimír Šváb

místopředseda - Milena Švábová

pokladník - Jarmila Hendrychová

 


usnesení č. 171/02

ZaM schvaluje  zřizovací listinu  příspěvkové organizace Městská   knihovna Litomyšl.


usnesení č. 172/02

ZaM souhlasí s předáním majetku města Litomyšle do výpůjčky Městské knihovně         Litomyšl ke  dni 1. 1. 2003.

Invent. číslo

Název HNM

RPC

Zůstat. hodnota

Kusů

1545

Knihovní systém LANius

          40 950 Kč

          40 950 Kč

1

810

Knihovna Litomyšl, Smet. nám. 50

         851 202 Kč

         851 202 Kč

1

461

Kopírovací přístroj MINOLTA

          67 060 Kč

          67 060 Kč

1

2110

Počítač P233MMX

          43 602 Kč

          43 602 Kč

1

2190

Počítač P233HMX

          70 000 Kč

          70 000 Kč

1

 

Celkem

     1 072 814 Kč

     1 072 814 Kč

 


usnesení č. 173/02

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem majetku města Litomyšle do majetku  Městské       knihovny Litomyšl v   celkové   pořizovací   hodnotě  1 018 209,- Kč ke dni  1. 1. 2003, viz příloha č. 2.


usnesení č. 174/02

ZaM  schvaluje  dodatek zřizovací listiny Muzea a galerie Litomyšl -  Muzeum spravuje veřejně přístupnou knihovnu se specializovanými fondy,  která zajišťuje veřejné knihovnické a informační služby.


usnesení č. 175/02

ZaM  souhlasí s převzetím sbírkového fondu Muzea a galerie Litomyšl z vlastnictví ČR do  majetku Města Litomyšle.


usnesení č. 176/02

ZaM souhlasí s přijetím daru 21 plastik od akademického sochaře Olbrama Zoubka.


usnesení č. 177/02

ZaM zřizuje finanční výbor podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v tomto složení:

ü    Ing. Pavel Kusý - předseda

ü    Ing. Alena Džbánková

ü    Ing. Pavel Kopecký

ü    Ing. Vítězslav Hanzl

ü    p. Jaroslav Vencl

ü    p. Radomil Kašpar

ü    Ing. Markéta Prokešová


usnesení č. 178/02

ZaM zřizuje kontrolní výbor podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní      

       zřízení) v tomto složení:

ü    MUDr. Jan Joukl - předseda

ü    Miloslav Kohout

ü    Ing. Miroslav Brýdl

ü    Ing. Zdeněk Gerčák

ü    Vladimír Karlík


usnesení č. 179/02

ZaM vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svůj jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva města.


usnesení č. 180/02

ZaM konstatuje, že Město Litomyšl je schopno svými orgány zabezpečit řádný výkon  státní správy na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to pro orgány  všech obcí, které spadají do správního obvodu Města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.).ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv (příloha č. 3.- vzor veřejnoprávní smlouvy) se všemi výše uvedenými obcemi (pokud o to obce samy požádají), na výše uvedený výkon státní správy. Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2006.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl