Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 02. 10. 2001 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 91/01

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 92/01

ZaM schválilo tyto členy návrhové komise:

     - ing. Jan Janeček

     - ing. Jaroslav Tměj

     - MUDr. Simona Leničková   

 


usnesení č. 93/01

ZaM schvaluje převzetí ručitelského závazku za úvěr na dofinancování plynofikace obce Suchá Lhota ve výši 1.000.000 Kč se splatností 10 let od Komerční banky , a. s. Svitavy. Toto ručení bude zajištěno zástavou lesů obce Suchá Lhota zapsané na listu vlastnictví č . 10001, o rozloze 38.348 m2, v hodnotě stanovené posudkem znalce ve výši 1.096.748 Kč.  Dále se dlužník zavazuje, že městu Litomyšl bude předkládat účetní výkazy  rozvahu a výkaz o plnění rozpočtu obce, a to do 31. 3. roku následujícího po skončení účetního období po dobu trvání závazku vůči městu.


usnesení č. 94/01

ZaM schvaluje přijetí investičního úvěru od Komerční banky, a. s., Svitavy na akci Revitalizace Komenského náměstí ve výši 8 milionů Kč /slovy osm milionů korun/ s dobou splatnosti 10 let, splátky čtvrtletně. Úvěr bude zajištěn nemovitostí

-         Institut restaurování a konzervačních technik, č.p. 3, st. p. č. 257

-         nebo Technické služby - administrativní budova, č.p. 376, st. p.č. 1490 a hala včetně garáží, st. p. č. 3158

-         nebo Hájenka Strakov čp. 15, st.p.č. 30, k.ú. Strakov


usnesení č. 95/01

ZaM schvaluje zrušení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 059001200219   ze dne 3. 9. 2001 ve výši 5,0 mil. Kč na "Rekonstrukci sportovního areálu Černá Hora v Litomyšli" a uzavřít novou smlouvu o úvěru ve výši 7.600.000 Kč.


usnesení č. 96/01

ZaM schvaluje přijetí úvěru ve  výši 7,6 mil. Kč na "Rekonstrukci sportovního areálu Černá Hora v Litomyšli". Doba splatnosti  úvěru 10 let, splátky čtvrtletně. Úvěr bude zajištěn  formou 2 ks  krycích blankosměnek, jejímž výstavcem je město Litomyšl, ve prospěch Komerční banky, a. s. a souhlasí s podpisem směnečného vyplňovacího prohlášení, které bude použito v případě potřeby k vyplnění směnek, a to k datu splatnosti úvěru ve výši směnečné sumy.


usnesení č. 97/01

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/01 a stanovuje tyto závazné ukazatele: (viz příloha č. 1, 2)

     zapojení zdrojů z roku 2000                                                              13 449,2 tis. Kč

     zůstatek účelových fondů a FRR k 31. 12. 2001                              8 102,8 tis. Kč


usnesení č. 98/01

ZaM souhlasí s prodejem domu čp. 1135 a st.p.č. 871/5 o výměře 86 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupní cena 20.000,-Kč, kupující pí. A. Balogová, Litomyšl. Kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy v celé částce. Prodej v případě, že dojde k uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 437, Zahájská s pí. S. Ficuovou T.G.M. 1135, Litomyšl.


usnesení č. 99/01

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 890/1 o výměře 448 m2 v k.ú. Budislav za účelem rozšíření zahrady. Kupní cena 30,- Kč/m2. Kupující současný nájemce, manž. Vimrovi, Budislav 91.


usnesení č. 100/01

ZaM souhlasí se splněním podmínek předkupního práva na vlastnický podíl ideálních 246/1000 na objektu 9. května 819 a stavební parcele 1140/1 a souhlasí s prodejem tohoto podílu za cenu 320.000,- Kč manželům Marii a Františkovi Bartošovým, 9. května 819 a manželům Pavlu a Pavlíně Havlíkovým, 9. května 819 na základě uplatnění předkupního práva. Dělení podílů mezi žadatele bude provedeno na základě jejich dohody. Prodej zajišťuje VK Consult Litomyšl.


usnesení č. 102/01

ZaM souhlasí s prodejem půdních prostor v čp. 96 Smetanovo nám. Litomyšl za zveřejněných podmínek (kupní cena za 1 byt 50.000,- Kč, sdružení fin. prostředků ve výši 50.000,- Kč) Smlouva o budoucí smlouvě o výstavbě, řádná smlouva o výstavbě (dle které dojde k převodu vlastnického práva v KN) po vymezení bytových jednotek. Budoucí vlastníci:
- Manželé Svatošovi, Svitavy ( byt směrem do náměstí)
- Manželé Martiníkovi, Litomyšl


usnesení č. 103/01

ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva v k.ú.Budislav na st.p.č. 772 o výměře 128 m2 a přístupové cestě k objektu dle GPL. Předkupní právo brání majiteli - manž. Bezdíčkovým k získání hypotéky na dostavbu rodinného domu, který je již jako rozestavěná stavba v KN zapsán.


usnesení č. 104/01

ZaM souhlasí s výkupem části c) pozemkové parcely č.401/177 v k.ú. Nedošín o výměře 1599 m2 od p.Anny Valentové, Nedošín 33 a pana Františka Voříška, Nedošín 100 za částku 25,- Kč/m2, celkem 39.975 Kč. Nové označení této části podle geometrického plánu 401/107. Takto získaný pozemek bude využit na znovuobnovení doprovodné zeleně cesty Štít - Šibeniční vrch podle PD, zpracované fi Agroprojekce Litomyšl s.r.o.


usnesení č. 105/01

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1024/1 o výměře 8680 m2 v k.ú. Budislav za účelem zřízení vodní nádrže Kamenné Sedliště. Stavební komise doporučuje prodej pouze za účelem výstavby této nádrže (nutno řádně opatřit ve smlouvě).Kupní cena 10,- Kč/m2, tj. celkem 86.800 Kč, kupující firma EVT Svitavy s.r.o. (kupní sml. na p.p.č. 1024/4 není dosud podepsána)


usnesení č. 106/01

ZaM  souhlasí s prodejem části p.p.č. 2255/1 a 2381/2, nově ozn. st.p.č. 3278 o výměře 43 m2, 2381/3 o výměře 34 m2, st.p.č. 3279 o výměře 19 m2 vše  v k.ú. Litomyšl (Husova čtvrť - Hlubočina). Kupní cena 84,- Kč/m2, kupující  - Josef a Jiří Adamský, Litomyšl.


usnesení č. 107/01

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 278/3 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Litomyšl od firmy Finance Kapital spol. s r.o. Brno, v souvislosti s realizací úprav Komenského náměstí.


usnesení č. 108/01

ZaM souhlasí s tím, aby na všechny pronajaté pozemky - st.p.č. 115/2 o výměře 20 m2, 115/1 o výměře 38 m2 a p.p.č. 3170 o výměře 32 m2 v k.ú. Litomyšl (roh Zahájské a Tomíčkovy ul.) byla uzavřena smlouva o předkupním právu pro vlastníka objektu čp. 51 a st.p.č. 112/2 (nájemce) v případě, že se město Litomyšl rozhodne pozemky prodat.


usnesení č. 109/01

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb. od PF ČR v souladu s usn. ZaM 13/00. Seznam pozemků viz. příloha č. 3.


usnesení č. 110/01

ZaM souhlasí s výkupem restitučního nároku od pí J. Dvořákové, Zahájská 98, Litomyšl za cenu 10,- Kč/m2, tj. 5.180,- Kč.


usnesení č. 111/01

ZaM souhlasí s prodejem pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Řetízek Litomyšl za původně zveřejněných podmínek, tj. 600,- Kč/m2, losování kupujícího v případě většího počtu zájemců, platba při podpisu KS, popř. 2 splátky do 30.11.2001. Prodej těmto žadatelům:

 

kupující

č.parcely

výměra /m2/

Kč/m2

cena /Kč/

manželé Jiskrovi, Osík 327

2401/7

822

600

493200

manželé Piknovi, Mařákova 1108,

Litomyšl

2401/6

864

600

518400

Tomáš Koutný, J.E. Purkyně 917,

Litomyšl

2401/8

854

600

512400

manželé Mrkvičkovi,V.K. Jeřábka 107

Litomyšl

2401/3

800

600

480000

Ing. Jana Hejnalová, Bělocká 14,

Praha 6

2401/5

827

600

496200

Jaroslav Mach, Partyzánská 322,

Litomyšl

2401/9

1847

600

1108200

Celkem

 

 

 

3608400

 


usnesení č. 112/01
ZaM ruší usn. ZaM 4/01 týkající se prodeje pozemků pro výstavbu rybníka v k.ú. Říkovice. ZaM souhlasí s výkupem pozemků pro výstavbu rybníka v k. ú. Říkovice o celkové výměře 59.451 m2 od jednotlivých vlastníků za cenu do celkové výše 500.000,- Kč. Výkup dle řádných kupních smluv. Výkup pozemků musí být organizován tak, aby bylo možné provést výstavbu rybníka t.j. musí být uskutečněn výkup všech pozemků do celkové výměry 59.451 m2.


usnesení č. 113/01

ZaM souhlasí s výkupem části a) pozemkové parcely č. 401/32 v k. ú. Nedošín o výměře 441 m2 od paní Miloslavy Švihelové, bytem Praha 9, Varnsdorfská 350 za částku 25 Kč/m2 - celkem 11.025,- Kč. Nové označení této části podle GP 401/105.


usnesení č. 114/01

ZaM souhlasí s výkupem pozemkové parcely č. 896/2 v k. ú. Litomyšl o výměře 3.762 m2, a to včetně lesních porostů za cenu 18 tis. Kč. Prodávající: Vladimír Šváb, Okružní 276, Litomyšl. Cena dle znaleckého posudku 83.220 Kč.


usnesení č. 115/01

ZaM souhlasí s výkupem pozemkové parcely č. 896/4 v k. ú. Litomyšl o výměře 8.907 m2 a to včetně lesních porostů za cenu 27.000 Kč. prodávající Antonín a Marie Tauerovi, Strakov 49, Litomyšl. Cena dle znaleckého posudku 217.570,- Kč.


usnesení č. 116/01

ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou  vyhlášku č. 3/01, O zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Litomyšle.


usnesení č. 117/01

ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 4/01 O zákazu provozování výherních hracích přístrojů na veřejně přístupných místech v městě Litomyšl.


usnesení č. 118/01

ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 5/01 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školního klubu.  Schváleno RaM 352/01 dne 28. 8. 2001.


usnesení č. 119/01

ZaM souhlasí, aby zřizovatelem Muzea a galerie Litomyšl k 1. 1. 2003 byl vyšší územněsprávní celek - Pardubický kraj. Obrazy a budovy budou ponechány v majetku města Litomyšle a dány VÚSC pouze do výpůjčky nebo pronájmu. Ostatní sbírkové předměty budou předány z majetku státu do majetku VÚSC.


usnesení č. 120/01

ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.6/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 121/01

ZaM schvaluje název nově vzniklé ulice mezi objekty A4, A2, A3 a další novou výstavbou v lokalitě nové výstavby U nemocnice takto : Z. Kopala.


usnesení č. 122/01

ZaM schvaluje uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na jednotlivé byty v objektu A4 - Z. Kopala čp. 1155 a poměrné části společných prostor objektu Z.Kopala čp.1155 a staveb. parcely 3261 v. kú Litomyšl se zájemci dle přílohy 4.


usnesení č. 123/01

ZaM schvaluje uzavření smluv o budoucí nájemní a budoucí kupní smlouvě s  vylosovanými, případně přímo RaM, Nemocnicí Litomyšl a Českou poštou určenými budoucími nájemníky a majiteli bytů v objektech A2,A3 v ulici Z. Kopala. V případě, že některý z vylosovaných zájemců odstoupí od svého nároku na uzavření smlouvy o smlouvách budoucích, vzniká tento nárok vylosovaným náhradníkům. Výsledky losování ze dne 17.9. 2001 obsahuje notářský zápis JUDr. Navrátilové. Nemocnice Litomyšl a Česká pošta předá podle smluv o zajištění bytů písemné výzvy k uzavření smluv s konkrétními osobami. Po dokončení a zkolaudování objektů budou smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a budoucí kupní nahrazeny smlouvami o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvou s konkretizací č.p. a č. parc. (viz smlouvy v objektu A4).


usnesení č. 124/01

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z OKČ na kulturní a ostatní aktivity:

 

Občanské sdružení Milislav

propagace a revitalizace zámeckého divadla

 

15.000,- Kč

Divadelní spolek Filigrán

další rozvoj divadla

 

10.000,- Kč

Smetanova Litomyšl, o.p.s

uspořádání 3.ročníku hudebního

festivalu Advent

 

50.000,- Kč

Klub turistů Litomyšl

výroba medailí na Pochod rytíře Toulovce

 

10.000,- Kč

Billard Centrum Litomyšl

uspořádání V. ročníku Primátor Cupu

v kulečníku

 

15.000,- Kč

VOŠP a SPgŠ Litomyšl

pořádání celostátní konference

"Jak učit matematice"

 

15.000,- Kč


usnesení č. 125/01

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z kap. 13 org. tělovýchova na podporu sportovních aktivit:

 

TJ Jiskra Litomyšl

basketbalový oddíl - pořádání turnaje

"O pohár starosty"

 

    6.000,- Kč

TJ Jiskra Litomyšl

provoz

295.000,- Kč

TJ Sokol Litomyšl

provoz, činnost

  89.000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl

provoz, činnost

130.000,- Kč

Volejbalový klub Litomyšl

provoz

  76.000,- Kč


usnesení č. 126/01

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtové rezervy ve výši 20.000,- Kč na provoz veřejné sauny.


usnesení č. 127/01

ZaM  souhlasí s úhradou faktury za stržení komína na domě čp. 159, ul. B. Němcové majitel p. Pohorský do výše max. 30.000 Kč. V případě vyšších nákladů toto navýšení uhradí majitel domu.


usnesení č. 128/01

ZaM souhlasí  s poskytnutím finančního příspěvku oddílu kopané TJ Jiskra (příspěvek na dopravu) ve výši 40.000 Kč z rezervy OKČ.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
místostarosta

 
Youtube Litomyšl