Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 14. 12. 1999 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 109/99
MěZ schválilo program jednání


usnesení č. 110/99

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

    ing. Jan Janeček

    ing. Libor Hradil

    Vojtěch Stříteský

 


usnesení č. 111/99

MěZ bylo informováno o zapsání zámeckého areálu v Litomyšl na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví  UNESCO, MěZ vzalo na vědomí blahopřejný dopis ministra kultury Pavla Dostála.


usnesení č. 112/99

MěZ souhlasí přistoupit na žádost slečny Radky Doležalové o prodloužení splatnosti dlužných  úroků ve výši 29.056,30 Kč  na půjčku, kterou obdržela a splácela Jaroslava Doležalová a schvaluje nový splátkový kalendář:

       listopad 1999 - květen 2000                po 2.000,- Kč                                  14.000,-  Kč

       červen 2000 - září 2000                        po 3.000,- Kč                                12.000,-  Kč

       říjen 2000                                                                                                       3.056,30 Kč  

       Celkem                                                                                                       29.056,30 Kč

       Na dodržování tohoto splátkového kalendáře je vázána  platnost  nájemní smlouvy 

       na nebytové prostory na Smetanově nám. 62 (př. č. 1)

usnesení č. 113/99

MěZ souhlasí s případným vstupem do Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny.Toto sdružení bude vystupovat jako jedna právnická osoba a koordinovat jednotný postup při případném prodeji akcií ČS a.s.


usnesení č. 114/99

MěZ nesouhlasí se vzdáním se práva a prominutím pohledávky

01        JUDr. Radovan Šafář                    nájemné                                   27.375,- Kč   

MěZ doporučuje pracovníkům MěÚ hledat další kroky k získání dlužné částky.


usnesení č. 115/99

MěZ schvaluje následující úpravy rozpočtu: viz příloha č. 5

                             Příjmy k 1.12. 1999                                 197.778,0 tis. Kč

                            Zapojení FRR k 1.12.1999                           56.555,3 tis. Kč

                            Výdaje k 1.12. 1999                                  253.893,3 tis. Kč

                            Zůstatek zdrojů po úpravě k 1.12.1999           4.890,7  tis. Kč

                            Zůstatek zálohy za akcie VČE                   15.244,0 tis. Kč

usnesení č. 116/99

MěZ souhlasí se změnou usn. MěZ č. 100/98 týkajícího se prodeje st.p.č. 111 a 112/1 v k.ú. Litomyšl (roh Zahájské a Tomíčkovy) takto: MěZ souhlasí s prodejem st.p.č. 111 a 112/1 v k.ú. Litomyšl s podmínkou zřízení věcného břemene průjezdu přes st.p.č. 112/1. Kupující manž. Dočkalovi, J. Formánka 340. Kupní cena 300,- Kč/m2. (prodej bez podmínky zřízení věcného břemena výstavby trafostanice).


usnesení č. 117/99

MěZ souhlasí s darováním parcel na kterých se nachází areál tábora MV ČR v k.ú. Budislav - 831/7 - 230 m2, 836/2 - 2476 m2, 845/1 - 66 m2, 845/2 - 205 m2, 836/4 - 380 m2, 831/6 - 167 m2, 836/1 - 379 m2 (celkem 3.903 m2). Obdarovaný - Policie ČR, správa VČ kraje Hradec Králové.


usnesení č. 118/99

MěZ souhlasí  se směnou části p.p.č. 207/5 - pruh po celé délce parcely o šíři cca 3 m (tak aby p.p.č. 207/5 zůstala široká 18 m), která je ve vlastnictví Města Litomyšl za pruh o stejné šíři vzniklý z p.p.č. 207/34 a 207/103,  ve vlastnictví pí M. Senetové, Dukelská 978, Litomyšl, vše v k.ú. Záhraď.


usnesení č. 119/99

MěZ souhlasí se změnou usn. MěZ č. 103/99 takto: MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 207/105 o výměře 392 m2 (tenisové hřiště) za cenu 100,- Kč/m2 - tj. celkem 39.200,- Kč a nesouhlasí s výkupem  p.p.č. 207/117 o výměře 1924 m2 za cenu 300,- Kč/m2  - tj. celkem 577.200,- Kč, vše v k.ú. Záhraď od p. Melichárka.


usnesení č. 120/99

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 2292/2 - 161 m2, 2291/2 - 22 m2, 2291/3 -161 m2, 1685/2 - 157 m2, 2291/4 - 80 m2,  2291/5 - 16 m2, 2291/6 - 165 m2, 1400/2 - 133 m2, 2291/15 - 4 m2,  2291/7 - 92 m2, 2291/8 - 79 m2, 2291/9 - 50 m2, 2291/10 - 97 m2  - celkem 1217 m2 v k.ú. Litomyšl (bývalá cesta v areálu drůbežáren v Osíku). Kupní cena dle znal. posudku 47.380,- Kč.  Kupující  Drůbežárny Osík, a.s.


usnesení č. 121/99

MěZ souhlasí s prodejem st.p.č. 536/1 o výměře 25 m2 nově označené dle geometrického plánu 1451-139/1999 536/3 a budovy s čp. 537 stojící na této parcele v k.ú.Litomyšl (Mařákova ul.). Zbývající část budovy, stojící na původní p.p.č. 536/1 bude kupujícím zbourána a na hranici sklepních zdí vystavena nová boční zeď. Kupní cena 16.270,- Kč (hodnota budovy dle ZP č. 3401/371/12/1999  42.290,- Kč snížená o částku na demolici cca 30.000,- Kč + cena pozemku 3.980,- Kč, tj. celkem 16.270,- Kč) Kupující manž. Strnadovi, Mařákova 663 Litomyšl.


usnesení č. 122/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č.  1547/6 o výměře  25 m2 nově označené 1547/7 v k.ú. Litomyšl (u čp. 773, Dukelská ul.) za účelem provedení rekonstrukce oplocení sousední parcely. Kupní cena dle znal. posudku - 1.590,- Kč. Kupující ing. Brokeš, Dukelská 773, Litomyšl.


usnesení č. 123/99

MěZ souhlasí se směnou části p.p.č. 2394/1 o výměře 313 m2 (ve vlastnictví města) za p.p.č. 1628/2 o výměře 162 m2 v k.ú. Litomyšl, ve vlastnictví pí. Randákové, 9. května 785, Litomyšl. Směna bude bez dalších doplatků.


usnesení č. 124/99

MěZ souhlasí  s přijetím daru  p.p.č. 1564/1 o výměře 4934 m2 v k.ú. Litomyšl (hřiště na Wembley) od Okresního úřadu Svitavy.


usnesení č. 125/99

MěZ souhlasí s tím, aby součástí kupních cen nemovitostí byly i výdaje za geometrické plány a znalecké posudky.


usnesení č. 126/99

MěZ souhlasí se získáním objektu Kočárovny v areálu Klášterních zahrad Piaristického řádu, a to formou s upřednostněním dle pořadí:

a) odkoupení objektu za cenu znal. posudku před rekonstrukcí - 90.690,- Kč.

b) sdružením finančních prostředků na rekonstrukci ve výši 3.031.000,- Kč. Poté stanoveno ideální spoluvlastnictví objektu ve výši nákladů na rekonstrukci - Město 97/100, Piaristi 3/100. Ideální část Piaristů tvoří hodnota objektu před rekonstrukcí.

c)sdružením finančních prostředků na rekonstrukci ve výši 3.031.000,- Kč. Poté stanoveno ideální spoluvlastnictví objektu ve výši nákladů na rekonstrukci - Město 2/3, Piaristi 1/3. Ideální část Piaristů tvoří hodnota objektu před rekonstrukcí + státní dotace ve výši 808.000,- Kč.

MěZ nesouhlasí s úplatným užíváním nemovitosti ve vlastnictví  Piaristů formou věcného břemena městem  na dobu 100 let. Jednorázová úplata za užívání ve výši 2.223.000,- Kč by byla uhrazena před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena, a to formou investic do rekonstrukce objektu.


usnesení č. 127/99

MěZ souhlasí s odkoupením haly na p.č. 136 o výměře 227 m2 v k.ú. Nedošín od ZDCHP Litomyšl za částku do 40.000,- Kč.


usnesení č. 128/99

MěZ souhlasí se zrušením Jednotného předškolního zařízení Litomyšl  jako samostatné právnické osoby a souhlasí se zřízením tří samostatných příspěvkových organizací s právní subjektivitou, a to I. mateřské školy v Litomyšli, Jiráskova 94 - 95, II. mateřské školy v Litomyšli, 17. listopadu 905, III. mateřské školy v Litomyšli, Lidická 1056.   


usnesení č. 129/99

MěZ schvaluje zřizovací listiny mateřských škol v Litomyšli, a to I. mateřské školy v Litomyšli, Jiráskova 94 - 95, II. mateřské školy v Litomyšli, 17. listopadu 905, III. mateřské školy v Litomyšli, Lidická 1056. 


usnesení č. 130/99

MěZ souhlasí s převedením veškerého movitého majetku Jednotného předškolního zařízení Litomyšl dle inventur  ke 31. 12. 1999 na město Litomyšl a s jeho převedením k 1. 1. 2000 na jednotlivé mateřské školy dle zřizovacích listin.


usnesení č. 131/99

MěZ souhlasí s převedením veškerých pohledávek a závazků Jednotného předškolního zařízení Litomyšl dle inventur k 31. 12. 1999 na město Litomyšl a s jejich převedením k 1. 1. 2000 na Mateřskou školu 17. listopadu.


usnesení č. 132/99

MěZ souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na podporu sportovních aktivit:

TJ Jiskra Litomyšl

120.000,- Kč

TJ Sokol Litomyšl

31.000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl

52.000,- Kč

Volejbalový klub Litomyšl

29.000,- Kč

Celkem

232.000,- Kč


usnesení č. 133/99

MěZ souhlasí s rozdělením finančních prostředků na kulturní a ostatní aktivity:

Svaz diabetiků Litomyšl - zakoupení tonometru a stetoscopu

2.000,- Kč

Farní charita Litomyšl - pořádání pohádek pro děti v dvoutýdenním cyklu

14.000,- Kč

Muzeum antického sochařství a architektury Litomyšl - katalog výstavy

15.000,- Kč

VOŠP a SpgŠ Litomyšl - festival tvořivosti "Dítě a jeho práva"

20.000,- Kč

Kynologický klub Litomyšl - pořádání závodů Primátor Cup

2.000,- Kč

Muzejní a vlastivědná společnost Brno - vydávání věstníku

0,- Kč

Mateřské centrum Litomyšl - kazetový magnetofon

0,- Kč

Taneční studio Nikoly Půlkrábkové Litomyšl - zrcadla

5.000,- Kč

Zvláštní škola Litomyšl - akce pro děti

6.000,- Kč

Regionální pobočka Asociace učitelů dějepisu Litomyšl - seminář

2.000,- Kč

Gymnázium Litomyšl"doprava do Karlsruhe"program PLATON

5.000,- Kč

Smetanova Litomyšl o.p.s. - I. ročník festivalu ADVENT

50.000,- Kč

Společnost Život a zdraví - cyklus seminářů v aule III. ZŠ

5.000,- Kč

Nadační fond B.Smetany pro pomoc nemocným dětem-vybavení děts.odd

15.000,- Kč

Celkem

141.000,- Kč


usnesení č. 134/99

MěZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na podporu světové abilympiády ve výši 25.000,- Kč a na konto Bariéry ve výši 10.000,- Kč.


usnesení č. 135/99
MěZ schvaluje směrnici města Litomyšle č. 6/99 "O pronajímání bytů v majetku města Litomyšle".


usnesení č. 136/99

MěZ schvaluje vykoupení plynovodu v Nedošíně od firmy CARNOVA Svitavy za cenu 231.840,- Kč. MěR svým usnesením č. 34/98 doporučila vykoupení za výše uvedenou kupní cenu odpovídající  částce, která byla příjmem rozpočtu Města Litomyšl jako část poplatku investora výstavby plynovodu (firmy CARNOVA) za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Z tohoto plynovodu došlo k napojení dvou rodinných domků v obci Nedošín. Plynovod je v současné době pronajmut VČP, a.s. Hradec Králové, proto před uskutečněním prodeje musí firma Carnova zajistit převedení této smlouvy o pronájmu na Město Litomyšl.


usnesení č. 137/99

MěZ schvaluje zahájení výběrového řízení na leasingovou koupi (nebo koupi na základě úvěru) víceúčelového nákladního automobilu s natahovacím mechanizmem pro kontejnerové nástavby: kontejner s hydraulickou rukou, cisternu s kropící lištou, víceúčelové kontejnery pro svoz odpadu pro účely Technických služeb a Města Litomyšl. Nákladní automobil bude majetkem Města Litomyšle. Koupě se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2000.


usnesení č. 138/99
MěZ souhlasí se založením a účastí města Litomyšle ve venkovském mikroregionu. Důvodem založení mikroregionu je "Projekt Moravskoslezských dálkových cyklotras" (procházejících územím okresu Svitavy) a šance mikroregionu získat 70% finančních prostředků na kompletní značení ze státní pokladny (MMR ČR). MěZ souhlasí s návrhem OkÚ Svitavy - referátu regionálního rozvoje, aby v přípravném výboru byla sl. Blanka Kmošková.


usnesení č. 139/99
MěZ souhlasí s návrhem nového "Statutu na udílení Výročních cen města Litomyšle"


usnesení č. 140/99

MěZ souhlasí s umístěním plastik Olbrama Zoubka do rekonstruovaných Klášterních zahrad v Litomyšli. Město Litomyšl bude hradit pouze odlití bronzových plastik (Ak. soch. Olbram Zoubek se zříká autorského honoráře ve výši  cca 1.000.000,-Kč). Cena za odlití plastik nepřesáhne částku 1.000.000,-Kč.


usnesení č. 141/99

MěZ trvá na stávajícím znění zákona o VÚSC,  podle kterého území Města Litomyšle patří do Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.


usnesení č. 142/99
MěZ vzalo na vědomí dopis starosty města adresovaný panu Zdeňku Maškovi týkající se zimního stadionu


usnesení č. 143/99

MěZ souhlasí s prodejem STL plynovodu PE D 90 - 232 m, 1 ks přípojky D 32 - 8,5 m v ul. J.E.Purkyně v Litomyšli za 200.000,- Kč Východočeské plynárenské, a.s. Hradec Králové dle kupní smlouvy č. 38/P/99.


usnesení č. 144/99

MěZ souhlasí  s hospodařením města, zálohových a příspěvkových organizací  do doby schválení rozpočtu na rok 2000 podle rozpočtového provizoria, tzn. v objemu schváleného rozpočtu na rok 1999 na dané období.


usnesení č. 145/99

MěZ ukládá městu zhodnocovat volné finanční prostředky v roce 2000 využíváním bankovních produktů tak, aby nebyla narušena likvidita města (termínované vklady, směnky, pokladniční poukázky, dluhopisy). Realizací pověřuje finanční odbor po projednání s předsedou finanční komise.


usnesení č. 146/99

MěZ zmocňuje schvalováním rozpočtových změn (plus, mínus příjmy a výdaje) pro rok 2000 :

a) starostu města do výše 100.000 Kč

b) městskou radu do výše 1,000.000 Kč

c) nad 1,000.000 MěR po projednání ve finanční komisi

O provedených změnách  bude městské zastupitelstvo informováno  vždy na nejbližším zasedání .


usnesení č. 147/99

MěZ pověřuje MěR v r. 2000 schvalováním rozpočtových opatření (přesun příjmů a výdajů v rámci kapitol, organizací , položek a  paragrafů).


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl