Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 10. 1996 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 145/96
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 146/96
MěZ schvaluje tyto členy návrhové komise:
 - Ing. Jan Janeček
 - p. František Jiříček
 - PhDr. Jiří Podařil


usnesení č. 147/96
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 978 díl "b" o výměře 13 m2, části p. p. č. 979/1 díl "a" o výměře 555 m2, části p. p. č. 1034/2 díl "b" o výměře 78 m2 a p. p. č. 980 o výměře 137 m2, vše v k. ú. Budislav, za cenu 12,-- Kč/m2 manželům KOvářovým, bytem ul. Míru 681, Litomyšl.


usnesení č. 148/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 888/4 o výměře 22 m2 a p. p. č. 888/1 díl "a" o výměře 73 m2 v k. ú. Budislav za cenu 10,-- Kč/m2 paní E. Havlíkové, bytem Smetanovo nám. 109, Litomyšl.


usnesení č. 149/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 795 o výměře 1155 m2 v k. ú. Budislav za cenu
15,--Kč/m2 manželům Kratochvílovým, bytem V průčelí 1651, Praha 4.


usnesení č. 150/96
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 2162/2 díl "a" o výměře 63 m2 v k. ú. LItomyšl před domem čp. 457 na tomíčkově ul. manželům Šmejdovým, bytem Litomyšl Tomíčkova 457, za cenu 50,--Kč/m2.


usnesení č. 151/96
MěZ souhlasí s prostou směnou celé p. p. č. 159/1 o výměře 893m2 za p. p. č. 640 o výměře 1237 m2 v k. ú. Pazucha s panem J. Černým, bytem Pazucha čp. 85.


usnesení č. 152/96
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemků "ostatní veřejná zeleň" z majetku OkÚ Svitavy (LV 2) do majetku města Litomyšl (LV 10001).


usnesení č. 153/96
MěZ souhlasí s poskytnutím přechodné finanční výpomoci k 30. 11. 1996 společnosti SPORT s. r. o. v částce 1.933.338,-- Kč na úhradu faktur za práce, které byly provedeny v předstihu v letošním roce. Termín splatnosti této finanční výpomoci je
30. 6. 1997. Stavba v hodnotě 14.660.942,-- Kč bude městu Litomyšl předána do 31. 12. 1996.


usnesení č. 154/96
MěZ souhlasí s revokací usnesení zastupitelstva č. 122/96 a souhlasí na základě doporučení auditora a finanční komise zaúčtovat další majetek, který byl předán Manipulačnímu skladu s. r. o. Cerekvice nad Loučnou, jako pohledávku za MS ve výši 10.000,-- Kč s tím, že pohledávka bude uhrazena do 31. 12. 1996.


usnesení č. 155/96
MěZ schvaluje následující úpravy rozpočtu r. 1996:
 - o částku 1.200.000,-- Kč snížit výdaje na organizaci 0328 Eurest a o tuto částku povýšit rozpočtovou rezervu
 - o částku 37.000,-- Kč snížit příspěvek Základní umělecké škole a o tuto částku povýšit rozpočtovou rezervu
 - o částku 174.500,-- Kč snížit příspěvek Předškolnímu zařízení a o tuto částku povýšit rozpočtovou rezervu
 - o částku 850.000,-- Kč (z rozpočtové rezervy) zvýšit rozpočet kapitoly 719 z důvodu navýšení výdajů za služby a nákup tiskárny pro finanční odbor.


usnesení č. 156/96
MěZ souhlasí s nákupem akcií VČE od obcí za nominální hodnotu a zmocňuje městskou radu a zástupce finanční komise realizací nákupu.


usnesení č. 157/96
MěZ nesouhlasí se zapracováním připomínek fyzických a právnických osob (Rybářství Litomyšl, p. J. Kačer, pí. K. Přibylová, p. M. Sotona, p. a. Počarovský, ing. J. Lux) do návrhu územního plánu sídelního útvaru města Litomyšle. Návrh ÚPSÚ zůstává beze změn. Řešení připomínek dotřených orgánů státní správy bude předloženo na dalším zasedání MěZ v prosinci 1996.


usnesení č. 158/96
MěZ schvaluje "Program regenerace MPR Litomyšl" vypracovaný arch. Hrůšou, Ateliér Brno v členění: A - Z - Záchrana architektonického dědictví
                     A - A - Zámek
                     A - A - Klášterní zahrady
                     A - A - Nový pivovar
                     B - Podzámčí
                     C - Náměstí
                     D - Vodní  Vale


usnesení č. 159/96
MěZ bylo seznámeno u upraveným seznamem investičních akcí na r. 1997.


usnesení č. 160/96
MěZ souhlasí se zveřejněním soutěžních podmínek "Soutěže na prodej pozemků" za účelem hromadné výstavby bytových domů a RD v lokalitě obytné zóny U nemocnice.


usnesení č. 161/96
MěZ souhlasí s prodejem pozemků v lokalitě U nemocnice vlastníkům vystavěných bytů po kolaudaci domů za cenu 375,-- Kč/m2 dle soutěžních podmínek výstavby. Stavební pozemek bude vymezen geometrickým plánem po kolaudaci stavby.


usnesení č. 162/96
MěZ schvaluje pozdní žádost o odkoupení podílu na domě manželů Jitky a Lea Flodrových, bytem Dukelská 971, který užívají. O jejich byt nepožádala jiná osoba.


usnesení č. 163/96
MěZ souhlasí s prodejem bytového domu čp. 709 na ulici J. Žižky včetně stavební parcely dle platné "Směrnice města Litomyšl k prodeji bytových domů.


usnesení č. 164/96

MěZ schvaluje dodatek ke "Směrnici města LItomyšl k prodeji bytových domů" a to:
V příloze č. 2 se předposlední odstavec doplňuje o: "Po doprodání celého domu se sleva vztahuje pouze na občany města Litomyšle, kteří v době uzavření kupní smlouvy byli nájemci prodávaných bytů. toto platí i pro osoby blízké. Při následujícím prodeji ideálního podílu nebo bytové jednotky se sleva nevrací ať původnímu, nebo novému vlastníkovi".
Dále se v dodatku ke "Směrnici...." ze dne 19. 9. 1996, č. usnesení 129/96, doplňuje odstavec v č. 4 o větu: "Kupující nemá nárok na sluvu ve výši 10 % z nabídkové ceny při platbě v hotovosti, ani při prodeji celého domu".


usnesení č. 165/96
MěZ souhlasí s pozdní žádostí o odkoupení podílu na domě pro manžele anežku a Oldřicha Novotných, bytem Litomyšl čp. 831 ul. 17. listopadu, který užívají. O odkoupení požádali dne 11. 11. 1996 po termínu stanoveném dodatkem ke  "Směrnici  města Litomyšl k ropdeji bytových domů", tj. 31. 10. 1996. O jejich podíl nepožádala jiná osoba.


usnesení č. 166/96
MěZ souhlasí s pozdní žádostí o dokoupení podílu na domě pro paní Emilii Macháčkovou, bytem Litomyšl, ul. 17. listopadu čp. 831, který užívá. O odkoupení požádala dne 11. 11. 1996 po termínu stanoveném dodatkem ke  "Směrnici města Litomyšl k prodeji bytových domů", tj. 32. 10. 1996 o její podíl nepožádala jiná osoba.


usnesení č. 167/96
MěZ souhlasí s prodejem bytového domu čp. 823 na ul. 9. května v Litomyšli dle platné "Směrnice města Litomyšl k prodeji bytových domů". dům bude prodán na bytové jednotky - byla kolaudována půdní vestavba manželů Holomkových.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl