Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 28. 09. 1995 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 98/95
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 99/95
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - Ing. Jan Janeček
 - Ing. Pavel Kusý
 - Jaroslav Metyš


usnesení č. 100/95
MěZ projednalo a schválilo provedení změn schváleného rozpočtu na r. 1995 v důsledku předpodládaného snížení plnění daně z příjmu fyzických osob ve výši 4.500.000,-- Kč.
1) Krácení neinvestičních výdajů rozpočtu o 10% diferencovaně včetně krácení plánu hlavních akcí v celkové výši 5.484.600,-- Kč.
2) Změnu rozpočtu kap. 739, 740, 741 (správa majetku města) výkupy a prodeje nemovitostí ve výši 4.292.400,-- Kč ve prospěch rozpočtu města, tzn. snížení investičních výdajů v oblasti výkupu nemovitostí (pozemky).
3) Zařadit do výdajů jednotlivých kapitol akce schválené MěZ v roce 1995 nezahrnuté do schváleného rozpočtu r. 1995 dle přílohy č. 1.


usnesení č. 101/95
MěZ vzalo na vědomí zprávu auditora z ověření účetní uzávěrky města za r. 1994.


usnesení č. 102/95
MěZ ruší městskou vyhlášku č. 37/94 o nájemném z nebytových prostor vzhledem k tomu, že ministerstvo financí zrušilo vyhláškou č. 187/95 Sb. ke dni 1. 10. 1995 regulaci nájemného z nebytových prostor.


usnesení č. 103/95
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 1135 se stavební p. 817/2 o výměře 85 m2 v obci a k. ú. Litomyšl Alžbětě Balogové za částku 20.000,-- Kč.


usnesení č. 104/95
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 765 a 767 o celkové výměře 590 m2 v k. ú. Strakov manželům Kasalovým za cenu 20,-- Kč/m2.


usnesení č. 105/95
MěZ vzalo na vědomí, že na základě usnesení městské rady a dopisu ze dne 36. 9. 1995 nájemníkům domků bude prodej rodinných domků v majetku města projednáván na příštím zasedání MěZ v měsíci říjnu.


usnesení č. 106/95
MěZ schválilo dodatek č. 2 ke "Směrnici města Litomyšle k prodeji bytových domů" ve znění:
1/ Příloha č. 1 (Seznam domů v majetku města Litomyšle určených k prodeji) se upravuje takto:
    a) ze seznamu se vypouští dům č. 791 na ulici 9. května
    b) seznam se rozšiřuje o domy určené k prodeji:
       

9. května 813 6 bytů
Dukelská ulice 969 12 bytů
Dukelská ulice 970 12 bytů
Dukelská ulice 971 12 bytů
Dukelská ulice 972 12 bytů
Dukelská ulice 973 12 bytů

2/ Ruší se limit pro převod ideálních podílů a bytových jednotek ve výši nejméně 75 %. Jde o tyto věty a části vět směrnice:
 - v čl. II (Základní ustanovení), odst. 1, písm. b)se ruší část věty ve znění: "nejméně však 75% prodaných podílů" a v odst. 1, písm. c) se ruší část věty ve znění: "nad 75%)".
 - v Nabídkovém listu, odst. 2 se ruší věta ve znění: "Nabídka je závazná pouze v případě prodeje nad 75 % a více podílů na domě".
 - v časovém harmonogramu prodeje, lhůta 31 - 60 dnů se ruší část věty ve znění: "min. 75%".

3/ Článek V. (Postup při prodeji) se rozšiřuje o odst. 15: Dojde-li k uvolnění bytů v domech určených k prodeji, budou tyto prodány formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bude cena základní dle přílohy č. II této směrnice. Dražba bude provedena zásadně anglickým způsobem.

4/ V článku III. (Předmět převodu), odst. 1 se na konci odstavce vypouští tečka a připojují se slova "pokud jsou ve vlastnictví města".

usnesení č. 107/95
MěZ schválilo vyhlášku města č. 8/95 o zřízení parkoviště v prostorách Smetanova, Toulovcova a Šantova náměstí a ul. B. Němcové v Litomyšli  v předloženém znění s tím, že bude upravena provozní doba parkoviště a to od 7.00 h do 19.00 h včetně soboty a neděle (čl. 2).


usnesení č. 109/95
MěZ souhlasí s výstavbou 86 sociálních bytů v lokalitě u nemocnice a krytím výstavby z těchto prostředků:
1) příspěvek od státu ve výši 320.000,-- Kč/1 byt + 50.000,-- Kč na inž. sítě pro jeden byt.
2) příspěvkem z prodeje bytů
3) vydražením nájemného
4)sdružením příspěvků od investorů
5) krytím z úvěru do výše splátek od občanů z prodeje bytů


usnesení č. 110/95
MěZ ruší usnesení č. 19/95 a schvaluje opětovné zveřejnění prodeje domu čp. 176, ul. B. Němcové se st. p. 272 v k. ú. Litomyšl za cenu znaleckého posudku. V případě, že nabídka nebude akceptována v této výši, bude dům prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, minimálně však za cenu 760.000,-- Kč. Prodej bude proveden formou obálkové metody.


usnesení č. 111/95
MěZ schvaluje žádosti občanů o prodej bytů dle Směrnice města Litomyšl k prodeji bytových domů, kteří požádali po uplynutí termínu pro podání žádosti dle směrnice (viz přiložený seznam). Příloha č. 3.


usnesení č. 112/95
MěZ souhlasí s úhradou elektrické energie ve výši 197.000,-- Kč spotřebované při provozu zimního stadionu v období leden až září 1995. Tato částka bude uhrazena proti předloženým fakturám z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 113/95
MěZ souhlasí dodatečně s dotací ve výši 2 mil. Kč Nemocnici v Litomyšli.


usnesení č. 114/95
MěZ souhlasí sdodatečně s dotací 100.000,-- Kč Proboštskému úřadu v Litomyšli.


usnesení č. 115/95
MěZ souhlasí s odprodejem pozemků na ul. T. Novákové čp. 135 p. č. 198/2 o výměře 154 m2 za cenu stanovenou soudním znalcem dle vyhlášky.


usnesení č. 116/95
MěZ souhlasí s odprodejem pozemků na ul. T. Novákové čp. 62 p. č. 204/2 o výměře 452 m2 za cenu stanovenou soudním znalcem dle vyhlášky.


usnesení č. 117/95
MěZ schválilo změnu programu jednání z důvodu nepřítomnosti Mgr. Kovářové.


usnesení č. 130/95
MěZ vzalo na vědomí připomínku pana MUDr. Štětky ohledně pojištění prodávaných RD dle schválené směrnice a ukládá Mgr. Kovářové toto prověřit.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl