Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 26. 11. 1992 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 82/92
MěZ vyslechlo a schválilo návrh vyhlášky o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.


usnesení č. 83/92

MěZ vyslechlo a schválilo návrh vyhlášky o zřízení veřejného parkoviště.


usnesení č. 84/92
MěZ vyslechlo a schválilo návrh vyhlášky o sazbě dani z nemovitosti.


usnesení č. 85/92
MěZ vyslechlo informaci o usnesení MěR ohledně osvobození od poplatků z kulturních akcí pro nadace, spolky a další kulturní nevýdělečné subjekty a souhlasí s tímto usnesením.


usnesení č. 86/92
MěZ vyslechlo informaci o vyřízení stížnosti p. Taubenesta týkající se nedostatečné identifikace prodávaných objektů a pozemků s vysvětlením, že detailní identifikační podklady jsou k dispozici a nahlédnutí na městském úřadu.


usnesení č. 87/92
MěZ vyslechlo informaci o stavu projednávání stavby a instalace benzínové čerpací stanice (dále jen BSČ) v Litomyšli a nabídkách firem Vejman/Jána - DEA a Skalický.


usnesení č. 88/92
MěZ doporučuje projednat s firmou DEA a kompetentními orgány pro schvalovací řízení možnost lokalizace BČS v prostoru nádraží ČSAD v Litomyšli a ukládá vedení městského úřadu a odboru výstavby úkol dořešit tuto otázku možnosti umístění do konce ledna 1993.


usnesení č. 89/92
MěZ odsouhlasilo rezervaci pozemků v oblasti "Pernštejna" pro firmu Vejman/Jána. Náplň činnosti v této lokalitě bude určena smlouvou mezi městem a firmou.


usnesení č. 90/92
MěZ souhlasí s prodejem poloviny domu čp. 133, Smetanovo nám Hýblovým za 500.000,-- Kčs na splátky: 1. splátka 350.000,-- Kčs do konce roku 1992, 2. splátka 150.000,-- Kčs do 31. 3. 1993.


usnesení č. 91/92
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 1121, Šmilovského ul. panu Dvořákovi. Předpokládá se prodejní cena dle odhadu, po uzavření odhadu bude výsledná prodejní cena schválena městským zastupitelstvem.


usnesení č. 92/92
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 585, 586, 587 ul. T. G. M. "Kapošvár" romským občanům bydlícím v Litomyšli za 20%ní slevu odhadní ceny.


usnesení č. 93/92

Vzhledem k narušení schválené metodiky obálkové metody pro koupi domu čp. 2, Tomíčkova ul., MěZ souhlasí s uspořádáním veřejné dražby na koupi tohoto domu pro původně přihlášené zájemce.


usnesení č. 94/92
MěZ souhlasí s návrhem odprodeje domů na Havlíčkově ulici v Litomyšli původním vlastníkům či jejich dědicům za ceny odhadní dle znaleckého posudku.


usnesení č. 95/92
MěZ souhlasí s uzavřením smlouvy s Benešovými včetně všech jejich požadavků, včetně prodeje garáže MÚ.


usnesení č. 96/92

MěZ souhlasí se změnou výše finančního ručení pro půjčku nakladatelství PASEKA a to majitelem zmíněné firmy pouze v hodnotě půjčených finančních prostředků.


usnesení č. 97/92
MěZ souhlasí s prodejem restaurace ŽABÁRNA v Nedošíně zájemcům, kteří budou vyhovovat podmínkám občanského výboru v Nedošíně a požadavku zachování restauračního provozu v tomto objektu.


usnesení č. 98/92
MěZ souhlasí s uznáním III. odboje a doporučuje vyzvat městská zastupitelstva okolních měst k odbornému prohlášení dle tzv. "Kolínské výzvy".


usnesení č. 99/92
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem obytných domů od Státních lesů v Litomyšli dle přílohy č. 1.


usnesení č. 100/92
MěZ souhlasí, aby na obytných domech v majetku města Litomyšl byly budovány půdní vestavby, případně nástavby.


usnesení č. 101/92
MěZ vyslechlo informace o stavu řešení autobusové dopravy přes město a náměstí a pro nejednotnost názorů městského zastupitelstva na řešení této otázky doporučuje uspořádat referendum občanů města a integrovaných obcí k této problematice.


usnesení č. 102/92
MěZ vyslechlo informaci o nabídce grantu z USA na projekt restaurování některého pámatného objektu a doporučuje směřovat tuto nabídku na objekt bývalé radnice města.


usnesení č. 103/92
MěZ souhlasí a doporučuje, aby na domy čp. 180, 181 bylo vypsáno výběrové řízení využitelnosti za spoluúčasti města.


usnesení č. 104/92
MěZ vyslechlo informaci o činnosti sdružení Litomyšl - Evropa - klubu a ukládá MěÚ předložit podmínky, za jakých by bylo možno poskytovat příspěvky spolkům a sdružením, vyvíjejícím obdobnou činnost ve městě.


usnesení č. 105/92
MěZ bere na vědomí úkol zajistit náhradníky zástupců do Školské rady a schvaluje prozatím následující:prof. Jaroslav Kroužil, pí Marie Janýbková.


usnesení č. 106/92
MěZ vyslechlo informaci o stížnosti občanů týkající se negativních jevů devastace hřbitova v návaznosti na diskotéky na Plovárně a doporučuje zmíněnou problematiku projednat na některém z příštích zasedání MěR a MěZ.


usnesení č. 107/92
MěZ vyslechlo informaci o stavu přípravy instalace kabelové televize ve městě.


usnesení č. 108/92
MěZ přijalo písemné údaje a informace o převodech a prodeji pozemků.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl