Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 15. 09. 2022 v sále zámeckého pivovaru

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 15. 09. 2022 (formát pdf, velikost 943,96 KB)

usnesení č. 116/22

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 117/22

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. Lubomír Sršeň- p. Josef Černý


usnesení č. 118/22

ZaM určuje zapisovatelem M. Kubešovou a ověřovateli zápisu paní P. Benešovou a pana P. Filu.


usnesení č. 119/22

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 162/2 ostatní plocha o výměře 901 m2 a p. p. č. 395/6 ostatní plocha o výměře 302 m2 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o pozemky pod účelovou komunikací, chodníkem a veřejnou zelení. Podmínkou převodu je schválení a podpis souhlasného prohlášení mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a Pardubickým krajem a převod těchto pozemků do vlastnictví kraje.


usnesení č. 120/22

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/16 vzhledem k celku na p. p. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 439 m2 a p. p. č. 485/4 ostatní plocha o výměře 2069 m2 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod komunikacemi u benzínové čerpací stanice a u areálu SGA.


usnesení č. 121/22

ZaM se seznámilo s podmínkami možného prodeje p. p. č. 401/64 ostatní plocha o výměře 1142 m2 v katastrálním území Nedošín z ČR-Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a schvaluje jako budoucí nabyvatel souhlas s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic č.j. S23392/2022-O31(2) ze dne 14. 6. 2022 a dále schvaluje i převzetí případných ekologických závazků s tímto pozemkem spojených a povinnosti plynoucí z jejich odstraňování s tím, že město nebude případně požadovat jejich náhradu. 


usnesení č. 122/22

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč spoluvlastníkům st. p. č. 369 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i rodinný dům č.p. 85 v části obce Litomyšl-Město - ***** na opravu fasády v hlavním průčelí objektu v rámci vyhlášeného dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2022. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 123/22

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč spoluvlastníkům st. p. č. 1060 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i budova bytového domu č.p. 766 v části obce Litomyšl-Město, kteří jsou zastoupeni Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 766, IČ 25954334, Vodní Valy 766, 570 01 Litomyšl na opravu fasády v hlavním průčelí objektu v rámci vyhlášeného dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2022. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 124/22

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč spoluvlastníkům st. p. č. 1061 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i budova bytového domu č.p. 765 v části obce Litomyšl-Město, ***** na opravu fasády v hlavním průčelí objektu v rámci vyhlášeného dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2022. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 125/22

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 93.180,- Kč (33.180 Kč restaurátorské práce, 60.000 Kč ostatní stavební práce) vlastníkovi st. p. č. 370/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i budova objektu občanské vybavenosti č.p. 84 v části obce Litomyšl-Město, společnosti HZH, s.r.o. IČ 62027140, Smetanovo náměstí 84, 570 01 Litomyšl na opravu fasády a teracového obkladu v hlavním průčelí objektu v rámci vyhlášeného dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2022. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 126/22

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč spoluvlastníkům st. p. č. 361/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i budova rodinného domu č.p. 212 v části obce Litomyšl-Město, ***** na opravu dvou prampouchů - rozpěrných oblouků v hlavním průčelí objektu v rámci vyhlášeného dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2022. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 127/22

ZaM schvaluje poskytnutí individuální dotace dle čl. 6 směrnice č. 06/19 o poskytování dotací z rozpočtu města Litomyšle ve výši 200.000,- Kč spoluvlastníkům st. p. č. 222/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i stavba ubytovacího zařízení č.p. 127 v části obce Litomyšl-Město, ***** na opravy fasády a restaurování sgrafitové výzdoby fasády v hlavním průčelí objektu mimo rámec vyhlášeného dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2022. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 128/22

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou D35 3507 Litomyšl-Janov a vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha. Jedná se o stavební objekty SO 07 - 152 Přístupová cesta na pozemky v k.ú. Kornice, SO 07 - 153 Přístupová cesta na pozemky v k.ú. Lány u Litomyšle, SO 07 - 155 Přístupová cesta na pozemky v k.ú. Litomyšl, SO 07 - 156 Přístupová cesta na pozemky v k.ú. Záhraď, SO 07 - 371 Primátorská hráz.


usnesení č. 129/22

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2539/5 ostatní plocha o výměře 132 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Prodávající Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Kupní cena 45.000,- Kč. Jedná se o pozemek veřejné zeleně vedle silnice I/35, na kterém jsou vybudovány rozvaděč a přípojka NN pro kamerový systém na světelné křižovatce.


usnesení č. 130/22

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 45/22/HSYM-BP na převod tělesa veřejné přístupové účelové komunikace nacházející se na pozemkových parcelách číslo 159/6, 171/2, 170/2, 167/2, 166/2, 163/2, 162/2, 159/5, 154/2 a 501/20 v katastrálním území Nedošín, obec Litomyšl, o délce cca 1065 m, plocha litý asfalt, podklad kamenivo, hodnota v operativní evidenci činí 1,190.581,70 Kč, včetně všech součástí, zejména dopravního značení do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111.


usnesení č. 131/22

ZaM ruší usnesení ZaM č. 87/22 (prodej Pánek), č. 89/22, č. 90/22, č. 91/22 (zástavní práva příspěvky Lány). Kupující od záměru odstoupil z důvodu nezískání potřebných finančních prostředků, původně plánované splátky příspěvku na sítě byly změněny na úhradu v roce 2022 z důvodu městem požadovaného navýšení o inflaci.


usnesení č. 132/22

ZaM souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 464/44 orná půda o výměře 211 m2, na p. p. č. 780/48 vodní plocha o výměře 7 m2 a na p. p. č. 780/79 orná půda o výměře 365 m2 vše v katastrálním území a obci Stradouň. Kupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle. Kupní cena 95.600,- Kč. Jedná se o pozemky pro zajištění veřejně prospěšné stavby: "dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto".


usnesení č. 133/22

ZaM souhlasí se zřízením věcného břemene umístění stavby, ke služebnému pozemku p. č. 1330/30 ostatní plocha oddělenému podle geometrického plánu č. 3184-99/2022 v katastrálním území Litomyšl k tíži tohoto pozemku ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku st. p. č. 3284 zastavěná plocha a nádvoří oddělenému stejným geometrickým plánem v katastrálním území Litomyšl, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 1162 v části obce Litomyšl-Město (in rem), služebnost s obsahem mít na služebném pozemku umístěnou stavbu, a to v podobě přesahu (průmětu) konstrukce části bytového domu č.p. 1162 o výměře 41 m2 nad povrchem služebného pozemku v celém jeho rozsahu do výše 2,6 m, která je měřena od zpevněné plochy na terénu na služebném pozemku tak, aby byl zajištěn průjezd automobilů pod přesahem konstrukce. Tato služebnost zavazuje každého vlastníka služebného pozemku strpět výkon práv ze služebnosti vyplývajících, a to bezúplatně na dobu neurčitou, a to prohlášením v příloze č. 1/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení.


usnesení č. 134/22

ZaM souhlasí se zřízením věcného břemene umístění stavby, ke služebnému pozemku p. č. 1330/31 ostatní plocha oddělenému podle geometrického plánu č. 3184-99/2022 v katastrálním území Litomyšl k tíži tohoto pozemku ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku st. p. č. 3285 zastavěná plocha a nádvoří oddělenému stejným geometrickým plánem v katastrálním území Litomyšl, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 1161 v části obce Litomyšl-Město (in rem), služebnost s obsahem mít na služebném pozemku umístěnou stavbu, a to v podobě přesahu (průmětu) konstrukce části bytového domu č.p. 1161 o výměře 40 m2 nad povrchem služebného pozemku v celém jeho rozsahu do výše 2,6 m, která je měřena od zpevněné plochy na terénu na služebném pozemku tak, aby byl zajištěn průjezd automobilů pod přesahem konstrukce. Tato služebnost zavazuje každého vlastníka služebného pozemku strpět výkon práv ze služebnosti vyplývajících, a to bezúplatně na dobu neurčitou, a to prohlášením v příloze č. 2/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení.


usnesení č. 135/22

ZaM souhlasí s rozdělením vlastnického práva k pozemku označenému jako st. p. č. 3284 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 845 m2 oddělenému podle geometrického plánu č. 3184-99/2022, jehož součástí je stavba č.p. 1162 - bytový dům, v části obce Litomyšl-Město, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území a obec Litomyšl, na bytové jednotky, a to prohlášením v příloze č. 3/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení.


usnesení č. 136/22

ZaM souhlasí s rozdělením vlastnického práva k pozemku označenému jako st. p. č. 3285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 852 m2 oddělenému podle geometrického plánu č. 3184-99/2022, jehož součástí je stavba č.p. 1161 - bytový dům, v části obce Litomyšl-Město, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území a obec Litomyšl, na bytové jednotky, a to prohlášením v příloze č. 4/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení.


usnesení č. 137/22

ZaM souhlasí s prodejem bytových jednotek vymezených v pozemku označeném jako st. p. č. 3284 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 845 m2 odděleném podle geometrického plánu č. 3184-99/2022, jehož součástí je stavba č.p. 1162 - bytový dům v části obce Litomyšl-Město v katastrálním území a obci Litomyšl, spolu s příslušným podílem na společných částech, specifikovaných v příloze č. 5/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení, za kupní cenu uvedenou v příloze č. 5/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení, kupujícím specifikovaným v příloze č. 5/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení a za podmínek uvedených v kupní smlouvě v příloze č. 6/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení. Usnesení je přijato v návaznosti na usnesení č. 123/01 ze dne 2. 10. 2001 a č. 132/02 ze dne 26. 9. 2002, kterými tehdejší Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo budoucí převod bytových jednotek v domě budoucím kupujícím za stanovenou cenu. Nynější postup orgánů Města Litomyšle tak směřuje k naplnění závazků ze Smluv o budoucích smlouvách kupních, které byly s budoucími kupujícími na základě usnesení Zastupitelstva města Litomyšle č. 122/01 a č. 132/02 uzavřeny a navazujících usnesení schvalujících dodatky o převodu práv a povinností k těmto smlouvám.


usnesení č. 138/22

ZaM souhlasí s prodejem bytových jednotek vymezených v pozemku označeném jako st. p. č. 3285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 852 m2 odděleném podle geometrického plánu č. 3184-99/2022, jehož součástí je stavba č.p. 1161 - bytový dům v části obce Litomyšl-Město v katastrálním území a obci Litomyšl, spolu s příslušným podílem na společných částech, specifikovaných v příloze č. 7/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení, za kupní cenu uvedenou v příloze č. 7/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení, kupujícím specifikovaným v příloze č. 7/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení a za podmínek uvedených v kupní smlouvě v příloze č. 8/MJ/4Z/2022 tohoto usnesení. Usnesení je přijato v návaznosti na usnesení č. 123/01 ze dne 2. 10. 2001 a č. 132/02 ze dne 26. 9. 2002, kterými tehdejší Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo budoucí převod bytových jednotek v domě budoucím kupujícím za stanovenou cenu. Nynější postup orgánů Města Litomyšle tak směřuje k naplnění závazků ze Smluv o budoucích smlouvách kupních, které byly s budoucími kupujícími na základě usnesení Zastupitelstva města Litomyšle č. 122/01 a č. 132/02 uzavřeny a navazujících usnesení schvalujících dodatky o převodu práv a povinností k těmto smlouvám.


usnesení č. 139/22

ZaM bere na vědomí zápis ze schůzky finančního výboru č. 4-2022 ze dne 5. 9. 2022 (příloha 01/FV/4Z/2022).


usnesení č. 140/22

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 (příloha 01/FIN/4Z/2022) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2021 .......... 85.187,86 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2022 …….. 8.767,54 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01/FIN/4Z/2022.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2022 (příloha 01/FIN/4Z/2022).Výnosy hospodářské činnosti ....... 194.483,53 tis. KčNáklady hospodářské činnosti ...… 168.463,99 tis. KčHospodářský výsledek .........… 26.019,54 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 01/FIN/4Z/2022).


usnesení č. 141/22

ZaM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšle na roky 2023 - 2025 (příloha č. 03/FIN/4Z/2022).


usnesení č. 142/22

ZaM schvaluje použití finančních prostředků z rozpočtu města na spolufinancování projektu „Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora“. ZaM se zavazuje, že povinná finanční spoluúčast města bude min. 50 % z celkových způsobilých výdajů akce a zároveň, že zajistí dofinancování do 100 % celkových výdajů akce. Projektová žádost o dotaci bude předložena na Národní sportovní agenturu.


usnesení č. 143/22

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 2/2022, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (příloha č. 02/FIN/4Z/2022).


usnesení č. 144/22

ZaM schvaluje projekt Rezidence strážníka Kmoníčka v Litomyšli. Rezidence je určená autorům a autorkám, kteří se zabývají psaním detektivní literatury. Podrobněji v příloze 01/KCR/04Z/2022. Náklady v celkové výši 120 tisíc Kč budou součástí rozpočtu města na rok 2023. 


usnesení č. 145/22

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč pro TC Litomyšl, U Plovárny 1152, IČ: 49325264 na zajištění pěti mládežnických turnajů. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 05 rezerva RaM. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 146/22

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč pro Farní charitu Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl, IČ: 47489839 na podporu projektu "Bezpečně a bez námahy v rámci Burzy filantropie - pořízení mobilního zvedáku. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 147/22

ZaM souhlasí s povýšením příspěvku Základní škole Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy z Operačního programu Jan Ámos Komenský - CZ.02.02.XX/00/22_002/0000541 pod názvem Škola pro všechny 4 ve výši 3.678.890 Kč a ZaM souhlasí s  povýšením příspěvku škole o získanou částku 3.678.890 Kč a se zařazením do rozpočtových změn č. 7. Předpokládaná doba trvání projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025. Prostředky budou využity na speciálního pedagoga, školního psychologa, školního asistenta, vzdělávání pedagogů a tematická setkání s rodiči.


usnesení č. 148/22

ZaM souhlasí s povýšením příspěvku Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1148, okres Svitavy z Operačního programu Jan Ámos Komenský - CZ.02.02.XX/00/22_002/0001681 pod názvem Modráskovy šablony OPJAK ve výši 2.485.555 Kč a ZaM souhlasí s povýšením příspěvku škole o získanou částku 2.485.555 Kč a se zařazením do rozpočtových změn č. 7. Předpokládaná doba trvání projektu: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2024. Prostředky budou použity na školního psychologa, školní asistenty a další aktivity inovace vyučovacího procesu a spolupráce mezi pedagogy.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl