Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 16. 09. 2021 v Zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 16. 09. 2021 (formát pdf, velikost 1,09 MB)

usnesení č. 106/21

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 107/21

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- p. Radomil Kašpar

- pí Petra Benešová

- p. Josef Janeček


usnesení č. 108/21

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu p. Davida Večeřu a p. Lubomíra Sršně.


usnesení č. 109/21

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 304/3 trvalý travní porost o výměře 1898 m2 v katastrálním území Nedošín od ***** za kupní cenu 35 Kč/m2, tj. celkem ve výši 66.430,- Kč. Jedná se o pozemek, který je v prostoru možné vodní plochy pod Nedošínským hájem v Nedošíně.


usnesení č. 110/21

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 821/1 ostatní plocha o výměře 185 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Žadatel *****. Žadatel má část pozemku pronajatou na základě nájemní smlouvy ze dne 01. 06. 2001 ve znění pozdějších dodatků. Nájemce žádal o prodej pozemků již v roce 2005, 2009, 2015 a 2019. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, který by omezil možný přístup do městského lesa.


usnesení č. 111/21

ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 0,49 m2 odděleného z p. p. č. 1952/3 trvalý travní porost v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o pozemek pod částí trafostanice na Družstevní ulici. Kupní cena 500 Kč/m2 bez DPH. Při prodeji bude zřízeno předkupní právo pro Město Litomyšl za stejnou kupní cenu pro případ, že v budoucnu ČEZ Distribuce, a.s. zruší trafostanici na prodávaném pozemku a bude ho chtít prodat.


usnesení č. 112/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 210/1 zahrada o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření zahrady. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej z důvodu znemožnění přístupu na sousední zahradu a z důvodu možných navazujících žádostí od ostatních vlastníků domů v řadovce v souladu s vyjádřením při projednání v roce 2007. Pozemek je od roku 2007 v pronájmu žadatelky.


usnesení č. 113/21

ZaM souhlasí se směnou st. p. č. 237/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 605-107/2021 v katastrálním území Lány u Litomyšle ve vlastnictví města za p. p. č. 29/5 zahrada o výměře 14 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělenou podle geometrického plánu č. 608-155/2021 v katastrálním území Lány u Litomyšle ve vlastnictví ***** s podmínkou, že město na své náklady přemístí sloup VO na jejím pozemku. Jedná se o pozemek pod garáží a naopak pod místní komunikací.


usnesení č. 114/21

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100.000,- Kč spoluvlastníkům st. p. č. 286 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i rodinný dům č.p. 115 v části obce Litomyšl-Město - manželům ***** na výměnu výkladce v hlavním průčelí objektu v rámci vyhlášeného dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2021. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 115/21

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 57.500,- Kč spoluvlastníkům st. p. č. 389 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i budova bydlení č.p. 66 v části obce Litomyšl-Město, kteří jsou zastoupeni Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu č.p. 66, Smetanovo náměstí, 570 01 Litomyšl, IČ 27552721, Smetanovo náměstí 66, Litomyšl na restaurování dvou kamenných ostění vstupních dveří a dvou pilířů podloubí v rámci vyhlášeného dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2021. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 116/21

ZaM projednala žádost ***** ze dne 18. 6. 2021 o poskytnutí dotace na výměnu dlažby v průchodu domu č. p. 78 na Smetanově náměstí, který je součástí st. p. č. 375 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, a souhlasí s poskytnutím individuální dotace dle čl. 6 směrnice č. 06/19 o poskytování dotací z rozpočtu města Litomyšle ve výši 114.000,- Kč mimo vyhlášeného dotačního programu na rok 2021. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 117/21

ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 4 m2 odděleného podle geometrického plánu č. 3096-29/2021 z p. p. č. 2200/1 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 610,- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem ve výši 2.440,- Kč bez DPH. Kupující MTM Holding Praha s.r.o., IČ 28390393, Mařákova 365, Litomyšl. Jedná se o pozemek zastavěný budovou, zjištěno po zaměření skutečného stavu po rekonstrukci objektu. ZaM dále nesouhlasí s prodejem p. p. č. 2343/26 ostatní plocha o výměře 49 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 3096-29/2021 v katastrálním území Litomyšl. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej tohoto pozemku, doporučují pronájem. Jedná se o bývalý náhon, ve kterém je umístěna kanalizace.


usnesení č. 118/21

ZaM projednalo žádost ***** ze dne 5. 8. 2021 o poskytnutí dotace na opravu střechy domu č. p. 182 na Šantově náměstí, který je součástí st. p. č. 265 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, a souhlasí s poskytnutím individuální dotace dle čl. 6 směrnice č. 06/19 o poskytování dotací z rozpočtu města Litomyšle ve výši 200.000,- Kč mimo vyhlášeného dotačního programu na rok 2021. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 119/21

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 69/5 ostatní plocha o výměře 592 m2 v katastrálním území Kornice. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, jedná se o veřejnou zeleň na okraji obce. Po upřesnění záměru na využití pozemku doporučuje případně jednat o pronájmu.


usnesení č. 120/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2312/5 orná půda o výměře cca 2.450 m2 v katastrálním území Litomyšl dle žádostí společnosti AutaProTo s.r.o., IČ 06695191, Chelčického 686, 533 51 Pardubice za účelem výstavby prodejny, půjčovny a servisu aut. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují ponechat pozemek na vhodnější použití pro výrobní účely.


usnesení č. 121/21

ZaM souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvám o budoucí smlouvě kupní, uvedeným v příloze č. 1/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení, jichž je Město Litomyšl smluvní stranou jako budoucí prodávající a které se týkají budoucího prodeje bytových jednotek v budově č.p. 1155 na ulici Z. Kopala v Litomyšli, kterým se nově sjedná lhůta pro uzavření kupní smlouvy tak, že se tato kupní smlouva uzavře po uplynutí dvaceti let trvání nájemního vztahu, nejpozději potom do data 31. 12. 2021.


usnesení č. 122/21

ZaM souhlasí se zřízením:

- služebnosti užívacího práva, kterou vznikne právo užívat vymezenou část prvního nadzemního podlaží domu č.p. 1155, který je součástí pozemku označeného jako p. č. st. 3261 v kat. úz. a obci Litomyšl, část obce Litomyšl-Město, a to místnosti o výměře 5 m2 včetně jímky na dešťovou vodu a včetně technologie zavlažování sestávající z akumulační jímky, čerpadla, pískového filtru, provozní akumulační nádrže a čerpání vody do zavlažování to za účelem provozu, oprav a údržby této technologie zavlažování sloužící mimo jiné k zavlažování zeleně na střeše budovy bez čp/če (způsob využití garáž), která je součástí p. č. st. 3283, a to ve prospěch každého vlastníka pozemku označeného jako p. č. st. 3283 o výměře 823 m2, jehož součástí je budova bez čp/če (způsob využití garáž) v kat. úz. a obci Litomyšl a to bezúplatně na dobu neurčitou k tíži každého vlastníka služebné nemovitosti, kterou je pozemek p. č. st. 3261 v kat. úz. a obci Litomyšl, a to prohlášením v příloze č. 2/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení.

-  služebnosti stezky, kterou vznikne právo průchodu na úrovni druhého nadzemního podlaží ve vymezené části domu č.p. 1155, který je součástí pozemku označeného jako p. č. st. 3261 v kat. úz. a obci Litomyšl, část obce Litomyšl-Město z ulice Z. Kopala na střechu budovy bez čp/če se způsobem využití garáž, která je součástí p. č. st. 3283 v kat. úz. a obci Litomyšl, a to k tíži každého vlastníka služebné nemovitosti, kterou je pozemek označený jako p. č. st. 3261 v části obce Litomyšl-Město v kat. úz. a obci Litomyšl, ve prospěch každého vlastníka pozemku označeného jako p. č. st. 3283 o výměře 823 m2 jehož součástí je budova bez čp/če se způsobem využití garáž v kat. úz. a obci Litomyšl, a to bezúplatně na dobu neurčitou, a to prohlášením v příloze č. 2/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení.

- věcného břemene umístění stavby, a to jímky na dešťovou vodu o objemu 30 m3 nacházející se z části pod povrchem vymezené části pozemku označeného jako p. č. st. 3283 v kat. úz. a obci Litomyšl, který je služebnou nemovitostí, a to ve prospěch každého vlastníka pozemku označeného jako p. č. st. 3261 jehož součástí je stavba č.p. 1155 v části obce Litomyšl-Město v kat. úz. a obci Litomyšl, který je panující nemovitostí, a to bezúplatně na dobu neurčitou, a to prohlášením v příloze č. 3/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení.


usnesení č. 123/21

ZaM souhlasí s rozdělením vlastnického práva k pozemku označenému jako p. č. st. 3261 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 887 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1155 - bytový dům, v části obce Litomyšl-Město, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 10001 pro kat. úz a obec Litomyšl, na bytové jednotky, a dále rozdělení vlastnického práva k pozemku označenému jako p. č. 1324/11 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. a obci Litomyšl jako pozemku souvisejícího, a to prohlášením v příloze č. 4/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení.


usnesení č. 124/21

ZaM souhlasí s prodejem bytových jednotek vymezených v pozemku označeném jako p. č. st. 3261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 887 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1155 - bytový dům v části obce Litomyšl-Město v katastrálním území a obci Litomyšl, spolu s příslušným podílem na společných částech a s prodejem příslušného podílu na souvisejícím pozemku označeném jako p. č. 1324/11 ostatní plocha o výměře 43 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, specifikovaných v příloze č. 5/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení, za kupní cenu uvedenou v příloze č. 5/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení, kupujícím specifikovaným v příloze č. 5/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení a za podmínek uvedených v kupní smlouvě v příloze č. 6/MJ/4Z/2021 tohoto usnesení. Usnesení je přijato v návaznosti na usnesení č. 122/01 ze dne 2. 10. 2001, kterým tehdejší Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo budoucí převod bytových jednotek v domě budoucím kupujícím za stanovenou cenu. Nynější postup orgánů Města Litomyšle tak směřuje k naplnění závazků ze Smluv o budoucích smlouvách kupních, které byly s budoucími kupujícími na základě usnesení Zastupitelstva města Litomyšle č. 122/01 uzavřeny a navazujících usnesení schvalujících dodatky o převodu práv a povinností k těmto smlouvám.


usnesení č. 125/21

ZaM souhlasí uzavřít s každým kupujícím bytových jednotek (jako povinným z reálného břemene) vymezených v pozemku označeném jako p. č. st. 3261 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 887 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1155 - bytový dům v části obce Litomyšl-Město v katastrálním území a obci Litomyšl smlouvu o zřízení reálných břemen spočívajících v dodávce pitné užitkové vody a elektrické energie z rozvodů umístěných v budově č. p. 1155 v části obce Litomyšl-Město, která je součástí pozemku označeného jako p. č. st. 3261 v kat. úz. a obci Litomyšl, která je služebnou nemovitostí, do budovy bez čp/če se způsobem využití garáž, která je součástí pozemku označeného jako p. č. st. 3283 v kat. úz. a obci Litomyšl, která je panující nemovitostí, jejímž vlastníkem je Město Litomyšl, jako oprávněný z reálného břemene, a to bezúplatně na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka panující nemovitosti, k tíži každého vlastníka služebné nemovitosti, která bude sjednána v rámci kupní smlouvy.


usnesení č. 126/21

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.5, Z. Kopala 1161, ze dne 15. 11. 2002 uzavřené mezi Městem Litomyšl a *****. Dodatkem č.1 se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na *****


usnesení č. 127/21

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2021 ze dne 6. 9. 2021, příloha 01/FV/04Z/2021.


usnesení č. 128/21

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 (příloha 01/FIN/04Z/2021) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2020 .......... 64.710,68 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2021 …….. 8.147,22 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01/FIN/04Z/2021.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2021 (příloha 01/FIN/04Z/2021).Výnosy hospodářské činnosti ....... 107.301,53 tis. KčNáklady hospodářské činnosti ...… 91.761,00 tis. KčHospodářský výsledek .........… 15.540,53 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 01/FIN/04Z/2021).


usnesení č. 129/21

ZaM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšle na roky 2022 - 2024 (příloha č. 02/FIN/04Z/2021).


usnesení č. 130/21

ZaM schvaluje poskytnutí individuálních dotací na podporu sportovních akcí dle přílohy č. 01/SSK/04Z/2021. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 131/21

ZaM schvaluje poskytnutí dotací na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže dle přílohy č. 02/SSK/04Z/2021. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací. Z důvodu nouzového stavu nebylo postupováno dle čl. 8, bod 2. - Dotačního programu.


usnesení č. 132/21

ZaM schvaluje poskytnutí dotací na podporu provozních výdajů sportovních organizací dle přílohy č. 03/SSK/04Z/2021. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací.


usnesení č. 133/21

ZaM schvaluje poskytnutí individuální dotace v částce 170 tis. Kč pro TJ Sokol Litomyšl na podporu provozních výdajů. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 134/21

ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000 Kč Sdružení místních samospráv, z. s., IČO 75130165, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné na transparentní účet České spořitelny a.s. č. 6013196329/0800 na pomoc obcím postižených tornádem v červnu 2021. Hrazeno z rezervy RaM na kap. 05.


usnesení č. 135/21

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného členského příspěvku se svazkem obcí  Mikroregion Litomyšlsko na částku 254.090 Kč. Částka bude použita na spolufinancování projektu Péče o dřeviny obcích Mikroregionu Litomyšlsko (náklady na akci v Litomyšli 635.220 Kč, dotace 381.132 Kč). 


usnesení č. 136/21

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-08 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 8.7.2021 společnost MOSTRITA a.s., Vyšehradská č.p. 1349/2, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/4/2021) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:

 • v těsném okolí pozemku se nachází několik zastavitelných ploch určených pro výrobu a skladování, které dosud nebyly zastavěny,
 • změna využití plochy by umožňovala výstavbu výrobního areálu a ten by mohl ohrozit nebo minimálně snížit kvalitu obytného a životního prostředí v nedaleké bytové zástavbě,
 • přibližně 2/3 řešené plochy se nachází na půdách I a II. třídy ochrany,
 • záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

usnesení č. 137/21

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-09 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 19.7.2021 společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská č.p. 330, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí 3 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/4/2021) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:

 • ve městě Litomyšl existuje dostatečný počet čerpacích stanic,
 • řešená lokalita je již zařazena do plochy, která výstavbu čerpací stanice pohonných hmot podmíněně připouští - za podmínky, je-li přímo napojena na trasy automobilové dopravy a je-li zároveň úplně včleněna do jednotného funkčního celku s objekty parkovacích garáží nebo provozovnami obchodu, služeb a výroby,
 • celá plocha řešené lokality se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace (toto území by mělo sloužit k ochraně vnějšího obrazu památkové rezervace, pro zajištění urbanistické a architektonické kvality jejich bezprostředního okolí nebo i pro uchování pohledových vztahů chráněného území k širšímu okolí),
 • celá plocha řešené lokality se nachází na půdách II. třídy ochrany,
 • přibližně 2/3 řešené lokality se nachází v záplavovém území (území pasivní zóny Q100 – neurčené k ochraně),
 • celá plocha řešené lokality se nachází v údolní nivě řeky Loučné a bezprostředně s tokem hraničí,
 • výstavbou čerpací stanice se zvýší dopravní zatížení dnešního komplikovaného napojení areálu na silnici I/35.

Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl