Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 22. 09. 2020 v zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 22. 09. 2020 (formát pdf, velikost 1,15 MB)

usnesení č. 93/20

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 94/20

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- pí Petra Benešová

- p. Lubomír Sršeň

- pí Alena Fiedlerová


usnesení č. 95/20

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu p. Miroslava Bártu a pí Olgu Radimeckou.


usnesení č. 96/20

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2344/39 ostatní plocha o výměře 78 m2 odděleného podle geometrického plánu č. 3048-150/2020 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví ČR - Povodí Labe, státního podniku, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové podle § 16., odst. 8., zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Jedná se o pozemek pod místní komunikací na Vodních valech zaměřený po dokončení stavby Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli.


usnesení č. 97/20

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2359/7 ostatní plocha o výměře 12 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2808-238/2017 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví ČR - Správy železnic, státního podniku, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Jedná se o pozemek pod chodníkem na ulici T. G. Masaryka u viaduktu zaměřený po dokončení stavby chodníku.


usnesení č. 98/20

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 182/1 zahrada o výměře cca 70 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby parkovacích stání nebo garáže. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují zachování zeleně nebo případné zvážení výstavby veřejných parkovacích stání.


usnesení č. 99/20

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2601/1 ostatní plocha o výměře cca 46 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby dvougaráže. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, stavba by byla umístěna v ochranném pásmu stromů a ovlivnila by jejich kořenový systém, došlo by ke zúžení veřejného prostoru kolem chodníku.


usnesení č. 100/20

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 172/18 ze dne 13. 12. 2018: ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2179/8 zahrada o výměře 45 m2 v katastrálním území Litomyšl za kupní cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 13.500,- Kč od spoluvlastníků *****. Pozemek je pod komunikací vedoucí kolem hřbitova.


usnesení č. 101/20

ZaM souhlasí se směnou dílů "c+d" o celkové výměře 75 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 3040-128/2020 z p. p. č. 1315/2 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví firmy DUKOR s.r.o. za díl "a" o výměře 75 m2 oddělený podle stejného geometrického plánu z p. p. č. 1316/2 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města z důvodu vypořádání chodníku a pozemku pro výstavbu nové dešťové kanalizace a ucelení pozemků firmy.


usnesení č. 102/20

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 418/4 ostatní plocha o výměře 42 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 588-129/2020 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupující ***** za účelem rozšíření zahrady před stavbou RD. Kupní cena 610,- Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem ve výši 31.060,- Kč bez DPH. Město se nebude podílet na výstavbě vodovodního a kanalizačního řadu ani nové komunikace z důvodu připojení nového RD na p. p. č. 209/2, ani na budoucích opravách a údržbě komunikace. Stavebníci si zajistí na své náklady opatření ochrany pozemku a RD proti dešťové vodě.


usnesení č. 103/20

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na p. p. č. 1861/2 vodní plocha o výměře 1.648 m2, na p. p. č. 1866 trvalý travní porost o výměře 12.589 m2 a na p. p. č. 1874/3 ostatní plocha o výměře 174 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2, tj. celkem ve výši 126.096,- Kč. Jedná se o pozemky pro budoucí budování cyklostezky v Osickém údolí.


usnesení č. 104/20

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na p. p. č. 1861/2 vodní plocha o výměře 1.648 m2, na p. p. č. 1866 trvalý travní porost o výměře 12.589 m2 a na p. p. č. 1874/3 ostatní plocha o výměře 174 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2, tj. celkem ve výši 126.096,- Kč. Jedná se o pozemky pro budoucí budování cyklostezky v Osickém údolí.


usnesení č. 105/20

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 596 trvalý travní porost o výměře 1140 m2, p. p. č. 597/1 ostatní plocha o výměře 777 m2, p. p. č. 597/2 trvalý travní porost o výměře 50 m2, p. p. č. 598 trvalý travní porost o výměře 881 m2, p. p. č. 599/1 trvalý travní porost o výměře 1374 m2, p. p. č. 600/2 trvalý travní porost o výměře 2385 m2, p. p. č. 620 zahrada o výměře 198 m2 a p. p. č. 742/1 ostatní plocha o výměře 344 m2 v katastrálním území Pazucha od *****. Jedná se o pozemky navazující na pozemky ve vlastnictví města, které byly městu nabídnuty k převodu.


usnesení č. 106/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2140/30 ostatní plocha o výměře 1 m2, p. p. č. 2536/4 ostatní plocha o výměře 48 m2 a p. p. č. 2537/4 ostatní plocha o výměře 64 m2 v katastrálním území Litomyšl od Lesů České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové za kupní cenu ve výši 17.650,- Kč. Jedná se o pozemky pod chodníkem a zelení navazující na pozemky ve vlastnictví města.


usnesení č. 107/20

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 73/20 ze dne 25. 6. 2020: ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 395/25 ostatní plocha o výměře 315 m2 a p. p. č. 395/26 ostatní plocha o výměře 30 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 694-182/2020 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví města za p. p. č. 641 ostatní plocha o výměře 345 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví společnosti AGILE spol. s r.o., IČ 15030741, Mírové nám. 133, Ústí nad Orlicí v souvislosti se stavbou obchodního centra. Směna pozemků stejné hodnoty bez doplatků. Směna bude uzavřena s podmínkou, že AGILE (LIDL) v rámci stavby obchodního centra vybuduje kvalitní veřejný prostor dle odsouhlaseného architektonického návrhu.


usnesení č. 108/20

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2344/40 ostatní plocha o výměře 381 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 3050-159/2020 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví ČR - Povodí Labe, státního podniku, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové podle § 16., odst. 8., zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Jedná se o pozemek pod místní komunikací na Partyzánské ulici zaměřený podle skutečného stavu komunikace a řeky Loučné.


usnesení č. 109/20

ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru (příloha 01/FV/04Z/2020)


usnesení č. 110/20

ZaM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšle na roky 2021 - 2023 (příloha č. 04/FIN/04Z/2020).


usnesení č. 111/20

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 (příloha 05a/FIN/04Z/2020) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2019 ............................................................ 35.134,54 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2020 ........ 6.443,89 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 05a/FIN/04Z/2020.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2020 (příloha 05b/FIN/04Z/2020)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 87.046 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 84.538 tis. Kč Hospodářský výsledek .................… 2.508 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 05b/FIN/04Z/2020).


usnesení č. 112/20

ZaM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2017010002 o poskytnutí podpory z prostředků IFN prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 13. 11. 2019, jejímž předmětem je poskytnutí zápůjčky a dotace na akci "Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717". Dodatkem č. 2 se upravuje výše splátek úroků z důvodu chyby v dodatku č. 1. Návrh dodatku je přílohou číslo 01/FIN/04Z/2020.


usnesení č. 113/20

ZaM schvaluje uzavření dodatku k dohodě o narovnání se společností Techprojekt společnost s ručením omezeným a společností Slavia pojišťovna a.s. dle předloženého návrhu - v příloze číslo 02/FIN/04Z/2020.


usnesení č. 114/20

ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 400.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje na technické zhodnocení (vnitřní stavební úpravy pro vybudování CHTS dílny) požární stanice Litomyšl, Partyzánská 1074. Návrh darovací smlouvy je přílohou 03/FIN/04Z/2020.


usnesení č. 115/20

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace Tělocvičné jednotě Sokol Litomyšl, Moravská 628, 570 01 Litomyšl, IČO 60125781, ve výši 50.000 Kč na podporu úhrady provozních výdajů. Dotace bude uhrazena z rozpočtové rezervy RaM na kapitole 05. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 116/20

ZaM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci až do výše 140.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Litomyšl, Moravská 628, 570 01 Litomyšl, IČO 60125781, (dále jen "TJ Sokol") podle § 10a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to pro případ, že TJ Sokol podá městu Litomyšl žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Návratná finanční výpomoc je bezúročná a bude TJ Sokol poskytnuta na konkrétní účel uvedený v žádosti s termínem vrácení finančních prostředků do 31. 12. 2021. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, jejíž návrh je přílohou číslo 06/FIN/04Z/2020, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Bude hrazeno z rozpočtové rezervy RaM na kapitole 05 a změna bude zahrnuta do rozpočtového opatření číslo 7/2020."


usnesení č. 117/20

ZaM schvaluje udělení dotace ve výši 190.000 Kč SVJ Kornice 20 na zřízení společné ČOV pro bytový dům a objekt obecní hasičské zbrojnice. ČOV bude provozována SVJ Kornice. Hrazeno z kap 02. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.


usnesení č. 118/20

aM rozhodlo o návrhu č. Z5-08 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 19.6.2020 ***** (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/4/2020) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:- návrh je tvořen pozemky, které jsou ve spoluvlastnictví navrhovatele (podíl 6/15) a navrhovatel nepředložil souhlas ostatních spoluvlastníků pozemků s výše uvedeným návrhem na změnu územního plánu Litomyšl,- návrh leží na ploše se zemědělskými půdami I. třídy ochrany,- návrh přímo nesousedí se zastavěným územím a druhotně by byla vyvolána potřeba dalšího záboru ZPF, - jednotlivé pozemky spolu nesousedí.


usnesení č. 119/20

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-09 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 25.8.2020 ***** (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/4/2020) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:- návrh leží na ploše se zemědělskými půdami II. třídy ochrany,- návrh je umístěn v území, kde by měl negativní vliv na panorama města,- v případě realizace fotovoltaické elektrárny dojde k významnému snížení uvažované budoucí funkčnosti navazujících ploch ZO.


usnesení č. 120/20

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-10 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 8.9.2020 společnost Kubík investiční s.r.o., Vítkova č.p. 631/7a,Praha 8-Karlín,186 00 Praha 86 (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/4/2020) takto: návrh prověřit ve změně č. 5 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 121/20

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-11 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 8.9.2020 společnost Kubík investiční s.r.o., Vítkova č.p. 631/7a,Praha 8-Karlín,186 00 Praha 86 (příloha tohoto usnesení č. 4/VUP/4/2020) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:- území dotčené návrhem nemá již v současné době dostatek parkovacích stání a není v zájmu města tuto situaci dále zhoršovat.


usnesení č. 122/20

ZaM revokuje usnesení č. 89/20 ze dne 25.6.2020, a to pouze v části týkající se pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl takto:ZaM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl (tvoří přílohu tohoto usnesení č. 5/VUP/4/2020). ZaM podle § 43 a §55a a následujících stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 5 územního plánu Litomyšl zkráceným způsobem a dále rozhodlo, že změna č. 5 územního plánu Litomyšl bude obsahovat prvky regulačního plánu v rozsahu doporučení na barvu střešní krytiny.ZaM podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo starostu pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M. jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 123/20

ZaM souhlasí s usnesením správní rady Evropského školicího centra o.p.s. se sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, IČ 275 01 485, ze dne 11. 9. 2020 a schvaluje provedení přeměny právní formy Evropského školicího centra o.p.s. na zapsaný ústav s názvem Zámecké návrší z.ú. ke dni 1. 1. 2021.


usnesení č. 124/20

ZaM vzalo na vědomí petici občanů Lánů za revizi a rekonstrukci protipovodňových opatření v ulici Na Lánech a přiléhající oblasti vrchu Hlavňov ze dne 29. 7. 2020.  


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl