Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 12. 09. 2019 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 12. 09. 2019 (formát pdf, velikost 1,17 MB)

usnesení č. 93/19

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 94/19

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- p. Lubomír Sršeň - předseda

- Mgr. Alena Fiedlerová

- MUDr. David Večeřa


usnesení č. 95/19

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pana Davida Edlmana a Mgr. Josefa Štefla.


usnesení č. 96/19

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2601/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby garáže. Žadatelka ***** Rada města a stavební komise rady města nedoporučují prodej, stavba by byla umístěna v ochranném pásmu stromů a ovlivnila by jejich kořenový systém, došlo by ke zúžení veřejného prostoru kolem chodníku.


usnesení č. 97/19

ZaM se seznámilo s návrhem stavby prodejny elektrokol Litomyšl dle předložené studie zpracované Ing. arch. Tomášem Bezchlebem a Ing. arch. Věrou Junovou a souhlasí se záměrem potřebné směny pozemků dle předložené situace. Bude zpracován další stupeň projektové dokumentace dle varianty č. 3 studie a rozsah směny bude dále upřesněn. Investor Centrum Elektrokol s. r. o., IČ 28762452, R. Stříteského 217, Litomyšl. Město bude jednat s ŘSD o získání p. p. č. 525/3 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl a poté bude s investorem jednat o směně části p. p. č. 2140/26 ostatní plocha o výměře cca 2 m2, části p. p. č. 525/3 ostatní plocha o výměře cca 76 m2 a části p. p. č. 525/1 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 a p. p. č. 526/5 zahrada o výměře 6 m2 v katastrálním území Litomyšl za část p. p. č. 526/2 zahrada o výměře cca 143 m2 v katastrálním území Litomyšl.


usnesení č. 98/19

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 3650 zastavěná plocha o výměře 13 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2944-343/2018 v katastrálním území Litomyšl z důvodu zastavění pozemku novou trafostanicí. Kupní cena 500 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem ve výši 6.500,- Kč plus DPH. Kupující ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Při prodeji bude zřízeno předkupní právo pro Město Litomyšl pro případ, že v budoucnu ČEZ Distribuce, a.s. zruší trafostanici na prodávaném pozemku a bude ho chtít prodat.


usnesení č. 99/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 259/10 trvalý travní porost o výměře 72 m2 v katastrálním území Nedošín oddělené podle geometrického plánu č. 668-127/2019 za účelem výstavby balkonu a parkovacího stání u přilehlé stavby. Kupující p*****. Kupní cena 610,- Kč/m2, tj. celkem 43.920,- Kč bez DPH.


usnesení č. 100/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 3440/2 ostatní plocha o výměře 9 m2, p. p. č. 3441 ostatní plocha o výměře 220 m2, p. p. č. 97/1 zahrada o výměře 69 m2 a p. p. č. 2143/75 ostatní plocha o výměře 94 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2955-128/2019 v katastrálním území Litomyšl za účelem ucelení pozemků před výstavbou bytových domů. Kupující společnost LT DEVELOPER s.r.o., Prosecká 527/24, 180 00 Praha. Kupní cena 1,435.240,- Kč bez DPH. Bude uzavřen dodatek ke stávající smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, kterým se rozšíří předmět prodeje a zvýší kupní cena. Ostatní ustanovení dle uzavřené smlouvy beze změn.


usnesení č. 101/19

ZaM souhlasí se zrušením výhrady zpětné koupě pozemků a předkupního práva ke st. p. č. 3641 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.175 m2, jejíž součástí je budova výroby č. p. 1284, a dále k p. p. č. 2312/46 orná půda o výměře 2.271 m2, p. p. č. 2312/47 ostatní plocha o výměře 1.374 m2, p. p. č. 2312/48 orná půda o výměře 39 m2, p. p. č. 2312/49 orná půda o výměře 130 m2 a p. p. č. 2312/50 ostatní plocha o výměře 348 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel SKM Litomyšl s.r.o., IČ 28773969, se sídlem Na Lánech 1133, 570 01 Litomyšl. Stavebním úřadem bylo zkolaudováno užívání výrobní haly firmy SKM Litomyšl v průmyslové zóně a tím dle smlouvy kupující splnil svůj závazek k výstavbě a požádal o zrušení výhrady zpětné koupě a předkupního práva.


usnesení č. 102/19

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2389/23 ostatní plocha o výměře 19 m2 a p. p. č. 2389/24 ostatní plocha o výměře 20 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2924-211/2018 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o převod pozemků po zaměření skutečného stavu komunikace na ulici T. G. Masaryka.


usnesení č. 103/19

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 1307 ostatní plocha o výměře 186 m2, na p. p. č. 1330/13 ostatní plocha o výměře 101 m2, na p. p. č. 1330/14 ostatní plocha o výměře 103 m2, na p. p. č. 2303/6 ostatní plocha o výměře 88 m2, na p. p. č. 2303/7 ostatní plocha o výměře 16 m2 a na p. p. č. 2307/2 ostatní plocha o výměře 1480 m2 v katastrálním území Litomyšl a dále p. p. č. 2288/4 ostatní plocha o výměře 712 m2, p. p. č. 2288/8 ostatní plocha o výměře 238 m2, p. p. č. 2288/10 ostatní plocha o výměře 291 m2 a p. p. č. 2288/12 ostatní plocha o výměře 19 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města. Jedná se o podíly na pozemcích pod parkovištěm a pozemky pod zelení mezi nemocnicí a úřadem na ulici J. E. Purkyně.


usnesení č. 104/19

ZaM nesouhlasí s realizací prodeje BJ č. 96/2 dle usnesení ZaM č. 8/17 a ruší usnesení ZaM č. 8/17.


usnesení č. 105/19

ZaM nesouhlasí s realizací prodeje BJ č. 96/3 dle usnesení ZaM č. 9/17 a ruší usnesení ZaM č. 9/17.


usnesení č. 106/19

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 401/118 trvalý travní porost o výměře 2272 m2 v katastrálním území Nedošín z ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha do vlastnictví města Litomyšle podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Jedná se o pozemek pro realizaci veřejné zeleně a pro stavbu veřejně prospěšné stavby cyklostezky.


usnesení č. 107/19

ZaM souhlasí se stanoviskem města k zaslané projektové dokumentaci D35 Janov, I. etapa ve znění dle přílohy č. 1/MJ/4Z/2019.


usnesení č. 108/19

ZaM nesouhlasí se záměrem prodeje části p. p. č. 557/2 ostatní plocha o výměře cca 63 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem spojení pozemků a rozšíření zahrady. Žadatel *****. Rada města nedoporučuje prodej, jedná se o bývalou cestu, ve které je uložena kanalizace. Pozemek je možné v případě zájmu pronajmout.


usnesení č. 109/19

ZaM nesouhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 1293/16 ostatní plocha o výměře 331 m2 a části p. p. č. 2432/1 zahrada o výměře cca 240 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření pozemků před výstavbou RD na sousedních pozemcích. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, část pozemků je používána jako přístup na okolní pozemky a část je zaplocena a na pozemku je postavena kolna. Případné dopravní napojení je možné v rámci výstavby RD udělat se souhlasem města na městském pozemku.


usnesení č. 110/19

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 3451 ostatní plocha o výměře 17 m2 a p. p. č. 3452 ostatní plocha o výměře 12 m2 v katastrálním území Litomyšl od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 bez DPH. Jedná se o pozemky pod zrušenou a přemístěnou trafostanicí na ulicích T. G. Masaryka a 9. května. Při prodeji město v minulosti zřídilo k pozemkům předkupní právo pro případ, že ČEZ trafostanice zruší.


usnesení č. 111/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 1004/5 zahrada o výměře 1215 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2866-174/2019 a st. p. č. 2942 o výměře 14 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl nacházejících se okolo bývalé restaurace na Černé hoře za účelem rekonstrukce stávajícího objektu a připojení zahrady k domu, který bude využíván za účelem rekreace. Kupující *****. Kupní cena ve výši 610,- Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem ve výši 755.190,- Kč bez DPH. V kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo za stejnou kupní cenu a výhrada zpětné koupě na dobu určitou 5 let a bude sjednáno, že kupující zrealizuje v této době rekonstrukci objektu.


usnesení č. 112/19

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 637 ostatní plocha o výměře 161 m2 a p. p. č. 638 ostatní plocha o výměře 59 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 659-10/2019 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví města za p. p. č. 112/66 ostatní plocha o výměře 148 m2, p. p. č. 112/68 ostatní plocha o výměře 9 m2, p. p. č. 450/5 ostatní plocha o výměře 153 m2 a p. p. č. 450/6 ostatní plocha o výměře 6 m2 oddělených podle stejného geometrického plánu v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví společnosti VELKOOBCHOD ORION spol. s r.o.. Žadatel VELKOOBCHOD ORION spol. s r.o., IČ 48155403, Nedošín 132, 570 01 Litomyšl. Jedná se o vypořádání pozemků po výstavbě nové příjezdové komunikace do areálu firmy a ke 2 novým RD. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 20.730,- Kč bude městu doplacen.


usnesení č. 113/19

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 64 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, jejíž součástí je budova bydlení č.p. 485 na Havlíčkově ulici, a dále dle geometrického plánu č. 2955-128/2019 oddělených p. p. č. 92 zahrada o výměře 295 m2, p. p. č. 2143/72 ostatní plocha o výměře 420 m2 a p. p. č. 3440/1 ostatní plocha o výměře 236 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby bytového domu. Kupní cena ve výši 4,280.091,- Kč bez DPH. Kupující LT DEVELOPER s.r.o., IČ 06247610, Prosecká 527/24, 180 00 Praha 8. Objekt bude při prodeji zatížen uzavřenými nájemními smlouvami na byt a prostory sloužící k podnikání a ukončení nájemních smluv si vyřeší investor před demolicí budovy a výstavbou nového BD. Bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a prodej se uskuteční až po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba bytového domu. Projekt bude zpracován a stavební povolení bude vydáno do 2 let od uzavření budoucí kupní smlouvy, stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemku a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou do dokončení hrubé stavby budovy.


usnesení č. 114/19

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2019 ze dne 2. 9. 2019 (příloha 01/FV/04Z/2019).


usnesení č. 115/19

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 (příloha 02a/FIN/4Z/2019) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2018 .......... 41.713,20 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2019 …….. 10.714,80 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 02a/FIN/4Z/2019.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2019 (příloha 02b/FIN/4Z/2019)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 68.375,74 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...…  66.561,40 tis. Kč Hospodářský výsledek .........…  1.814,34 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02b/FIN/4Z/2019)


usnesení č. 116/19

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 4 tis. Kč TJ Jiskra Litomyšl, Ropkova 51, Litomyšl, IČ: 15034526 na podporu Mistrovství ČR veteránů v lehké atletice - víceboje ve dnech 28. - 29. září 2019 v Litomyšli. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 117/19

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 8/2019, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (příloha č. 01/FIN/4Z/2019).


usnesení č. 118/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-06 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal ***** dne 10.6.2019 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/4/2019) takto: návrh se zamítá.


usnesení č. 119/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-07 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala BOHEMIATEX, s.r.o., Smetanovo náměstí č.p. 58,570 01 Litomyšl-Město dne 10.6.2019 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/4/2019) takto: návrh se zamítá.


usnesení č. 120/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-09 a Z4-10 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala Kubík a.s., U Prašné brány č.p. 1090/2,110 00 Praha 1-Staré Město dne 12.6.2019 (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/4/2019) takto: návrhy Z4-09 a Z4-10 prověřit ve změně územního plánu Litomyšl s tím, že u návrhu Z4-10 bude u změn dokončených staveb prověřen způsob (ne)započítávání podlahové plochy stávajících staveb.


usnesení č. 121/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-11 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal ***** dne 20.6.2019 (příloha tohoto usnesení č. 4/VUP/4/2019) takto: návrh se zamítá.


usnesení č. 122/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-12 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala COOPTEX s.r.o., Smetanovo náměstí 58, 570 01 Litomyšl dne 20.8.2019 (příloha tohoto usnesení č. 5/VUP/4/2019) takto: návrh se zamítá.


usnesení č. 123/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-13 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal ***** dne 2.9.2019 (příloha tohoto usnesení č. 6/VUP/4/2019) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl s tím, že bude u sousedních pozemků parc.č. 1599/43, 2280/5 a 1604/1 v k.ú. Litomyšl zvážena možnost jejich zahrnutí do plochy se stejným funkčním využitím.


usnesení č. 124/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-01 na změnu územního plánu Litomyšl, který podali V***** dne 7.6.2019 (příloha tohoto usnesení č. 7/VUP/4/2019) takto: návrh se zamítá z důvodu, že byl již jednou prověřován, a to ve změně č. 2 územního plánu, ale byl vyjmut ze zastavitelných ploch na základě negativního stanoviska orgánu ochrany přírody; území zůstává stejné, nezměnilo se, stále se zde nachází starý ovocný sad.


usnesení č. 125/19

ZaM revokuje usnesení č. 91/19 ze dne 20.6.2019 a nově rozhodlo takto: ZaM projednalo a schvaluje zadání změny č. 4 územního plánu Litomyšl v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 8/VUP/4/2019.


usnesení č. 126/19

ZaM rozhodlo o pojmenování veřejného prostranství "náměstí Václava Havla" v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 9/VUP/4/2019. Ve stejném rozsahu se ruší ulice Jiráskova.


usnesení č. 127/19

ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 3. 6. 2019.


usnesení č. 128/19

ZaM vydává podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 09/19, o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v městě Litomyšl (příloha č. 03/TAJ/04Z/2019).


usnesení č. 129/19

ZaM na základě návrhu starosty města pověřuje podle § 3 odst. (2) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů (příloha č. 01/STA/4Z/2019) při řízení městské policie strážníka městské policie pana Libora Marka. Pan Libor Marek předložil v souladu se zákonem, negativní lustrační osvědčení (příloha č. 02/STA/4Z/2019).


usnesení č. 130/19

ZaM schvaluje změnu zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s., IČO: 259 18 206, se sídlem Jiráskova 133, Záhradí, 570 01 Litomyšl dle předloženého návrhu, kterým se:

- v článku I. odst. 1) v poslední větě vypouští slovo „operní“;

- v článku X. odst. 1) počet členů správní rady společnosti zvyšuje na 12.

ZaM současně pověřuje starostu města, aby přijal tuto změnu zakládací listiny společnosti Smetanova Litomyšl o.p.s. formou notářského zápisu.


usnesení č. 131/19

ZaM schvaluje prohlášení Zastupitelstva města Litomyšle k vysvětlujícímu textu u pomníku Zdeňka Nejedlého.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl