Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 13. 09. 2018 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 13. 09. 2018 (formát pdf, velikost 923,59 KB)

usnesení č. 101/18

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 102/18

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Vojtěch Stříteský- Mgr. Martin Klejch- Ing. Josef Černý


usnesení č. 103/18

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pana Miroslava Bártu a paní Petru Benešovou.


usnesení č. 104/18

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 112/44 ostatní plocha o výměře 1260 m2 a p. p. č. 112/46 ostatní plocha o výměře 786 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem údržby pozemků a příležitostného parkování vozidel. Žadatel VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o., IČ 48155403, Nedošín 132, Litomyšl. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej pozemků do doby dořešení dopravního napojení areálu firmy na silnici I/35. Doporučují prozatím výpůjčku pozemků za účelem údržby pozemků a příležitostného parkování vozidel.


usnesení č. 105/18

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 2413/3 trvalý travní porost o výměře 11.616 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby RD a vybudování hřiště. Žadatel *****. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují v souladu s minulými žádostmi vlastníků sousedních pozemků prodej a doporučují ponechat pozemek ve vlastnictví města pro budoucí veřejné využití. Pozemek není určen k výstavbě ale jako plocha přírodní zeleně v sídlech.


usnesení č. 106/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2250 ostatní plocha o výměře 967 m2 v katastrálním území Litomyšl od firmy MILNEA statní podnik v likvidaci, IČ 00016187, Třanovského 622/11, 163 00 Praha za kupní cenu 17.000,- Kč. Jedná se o část příjezdové cesty k vodojemu Zaháj.


usnesení č. 107/18

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace dle čl. 6 směrnice č. 10/18 o poskytování dotací z rozpočtu města Litomyšle ve výši 50 % z restaurátorských prací ze skutečných doložených nákladů, max. ve výši 55.000,- Kč ***** na restaurování dvou kamenných portálů vchodových vrat a dveří domu č. p. 120 na Smetanově náměstí mimo vyhlášeného dotačního programu na rok 2018. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 108/18

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 709/4 ostatní plocha o výměře 99 m2 a p. p. č. 709/5 ostatní plocha o výměře 97 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 158-1125/2016 v katastrálním území Pazucha z vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822 do vlastnictví města. Jedná se o pozemky zastavěné autobusovou zastávkou a chodníkem na Pazuše.


usnesení č. 109/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 223/1 orná půda o výměře 1.221 m2 a p. p. č. 223/19 orná půda o výměře 63 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 497-141/2014 v katastrálním území Lány u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví *****, za p. p. č. 224/3 zahrada o výměře 4 m2, p. p. č. 228/9 orná půda o výměře 981 m2 a p. p. č. 228/27 orná půda o výměře 981 m2 oddělené stejným geometrickým plánem v katastrálním území Lány u Litomyšle ve vlastnictví města. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků ve výši 682 m2 bude městu doplacen v částce 400 Kč/m2, tj. celkem ve výši 272.800,- Kč. Podmínkou směny bude uhrazení všech nákladů na přemístění oplocení a altánu na zahradě ***** za novou vlastnickou hranici po směně pozemků ***** a dále závazek úhrady části příspěvků na zainvestování pozemků pro RD směněných od města manželi Kuřovými ve výši 200 Kč/m2 pozemků zainvestovaných pozemků, tj. celkem v částce 392.400,- Kč.


usnesení č. 110/18

ZaM souhlasí s odkoupením dílu "a" o výměře 35 m2 odděleného z p. p. č. 223/15 orná půda podle geometrického plánu č. 497-141/2014 v katastrálním území Lány u Litomyšle od ***** za kupní cenu 400 Kč/m2, tj. celkem 14.000,- Kč. Pozemek bude sloužit pro rozšíření stávající komunikace.


usnesení č. 111/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 391/4 orná půda o výměře 28.521 m2 a p. p. č. 396/6 orná půda o výměře 911 m2 v k. ú. Sedliště u Litomyšle a p. p. č. 179/1 orná půda o výměře 7.197 m2, p. p. č. 180/1 orná půda o výměře 658 m2, p. p. č. 181/1 orná půda o výměře 17.867 m2, p. p. č. 196/3 orná půda o výměře 2.910 m2, p. p. č. 201/1 orná půda o výměře 16.032 m2, p. p. č. 205/1 ostatní plocha o výměře 763 m2, p. p. č. 206/1 orná půda o výměře 12.709 m2, p. p. č. 208/1 orná půda o výměře 1.284 m2 a p. p. č. 465/1 orná půda o výměře 304 m2 v k. ú. Nedošín, které jsou ve vlastnictví města, za p. p. č. 222 trvalý travní porost o výměře 313 m2, p. p. č. 223/5 zahrada o výměře 116 m2, p. p. č. 223/7 orná půda o výměře 52 m2, p. p. č. 223/10 orná půda o výměře 95 m2, p. p. č. 228/1 trvalý travní porost o výměře 18.050 m2, p. p. č. 407/6 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Lány u Litomyšle a p. p. č. 1646 trvalý travní porost o výměře 1.563 m2, p. p. č. 1648/1 trvalý travní porost o výměře 1.092 m2, p. p. č. 1648/2 trvalý travní porost o výměře 13 m2, p. p. č. 1745/1 trvalý travní porost o výměře 12.541 m2, p. p. č. 1745/2 trvalý travní porost o výměře 363 m2, p. p. č. 1745/3 trvalý travní porost o výměře 289 m2, p. p. č. 1748/4 trvalý travní porost o výměře 8 m2, p. p. č. 1861/3 vodní plocha o výměře 1.760 m2, p. p. č. 2267/5 trvalý travní porost o výměře 203 m2, p. p. č. 2353/74 trvalý travní porost o výměře 122 m2, p. p. č. 2353/78 trvalý travní porost o výměře 65 m2, p. p. č. 2353/82 trvalý travní porost o výměře 55 m2, p. p. č. 2353/85 trvalý travní porost o výměře 247 m2, p. p. č. 2353/87 trvalý travní porost o výměře 722 m2, p. p. č. 2353/99 trvalý travní porost o výměře 494 m2, p. p. č. 2353/107 trvalý travní porost o výměře 208 m2, p. p. č. 2353/109 trvalý travní porost o výměře 68 m2 v k. ú. Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl, IČ 47489014, Šantovo náměstí 103, Litomyšl. Město Litomyšl doplatí farnosti rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 3,473.995,- Kč. Město získá směnou pozemky v Osickém údolí pro budoucí cyklostezku a na Lánech pro výstavbu RD.


usnesení č. 112/18

ZaM souhlasí s vypořádáním duplicitního zápisu u p. p. č. 406/1 ostatní plocha o výměře 492 m2 v katastrální území Lány u Litomyšle. Na pozemku je zapsáno duplicitní vlastnictví pro Město Litomyšl a Římskokatolickou farnost - proboštství Litomyšl. Bude uzavřena dohoda o uznání vlastnického práva města k pozemku a město daruje farnosti finanční dar v hodnotě poloviny ceny pozemku, tj. ve výši 19.680,- Kč.


usnesení č. 113/18

ZaM souhlasí se směnou dílu "d" o výměře 910 m2 odděleného z p. p. č. 927/3 lesní pozemek v katastrálním území Litomyšl podle geometrického plánu č. 2859-59/2018 ve vlastnictví ***** za díly "e+b" o celkové výměře 910 m2 oddělené stejným geometrickým plánem z p. p. č. 964 lesní pozemek v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města, za účelem realizace projektu Posílení rekreační funkce lesa Černá hora v Litomyšli dle projektu zpracovaného Ing. Zdeňkem Sendlerem. Směna bez doplatků.


usnesení č. 114/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 162/4 orná půda o výměře 215 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 456/3 orná půda o výměře 179 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 211-90/2018 v katastrálním území Kornice od ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 21.315,- Kč. Jedná se o vykoupení pozemku pod komunikací a na dostatečný veřejný prostor před výstavbou RD.


usnesení č. 115/18

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnických podílů na p. p. č. 697 zahrada o výměře 894 m2, p. p. č. 698/1 trvalý travní porost o výměře 487 m2, p. p. č 700 zahrada o výměře 1048 m2, p. p. č. 2343/22 ostatní plocha o výměře 61 m2 a p. p. č. 2343/24 ostatní plocha o výměře 245 m2 oddělených podle geometrického lánu č. 2880-114/2018 v katastrálním území Litomyšl od stávajících spoluvlastníků ***** od každého id. 1/4 vzhledem k celku na p. p. č. 697, p. p. č. 698/1 a p. p. č 700 a id. 1/8 vzhledem k celku na p. p. č. 2343/22 a p. p. č. 2343/24 za kupní cenu od každého ve výši 120.719,- Kč a dále od *****, od každého id. 1/4 vzhledem k celku na p. p. č. 2343/22 a p. p. č. 2343/24 za kupní cenu od každého ve výši 14.307,- Kč. Odkoupení z důvodu možného budoucí využití pozemků při úpravách okolí řeky Loučné na Partyzánské ulici. Část pozemků kolem st. p. č. 683 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 306, z důvodu zachování přístupu ze všech stran objektu získají v rámci vypořádání od stávajících spoluvlastníků *****


usnesení č. 116/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 214/11 zahrada o výměře 420 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 925-113/2018 v katastrálním území Záhraď za účelem užívání jako zahrady. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 39.287,- Kč.


usnesení č. 117/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 893/26 trvalý travní porost o výměře 143 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 707-136/2014 v katastrálním území Budislav u Litomyšle z důvodu záměru zřízení zahrádky a uložení palivového dřeva. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 16.350,- Kč. Kupující *****


usnesení č. 118/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 893/28 trvalý travní porost o výměře 60 m2 a p. p. č. 893/29 trvalý travní porost o výměře 2 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 707-136/2014 v katastrálním území Budislav u Litomyšle z důvodu záměru rozšíření zahrádky. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 7.089,- Kč. Kupující *****.


usnesení č. 119/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 893/30 trvalý travní porost o výměře 103 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 707-136/2014 v katastrálním území Budislav u Litomyšle z důvodu záměru rozšíření zahrádky. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 11.777,- Kč.


usnesení č. 120/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 893/31 trvalý travní porost o výměře 136 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 707-136/2014 v katastrálním území Budislav u Litomyšle z důvodu záměru rozšíření zahrádky. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 15.550,- Kč.


usnesení č. 121/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 472/14 vodní plocha o výměře 212 m2 a p. p. č. 472/22 vodní plocha o výměře 22 m2 v katastrálním území Řikovice u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví města, za st. p. č. 111/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, p. p. č. 472/18 vodní plocha o výměře 92 m2 a p. p. č. 472/20 vodní plocha o výměře 90 m2 v katastrálním území Řikovice u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. Rozdíl v ceně podle znaleckých posudků ve výši 3.060,- Kč bude městem doplacen. Jedná se o vypořádání pozemků v prostoru vodní nádrže Višňáry.


usnesení č. 122/18

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 2381/2 ostatní plocha o výměře 46 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření zahrady a vytvoření přístupu na zahradu. Žadatel *****. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej z důvodu omezení možného budoucího využití pozemku městem.


usnesení č. 123/18

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem jezů: jez Staré sádky na st. p. č. 3611 v katastrálním území Litomyšl a st. p. č. 507 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 v katastrálním území Nedošín, jejíž součástí je stavba jezu sádky Holotina, do vlastnictví RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190, Sokolovská 121, Litomyšl. Rybářství zajistí potřebné opravy a následnou údržbu jezů.


usnesení č. 124/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1922/100 ostatní plocha o výměře 4 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2889-135/2018 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 300 Kč/m2, tj. celkem 1.200 Kč. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici Hrnčířská.


usnesení č. 125/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1922/101 ostatní plocha o výměře 34 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2889-135/2018 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 300 Kč/m2, tj. celkem 10.200 Kč. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici Hrnčířská.


usnesení č. 126/18

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem jezu Vackův chov pstruhů na st. p. č. 505 v katastrálním území Nedošín do spoluvlastnictví ***** (podíl id. 3/4 vzhledem k celku) a ***** (podíl id. 1/4 vzhledem k celku). Nové spoluvlastníce zajistí potřebné opravy jezu a povolení a výstavbu měrného objektu, který je nutné vybudovat pod jezem pro Vackův chov pstruhů.


usnesení č. 127/18

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2018 ze dne 27. 8. 2018 (příloha 01/FV/04Z/2018).


usnesení č. 128/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 (příloha 01/FIN/04Z/2018) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2017 .......... 56.460,63 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2018 ......... 7.689,07 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01/FIN/04Z/2018.


usnesení č. 129/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2018 (příloha 02a,b/FIN/04Z/2018)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 74.124 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 69.205,70 tis. Kč Hospodářský výsledek .........……….... 4.918,30 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02a/FIN/04Z/2018)


usnesení č. 130/18

ZaM schvaluje podání žádosti o výmaz zástavního práva dle zástavní smlouvy ze dne 19. 5. 2000, vklad práva povolen rozhodnutím č.j. V2 - 1778/2000. Předmětem zástavy jsou bytové domy č.p. 1143 a 1144 (společné interní označení A1, ul. J. E. Purkyně) a související stavební parcely, konkrétně stavební parcela č. 2922, jejíž součástí je budova č.p. 1143, a stavební parcela č. 2921, jejíž součástí je budova č.p. 1144, to vše v obci a katastrálním území Litomyšl. Zástavní právo bylo zřízeno na dobu 20 let od kolaudačních rozhodnutí z r. 1997, tedy do 4. 9. 2017. Nemovitosti byly zastaveny k zajištění poskytnuté investiční dotace na výstavbu bytových domů. ZaM pověřuje starostu podpisy souvisejících dokumentů.


usnesení č. 131/18

ZaM schvaluje odpis pohledávek na nájemném za městské byty takto:- *****, 4.350,- Kč, zemřela- A*****, 37.778,- Kč, podle názoru z jednání nemá smysl vymáhat, není kam doručovat, bez domova- *****, 10.980,- Kč, do bytu se přes urgence ani nenastěhoval.


usnesení č. 132/18

ZaM schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v Litomyšli na roky 2018 - 2022 dle přílohy č. 1/SSK/4Z/2018.


usnesení č. 133/18

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl, z.s., Ropkova 51, Litomyšl, IČ: 15034526 na podporu účasti pana Ivo Strnada na MS v atletice veteránů  ve Španělsku 4. - 16. 9. 2018. Hrazeno z rozpočtové rezervy RaM na kap. 05.  ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 134/18

ZaM daruje majetek Města Litomyšl příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 2/SSK/4Z/2018 a pověřuje starostu podpisem smluv. 


usnesení č. 135/18

ZaM schvaluje zřizovací listinu Střediska volného času Litomyšl, kterou se mění název a sídlo Domu dětí a mládeže, Litomyšl, 17. listopadu 905, okres Svitavy. Příloha č. 3/SSK/4Z/2018. 


usnesení č. 136/18

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro Ruku pro život,o.p.s., Praha, Kobylisy, Rajmova 1199/4, 182 00 v částce 15 tis. Kč na podporu projektu "Všemi smysly". Hrazeno z kap. 08, org. 0284. Podpora v rámci Burzy filantropie 2018, kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).


usnesení č. 137/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-13 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala f. MACH DRŮBEŽ a.s., Partyzánská č.p. 322, 570 01  Litomyšl-Město dne 20. 7. 2018 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/4Z/2018) takto: návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 138/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-14 na změnu územního plánu Litomyšl, který podaly f. LT DEVELOPER s.r.o. a GALERIE Černý Medvěd s.r.o., obě sídlem Prosecká č.p. 527/24,180 00  Praha 8-Libeň dne 10. 8. 2018 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/4Z/2018) takto: návrh se zamítá, a to z těchto důvodů:- záměr na Smetanově nám. - v městské památkové rezervaci územní plán nestanovuje maximální možnou výšku a neznemožňuje tedy další přípravu záměru,- navýšení maximální možné výšky pro záměr v Havlíčkově ulici ze 12m na 13m, a tedy umožnění realizace dalšího nadzemního podlaží, je v rozporu s prostorovým uspořádáním území – při pohledu od Smetanova náměstí by vpravo na ulici Havlíčkova vznikl jednolitý blok převyšující svou výškou i objemem stávající zástavbu v území a zejména ve vztahu k sousedící zástavbě rodinnými domy v ulici F. Vognera a A. Tomíčka by tvořil cizorodý prvek v území.


usnesení č. 139/18

ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 14. 5. 2018 a 11. 6. 2018 a zápisy z provedených kontrol.


usnesení č. 140/18

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 27. 6. 2018 dle přílohy.


Radomil Kašpar
starosta
Josef Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl