Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 20. 09. 2016 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 20. 09. 2016 (formát pdf, velikost 979,3 KB)

usnesení č. 100/16

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 101/16

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Ing. Pavel Chadima

- Ing. Miroslav Nádvorník

- p. Petr Fila


usnesení č. 102/16

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

- Ing. Josef Janeček

- p. Lubomír Sršeň

 


usnesení č. 103/16

ZaM rozhodlo v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů o námitce proti zápisu ze zasedání ZaM ze dne 14.06.2016, kterou podal člen zastupitelstva města pan Radek Pulkrábek dne 22.06.2016 takto: ZaM souhlasí s navrženou změnou dle přílohy č. 01/STA/04/2016.


usnesení č. 104/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 2413/3 trvalý travní porost o výměře 11.616 m2 v katastrálním území Litomyšl ani jeho směnou za p. p. č. 254/1 trvalý travní porost o výměře 4.235 m2, p. p. č. 257/4 trvalý travní porost o výměře 906 m2 a st. p. č. 134 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2, jejíž součástí je budova zemědělské stavby bez č.p. v katastrálním území Nedošín. Žadatel ***** Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města nedoporučují v souladu s minulými žádostmi vlastníků sousedních pozemků prodej a doporučují ponechat pozemek ve vlastnictví města pro budoucí veřejné využití.


usnesení č. 105/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 1293/16 ostatní plocha o výměře 331 m2 a části p. p. č. 2432/1 zahrada o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby RD. Žadatelé *****. Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej, v návaznosti na stanovisko městské architektky doporučuje řešit případně širší území pro výstavbu RD (propojení s ulicí Jar. Metyše).


usnesení č. 106/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1922/95 ostatní plocha o výměře 40 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2714-346/2016 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 300 Kč/m2, tj. celkem 12.000 Kč. Jedná se o pozemek pod místní komunikací a zelení v ulici Hrnčířská.


usnesení č. 107/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1922/96 ostatní plocha o výměře 75 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2714-346/2016 v katastrálním území Litomyšl od*****. Kupní cena 300 Kč/m2, tj. celkem 22.500 Kč. Jedná se o pozemek pod místní komunikací a zelení v ulici Hrnčířská.


usnesení č. 108/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1922/97 ostatní plocha o výměře 3 m2, p. p. č. 1922/98 ostatní plocha o výměře 132 m2 a p. p. č. 1922/99 ostatní plocha o výměře 15 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2714-346/2016 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 300 Kč/m2, tj. celkem 45.000 Kč. Jedná se o pozemek pod místní komunikací a zelení v ulici Hrnčířská.


usnesení č. 109/16

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace dle čl. 7 směrnice č. 06/15 o poskytování dotací z rozpočtu města Litomyšle ve výši 50% u restaurátorských prací a 30 % u ostatních prací ze skutečných doložených nákladů, max. ve výši 54.356,- Kč vlastníkům st. p. č. 388/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž součástí je i budova rodinného domu č.p. 67 v části obce Litomyšl - Město *****na obnovu podloubí domu č. p. 67 mimo vyhlášeného dotačního programu na rok 2016. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 110/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1040 ostatní plocha o výměře cca 52 m2 v katastrálním území Pohodlí za účelem rozšíření zahrádky. Žadatelé*****. Pracovní skupina pro oblast stavební nedoporučuje prodej, jedná se o součást veřejného prostranství a na pozemky jsou umístěny inženýrské sítě.


usnesení č. 111/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2312/40 orná půda o výměře 4989 m2 a p. p. č. 2312/41 ostatní plocha o výměře 348 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2712-43/2016 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby výrobní haly včetně administrativy. Kupující SKM Litomyšl s.r.o., IČ 28773969, Na Lánech 1133, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2 plus DPH, tj. celkem 1.867.950,- Kč plus DPH. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a plánovací smlouva, prodej pozemků se uskuteční po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba Výrobní haly firmy SKM Litomyšl. Stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemků na dobu určitou 54 měsíců a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou 54 měsíců.


usnesení č. 112/16

ZaM souhlasí s prodloužením rezervace pozemku pro firmu P&L spol. s r. o., IČ 00351504, Biskupice 206 v průmyslové zóně do 31. 12. 2016. Probíhá zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.


usnesení č. 113/16

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Kornice a katastrálním územím Horní Sloupnice a změnou obecní hranice mezi Městem Litomyšl a Obcí Sloupnice. Při změně přejdou st. p. č. 52 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova jiné stavby bez č.p., dále p. p. č. 356/1 lesní pozemek, p. p. č. 382/1 lesní pozemek, p. p. č. 382/2 lesní pozemek, p. p. č. 383/4 vodní plocha, p. p. č. 383/5 trvalý travní porost, p. p. č. 383/7 ostatní plocha a p. p. č. 384 ostatní plocha z katastrálního území Kornice a obce Litomyšl do katastrálního území Horní Sloupnice a obce Sloupnice (kostelík v Končinách včetně okolních pozemků s křížovou cestou a schodištěm).


usnesení č. 114/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1591/10 orná půda o výměře 408 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 142.800 Kč. Jedná se o pozemek v areálu zahrady u MŠ na ulici 17. listopadu.


usnesení č. 115/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2016 ze dne 5. 9. 2016 (příloha 01/FV/4Z/2016).


usnesení č. 116/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 (příloha 01a,b/FIN/4Z/2016) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2015 ................................................................ 39.514,49 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2016 ............ 8.912,41 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01c/FIN/4Z/2016)


usnesení č. 117/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2016 (příloha 02a,b/FIN/4Z/2016).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 81.226,00 tis. Kč Náklady podnikatelské činnosti ...... 73.442,10 tis. Kč Hospodářský výsledek ................... 7.783,90 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02c/FIN/4Z/2016)


usnesení č. 118/16

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 57.067 Kč svazku obcí Kraj Smetany a Martinů, Palackého nám. 160, Polička, IČ 68211384 na Nákup komunální techniky a vybavení pro členskou obec v roce 2016. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 119/16

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč společnosti LIKO Svitavy a.s., Tolstého 13, Svitavy, IČ 25260715 na nákup kontejnerů na tříděné složky odpadů na území města Litomyšl v roce 2016. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 120/16

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu, subtitul 133512 – Podpora materiálně technické základny sportovních organizací, vyhlášeného MŠMT, na projekt „Pořízení rolby na úpravu ledové plochy v Litomyšli“. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou 5 mil. Kč. Výše dotace dle programu je max. 60%.


usnesení č. 121/16

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 20.000 Kč z kapitoly 06, organizace 218, Regionálnímu muzeu v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, zastoupené Mgr. René Klimešem) na dotisk knihy "Monstrproces Stříteský a spol., Litomyšl 1950". ZaM současně souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle organizační směrnice č. 06/2015.


usnesení č. 122/16

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro TJ Sokol Litomyšl, Moravská 628, Litomyšl, IČ 60125781 na vymalování tělocvičny, odstranění plísní, nátěry vchodových dveří. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 05. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 123/16

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-01 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 14.6.2016 PROFITOP.lit s.r.o., Kpt. Jaroše č.p. 428,570 01  Litomyšl-Město (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/4/2016) takto: návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 124/16

ZaM bere na vědomí zápis z provedené kontroly č. 01/2016 ze dne 06.06.2016. Předmětem kontroly byl sportovní areál Černá hora.


usnesení č. 125/16

ZaM uděluje při příležitosti významného životního jubilea čestné občanství města Litomyšle astrofyzikovi panu RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc. za celoživotní vědeckou práci, občanské postoje a mimořádný vztah k našemu městu.

 


usnesení č. 126/16

ZaM volí Ing. Světlu Klejchovou členem finančního výboru.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl