Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 09. 2014 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 09. 09. 2014 (formát pdf, velikost 252,54 KB)

usnesení č. 99/14
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 100/14

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Radomil Kašpar
- pí Věra Chaloupková
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 101/14

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Miroslav Bárta
- p. Lubomír Sršeň


usnesení č. 102/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 438 ostatní plocha o výměře 218 m2, st.p.č. 246/2 zastavěná plocha o výměře 138 m2 a p.p.č. 2138/30 ostatní plocha o výměře 440 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2515-35/2014, které jsou zastavěné v rámci projektu Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli. Nabyvatel Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822. Před zahájením stavby byla uzavřena smlouva o uzavření budoucích smluv o bezúplatném převodu.


usnesení č. 103/14
ZaM souhlasí se směnou dílů "d+e+f" o celkové výměře 113 m2 z p.p.č. 278/5 ostatní plocha, p.p.č. 278/6 ostatní plocha o výměře 765 m2 a dílu "g" o výměře 16 m2 z p.p.č. 278/9 ostatní plocha oddělených podle geometrického plánu č. 2521-70/2014 a p.p.č. 278/20 ostatní plocha o výměře 55 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města, za díl "b" o výměře 14 m2 z p.p.č. 278/3 ostatní plocha a díl "h" o výměře 39 m2 z p.p.č. 278/14 ostatní plocha oddělené podle geometrického plánu č. 2521-70/2014 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví FINANCE KAPITAL, spol. s r.o.. Rozdíl v ceně pozemků bude městu doplacen v částce 300 Kč/m2 rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků. Žadatel firma FINANCE KAPITAL, spol. s r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno, IČ 63478382. Při směně bude bezplatně na dobu neurčitou zřízeno pro město věcné břemeno na vedení veřejného osvětlení a příjezd za účelem údržby a oprav VO na p.p.č. 278/20 v katastrálním území Litomyšl v rozsahu geometrického plánu č. 2521-70/2014.


usnesení č. 104/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 207/122 ostatní plocha o výměře 27 m2 v katastrálním území Záhraď z vlastnictví ***** do vlastnictví města. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici Osevní.


usnesení č. 105/14
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 4603 ostatní plocha o výměře 448 m2 v katastrálním území Pohodlí ve vlastnictví Obce Čistá za p.p.č. 5615 ostatní plocha o výměře 448 m2 v katastrálním území Čistá u Litomyšle ve vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o výměnu pozemků po změně katastrální hranice.


usnesení č. 106/14
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 1038/4 orná půda o výměře 45 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2537-76/2014 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví ***** za p.p.č. 2338/4 ostatní plocha o výměře 77 m2 a st.p.č. 2547/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 oddělené stejným geometrickým plánem v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 120 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků, tj. celkem 4.680 Kč. Pozemky jsou rozděleny podle skutečného stavu oplocení.


usnesení č. 107/14
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 711/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2. Kupující *****. Jedná se o část pozemku zastavěného zahradním domkem pana Kunce.


usnesení č. 108/14
ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s firmou AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, IČ 14864576, Sklářská 450, 416 74 Teplice na bezplatný převod plochých skel v celkové hodnotě 195.000 Kč bez DPH Městu Litomyšl na zhotovení uměleckých děl z plochého skla, které se stanou výzdobou sakrálního prostoru kostela Nalezení Sv. Kříže v Litomyšli.


usnesení č. 109/14
ZaM ruší usnesení ZaM č. 168/11 ze dne 13.12.2011, č. 169/11 ze dne 13.12.2011 a č. 105/12 ze dne 18.9.2012 na odkoupení části p.p.č. 221/12 a p.p.č. 221/13 v katastrálním území Nedošín. Pozemky nebyly stavbou podle zaměření skutečného stavu cyklostezky zasaženy.


usnesení č. 110/14

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Obcí Tržek, IČ 00579637, Tržek 21 na bezúplatný převod p.p.č. 228/2 ostatní plocha o výměře 239 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 577-160/2014 v katastrálním území Nedošín do vlastnictví města. Pozemek je zastavěn stavbou Cyklostezka Nedošín - Tržek.


usnesení č. 111/14
ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ***** na odkoupení p.p.č. 233/6 ostatní plocha o výměře 90 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 583-160/2014 v katastrálním území Nedošín zastavěné Cyklostezkou Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2.


usnesení č. 112/14
ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, Litomyšl na odkoupení p.p.č. 116/6 ostatní plocha o výměře 121 m2 a p.p.č. 267/4 ostatní plocha o výměře 2 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 117-160/2014 v katastrálním území Tržek u Litomyšle, zastavěných Cyklostezkou Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2.


usnesení č. 113/14

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822 na bezúplatný převod p.p.č. 269/3 ostatní plocha o výměře 18 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 117-160/2014 v katastrálním území Tržek u Litomyšle zastavěné Cyklostezkou Nedošín - Tržek.


usnesení č. 114/14

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s obcí Tržek, IČ 00579637, Tržek 21 na bezúplatný převod vybudované části Cyklostezky Nedošín - Tržek na území obce Tržek do jejího vlastnictví včetně p.p.č. 116/6 ostatní plocha, p.p.č. 267/4 ostatní plocha a p.p.č. 269/3 ostatní plocha oddělených podle geometrického plánu č. 117-160/2014 v katastrálním území Tržek u Litomyšle. Obec Tržek se zaváže, že po dobu 8 let udržitelnosti projektu nepřevede dotčené pozemky a cyklostezku do vlastnictví třetích osob a zajistí trvalé veřejné bezplatné užívání k určenému účelu.


usnesení č. 115/14

ZaM schvaluje založení nadačního fondu "Nadační fond pro zdravotnictví Litomyšlska", se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl. Fond bude vytvářet podmínky pro spolupráci se všemi lékaři, obcemi, podnikatelskými subjekty a veřejností v mikroregionu a podporovat soustřeďováním a poskytováním finančních prostředků zejména rozvoj Litomyšlské nemocnice, a.s. s důrazem na kvalitní, moderní a dostupnou zdravotnickou péči pro všechny občany Litomyšlska. Nadační listina  fondu s jmenovitým uvedením jednotlivých členů správní rady a statut fondu budou schváleny na příštím zasedání ZaM. 


usnesení č. 116/14

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2014 ze dne 25. 8. 2014 (příloha 01/FV/4Z/2014).


usnesení č. 117/14
ZaM schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0395715499 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, na projekt "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická". Výše úvěru je 7.600.000 Kč. Úroková sazba bude pevná ve výši 0,79 % ročně. Splácení úvěru pravidelnými měsíčními splátkami bude zahájeno 30. 11. 2015 a ukončeno 31. 8. 2019. Úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. ZaM pověřuje starostu města uzavřením této smlouvy. (příloha 01a,b,c/FIN/4Z/2014)  


usnesení č. 118/14

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 (příloha 02a,b/FIN/4/Z/2014) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2013 ......... 20.738,68 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2014 .......... 9.635,12 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 02c/FIN/4/Z/2014)


usnesení č. 119/14

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2014 (příloha 03a,b/FIN/4/Z/2014).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 81.223,93 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 57.255,70 tis. Kč
Hospodářský výsledek ............ 23.968,23 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03c/FIN/4Z/2014)


usnesení č. 120/14
ZaM schvaluje vložení peněžitého majetkového vkladu zakladatele ve výši 500.000 Kč do Nadačního fondu pro zdravotnictví Litomyšlska, sídlo Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl. Hrazeno z rozpočtové rezervy RaM na kapitole 05.


usnesení č. 121/14

ZaM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru č. 368/04/LCD s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 (úvěr C10-14 na bytový dům Z. Kopala 1180). Dodatkem se sníží úroková sazba úvěru na 1,60 % ročně a tato sazba bude fixní po dobu následujících pěti let. ZaM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. Přehled úvěrů města v příloze 04/FIN/4Z/2014.


usnesení č. 122/14
ZaM schvaluje na základě výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb (ESCO), které bylo realizováno formou jednacího řízení s uveřejněním dle § 22, zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uzavření smlouvy o poskytnutí energetických služeb se zaručeným výsledkem se společností D-Energy s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495 včetně přílohy č.1 až 9 a pověřuje starostu města podpisem přiložené smlouvy. 


usnesení č. 123/14

ZaM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 32, Z. Kopala 1155, ze dne 31. 10. 2001. Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na *****.


usnesení č. 124/14
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč LIKO Svitavy a.s., IČ 25260715, na nákup kontejnerů na tříděný odpad pro území města Litomyšle. Hrazeno z prostředků kapitoly 02.


usnesení č. 125/14
ZaM schvaluje dodatek č. 1/14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Smetanův dům Litomyšl ve znění, které je obsahem přílohy č. 2/KCR/4Z/2014.     


usnesení č. 126/14
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s I. MŠ Litomyšl na herní prvky - malý lanový park - kombinace 3 a MLP hnízdo.


usnesení č. 127/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem herních prvků z majetku I. MŠ Litomyšl do majetku Města Litomyšl a jeho předání této MŠ do výpůjčky. Celková pořizovací cena činí 99.910 Kč.


usnesení č. 128/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem herních prvků z majetku III. MŠ Litomyšl do majetku Města Litomyšl a jeho předání této MŠ do výpůjčky. Celková pořizovací cena činí 60.106,50 Kč.


usnesení č. 129/14
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 12.000 Kč Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl, IČ 47489839 na podporu projektu "Dobrá vůle ať je vidět". Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 0284.


usnesení č. 130/14

ZaM schvaluje příspěvek města na rok 2014 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci města Litomyšl v celkové výši 5.127,5 tis. Kč (z toho 3.365 tis. Kč – neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci, 1.762,5 tis. Kč – 30% účelové dotace ze SR).


usnesení č. 131/14
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportu oddílům a organizacím dle přílohy č. 1/SSK/4Z/2014


usnesení č. 132/14

ZaM schvaluje poskytnutí věcného daru 25 m3 dřeva (smrkové kulatiny) v hodnotě cca 70.000 Kč vč. DPH občanskému sdružení Boii o.s., Zámek č. p. 1, 538 25 Nasavrky, IČ 26604477 na výstavbu keltského stavení v rámci projektu Keltský archeoskanzen Nasavrky.


usnesení č. 133/14

ZaM rozhodlo o návrhu č. 2-29 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 16.6.2014 ***** (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/4/2014) takto: prověřit vymezení funkční plochy SR (plochy pro sport a rekreaci) na pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Nedošín s tím, že budou dodrženy následující podmínky:
- funkční plocha SR nebude zasahovat do záplavového území řeky Loučné,
- bude vypuštěna plošně odpovídající část ze stávajících nevyužitých zastavitelných ploch obdobného charakteru.


usnesení č. 134/14

ZaM souhlasí, že Město Litomyšl bude nadále zabezpečovat prostřednictvím Městského úřadu Litomyšl řádný výkon přenesené působnosti na úseku:
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány  obcí, které spadají do správního obvodu Města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů).
b) výkonu  státní správy svěřené  obcím zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, a to pro všechny obce, které spadají do správního obvodu města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů).
ZaM souhlasí s uzavřením dodatků k veřejnoprávním smlouvám (příloha č.01/TAJ/4Z/2014 a č. 02/TAJ/4Z/2014 - vzory dodatků k veřejnoprávním smlouvám) se všemi obcemi, které mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na dobu do 31.12.2014 na výše uvedený výkon státní správy. Dodatkem budou smlouvy uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2018. 
ZaM souhlasí i s případným uzavřením nových veřejnoprávních smluv na dobu do 31.12.2018 na výše uvedený výkon státní správy.
Jednotlivé smlouvy budou schváleny RaM.


usnesení č. 135/14
ZaM vydává jako řídící dokumentaci pro činnost města Litomyšl směrnici č. 07/14, "Sociální fond zaměstnanců města Litomyšl, příjmy a pravidla čerpání fondu, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1308/Z (příloha č. 03/Taj/4Z/2014).


usnesení č. 136/14

ZaM vzalo na vědomí petici „Pro vydání spravedlivého Tržního řádu“.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl