Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 25. 06. 2013 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 25. 06. 2013 (formát pdf, velikost 262,89 KB)

usnesení č. 82/13

ZaM bere na vědomí, že MUDr. Vladimír Líška složil v souladu s ustanovením § 69 odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slib. Složení slibu potvrdil podle § 69 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 83/13
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 84/13

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Marek Novohradský
- MUDr. David Večeřa
- pí Petra Benešová


usnesení č. 85/13

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Miroslav Bárta
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 86/13
ZaM rozhodlo, že volba nového člena rady města proběhne tajnou volbou.     


usnesení č. 87/13

ZaM schvaluje volební komisi ve složení:
- Mgr. Josef Štefl
- Mgr. Miroslav Hájek
- Mgr. Zdeněk Zitko


usnesení č. 88/13

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů členem Rady města Litomyšle počtem 13 hlasů pana Mgr. Jaromíra Kroužila.


usnesení č. 89/13

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 39/12 ze dne 24.4.202: ZaM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání mezi Městem Litomyšl a společností Kubík a.s. ve znění uvedeném v příloze č. 1/MJ/4/13 tohoto usnesení, v jejímž rámci společnost Kubík a.s. bezúplatně uzná výlučné vlastnické právo města ke stavbě věže původního městského opevnění situované na nově zaměřené st.p.č. 254/5 v katastrálním území Litomyšl (Červená věž) a současně budou uzavřeny smlouvy o vzájemném bezúplatném převodu nemovitostí, kterou společnost Kubík a.s. bezúplatně převede do vlastnictví města geometrickým plánem č. 1568-55/2001 nově oddělenou st.p.č. 254/5 v katastrálním území Litomyšl o výměře 143 m2 a Město Litomyšl bezúplatně převede do vlastnictví společnosti Kubík a.s. pozemky označené jako st.p.č. 254/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2 a p.p.č. 472/3 zahrada o výměře 211 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2380-44/2013 a dále budovu bez čp - stavbu technického vybavení (stodolu) na stavebních parcelách 254/2 a 254/3 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město.


usnesení č. 90/13

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o úpravě práv a povinností souvisejících s výstavbou rozšíření a dostavby ateliérové budovy Fakulty restaurování mezi Městem Litomyšl, Univerzitou Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČ 00216275 a společností Kubík a.s., se sídlem U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha, IČ 25928082 ve znění uvedeném v příloze č. 2/MJ/4/2013 tohoto usnesení.


usnesení č. 91/13

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 2542/4 ostatní plocha o výměře 70 m2, p.p.č. 2541/3 ostatní plocha o výměře 66 m2 a p.p.č. 530 zahrada o výměře 129 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl od *****. Jedná se o pozemky pod chodníkem a veřejnou zelení u silnice I/35 pod Novým kostelem. Kupní cena 70 Kč/m2.


usnesení č. 92/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2630/4 ostatní plocha o výměře 24 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 120 Kč/m2. Kupující *****. Pozemek je připlocen k zahradě *****.


usnesení č. 93/13
ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na p.p.č. 169/2 ostatní plocha o výměře 372 m2 a na p.p.č. 170/2 ostatní plocha o výměře 713 m2 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl od *****. Kupní cena 100 Kč/m2.


usnesení č. 94/13
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1051/22 (2+1) o podlahové ploše 56,94 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 08.12.2008 v budově č.p. 1051 na st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 41/1000 vzhledem k celku na společných částech domu č.p. 1051 na st.p.č. 2138 a podílem 59/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupní cena 304.612 Kč. Kupující *****. Kupní smlouva bude uzavřena po úhradě celé kupní ceny na bankovní účet města. V nabídce adresované nájemníkovi ve smyslu ust. § 22, odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. bude uvedeno, že v případě, že nájemce nepřijme nabídku, bude bytová jednotka zatížená právem nájmu nabízena k prodeji třetím osobám. Pokud nájemce bytu sdělí, že nemá zájem o odkoupení bytové jednotky, přičemž za stanovených podmínek má zájem o odkoupení bytové jednotky jeho příbuzný v řadě přímé, bude záměr prodat bytovou jednotku příbuznému v řadě přímé podléhat předchozímu souhlasu ZaM. Pokud nájemce bytu nabídku nepřijme, další postup při nabízení bytové jednotky zatížené právem nájmu k prodeji třetím osobám bude podléhat předchozímu souhlasu ZaM.


usnesení č. 95/13

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizačních stok, vodovodního řadu, veřejného osvětlení a komunikace, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování zóny pro 16 RD - 1. etapa 6 RD" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v únoru 2013 pod číslem zakázky 2652-64/1 na p.p.č. 1614/1 orná půda, p.p.č. 1614/22 orná půda a na p.p.č. 1614/47 orná půda v katastrálním území Litomyšl od *****. Inženýrské sítě a komunikace budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 780.000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizačních stok, vodovodního řadu, veřejného osvětlení a komunikace, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování zóny pro 16 RD - 1. etapa 6 RD" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v únoru 2013 pod číslem zakázky 2652-64/1 na p.p.č. 1614/1 orná půda, p.p.č. 1614/22 orná půda a na p.p.č. 1614/47 orná půda v katastrálním území Litomyšl ***** po jejich bezúplatném převodu do vlastnictví města. Výstavba by měla být provedena v roce 2013. Dotace bude poskytnuta v letech 2013 (1/3) a 2014 (2/3).


usnesení č. 96/13
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 1272/50 ostatní plocha o výměře 73 m2 a p.p.č. 1272/51 orná půda o výměře 203 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2386-37/2013 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města za p.p.č. 1281/4 ostatní plocha o výměře 752 m2 a p.p.č. 1281/5 ostatní plocha o výměře 867 m2 oddělené stejným geometrickým plánem v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví společnosti H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1003, Litomyšl s tím, že rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městem doplacen v částce 350 Kč/m2, tj. celkem 470.050 Kč.


usnesení č. 97/13

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/54 orná půda o výměře 5575 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2387-60/2013 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby v první etapě administrativní budovy, v dalších etapách výrobně-montážní haly a skladu. Kupující PHATEC s.r.o., IČ 28772041, Dolní Újezd 634, 569 61 Dolní Újezd. Kupní cena 350 Kč/m2, tj. celkem 1,951.250,- Kč. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebního provozu.


usnesení č. 98/13
ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 nájemní smlouvy č. 0100520244 na pronájem nebytových prostor v I. a II.NP budovy občanské vybavenosti č.p. 1130 na st.p.č. 2834 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město ve znění dle přílohy č. 3/MJ/4/13. Nájemce pan Petr Fila, IČ 42244587, Vodní valy 401, Litomyšl.


usnesení č. 99/13

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy STYLE PLUS s.r.o., IČ 27545423, U Školek 1196, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - p.p.č. 2312/14 o výměře 3693 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby administrativní budovy a skladovacích prostor. V současné době působí v Lanškrouně 10 zaměstnanců, po přemístění rozšíření firmy. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 31.12.2013.


usnesení č. 100/13

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 3/2013 ze dne 17.06.2013 (příloha 01/FV/04/2013).


usnesení č. 101/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013(příloha 01a,b,c/FIN/04/2013) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2012                                                         12.733,00 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2013      6.867,80 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách 


usnesení č. 102/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2013 (příloha 02a,b/FIN/04/2013).
Výnosy podnikatelské činnosti                              78.136,63 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                             55.492 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                        22.644,63 tis. Kč
Závazné ukazatele - hospodářský výsledek kapitol


usnesení č. 103/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 (příloha 04a,b,c/FIN/04/2013) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2012                                                         12.733,00 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2013      6.867,80 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách 


usnesení č. 104/13

ZaM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 10653/13/LCD s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, na projekt "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány - 1. etapa". Výše úvěru je 48.000.000 Kč. Úroková sazba bude pevná ve výši 1,65 % p.a. Splácení úvěru pravidelnými měsíčními splátkami bude zahájeno 31.07.2014 a ukončeno 30.06.2023. Úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. ZaM pověřuje starostu města uzavřením této smlouvy. (příloha 03/FIN/04/2013)


usnesení č. 105/13

ZaM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 9, Z. Kopala 1162, ze dne 15.11.2002. Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na *****


usnesení č. 106/13

ZaM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.8, Z. Kopala 1162, ze dne 15. 11. 2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.5. 2006. Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a dodatku č.1 převádějí na *****


usnesení č. 107/13

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na realizaci výstavy a divadelní představení ke 20. výročí otevření Portmonea - Musea Josefa Váchala. Příjemcem dotace, která bude poskytnuta z kapitoly 06, org. 0218, je Ladislav Horáček - Paseka, Terézy Novákové 75, Litomyšl, IČ 10176152. 


usnesení č. 108/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 37.674 Kč na úhradu nákladů na provoz smíšeného pěveckého sboru Vlastimil. Příjemcem dotace bude Vlastimil Litomyšl o.s. zastoupený Hanou Černou, Strakovská 1091, 570 01 Litomyšl, IČ 227 57 694. Hrazeno z kapitoly 06, org. 218.


usnesení č. 109/13

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraje Smetany a Martinů za rok 2012 (přílohy 03/KCR/04/2013, 04/KCR/04/2013).


usnesení č. 110/13

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2012 (přílohy 01/KCR/04/2013, 02/KCR/04/2013).


usnesení č. 111/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na prezentaci města Litomyšl v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2013, který se bude konat ve dnech 23. září až 20. října 2013 v Jiřském klášteře Pražského hradu. Dotace bude poskytnuta společnosti Czech Architecture Week s.r.o., Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, zastoupené Petrem Ivanovem. Podrobný program festivalu včetně plánu Jiřského kláštera je obsahem přílohy č. 05/KCR/04/2013 a 06/KCR/04/2013.   


usnesení č. 112/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč na organizování čtvrtého ročníku Litomyšlského Pivního Festiválku aneb Litomyšlí napříč hudebními žánry, který se koná v sobotu 10. srpna 2013 na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Příjemcem dotace je Jiří Kohák, Nedošín 23, Litomyšl, IČO 455 66 607.


usnesení č. 113/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2.000 Kč TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČ 15034526, na podporu konání "Atletického mítinku v Litomyšli". Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, organizace 2263.


usnesení č. 114/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč pro šachový oddíl TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČ 15034526, na podporu sportovní reprezentace. Hrazeno z kap. 08, org. 2263.


usnesení č. 115/13

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z 2-7 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 20.5.2013 ***** (příloha usnesení č. 1/VUP/4/2013) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl pouze v případě, že v nadřazené dokumentaci (ZÚR Pk) bude vybrána severnější varianta R 35.


usnesení č. 116/13

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z 2-8 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 03.06.2013 ***** (příloha usnesení č. 2/VUP/4/2013) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu pouze za podmínky, že navrhovatelka předloží nejpozději do data pro uplatnění připomínek k návrhu zadání této změny souhlas se změnou využití (stavbou rodinného domu) od vlastníků okolních lesních pozemků parc.č. 311, 313, 314, 315, 316 a 341/1 v k.ú. Pazucha.


usnesení č. 117/13

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z 2-9 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 10.06.2013 ***** (příloha usnesení č. 3/VUP/4/2013) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu pouze za podmínky, že bude současně vypuštěna plošně odpovídající část stávajících nevyužitých zastavitelných ploch obdobného charakteru.


usnesení č. 118/13

ZaM bere na vědomí Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2012.


usnesení č. 119/13

ZaM bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra Hrádka na členství v osadním výboru Suchá. ZaM zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů novým členem osadního výboru Suchá pana Daniela Bise.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl