Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 18. 09. 2012 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 18. 09. 2012 (formát pdf, velikost 282,55 KB)

usnesení č. 92/12
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 93/12

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Marek Novohradský
- Ing. Vítězslav Hanzl
- p. Radomil Kašpar


usnesení č. 94/12

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Libor Vylíčil
- p. Miroslav Bárta


usnesení č. 95/12

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 50/12/HSYM-BP do vlastnictví Města Litomyšl s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město na převod p.p.č. 193/5 ostatní plocha o výměře 15 m2 v katastrálním území Nedošín. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v místě výjezdu na I/35.


usnesení č. 96/12

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 42/12/HSYM-BP do vlastnictví Města Litomyšl s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město na převod p.p.č. 2205/12 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.p.č. 2205/13 ostatní plocha o výměře 5 m2 a p.p.č. 2205/14 ostatní plocha o výměře 4 m2 v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o pozemky na okraji chodníků na Moravské ulici.


usnesení č. 97/12

ZaM souhlasí s odkoupením dílu "a" o výměře 25 m2 odděleného z p.p.č. 726/5 zahrada podle geometrického plánu č. 2270-12/2012 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 70 Kč/m2.


usnesení č. 98/12
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1936/88 ostatní plocha o výměře 114 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2282-26/2012 v katastrálním území Litomyšl. Kupující ***** Kupní cena 120 Kč/m2 plus polovina nákladů na vyhotovení GP.


usnesení č. 99/12

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1936/87 ostatní plocha o výměře 74 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2282-26/2012 v katastrálním území Litomyšl před garáží u č.p. 314. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus polovina nákladů na vyhotovení GP.


usnesení č. 100/12
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 134/2 trvalý travní porost o výměře 28 m2 a st.p.č. 564 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 781-27/2012 v katastrálním území Záhraď. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 u pozemkové parcely, 300 Kč/m2 u stavební parcely, plus náklady na vyhotovení GP.


usnesení č. 101/12
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 254/2 ostatní plocha o výměře 381 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 544-53/2012 v katastrálním území Nedošín, která je ve vlastnictví *****, za st.p.č. 134 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a p.p.č. 257/4 trvalý travní porost o výměře 906 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Nedošín, které jsou ve vlastnictví města. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen částkou ve výši 120 Kč/m2 rozdílu výměr pozemkových parcel a 300 Kč/m2 u stavební parcely, tj. celkem 98.100 Kč.


usnesení č. 102/12
ZaM ruší usnesení ZaM č. 193/10 ze dne 16.12.2010 z důvodu změny projektu na zainvestování pozemků pro výstavbu RD.


usnesení č. 103/12

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2030/17 ovocný sad o výměře 174 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2252-107/2011 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví ***** do vlastnictví Města Litomyšle za účelem umožnění zainvestování a zpřístupnění sousedních pozemků určených pro výstavbu RD.


usnesení č. 104/12
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2172/28 ostatní plocha o výměře 25 m2 a p.p.č. 2172/29 ostatní plocha o výměře 4 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2250-742/2011 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o převod pozemků pod místní komunikací a chodníkem na Zahájské ulici v místě připojení nové komunikace pro RD v lokalitě Zámecké panoráma.


usnesení č. 105/12
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 170/11 ze dne 13.12.2011: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku na části p.p.č. 221/13 orná půda o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Nedošín potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek. Kupní cena 350 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 106/12

ZaM souhlasí s podmínkami pro prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Na Prokopu - Lidická: Při prodeji pozemků ve vlastnictví Města Litomyšle v této lokalitě bude postupováno tak, že budou uzavírány s jednotlivými stavebníky RD přímo kupní smlouvy, prodej pozemků bude za kupní cenu 990 Kč/m2. V případě, že kupující ve lhůtě do 3 let od zakoupení pozemku ukončí výstavbu RD na pozemku, bude kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny ve výši 150 Kč/m2.


usnesení č. 107/12
ZaM souhlasí s postupem při řešení rozšíření komunikace pro napojení přístavby průmyslového objektu společnosti H.R.G. v průmyslové zóně. Pro umožnění výstavby komunikace bude připravena směna pozemků - část p.p.č. 1272/44 orná půda o výměře cca 250 m2 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města za část p.p.č. 1281/1 orná půda o výměře cca 1500 m2 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví společnosti H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1003, Litomyšl s tím, že rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městem doplacen v částce 350 Kč/m2, tj. celkem cca 440.000 Kč. Společnost H.R.G. vybuduje v rámci investiční výstavby i komunikaci a parkovací stání (odhad nákladů 1.6 mil. Kč) a po vybudování tyto zpevněné plochy převede bezplatně do vlastnictví Města Litomyšle. Město Litomyšl poskytne H.R.G. dotaci na část nákladů spojených s výstavbou zpevněných ploch. Výše dotace bude schválena po předložení nákladů na výstavbu po provedení soutěže na dodavatele stavby.


usnesení č. 108/12
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem objektu bydlení č.p. 775 na st.p.č. 563 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 563 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2 a p.p.č. 627/1 zahrada o výměře 160 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. V objektu byla ukončena činnost Pedagogicko-psychologické poradny k datu 31.8.2012.


usnesení č. 109/12
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru číslo 5/12 ze dne 10.09.2012 (příloha 1/FV/04/12).


usnesení č. 110/12
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 (příloha 01a,b/FIN/04/2012) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2011                                                          9.655,98 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2012     3.933,72 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách 


usnesení č. 111/12

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2012 (příloha 02a,b,c/FIN/04/2012).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    74.098,30 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                    50.744,20 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               23.354,10 tis. Kč
Závazné ukazatele - hospodářský výsledek kapitol.


usnesení č. 112/12

ZaM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ 570 01, IČ 287 91 002, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 27679, podle které se snižuje počet jednatelů společnosti ze dvou pouze na jednoho jednatele. V souvislosti s touto změnou zakladatelské listiny zní nově
-článek VII bod 3.2. Zakladatelské listiny takto:
3.2. Společnost má jednoho jednatele.
-článek VII bod 3.5. Zakladatelské listiny takto:
3.5. Za společnost je oprávněn jednat jednatel ve všech záležitostech jí se týkajících samostatně s výjimkou níže uvedených jednání.Podepisování se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě připojí jednatel svůj podpis.


usnesení č. 113/12
ZaM bere na vědomí Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2011.


usnesení č. 114/12

ZaM souhlasí s povýšením účelových příspěvků základním školám v Litomyšli jako odměny za separaci odpadu ve školním roce 2011/2012.

                                celkem kg        zaokrouhleno  v Kč
I. ZŠ Zámecká 35 323 30 000   učebnice, sportovní vybavení
         
II. ZŠ U Školek 11 200 10 000   kamera pro školní   televizi
         
III. ZŠ T.G. Masaryka    23 030 20 000   pracovní sešity na AJ
Celkem 69 553 60 000


usnesení č. 115/12
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100 tis. Kč pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČ:15034526 na údržbu umělého trávníku III. generace. Proplacení dotace je podmíněno předložením potvrzení oprávněné osoby, že je hřiště s UP udržováno řádně a v souladu s poskytnutou zárukou. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08.


usnesení č. 116/12

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro Litomyšlskou nemocnici a.s., J. E. Purkyně 652 Litomyšl, IČ: 27520579 na nákup narkotizačního přístroje v částce 500 tis. Kč. Hrazeno za kap. 08, org. 0239.


usnesení č. 117/12

ZaM rozhodlo o pojmenování nové ulice "Ludmily Jandové" v městské části Litomyšl-Město v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/4/2012.


usnesení č. 118/12
ZaM rozhodlo o pojmenování nové ulice "Zelená alej" v městské části Litomyšl-Město v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 3/VUP/4/2012.


usnesení č. 119/12

ZaM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů příspěvkovou organizaci města „Zámecké návrší“. ZaM schvaluje zřizovací listinu této příspěvkové organizace (příloha č. 01/TAJ/04/12).


usnesení č. 120/12

ZaM schvaluje smlouvu o spolupráci na projektu "Cyklostezka Litomyšl – Vysoké Mýto (úseky Nedošín – Tržek; Tržek – osada V Lukách)“ uzavřenou mezi městem Litomyšl a obcemi Tržek a Nová Sídla.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl