Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 06. 2011 malý sál Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 23. 06. 2011 (formát pdf, velikost 382,99 KB)

usnesení č. 88/11
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 89/11

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- pí Dana Kmošková
- Ing. Josef Janeček
- MUDr. Vít Heblt


usnesení č. 90/11

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Mgr. Zdeněk Zitko
- Vojtěch Stříteský


usnesení č. 91/11

ZaM rozhodlo v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů o námitce proti zápisu ze zasedání ZaM ze dne 12. 5. 2011, kterou podal člen zastupitelstva města pan Radek Pulkrábek dne 14.6.2011 takto: ZaM souhlasí s navrženou změnou dle přílohy č. 01/STA/04/2011. 


usnesení č. 92/11
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1316/25 ostatní plocha o výměře 65 m2 a p.p.č. 1346/23 ostatní plocha o výměře 6 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 70 Kč/m2. Jedná se o pozemky pod komunikací a zelení na Mařákově ulici.


usnesení č. 93/11
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 859/1 trvalý travní porost o výměře 5519 m2, p.p.č. 859/2 zahrada o výměře 2773 m2, p.p.č. 859/3 zahrada o výměře 459 m2, p.p.č. 859/4 zahrada o výměře 2041 m2, p.p.č. 859/5 zahrada o výměře 88 m2, p.p.č. 861/6 trvalý travní porost o výměře 155 m2, p.p.č. 935/1 trvalý travní porost o výměře 425 m2, p.p.č. 935/2 trvalý travní porost o výměře 48 m2, p.p.č. 935/3 trvalý travní porost o výměře 50 m2, p.p.č. 935/4 trvalý travní porost o výměře 65 m2, p.p.č. 935/6 trvalý travní porost o výměře 36 m2, p.p.č. 1974 orná půda o výměře 4606 m2, p.p.č. 2496/3 vodní plocha o výměře 256 m2, p.p.č. 2496/6 vodní plocha o výměře 42 m2, st.p.č. 3037 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, st.p.č. 3038 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st.p.č. 3039 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st.p.č. 3040 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, st.p.č. 3041 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, st.p.č. 3042 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, st.p.č. 3043 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, st.p.č. 3044 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, st.p.č. 3045 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, st.p.č. 3046 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, st.p.č. 3047 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 a st.p.č. 3048 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v katastrálním území Litomyšl od spoluvlastníků ***** za kupní cenu 30 Kč/m2.


usnesení č. 94/11
ZaM souhlasí s uzavřením souhlasného prohlášení č. 11/11/HSYM-SP s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, kterým se p.p.č. 2276/14 ostatní plocha o výměře 374 m2 v katastrálním území Litomyšl v souladu s § 2 zákona č. 172/1991 Sb. převede do vlastnictví Města Litomyšle.


usnesení č. 95/11
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 590/1 ostatní plocha o výměře 194 m2, p.p.č. 590/2 ostatní plocha o výměře 260 m2 a p.p.č. 590/15 ostatní plocha o výměře 10 m2 v katastrálním území Nedošín od ***** za kupní cenu 51.000 Kč. Jedná se o pozemky v areálu ČOV.


usnesení č. 96/11
ZaM souhlasí s odkoupením dílu "a" o výměře 60 m2 z p.p.č. 221/12 trvalý travní porost a dílu "c" o výměře 3113 m2 z p.p.č. 228/2 orná půda o výměře 3113 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělených podle geometrického plánu č. 486-53/2011 od pana*****. Kupní cena 150 Kč/m2. Jedná se o pozemky pro budoucí veřejný prostor a výstavbu RD.


usnesení č. 97/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucím bezúplatném převodu pozemku města - části p.p.č. 2362 ostatní plocha o výměře cca 165 m2 v katastrálním území Litomyšl, která bude zastavěna přístavbou piaristické koleje, v souladu s čl. VI., odst. 7, písm. a) nájemní smlouvy ze dne 23.6.2009 do vlastnictví Českomoravské provincie Řádu zbožných škol - piaristů, IČ 00406180, Kostelní 514, Strážnice.


usnesení č. 98/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí koupi a prodeji nebytové jednotky „přístavby Koleje“ o celkové podlahové ploše cca 345 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu s příslušným podílem na společných částech budovy koleje a na pozemku zastavěném kolejí, kterou bude sjednán budoucí prodej za kupní cenu 12.159.859 Kč bez DPH (cena zhotovení přístavby dle smlouvy o dílo) po ukončení nájmu v souladu s čl. VI., odst. 7, písm. b) nájemní smlouvy ze dne 23.6.2009 z vlastnictví Českomoravské provincie Řádu zbožných škol - piaristů, IČ 00406180, Kostelní 514, Strážnice do vlastnictví Města Litomyšle. (Město bude mít po ukončení nájmu pohledávku za provedení obnovy pronajaté koleje ve stejné výši, která bude proti kupní ceně započtena)


usnesení č. 99/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva a o zřízení předkupního práva s věcnými účinky k objektu piaristické koleje - budovy č.p. 8 na st.p.č. 251/1 a st.p.č. 251/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2472 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město, kterou bude pro město zřízeno zástavní právo k zajištění veškerých pohledávek vůči vlastníkovi objektu do výše 60 mil. Kč a dále předkupní právo s věcnými účinky pro případ budoucího záměru zcizit uvedené nemovitosti. Smlouva bude uzavřena v souladu s čl. VI., odst. 7, písm. c) nájemní smlouvy ze dne 23.6.2009 s Českomoravskou provincií Řádu zbožných škol - piaristů, IČ 00406180, Kostelní 514, Strážnice.


usnesení č. 100/11
ZaM částečně revokuje usnesení ZaM č. 51/11 ze dne 12.5.2011: ZaM souhlasí s prodejem bytových jednotek, uvedených v příloze č. 1/MJ/4/11 tohoto usnesení do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, uvedených v příloze, a to za kupní cenu, uvedenou u jednotlivých bytů v příloze. Kupní smlouva bude uzavřena po úhradě celé kupní ceny na bankovní účet města. V nabídce adresované nájemcům ve smyslu ust. § 22, odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. bude uvedeno, že v případě, že nájemci nepřijmou nabídku, bude bytová jednotka zatížená právem nájmu nabízena k prodeji třetím osobám. Pokud nájemce bytu sdělí, že nemá zájem o odkoupení bytové jednotky, přičemž za stanovených podmínek má zájem o odkoupení bytové jednotky jeho příbuzný v řadě přímé, bude záměr prodat bytovou jednotku příbuznému v řadě přímé podléhat předchozímu souhlasu ZaM. Pokud nájemce bytu nabídku nepřijme, další postup při nabízení bytové jednotky zatížené právem nájmu k prodeji třetím osobám bude podléhat předchozímu souhlasu ZaM. Revokace z důvodu nákladů na probíhající výměnu oken v bytech v č.p. 1051.


usnesení č. 101/11
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 509/4 ostatní plocha o výměře 23 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 757-34/2011. Nabyvatel pan *****. Pan *****. převedl v roce 2010 bezplatně do vlastnictví města podíl ve výši id. 3/16 vzhledem k celku z p.p.č. 2320 orná půda o výměře 622 m2 v katastrálním území Litomyšl.


usnesení č. 102/11

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/18 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/18 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 350 Kč/m2.


usnesení č. 103/11

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem turistického odpočívadla (dřevěný přístřešek, stůl, 2 lavice, stojan na kola a mapa) v pořizovací hodnotě 55.042 Kč z vlastnictví svazku obcí Kraj Smetany a Martinů, IČ 68211384, Palackého nám. 160, Polička do vlastnictví Města Litomyšle.


usnesení č. 104/11
ZaM souhlasí s povýšením rozpočtu kap. 08 org. 2263 o částku 130.000 Kč a souhlasí s poskytnutím dotace 130.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl (80.000 Kč oddíl fotbalu a 50.000 Kč oddíl atletiky).


usnesení č. 105/11

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2 mil. Kč na vybudování hřiště s umělým trávníkem na místě stávájícího hřiště č. II v areálu stadionu Černá hora. Příjemce dotace TJ Jiskra Litomyšl, IČ: 15034526, U Plovárny 1061, Litomyšl. Celkový rozsah investice dle žádosti na MŠMT  21,9 mil Kč. Dotace bude poskytnuta po dokončení hřiště a za předpokladu, že TJ Jiskra Litomyšl obdrží dotaci MŠMT, která umožní realizaci celé akce.  


usnesení č. 106/11

ZaM souhlasí s povýšením příspěvku Základní škole Litomyšl, T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy o částku 2.000 Kč na podporu Česko - polské mezinárodní výměny mládeže. Hrazeno z kap. 08  org. 355. 


usnesení č. 107/11
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 20.6.2011. (příloha 1/FIN/4/11)


usnesení č. 108/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 (příloha 2a/FIN/4/11) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2010                                                      4.113,42 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2011                              9.809,98 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách k 31.12.2011 (příloha 2b/FIN/4/11)


usnesení č. 109/11

ZaM schvaluje změny hospodářského plánu 2011 - RO č. 104/2011( příloha 3a/FIN/4/11).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    64.659,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   32.717,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               31.942,00 tis. Kč
Objem nákladů na jednotlivých kapitolách (příloha 3b/FIN/4/11)


usnesení č. 110/11
ZaM schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 - 2014.
(příloha 4/FIN/4/11)


usnesení č. 111/11
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 256.770 Kč společnosti "HZH s.r.o., Smetanovo náměstí 84, 570 01 Litomyšl", IČO 620 27 140 na opravy povrchu nádvoří mezi hotelem Zlatá Hvězda a kinem. Hrazeno z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 112/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace na Odpolední čaje pro dříve narozené ve výši 5.000 Kč. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 06, org. 218 Farní charitě Litomyšl zastoupené Věrou Dvořákovou (sídlo: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl, IČO: 47489839).


usnesení č. 113/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2010 (příloha 1/KCR/4/2011).


usnesení č. 114/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2010 (příloha 2/KCR/4/2011).


usnesení č. 115/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2010 (příloha 3/KCR/4/2011).


usnesení č. 116/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2010 (příloha 4/KCR/4/2011).


usnesení č. 117/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2010 (příloha 5/KCR/4/2011).


usnesení č. 118/11
ZaM schvaluje investiční dotaci ve výši 500.000 Kč Litomyšlské nemocnici a.s., J. Purkyně 652, IČ 00193861. Dotace je určena na likvidaci staré ekologické zátěže - bývalá ČOV v areálu nemocnice. Hrazeno z kap.14.


usnesení č. 119/11
ZaM revokuje usnesení ZaM č.  04/14 ze dne 12.5.2011 ve věci změny pokynů k zapracování stanovisek Ministerstva dopravy a Krajského úřadu Pardubického kraje (trasování koridorů R35) v rozsahu dle přílohy č. 2/VUP/4/2011.


usnesení č. 120/11
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 04/11, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 01/Taj/04/2011). 


usnesení č. 121/11

ZaM schvaluje znění dodatku zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. dle předloženého návrhu č. 02/STA/4/2011. ZaM pověřuje starostu města, aby podepsal dodatek zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s.


usnesení č. 122/11
ZaM je znepokojeno snahou kraje sloučit nemocnice akutní lůžkové péče do jediného subjektu. ZaM trvá na zachování současného rozsahu péče v Litomyšlské nemocnici a.s.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl