Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 14. 09. 2010 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 120/10

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 121/10

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Mgr. Vladimír Šauer
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 122/10

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Jan Janeček
- Ing. Miroslav Brýdl


usnesení č. 123/10
ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/16 vzhledem k celku z p.p.č. 2320 orná půda o výměře 622 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 30 Kč/m2, tj. celkem 5.831 Kč za spoluvlastnický podíl. Jedná se o pozemek mezi silnicí I/35 a Černou Horou, Město Litomyšl vlastní podíl ve výši id 11/16 vzhledem k celku.


usnesení č. 124/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem dílu "c" o výměře 32 m2 z p.p.č. 2204/2 a p.p.č. 2204/20 ostatní plocha o výměře 1893 m2, p.p.č. 2204/21 ostatní plocha o výměře 40 m2 a p.p.č. 2204/22 ostatní plocha o výměře 280 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2085-32/2009 v katastrálním území Litomyšl a dále p.p.č. 1297/5 zahrada o výměře 9 m2, p.p.č. 2204/1 ostatní plocha o výměře 7229 m2, p.p.č. 2204/5 ostatní plocha o výměře 15 m2, p.p.č. 2204/7 ostatní plocha o výměře 60 m2 a p.p.č. 2204/9 ostatní plocha o výměře 4 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o majetkoprávní vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům po převodu tělesa komunikace v Trstěnické ulici do vlastnictví města a po zaměření skutečného stavu prostoru křižovatky s novou přeloženou komunikací III. třídy do průmyslové zóny a jejího okolí.


usnesení č. 125/10

ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky číslo 1051/11 (1+1) o podlahové ploše 35,64 m2 na Komenského náměstí vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1051 na st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 25/1000 na společných částech domu č.p. 1051 na st.p.č. 2138 a podílem 25/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 550.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 10.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 50.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 126/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem dílu "c" o výměře 93 m2 z p.p.č. 2288/4 a p.p.č. 2288/7 ostatní plocha o výměře 33 m2, p.p.č. 2288/9 ostatní plocha o výměře 12 m2 a p.p.č. 2288/11 ostatní plocha o výměře 16 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2118-611/2009 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o majetkoprávní vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům po výstavbě a zaměření parkoviště a místních komunikací v ulici J. E. Purkyně.


usnesení č. 127/10

ZaM souhlasí se směnou dílů "e+f" o celkové výměře 2038 m2 z p.p.č. 2030/1 orná půda oddělených podle geometrického plánu č. 2149-33/2010 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví *****, za díl "g" o výměře 763 m2 z p.p.č. 2042 orná půda, díl "b" o výměře 2 m2 z p.p.č. 2033 orná půda, díl "j" o výměře 853 m2 z p.p.č. 2172/16 orná půda, p.p.č. 2042/2 orná půda o výměře 19 m2 a p.p.č. 2172/27 orná půda o výměře 28 m2 oddělené podle stejného geometrického plánu v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města. Směna za účelem umožnění zainvestování a zpřístupnění sousedních pozemků určených pro výstavbu RD. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 440.090 Kč bude městu uhrazen v termínu nejpozději do 31.12.2011.


usnesení č. 128/10

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizačních stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování skupiny RD Zaháj - zámecké panoráma" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v červnu 2010 pod číslem zakázky 2512-64 na p.p.č. 2033 orná půda oddělené podle geometrického plánu č. 2149-33/2010 v katastrálním území Litomyšl od *****. Inženýrské sítě a komunikace budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 1,560.000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizačních stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování skupiny RD Zaháj - zámecké panoráma" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v červnu 2010 pod číslem zakázky 2512-64  na p.p.č. 2033 orná půda oddělené podle geometrického plánu č. 2149-33/2010 v katastrálním území Litomyšl ***** po jejich bezúplatném převodu do vlastnictví města. Výstavba by měla být zahájena v roce 2010 a dokončena v roce 2011. Při poskytnutí dotace bude proveden zápočet její části proti rozdílu v cenách směňovaných pozemků ve výši 440.090 Kč dle předchozího usnesení. Poskytnutí této dotace je vázáno na schválení potřebného objemu finančních prostředků v rozpočtu na rok 2011.


usnesení č. 129/10
ZaM souhlasí se směnou dílů "n" + "o" + "p" o celkové výměře 375 m2 z p.p.č. 231/24 orná půda, dílu "b" o výměře 136 m2 z p.p.č. 231/27 orná půda a p.p.č. 231/27 orná půda o výměře 683 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 750-44/2010 v katastrálním území Záhraď, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle, za p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Záhraď, která je ve vlastnictví *****, za účelem vymezení veřejného prostoru a ucelení stavebních pozemků v lokalitě pro RD. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 110.320 Kč bude městu uhrazen v termínu nejpozději do 31.12.2011.


usnesení č. 130/10

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizačních stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování zóny Na Prokopu - 2. etapa" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v srpnu 2009 pod číslem zakázky 2248/1-64 na p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 750-44/2010 v katastrálním území Záhraď od *****. Inženýrské sítě a komunikace budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 2,090.132 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizačních stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování zóny Na Prokopu - 2. etapa" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v srpnu 2009 pod číslem zakázky 2248/1-64 na p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 750-44/2010 v katastrálním území Záhraď ***** po jejich bezúplatném převodu do vlastnictví města. Výstavba by měla být zahájena v roce 2010 a dokončena v roce 2011. Při poskytnutí dotace bude proveden zápočet její části proti rozdílu v cenách směňovaných pozemků ve výši 110.320 Kč dle předchozího usnesení. Poskytnutí této dotace je vázáno na schválení potřebného objemu finančních prostředků v rozpočtu na rok 2011.


usnesení č. 131/10
ZaM souhlasí s prodejem budovy č.p. 126 na st.p.č. 171, st.p.č. 171 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 425 m2, p.p.č. 778/2 zahrada o výměře 938 m2 a p.p.č. 778/3 trvalý travní porost o výměře 1870 m2 v katastrálním území, části obce a obci Přívrat. Kupní cena 1.050.000 Kč. Kupující ***** (stávající nájemci hájenky).


usnesení č. 132/10
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2466 ostatní plocha o výměře 212 m2 a p.p.č. 2556/3 ostatní plocha o výměře 11 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky veřejné zeleně u Sokolovské ulice. Ve smlouvě je zakotvena povinnost po dobu 5 let pozemky ponechat ve vlastnictví města a nevyužívat je po tuto dobu ke komerčním účelům.


usnesení č. 133/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2276/4 ostatní plocha o výměře 2134 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2142-16/2010 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod místní komunikací kolem hřiště za III. ZŠ.


usnesení č. 134/10

ZaM souhlasí se směnou dílu "b" o výměře 33 m2 odděleného geometrickým plánem č. 2182-62/2010 z p.p.č. 1929/21 zahrada v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města, za díl "d" o výměře 6 m2 oddělený stejným GP z p.p.č. 1929/3 zahrada v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví *****. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 100 Kč/m2 rozdílu výměr, tj. celkem 2.700 Kč. Jedná se o směnu části pozemku města zaploceného k zahradě a část pozemku pana Břeně pod místní komunikací.


usnesení č. 135/10

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 698 ostatní plocha o výměře 9024 m2 v katastrálním území Strakov, která je ve vlastnictví Obce Strakov, za p.p.č. 61 zahrada o výměře 673 m2, p.p.č. 62 zahrada o výměře 212 m2, p.p.č. 779 zahrada o výměře 456 m2, p.p.č. 786 trvalý travní porost o výměře 1101 m2 a st.p.č. 97 zastavěná plocha a nádvoří - zbořenistě o výměře 188 m2 v katastrálním území Strakov, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o směnu pozemku pod lesní cestou v lesním komplexu města za pozemky uvnitř Obce Strakov, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle. Směna pozemků bez doplatků.


usnesení č. 136/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 800.000 Kč paní Nataše Skřivanové, IČ 45561184 ve znění dle přílohy č. 1/MJ/4/10.


usnesení č. 137/10

ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na p.p.č. 228/25 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Jedná se o pozemek, který byl oddělen z původního pozemku, na který bylo zřízené předkupní právo pro Město Litomyšl z důvodu schválené veřejně prospěšné komunikace a který již byl vyřešen převodem části pozemku dotčené předkupním právem do vlastnictví Města Litomyšle.


usnesení č. 138/10

ZaM souhlasí s prodejem budovy č.p. 28 na st.p.č. 117, st.p.č. 117 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1076 m2, p.p.č. 1108/1 zahrada o výměře 1953 m2, p.p.č. 1108/2 zahrada o výměře 198 m2 a p.p.č. 1108/3 zahrada o výměře 700 m2 v katastrálním území Hrádek u Jehnědí, části obce a obci Hrádek. Kupní cena 660.000 Kč. Kupující podílu id. 1/2 vzhledem k celku *****a podíl id. 1/2 vzhledem k celku *****- dcera s manželem a vnučka nájemce paní Musilové.


usnesení č. 139/10

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 6/3 ostatní plocha o výměře 214 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví firmy COBRA TRANSPORT, s.r.o., IČ 25267850, Na Lánech 491, Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o pozemek pod místní komunikací u hasičské zbrojnice na Lánech, která se bude stavebně upravovat pro umožnění vjezdu do HZ i do areálu firmy.


usnesení č. 140/10

ZaM ruší usnesení ZaM č. 152/07 ze dne 11.12.2007 z důvodu odložení záměru firmy BOHEMIA TEX-HOUSE na výstavbu v průmyslové zóny Benátská - sektoru E v nejbližších 2 - 3 letech. V případě budoucího zájmu firmy bude pokračovat jednání o možnosti jejího umístění do jiného sektoru zóny.


usnesení č. 141/10

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy CIMBRIA HMD, s.r.o., IČ 15036723, se sídlem Mařákova 1088, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor E. Firma žádá o 20.000 m2 za účelem výstavby v první etapě administrativní budovy (cca 600 m2) a výrobní haly (cca 5000 m2) na lehkou strojírenskou výrobu, v další etapě rozšíření až o další dvě výrobní haly. Předpokládaný počet zaměstanců 110 výroba, 25 administrativa (dnes v Litomyšli 50). Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem. Rezervace pozemku pro tento záměr dle tohoto usnesení do 30.6.2011.


usnesení č. 142/10

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2010/RČ (příloha 01/FIN/04/10) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2009                                                      12.423,84 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                               8.776,96 tis. Kč
- objem výdajů kapitol po provedených změnách RO 7/2010


usnesení č. 143/10

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2010/HČ ( příloha 02/FIN/04/10).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    63.670,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   37.512,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                              26.158,00 tis. Kč
Závazným ukazatelem kapitol je objem nákladů po provedených změnách RO č. 107/2010.


usnesení č. 144/10

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010/RČ - (příloha 3/FIN/04/10) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2009                                        12.316,84 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                 8.883,96 tis. Kč
- objem výdajů kapitol po provedených změnách RO č. 8/2010


usnesení č. 145/10

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (příloha č. 01/VMU/04/10).


usnesení č. 146/10
ZaM schvaluje  odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 5.12.2002 mezi Městem Litomyšl jako budoucím prodávajícím na straně jedné a ***** jako budoucím kupujícím na straně druhé. Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě kupní je závazek k budoucímu převodu bytu č. 19, typové označení A2-19 (1+kk) o celkové podlahové ploše bytu 37,25 m2 v bytovém domě čp. 1161, část obce Litomyšl-Město, na st.p.č. 3285 v katastrálním území a obci Litomyšl. Důvodem odstoupení od smlouvy je skutečnost, že nájem předmětného bytu zanikl výpovědí.


usnesení č. 147/10

ZaM souhlasí s revokací usnesení č. 59 a 105 z letošního roku takto: ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 228.000 Kč na obnovu fasády domu Jiráskova čp. 3 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ. Příjemcem dotace, která bude poskytnuta z kap. 06 (org. 4107), je Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice, IČO: 00216275.


usnesení č. 148/10

ZaM souhlasí se zakoupením sochy Jasana Zoubka "Šik" za částku 600.000 Kč. Podíl města ve výši 200.000 Kč bude hrazen z kap. 06, zbytek z darů.  


usnesení č. 149/10

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 600.000 Kč Sboru církve bratrské v Litomyšli, IČ 65687523, Nádražní 526, Litomyšl na dostavbu nového kostela. Hrazeno z rozpočtové rezervy kap. 05. Žádost o dotaci včetně zdrojů financování je obsahem přílohy č. 1/KCR/4/2010.     


usnesení č. 150/10
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací z OKČ dle doporučení RaM podle přílohy č. 2/KCR/4/2010. 


usnesení č. 151/10
ZaM souhlasí s úpravu příspěvků  základních škol za separaci odpadu takto:

kg

  zaokrouhleno
I.ZŠ 24 168 23 000    oprava zahradní průlezky
II.ZŠ 7 910 7 000    sporovní vybavení
III.ZŠ 22 670 21 000    pracovní sešity AJ
54 748 51 000

usnesení č. 152/10
ZaM souhlasí s povýšením příspěvku  ve výši 1.500 Kč Základní škole Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy, IČ: 47487267 na podporu dopravy žáků do Chrudimi na krajské kolo  ve vybíjené - dvě družstva 5. tříd.  Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08 organizace 355.


usnesení č. 153/10
ZaM schvaluje poskytnutí  dotací sportovním organizacím dle přílohy č. 1/SK/4/10. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08.


usnesení č. 154/10

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací  z kap.14 neziskovým organizacím v oblasti prevence kriminality dle přílohy č. 01/SOC/04/2010. 


usnesení č. 155/10
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 145.000  Kč na  provozní náklady Hokejovému klubu, IČ  49325256, se sídlem  U Plovárny 1130, Litomyšl. Tato částka bude poskytnuta z rozpočtové rezervy kapitoly 05. Změna bude zapracována do RO 8/2010.  


usnesení č. 156/10
ZaM vyjadřuje znepokojení nad postupem Pardubického kraje v probíhající redukci středních škol. ZaM zásadně nesouhlasí s jakýmkoliv omezováním výuky ve středních školách v Litomyšli. Gymnázium má dlouholetou tradici i dostatek žáků na to, aby nebylo ve své výuce omezováno.


Michal Kortyš
starosta
Miroslav Bárta
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl