Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 15. 09. 2009 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 116/09

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 117/09

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- pí Dana Kmošková
- Antonín Hurt


usnesení č. 118/09

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Miroslav Brýdl
- MUDr. Vladimír Žák


usnesení č. 119/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 885/5 trvalý travní porost o výměře 1207 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu číslo 544-114/2009. Kupující paní Růžena Žádníková, Jírovcova 15, Brno jako nový vlastník st.p.č. 532 spolu s budovou chaty na této stavební parcele stojící v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupní cena 80 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení gp.


usnesení č. 120/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1260/2 ostatní plocha o výměře 112 m2 v katastrálním území Hrádek u Jehnědí. Kupní cena 100 Kč/m2. Kupující Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 48173398. Jedná se o pozemek pod vodojemem.


usnesení č. 121/09
ZaM souhlasí s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 200.000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s vybudováním vodovodního řadu pro napojení připravované skladové haly na p.p.č. 401/69 v katastrálním území Nedošín firmě Dentimed, s.r.o., IČ 49815024, se sídlem Čs. Bratří 383, Náchod. Propočet na výstavbu řadu je 680.000 Kč. Podmínkou poskytnutí dotace je bezúplatný převod vodovodního řadu po jeho výstavbě a kolaudaci do vlastnictví Města Litomyšle. Kapacita potrubí bude navržena s dostatečnou kapacitou pro případné další investory v tomto území.


usnesení č. 122/09

ZaM souhlasí s umístěním firmy TEPLO DOMOVA - Vlasta Veselíková, IČ 11096381, se sídlem Nová 856, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor B. Firma žádá o 3.500 m2 za účelem výstavby firemního sídla - vývoj, výroba, materiálový a expediční sklad, administrativa a maloobchodní prodejna zdravotnických potřeb a potřeb pro handicapované. Firma má status chráněné dílny. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 123/09

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2515/5 ostatní plocha o výměře 5 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod chodníkem u kruhové křižovatky na Mařákově ulici.


usnesení č. 124/09
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 528/1 zahrada o výměře 606 m2, p.p.č. 528/2 zahrada o výměře 70 m2, p.p.č. 529/2 zahrada o výměře 40 m2 a p.p.č. 582/11 ostatní plocha o výměře 78 m2 v katastrálním území Nedošín od spoluvlastníků paní Jitky Rufferové a pana Romana Pospíšila. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 55.580 Kč. Výkup z důvodu umístění části plánované kanalizace - Doplnění kanalizační sítě Lány.


usnesení č. 125/09
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 582/19 ostatní plocha o výměře 384 m2 v katastrálním území Nedošín od paní Vlasty Otčenáškové. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 26.880 Kč. Výkup z důvodu umístění části plánované kanalizace - Doplnění kanalizační sítě Lány.


usnesení č. 126/09
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 133/6 zahrada o výměře 103 m2 a p.p.č. 133/7 zahrada o výměře 39 m2 v katastrálním území Nedošín od spoluvlastníků pana Jaroslava Motáka a pana Petra Motáka. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 9.940 Kč. Výkup z důvodu umístění části plánované kanalizace - Doplnění kanalizační sítě Nedošín.


usnesení č. 127/09
ZaM souhlasí s odkoupením podílu id. 1/3 vzhledem k celku z p.p.č. 1346/1 orná půda o výměře 62.892 m2 v katastrálním území Litomyšl od pana Františka Hanuse. Kupní cena 80 Kč/m2, tj. celkem 1,677.120 Kč.


usnesení č. 128/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem nebytové jednotky č. 9/2 (čajovna) a nebytové jednotky č. 9/3 (obřadní síň) v budově č.p. 9 na st.p.č. 246 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 880 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu s příslušným podílem id. 177/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy č.p. 9 na st.p.č. 246 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 880 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město a podílem id. 177/1000 vzhledem k celku st.p.č. 246 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 880 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl a dále s bezúplatným převodem p.p.č. 438 ostatní plocha o výměře 165 m2, p.p.č. 3193 ostatní plocha o výměře 128 m2 a části p.p.č. 2138/2 ostatní plocha o výměře cca 372 m2 která bude zastavěná integrovaným vstupním objektem Regionálního muzea v Litomyšli v katastrálním území Litomyšl. Obdarovaným bude Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822. Důvodem bezúplatného převodu je příprava rekonstrukce budovy Regionálního muzea a okolí a podání žádosti o dotaci na tuto akci v rámci ROP NUTS II SV, Oblast podpory 3.1. Bude uzavřena smlouva o budoucích smlouvách o bezúplatném převodu, podle které se uskuteční bezúplatný převod shora uvedených pozemkových parcel po realizaci a kolaudaci rekonstrukce a stavebních úprav budovy Regionálního muzea a jeho okolí dle projektu "Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli" zpracovaného AP ATELIEREM, Ing. Arch. Josefem Pleskotem, IČ 14908352, se sídlem Komunardů 5/1529, 170 00 Praha 7. Převod nebytových jednotek spolu s příslušným podílem na budově a pozemku se uskuteční před zahájením rekonstrukce. Smlouvy budou obsahovat ustanovení o povinnosti obdarovaného převést dar zpět do vlastnictví dárce, pokud obdarovaný bude chtít předmět daru převést na třetí osobu nebo přestane předmět daru užívat výlučně pro potřeby muzejnictví. V případě zrušení vymezení jednotek v budově prohlášením obdarovaného a v případě změny vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy čp. 9 na st.p.č. 246 v k.ú. Litomyšl, části obce Litomyšl-Město, se povinnost převést dar zpět do vlastnictví dárce bude vztahovat též na celou budovu čp. 9 na st.p.č. 246 spolu se st.p.č. 246 v k.ú. Litomyšl, části obce Litomyšl-Město.


usnesení č. 129/09

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 128/07 ze dne 18.9.2007: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/11 orná půda o výměře 835 m2 a st.p.č. 475 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2 v katastrálním území Nedošín. Revokace z důvodu zápisu rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí a tím oddělení nové stavební parcely ze stávající pozemkové. Kupující pan Ladislav Vacek za podmínek dle uzavřené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 0107310028 ze dne 12.11.2007.


usnesení č. 130/09
ZaM souhlasí s odkoupením podílu id. 1/6 vzhledem k celku z p.p.č. 1346/1 orná půda o výměře 62.892 m2 v katastrálním území Litomyšl od pana Josefa Beneše, Benátská 1073, Litomyšl. Kupní cena 80 Kč/m2, tj. celkem 838.560 Kč.


usnesení č. 131/09
ZaM souhlasí s uzavřením smluv o budoucích kupních smlouvách s dotčenými vlastníky pozemků dle přílohy 1/MJ/4/09 potřebných k vybudování opatření na zvýšení protipovodňové ochrany města na řece Loučné v Litomyšli. Kupní cena 70 Kč/m2, vlastní kupní smlouvy budou uzavřeny až po vybudování a zaměření stavby. Po zajištění územního rozhodnutí na stavbu a všech smluv o budoucích kupních smlouvách na dotčené pozemky městem by vlastní stavbu mělo realizovat Povodí Labe, s.p..


usnesení č. 132/09
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Junákem svazem skautů a skautek ČR, střediskem Liliový kruh Litomyšl, kterou se město zaváže poskytnout účelovou investiční dotaci na pokrytí části nákladů na výstavbu "LILIE - volnočasového centra a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež". Dotace ve výši 780.000 Kč bude poskytnuta do 30 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na tuto stavbu.


usnesení č. 133/09

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/09/RČ  (příloha 3/FIN/21/09) a č. 4/09/HČ (příloha 5/FIN/21/09) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Rozpočtová činnost:
Zapojení zdrojů z roku 2008                                   20.685,40 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2009            7.237,20 tis. Kč

Hospodářská činnost:
Náklady hospodářské činnosti                                 37.056,00 tis. Kč
Výnosy hospodářské činnosti                                  68.368,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                           31.312,00 tis. Kč

 


usnesení č. 134/09

ZaM schvaluje závazné ukazatele na rok 2009 pro příspěvkové organizace zřízené městem:

b/

Příspěvkové organizace zřízené městem:

 

 

Příspěvková organizace

Výše příspěvku

 

 

tis. Kč

1

I. základní škola    

2.179,00

2

II. základní škola

1.858,00

3

III. základní škola

2.394,00

4

Městská knihovna

3.605,00

5

Smetanův dům

4.932,00

6

Technické služby

35.860,00

 


usnesení č. 135/09

ZaM bere na vědomí přehled provedených rozpočtových opatření k 15. 9. 2009 v hospodářské a rozpočtové činnosti města. Tyto změny byly schváleny RaM v souladu s usnesením ZaM č. 36/09.


usnesení č. 136/09
ZaM schvaluje uzavření dodatku č.3 smlouvy o poskytnutí finanční dotace na krytí prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek, spol. s.r.o. ze dne 13.3. 2008. Dodatkem se stanovuje výše krytí prokazatelné ztráty od 1.6. 2009 do 31. 12. 2009 na 2.613,- Kč za každý provozní den.


usnesení č. 137/09
ZaM schvaluje text aktualizované Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská galerie Litomyšl dle úplného znění v příloze č. 1/KCR/4/09. 


usnesení č. 138/09
ZaM schvaluje text aktualizované Zřizovací listiny příspěvkové organizace Kino Sokol Litomyšl dle úplného znění v příloze č. 2/KCR/4/09. 


usnesení č. 139/09
ZaM schvaluje text aktualizované Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Litomyšl dle úplného znění v příloze č. 3/KCR/4/09. 


usnesení č. 140/09
ZaM schvaluje text aktualizované Zřizovací listiny příspěvkové organizace Smetanův dům Litomyšl dle úplného znění v příloze č. 4/KCR/4/09. 


usnesení č. 141/09

ZaM bylo informováno o přijetí Statutu Zpravodaje Města Litomyšl Lilie (Směrnice rady města č. 25/09, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1313/R). Statut je v příloze č. 5/KCR/4/09. ZaM bylo dále informováno o zřízení Redakční rady Zpravodaje Města Litomyšl Lilie, která je v souladu se Statutem a byla zřízena jako komise Rady města Litomyšl. Rada města jmenovala tyto členy komise: MUDr. Vladimír Žák - předseda, Mgr. Vladimír Šauer, Ing. Josef Janeček, Petr Horák, Boris Kudláček.       


usnesení č. 142/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle přílohy č. 6/KCR/4/09.


usnesení č. 143/09
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč Hokejovému klubu Litomyšl, U Plovárny 1130, IČ:49325256 na podporu činnosti. Hrazeno z kapitoly 08.


usnesení č. 144/09

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč Hokejovému klubu Litomyšl, U Plovárny 1130, IČ:49325256 na podporu činnosti. Hrazeno z rozpočtové rezervy kapitoly 05. 


usnesení č. 145/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro TJ Jiskru Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČ: 15034526 na podporu činnosti oddílu kopané - zvýšené nálady na cestovné pro družstvo mladšího a staršího dorostu vzhledem k postupu do divize. Částka 50.000 Kč -hrazeno z kap.08.


usnesení č. 146/09
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč společnosti PEAK SPORT TEAM, o.s., Vodní Vale 397, Litomyšl, IČ: 28555767 na činnost florbalového klubu. Hrazeno z kap. 08.


usnesení č. 147/09
ZaM schvaluje zřizovací listiny škol a školských zařízení Města Litomyšle v aktualizovaném a úplném znění.


usnesení č. 148/09

ZaM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litomyšl  v aktualizovaném  znění.


usnesení č. 149/09

ZaM schvaluje poskytnutí dotace Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, IČ 47489839, zastoupené ředitelkou Bc.Markétou Bělohlávkovou na zabezpečení sociálních služeb ve městě takto:
Respitní péče-vila JINDRA-na provozní náklady      400 tis.Kč
půjčovna kompenzačních pomůcek nájemné           46 tis.Kč
Pečovatelské terénní služby-provozní náklady       305 tis.Kč
Denní centrum pro seniory-provozní náklady           49 tis.Kč
Hrazeno ze schváleného  rozpočtu kapitoly 14. 


usnesení č. 150/09
ZaM schvaluje poskytnutí věcného daru 10 ks šatních skříní s nástavci pro Obvodní oddělení Policie ČR Litomyšl (pořizovací cena 54.200 Kč). Příjemce daru Česká republika - Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové. Hrazeno z rozpočtové rezervy kap. 05.


usnesení č. 151/09

ZaM souhlasí se zněním dokumentu, který je určen občanskému sdružení Litomyšlský PATRIOT jako odpověď na materiál ze dne 18. 6. 2009.


usnesení č. 152/09

ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru ve dnech 26. 11. 2008 a 17. 6. 2009.


usnesení č. 173/09
ZaM souhlasí na základě předloženého rozpočtu  s poskytnutím dotace pro TJ Jiskra Litomyšl na rekonstrukci vytápění objektu TJ Jiskra  Litomyšl U Plovárny 106 - III. etapa. Částka  500 tis. Kč bude hrazena z kap. 08. 


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl