Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 18. 09. 2007 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 122/07
ZaM schválilo program jednání


usnesení č. 123/07

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- p. Otokar Karlík
- Ing. Bc. Miroslav Vacek


usnesení č. 124/07

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Jan Joukl
- Mgr. Jaromír Kroužil


usnesení č. 125/07

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání ve znění dle přílohy č. 1 s paní Mgr. Lenkou Pekařovou, Na Lánech 89, Litomyšl, na základě které Město uhradí požadovaný nájem za tři roky zpětně za užívání oplocených pozemků v jejím vlastnictví v areálu ČOV ve výši 60.780 Kč (5 % z tržní ceny za rok). 


usnesení č. 126/07

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1341 orná půda o výměře 15.852 m2 v katastrálním území Litomy?l za cenu 100 Kč/m2 od pana Jaroslava Střasáka, Partyzánská 338, Litomy?l. Pozemek je z části v území pro zastavění bytovými domy v lokalitě U nemocnice. Polovina kupní ceny bude zaplacena po uzavření smlouvy z rozpočtu na rok 2007, druhá polovina na počátku pří?tího roku.


usnesení č. 127/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 623/2 ostatní plocha o výměře 327 m2 v katastrálním území Litomy?l za cenu 33.200 Kč od Pardubického kraje. Jedná se o bývalou přístupovou cestu do nemocnice z Partyzánské ulice. 


usnesení č. 128/07

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/11 orná půda o výměře 984 m2 v katastrálním území Nedo?ín za účelem výstavby RD. Kupní cena 450 Kč/m2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stejnými jako u dosud uzavřených smluv. Kupující pan Ladislav Vacek, Kornice 18, Litomy?l.


usnesení č. 129/07
ZaM souhlasí s umístěním firmy ČERNÝ, spol. s r.o., IČ 62063537, se sídlem Strakovská 1091, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor B nebo I. Firma žádá o cca 3000 m2 s možností dalšího rozšíření v horizontu 3 roků o další 3000 m2 za účelem výstavby areálu firmy - hala pro skladování techniky a materiálu s možností rozšíření o prodej. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 130/07

ZaM souhlasí s přímým prodejem p.p.č. 600/106 ostatní plocha o výměře 4339 m2, p.p.č. 600/109 ostatní plocha o výměře 284 m2, p.p.č. 1562/1 ostatní plocha o výměře 3777 m2 a p.p.č. 1564/20 ostatní plocha o výměře 278 m2 v?e v katastrálním území a obci Litomy?l z vlastnictví ČR - příslu?nost hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Litomy?l za kupní cenu ve vý?i 997.970 Kč.


usnesení č. 131/07

ZaM revokuje usn. č. 13/06 ze dne 28.2.2006 takto: ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 3424 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 783 m2, st.p.č. 3437 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485 m2 a podle geometrického plánu číslo 1974-94/2007 oddělených p.p.č. 1614/41 orná půda o výměře 151 m2 a p.p.č. 2279/1 orná půda o výměře 299 m2 v katastrálním území Litomy?l. Jedná se o pozemky dle skutečnosti zaměřených budov a předzahrádek u bytové výstavby v lokalitě U ?kolek. Po kolaudaci budovy na st.p.č. 3424 bude prodána st.p.č. 3424 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 783 m2 spolu s p.p.č. 2279/1 orná půda o výměře 299 m2 v katastrálním území Litomy?l za celkovou kupní cenu 149.010 Kč a po kolaudaci bytového domu na st.p.č. 3437 bude prodána st.p.č. 3437 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485 m2 spolu s p.p.č. 1614/41 orná půda o výměře 151 m2 v katastrálním území Litomy?l za celkovou kupní cenu 94.030 Kč. Kupující PLS Invest s.r.o., IČ 27476740, Havlíčkova 1118, Litomy?l. 


usnesení č. 132/07

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 03/07(příloha č. 2) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2006                                       30.797,23 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2007                9.622,47 tis. Kč


usnesení č. 133/07

ZaM souhlasí se zařazením stavby "Prodloužení komunikace a rozšíření parkoviště v průmyslové zoně Benátská" v prostoru u areálu HRG do plánu akcí letošního roku. Předpokládaná odhadovaná cena cca 2.000.000,- Kč. Bude hrazeno z přebytku letošního rozpočtu . 


usnesení č. 134/07

ZaM schvaluje uzavření dohody o pojistném plnění mezi Městem Litomyšl na straně jedné, Ing. Arch. Alešem Burianem, Pod vinohrady 703, Kuřim, PSČ: 664 34, IČ: 12196584 na straně druhé a Českou pojišťovnou a.s., Praha 1, Spálená 75/16, PSČ: 113 04, IČ: 45272956 na straně třetí a dále uzavření dohody o narovnání mezi Městem Litomyšl na straně jedné a Ing. Arch. Alešem Burianem, Pod vinohrady 703, Kuřim, PSČ: 664 34, IČ: 12196584 na straně druhé. Na základě takto uzavřených dohod obdrží Město Litomyšl od Ing. Arch. Aleše Buriana a České pojišťovny a.s. částku celkem ve výši 4,000.000,- Kč do čtrnácti dnů ode dne podpisu těchto dohod a dále Město Litomyšl s Ing. Arch. Alešem Burianem sjedná, že veškerá činnost Ing. Buriana, prováděná do dne podpisu dohody o narovnání v souvislosti s odstraněním závad městské sportovní haly, tj.  budovy bez čp/če na st.p.č. 3185 v kat.úz. Litomyšl, zahrnující mimo jiné též vyhotovení projektu "Výměna střechy tělocvičny 3. ZŠ? v Litomyšli" (vyhotoven srpen 2006, obsahující objekty A. Souhrnné řešení stavby, C1 Stavební řešení, C2 Statika, C3 Výkaz výměr) byla Ing. Burianem provedena bezúplatně, bez práva cokoliv za tuto činnost v budoucnu po Městu Litomyšl požadovat.
Pokud bude celá částka ve výši  4,000.000,- Kč na účet Města Litomyšl řádně a včas uhrazena, budou mezi Městem Litomyšl na straně jedné a Ing. Burianem na straně druhé narovnána veškerá vzájemná práva, vyplývající ze vzájemného právního vztahu vzniklého při zhotovení projektu a provádění autorského dozoru při výstavbě shora uvedené budovy na základě smlouvy o dílo ze dne 15.2.1995 ve znění pozdějších dodatků a Ing. Burian a Město Litomyšl nebudou mít z tohoto právního vztahu vůči sobě žádných dalších závazků ani pohledávek, zejména z titulu nároku na náhradu škody a práva na náhradu nákladů předmětného řízení. Ostatních právních vztahů vzniklých v minulosti mezi účastníky se toto narovnání týkat nebude.
Pokud bude celá částka ve výši  4,000.000,- Kč na účet Města Litomyšl řádně a včas uhrazena, vezme Město Litomyšl jako žalobce svoji žalobu ze dne 31.7.2006 v řízení vedeném u Okresního soudu ve Svitavách pod sp.zn. 6C 252/2006 vůči Ing. Burianovi jako druhému žalovanému zpět. Účastníci v dohodě o narovnání sjednají, že se vzájemně vzdají práva na náhradu nákladů soudního řízení v tomto soudním sporu.


usnesení č. 135/07

ZaM souhlasí se zadáním zpracování PD na tyto akce:
- Rekonstrukce ČOV - pro SP 
-  Doplnění kanalizace  
- Sítě zóna Benátská III: etapa
- Multifunkční centrum kotelna
- Svatá Anna
- Autokemp
- Krytý bazén 
- Kolumbárium  
- ?atny zimní stadion  
- Městské vily 
- Strategický plán 
- Rekonstrukce topení I.Z?   
- Rekonstrukce Ropkova čp 51  
Zadání PD je podmíněno vypsáním řádného výběrového řízení na zhotovitele. 


usnesení č. 136/07

ZaM schvaluje poskytnutí dotace v maximální výši 120.000,- Kč (kap. 06, org. 0223) na konání XXXIV. ročníku festivalu Mladá Smetanova Litomyšl podle smlouvy o spolupořadatelství. První část dotace ve výši 60.000,- Kč bude poskytnuta před zahájením festivalu. Druhá splátka v max. výši 60.000,- Kč bude poskytnuta až po splnění všech kritérií obsažených ve smlouvě. Celková dotace Města Litomyšl bude tvořit maximálně 25% celkového rozpočtu akce. Příjemcem dotace bude Hudební mládež ČR, Kolbenova 804/30, Praha 9 - Vysočany, IČO: 41692535.   


usnesení č. 137/07

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 64.000 Kč Gymnáziu A. Jiráska Litomyšl (T. G. Masaryka 590, IČO: 62032348) z kap. 06, org. 413 Česko-japonská spolupráce na financování studijní cesty 4 studentek gymnázia do Japonska ve dnech 11. - 24. 10. 2007.


usnesení č. 138/07
ZaM souhlasí s realizací 1. fáze šíření příjmu litomyšlského televizního vysílání vzduchem. V praxi jde o instalování slabého vysílače, který díky vstřícnému postoji Stavebního bytového družstva občanů Litomyšl minimálně zdvojnásobí počet příjemců místního infokanálu. Investorem celé akce bude Petr Horák - COMERCS, Purkyňova 25a, Svitavy (IČO: 13175378, DIČ: CZ 5802090756). Investor získá dotaci ve výši 400.000,- Kč z kapitoly 06, org. 410. Ve smlouvě o poskytnutí dotace bude povinnost investora převést zařízení v této pořizovací hodnotě zpět na Město Litomyšl v případě, že dále nebude provozovat místní infokanál.   


usnesení č. 139/07

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši  76.158,- Kč TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČO: 15034526. Hrazeno z kapitoly  08. Prostředky byly získány z pronájmu restaurace Na Výsluní za měsíce  červenec až prosinec 2006 v částce  37.646,- Kč a za měsíce leden až červen 2007  v částce  38.512,- Kč. 


usnesení č. 140/07

ZaM schvaluje dotaci Farní Charitě Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl, IČ 47489839 ve výši 450.000 Kč na zajištění respitní péče a zabezpečení terénních sociálních služeb. Z této částky bude 270.000 Kč použito jako investiční dotace na nákup osobního  auta nutného pro zajištění výše uvedených služeb. Placeno z kap. 14.


usnesení č. 141/07

ZaM projednalo a schválilo stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl k podaným návrhům na změny Územního plánu sídelního útvaru (dále jen "ÚPSÚ") města Litomyšle v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení s vyjímkou změny č. Z23, kterou ZaM požaduje zahrnout do návrhu zadání změny č. 2 ÚPSÚ města Litomyšl.
ZaM dále schválilo návrh na změnu ÚPSÚ města Litomyšl v rozsahu: vypuštění obchvatu města Litomyšle silnicí tř. I/35 z platného ÚPSÚ města Litomyšle a jeho řešení v trase navrhované silnice R35 dle platného územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje.
ZaM rozhodlo o pořízení změny č. 2 ÚPSÚ města Litomyšl. ZaM ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat návrh zadání této změny s tím, že pan Michal Kortyš je pověřen  spoluprácí při tvorbě tohoto návrhu.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl