Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 09. 2006 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 102/06

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 103/06

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- MUDr. Simona Leníčková
- Ing. Pavel Kusý


usnesení č. 104/06

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Vladimír Šauer
- Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 105/06
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1130 zahrada o výměře 22 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupní cena 40,- Kč/m2. Kupující manželé Petr a Marta Zerzánovi, Českých bratří 746, Vysoké Mýto. Jedná se o příjezdovou cestu uprostřed pozemků kupujících. 


usnesení č. 106/06

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 207/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 v katastrálním území Záhraď včetně staré studny na tomto pozemku. Kupující manželé Ing. Jindřich a Petra Bulvovi, 17.listopadu 846, Litomyšl. Kupní cena dle ZP 3.600,- Kč. 


usnesení č. 107/06

ZaM souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 200.000,- Kč od manželů Jana a Dity Kráčalových, Internacionální 1225, Suchdol, Praha, dále peněžního daru 200.000 Kč od pana Pavla Wettera, Dolní Újezd 524 a peněžního daru ve výši 200.000,- Kč od manželů Jitky a Antonína Hurtových, Vodní Valy 770, Litomyšl jako příspěvků na vybudování prodloužení inženýrských sítí a komunikace v ulici Polní na p.p.č. 1949/1 zahrada v katastrálním území Litomyšl. ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 1949/1 zahrada v katastrálním území Litomyšl. Po zaměření skutečného stavu komunikace bude případná další část p.p.č. 1949/7 zahrada v katastrálním území Litomyšl manželi Hurtovými opět bezúplatně převedena do vlastnictví Města. 


usnesení č. 108/06

ZaM souhlasí s revokací usnesení ZaM číslo 50/06 ze dne 9.6.2006: ZaM souhlasí s prodejem pozemků pro rozšíření areálu firmy STORY DESIGN a.s., Moravská 949, Litomyšl na parcelách v majetku města, a to p.p.č. 1060/4 orná půda o výměře 2641 m2 a p.p.č. 1070/4 orná půda o výměře 2100 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena za pozemek bude činit 150,- Kč/m2, tj. celkem 711.150,- Kč. S ohledem na skutečnost, že dne 15.8.2006 bylo Městským úřadem Litomyšl vydáno rozhodnutí č.j. Výst. 619/06/Hř, kterým bylo povoleno prozatímním užívání staveb, ZaM souhlasí s prodejem předmětných pozemků ihned. 


usnesení č. 109/06

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/29 orná půda o výměře 4319 m2 a p.p.č. 1274/5 orná půda o výměře 2992 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 1903-87/2006 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby tiskárny. Kupující H.R.G., s.r.o., IČ 47471611, J.E.Purkyně 916, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2, tj. celkem 2.558.850,- Kč. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku 1272/29 se uskuteční po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání 1. etapy výstavby tiskárny. Prodej pozemku 1274/5 se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání 2. etapy výstavby tiskárny, 2. etapa výstavby tiskárny bude dokončena nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 


usnesení č. 110/06
ZaM souhlasí s revokací usnesení ZaM číslo 11/06 ze dne 28.2.2006: ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím vybudované kanalizace a vodovodu na p.p.č. 158/10, p.p.č. 231/22 a p.p.č. 231/27 v katastrálním území Záhraď podle projektové dokumentace vypracované firmou KIP s.r.o., zak.č. 1868-61 od paní Marie Faltysové, V.K.Jeřábka 19, Litomyšl a poskytnutím dotace ve výši 1.120.000,- Kč na jejich stavbu. Kanalizace a vodovod budou městem přijaty po dokončení, zkolaudování a předání všech inženýrských sítí příslušným správcům. ZaM dále souhlasí s bezúplatným přijetím komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení na výše uvedených pozemkových parcelách po dokončení jejich stavby a kolaudaci a poskytnutím dotace ve výši 880.000,- Kč na jejich stavbu. První část je již vybudovaná a zkolaudovaná, druhá je ve výstavbě a měla by být dokončena nejpozději v roce 2007.


usnesení č. 111/06
ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 1929/48 zahrada o výměře 54 m2, p.p.č. 1929/50 zahrada o výměře 89 m2, p.p.č. 1929/51 zahrada o výměře 192 m2 a p.p.č. 3215 ostatní plocha o výměře 41 m2 v katastrálním území Litomyšl od firmy Alteron s.r.o., IČ 15036936, Toulovcovo náměstí 1102, Litomyšl. Kupní cena 336,- Kč/m2. Jedná se o část pozemků, které Město prodalo firmě v roce 1994 a 1996 jako součást bývalého areálu jatek a která je částečně pod stávajícím chodníkem a částečně slouží pro přístup do zahrad domů na Jateční ulici a jako průchod do ulice J. Formánka. 


usnesení č. 112/06

ZaM projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/06 - /viz příloha 1/ a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2005                                      17.499,53  tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2006             11.417,02  tis. Kč


usnesení č. 113/06

ZaM schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí investičního úvěru ve výš 12,000.000 Kč s Českou spořitelnou, a. s. na akci Zainvestování průmyslové zóny Benátská Litomyšl - 2.etapa.  Doba splatnosti úvěru 5 let. Úroková sazba - 1M PRIBOR + 0,01 %. Zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Čerpání dle potřeb města na účet dodavatele, případně převodem na běžný účet města.  Splácení jistiny rovnoměrné, čtvrtletní, úroky měsíčně. Splácení bude zahájeno do dvou měsíců po dočerpání úvěru.


usnesení č. 114/06

ZaM schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 8,000.000 Kč s Českou spořitelnou, a. s. na akci Výměna střechy nad tělocvičnou při III. Základní škole v Litomyšli.  Doba splatnosti úvěru 5 let. Úroková sazba - 1M PRIBOR + 0,01 %. Zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Čerpání dle potřeb města na účet dodavatele, případně převodem na běžný účet města. Splácení jistiny rovnoměrné, čtvrtletní, úroky měsíčně. Splácení bude zahájeno do dvou měsíců po dočerpání úvěru. ZaM bere na vědomí, že oprava haly bude neprodleně zahájena firmou ing. Roman Václavík - INGENIA dřevostavby, Linhartovy 81, 793 95 Město Albrechtice za cenu dle výběrového řízení ve výši 12.888.923,- Kč včetně DPH s termínem dokončení prosinec 2006 - leden 2007.


usnesení č. 115/06

ZaM schvaluje dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou, a.s., č. 1305/05/LCD. V Článku III,  Splácení, odst. 2, se mění termín úhrady mimořádné splátky úvěru ve vý?i 23,000.000 Kč z 31.12.2006 na 30.4.2007. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


usnesení č. 116/06

ZaM vzalo na vědomí informaci o možnosti získání dotace na úpravu Parku Školky Litomyšl (dříve park mladých) od nadace Proměny - Vinohradská 1511/230, Praha 10, v rozpočtovém období 2007. Celkové předpokládané náklady na realizaci činí cca 11 mil. Kč, z toho podíl Města 10% - cca 1.100.000,- Kč. ZaM schvaluje výše uvedený podíl na investici. Nad rámec dofinancování projektu bude na základě požadavků nadace Proměny na náklady města instalována do parku webová kamera s předpokládanými náklady 150.000,- Kč.


usnesení č. 117/06

ZaM schvaluje dodatek č. 1, smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 4, Z. Kopala 1162, ze dne 15.11. 2002. Dodatkem se převádí ve?kerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na paní Olgu Du?kovou, V.K. Jeřábka 17, Litomy?l. 


usnesení č. 118/06

ZaM schvaluje na základě žádostí darujících přijetí darů takto :
- hrobové místo č.36-37/I včetně náhrobku (Karel Podhajský) od ČMMJ Svitavy
- hrobové místo č.48-50/XI včetně náhrobku (rodina Kallesova) od paní Hany Neškudlové, SNP 26, Ústí nad Labem
- hrobové místo č.6-7/VIII včetně náhrobku (rodina Theurerova) od pana Josefa Theurera, Bratří Čapků 23/1841, Praha 10


usnesení č. 119/06

ZaM schvaluje dodatek č. 1, smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 30, Z. Kopala 1155, ze dne 31.10.2001. Dodatkem se převádí ve?kerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na pana Petra Bulvu, 17.listopadu 840, Litomy?l. 


usnesení č. 120/06
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ 601108851 na pořízení světelné tabule na odbavovací halu autobusového nádraží. Finanční prostředky budou kryty z navýšených příjmů kapitoly 016 - správa. Tabule bude částečně využívána jako reklamní a informační tabule města. Znění smlouvy bude schváleno usnesením rady města.


usnesení č. 121/06

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl, Šantovo nám. 183, IČ 47489014 na vybavení kostela na Toulovcově náměstí nábytkem. Kryto z navýšených příjmů kapitoly 018 - doprava.


usnesení č. 122/06

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem kuchyňské linky v pořizovací ceně 13.500,- Kč z majetku Města Litomy?le do majetku I. M? Jiráskova Litomy?l. 


usnesení č. 123/06

ZaM souhlasí s povýšením rozpočtu základních škol v Litomyšli jako odměny za třídění odpadu ve školním roce 2005/2006. Hrazeno z rozpočtové rezervy kap. 05.

tříděno kg       navrhovaná částka Kč      účel
I. ZŠ         8 460             8 000                       dovybavení  školní dílny 
                                                                   pro výuku technické výchovy
II. ZŠ      13 060            13 000                       vybavení knihovny 
                                                                   a papírové dílny  
III. ZŠ      23 541           24 000                       pracovní sešity na jazyky
                                                                   pro celou školu
Hrazeno z rozpočtové rezevy kap. 05.


usnesení č. 124/06

ZaM souhlasí s povýšením rozpočtu  ZŠ Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy  o částku 5 tis. Kč na podporu činnosti školní družiny. Hrazeno z Fondíku. 


usnesení č. 125/06

ZaM schvaluje bezúplatný převod majetku CSP Litomy?l: Elektrické pánve EL-80l, pořizovací cena 79.800,- Kč do majetku města Litomy?l a souhlasí s předáním do výpůjčky příspěvkové organizaci Centru sociální pomoci na základě smlouvy.


usnesení č. 126/06

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace Nemocnici Litomy?l ve vý?i 100.000 Kč na  přístroje operačních sálů pro roz?íření  miniinvazivní operativy ortopedického oddělení a dal?ích operačních oddělení. Hrazeno z navý?ených příjmů kap. 18.


usnesení č. 127/06

ZaM konstatuje, že Město Litomyšl je schopno svými orgány nadále zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti na úseku
- projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány  obcí, které spadají do správního obvodu Města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.).
- výkonu  státní správy svěřené  obcím zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění  pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, a to pro všechny obce, které spadají do správního obvodu města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.).
ZaM souhlasí s uzavřením dodatků k veřejnoprávním smlouvám se všemi obcemi, které mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na dobu do 31.12.2006  (pokud o to obce samy požádají), na výše uvedený výkon státní správy. Dodatkem budou smlouvy uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2010. ZaM souhlasí i s případným uzavřením nových veřejnoprávních smluv na dobu do 31.12.2010.


usnesení č. 128/06

ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 14. 6. 2006.


usnesení č. 129/06
ZaM vzalo na vědomí stanovisko odboru výstavby a územního plánování k petici občanů "Ne průmyslu na ulici Benátská v Litomyšli" ze dne 16. 6. 2006 a ZaM  souhlasí se závěry uvedenými v tomto stanovisku.


usnesení č. 130/06

ZaM bere na vědomí informaci ohledně stavu rozpracovanosti rychlostní komunikace R 35 - jižní varianta včetně stanoviska osadního výboru Suchá.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl