Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 22. 09. 2005 ?

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 82/05
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 83/05

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Jaromír Kroužil
- Vojtěch Stříteský


usnesení č. 84/05

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Terezie ?molíková
- MUDr. Libor Vylíčil


usnesení č. 85/05
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 831/3 trvalý travní porost o výměře 789 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem výstavby objektu pro trvalé bydlení. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující manželé Jana a Michal Kortyšovi, Jiráskovo náměstí 55, Litomyšl. 


usnesení č. 86/05
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 788/16 trvalý travní porost o výměře 1547 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělené dle geometrického plánu číslo 473-51/2005. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující RNDr. Antonín Kratochvíl, V Průčelí 1651/10, Praha 11 a paní Mgr. Eva Nechvátalová, Ratibořská 754, Praha 8. Jedná se o zaplocenou část pozemku, kterou měli žadatelé pronajatou od Pozemkového fondu a při podání žádosti o koupi bylo zjištěno, že se jedná o historický majetek města.


usnesení č. 88/05
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem id. 1/5 p.p.č. 3182 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 163 m2 a p.p.č. 1033/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 113 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10 do vlastnictví města za podmínek dle přiložených smluv o bezúplatném převodu. Jedná se o část příkopu u silnice na Strakov navazující na pozemek ve vlastnictví města a pozemek pod komunikací v ul. Partyzánské.


usnesení č. 89/05
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 518 o výměře 25 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené z p.p.č. 158/10 orná půda geometrickým plánem číslo 637-939/2005. Kupní cena 100,- Kč/m2. Kupující Východočeská energetika a.s., IČO 60108720, Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové. Jedná se o pozemek pod novou trafostanicí "Na Prokopu".


usnesení č. 90/05

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o uznání vlastnického práva, kterou Obec Janov uzná výhradní vlastnické právo Města Litomyšl k p.p.č. 2722 lesní pozemek o výměře 68538 m2 v katastrálním území Janov u Litomyšle. Na pozemek je v katastru nemovitostí zapsáno duplicitní vlastnictví. Dle potvrzení o právoplatném přídělu lesa, které vydalo 12.11.1947 Ministerstvo zemědělství, je oprávněným vlastníkem pouze Město Litomyšl. Zastupitelstvo Janova již uznání vlastnického práva Města Litomyšle schválilo. 


usnesení č. 91/05
ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 1032/2 orná půda o výměře 2153 m2, p.p.č. 1922/30 zahrada o výměře 163 m2 a p.p.č. 353/4 ostatní plocha o výměře 300 m2 v katastrálním území Litomyšl a p.p.č. 134 trvalý travní porost o výměře 292 m2, 164/71 ostatní plocha o výměře 118 m2, 208/4 ostatní plocha o výměře 353 m2, 214/2 zahrada o výměře 3904 m2, 214/4 zahrada o výměře 734 m2, 214/6 zahrada o výměře 81 m2, 280/1 zahrada o výměře 1888 m2 a 384/2 zahrada o výměře 436 m2 v katastrálním území Záhraď dle § 5 odst. 1 písm. a) b) a e) zákona číslo 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od Pozemkového fondu ČR a s úplatným převodem p.p.č. 1571/2 ostatní plocha o výměře 2528 m2 v katastrálním území Litomyšl dle zákona 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů příp. dle zákona 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s úplatným převodem p.p.č. 378/1 trvalý travní porost o výměře 4878 m2 za cenu 31.421,- Kč a p.p.č. 378/2 trvalý travní porost o výměře 481 m2 za cenu 2.778,- Kč v katastrálním území Nedošín dle zákona 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (restituční náhrada). Jedná se o pozemky, z nichž část je potřebná pro vybudování odvodnění místní komunikace Pod Štítem v Nedošíně a na části je stará kaštanová alej kolem Košíře. 


usnesení č. 92/05
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků dle tabulky v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ: 70892822. Jedná se o pozemky pod komunikacemi II a III třídy.

p. p. č.

druh pozemku

výměra v m2

způsob využití

2141/4

ostatní plocha

77

II/358

2140/32

ostatní plocha

19

II/358

2140/25

ostatní plocha

62

II/358

2191/58

ostatní plocha

4982

II/359

2191/53

ostatní plocha

87

II/359

2141/11

ostatní plocha

10

II/360

2141/19

ostatní plocha

596

II/360

2519

ostatní plocha

24

II/360

2527

ostatní plocha

24

II/360

2215/13

ostatní plocha

2

III/03530

Dále ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 467/9 ostatní plocha o výměře 144 m2, p.p.č. 467/10 ostatní plocha o výměře 93 m2, p.p.č. 467/11 ostatní plocha o výměře 398 m2, p.p.č. 467/12 ostatní plocha o výměře 222 m2, p.p.č. 467/13 ostatní plocha o výměře 20 m2, p.p.č. 467/14 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.p.č. 467/15 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.p.č. 467/16 ostatní plocha o výměře 333 m2 a p.p.č. 467/17 ostatní plocha o výměře 430 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o pozemky pod chodníky a přilehlou zelení zaměřené a oddělené geometrickým plánem číslo 642-75/2005 po rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici V.K.Jeřábka.


usnesení č. 93/05

ZaM ruší svůj souhlas s poskytnutím částky ve výši 1.000.000,- Kč , jak bylo schváleno usnesením ZaM číslo 72/03 ze dne 9. 9. 2003, jako příspěvku paní Faltysové na zainvestování lokality Na Prokopu. ZaM souhlasí s odkoupením  vybudované kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení na p.p.č. 158/10, p.p.č. 231/22 a p.p.č. 231/27 v katastrálním území Záhraď podle projektové dokumentace vypracované firmou KIP s.r.o., zák.č. 1868-61 za částku 560.000,- Kč. Budou odkoupeny městem po dokončení, zkolaudování a předání všech inženýrských sítí příslušným správcům a podobně budou městem odkoupeny komunikace a zpevněné plochy na uvedených pozemkových parcelách po dokončení jejich stavby a kolaudaci za částku 440.000,- Kč. Vše by mělo být dokončeno do konce roku 2007. 


usnesení č. 94/05

ZaM souhlasí s odepsáním dluhu ve vý?i 20.171,- Kč za nájem objektu "Občerstvení Na výsluní" v areálu letního stadiónu Černá Hora včetně úroku z prodlení z důvodu úmrtí nájemce pana Pavla Krále, 17.listopadu 905, Litomy?l. Dědické řízení bylo zastaveno usnesením Okresního soudu ve Svitavách číslo D 375/2005-7 ze dne 25.4.2005 z důvodu nenalezení majetku, který by se mohl stát předmětem řízení. 


usnesení č. 95/05
ZaM souhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví města - p.p.č. 220/12 zahrada o výměře 134 m2, p.p.č. 220/13 zahrada o výměře 85 m2, p.p.č. 220/14 zahrada o výměře 62 m2, p.p.č. 220/15 zahrada o výměře 64 m2 a st.p.č. 136 o výměře 2 m2 v katastrálním území Pazucha, které jsou odděleny a nově označeny dle geometrického plánu číslo 107-15/2005, za p.p.č. 222/9 zahrada o výměře 201 m2 a 224/8 zahrada o výměře 146 m2 v katastrálním území Pazucha oddělené dle téhož geometrického plánu, které jsou ve spoluvlastnictví Ing. Petry Jeništové, Litevská 2605, Kročehlavy, 272 01 Kladno, paní Marie Kohákové, Nedošín 23, 570 01 Litomyšl a Ing. Pavla Krejsy, Mládežnická 477, 277 11 Neratovice. Směna bez dalších doplatků. 


usnesení č. 96/05
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 1233/22 ostatní plocha o výměře 123 m2, p.p.č. 1233/23 ostatní plocha o výměře 454 m2, p.p.č. 2312/4 ostatní plocha o výměře 125 m2 a st.p.č. 844/2 o výměře 7 m2 v katastrálním území Litomy?l, které jsou ve vlastnictví města, za p.p.č. 1233/26 ostatní plocha o výměře 123 m2 a p.p.č. 1233/27 ostatní plocha o výměře 46 m2 v katastrálním území Litomy?l, které jsou ve vlastnictví pana Miroslava Němce, U ?kolek 992, Litomy?l. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků doplatí pan Němec částkou 80,- Kč/m2, tj. 43.200,- Kč.


usnesení č. 97/05
ZaM souhlasí se zaji?těním zvýhodněného úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., IČO 44848943, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha ve vý?i 9 164 000 Kč budovou Smetanovo náměstí č.p. 50, Litomy?l-Město na st.p.č. 406/1 a st.p.č. 406/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Litomy?l, které jsou oceněny znaleckým posudkem číslo 5009/159/08/05 ze dne 12.8.2005 na částku 8 000 000 Kč náhradou za stávající zastavené budovy č.p. 60 a 62 na Smetanově náměstí.


usnesení č. 98/05

ZaM souhlasí s prodejem domu č.p. 60 na st.p.č. 397 a st.p.č. 397 o výměře 314 m2 dle geometrického plánu číslo 1793-41/2005 v katastrálním území a obci Litomy?l, části obce Litomy?l - Město. Kupní cena 4.400.000 Kč. Kupující Ing. Karel Andrle, Osevní 315, 570 01 Litomy?l.


usnesení č. 99/05

ZaM projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/05 - /viz příloha č. 1/ a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2004                                      26 186,8  tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2005              9 366,6  tis. Kč


usnesení č. 100/05
ZaM schvaluje převzetí ručitelského závazku ve výši 6.982.000 Kč spolu s příslušenstvím za překlenovací úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. Svitavy Farní Charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 50, IČ 60102411, na projekt  "Centrum sociálních služeb Chotovice", který byl podpořen dotací  EU v rámci programu SROP. Tento závazek bude zajištěn rozpočtem města Litomyšl. Doba trvání závazku do 31.12.2007. 


usnesení č. 101/05
ZaM  schvaluje poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě firmě Zlatovánek s.r.o., se sídlem Mánesova 685, Polička, IČ 15036278 takto : v roce 2005  dotace ve výši 75.000,- Kč a v roce 2006 dotace 320.000,- Kč  v pravidelných čvrtletních  splátkách. Dotace bude užita ke krytí prokazatelných ztát v městské hromadné dopravě. 


usnesení č. 102/05
ZaM schváluje poskytnutí dotace Mikroregionu Svitavsko ve vý?i 128.461,- Kč na financování projektu Sběrné dvory Svitavska. 


usnesení č. 103/05
ZaM schvaluje dodatek č.1 Zřizovací listiny Technických služenb města Litomyšle ze dne 1.6. 2001. Dodatkem se mění rozsah doplňkové činnosti příspěvkové organizace.


usnesení č. 104/05
ZaM schvaluje poskytnutí dotace dobrovolnému svazku obcí Kraj Smetany a Martinů (Palackého nám. 160, Polička, IČO: 68211384) na předfinancování projektu "Propagace turistické oblasti Svitavsko" ve výši 55.000,- Kč. Projekt s celkovým rozpočtem 522.230,- Kč získal podporu z evropských strukturálních fondů. Částka 10.000,- Kč bude použita jako spoluúčast na přímé financování projektu a 45.000,- Kč jako budoucí kapitál pro financování dalších společných projektů na území okresu Svitavy. Dotace bude uhrazena z kapitoly 06, organizace 409.    


usnesení č. 105/05
ZaM souhlasí s formální úpravou Dohody o partnerství s nizozemským městem Roden ze dne 29.5. a 1.10.1991 (Roden - Noordenveld, Česká a Slovenská federativní republika - Česká republika, Ing. Miroslav Brýdl - Ing. Jan Janeček, J. Verkerk - J.H. van der Laan). 


usnesení č. 106/05

ZaM v souladu s ustanovením § 84 odst.(2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ruší organizační složku Jesle Litomyšl k 23.9.2005. 


usnesení č. 107/05

ZaM souhlasí s určením hranic jednotlivých městských částí Města Litomyšle :
-         Hranice městské části "Kornice" jsou tvořeny hranicemi katastrálního území Kornice
-         Hranice městské části "Lány" jsou tvořeny hranicemi katastrálního území Lány u Litomyšle
-         Hranice městské části "Litomyšl-Město" jsou tvořeny hranicemi jižní části katastrálního území Litomyšl, přičemž hranice mezi jižní a severní částí katastrálního území Litomyšl je stanovena v příloze č. 1 tohoto návrhu
-         Hranice městské části "Nedošín" jsou tvořeny hranicemi katastrálního území Nedošín
-         Hranice městské části "Nová Ves u Litomyšle" jsou tvořeny hranicemi katastrálního území Nová Ves u Litomyšle
-         Hranice městské části "Pazucha" jsou tvořeny hranicemi katastrálního území Pazucha
-         Hranice městské části "Pohodlí" jsou tvořeny hranicemi katastrálního území Pohodlí
-         Hranice městské části "Suchá" jsou tvořeny hranicemi západní části katastrálního území Záhraď, přičemž hranice mezi západní a východní částí katastrálního území Záhraďje stanovena v příloze č. 2 tohoto návrhu
-         Hranice městské části "Zahájí" jsou tvořeny hranicemi severní části katastrálního území Litomyšl, přičemž hranice mezi jižní a severní částí katastrálního území Litomyšl je stanovena v příloze č. 1 tohoto návrhu
-         Hranice městské části "Záhradí" jsou tvořeny hranicemi východní části katastrálního území Záhraď, přičemž hranice mezi západní a východní částí katastrálního území Záhraď je stanovena v příloze č. 2 tohoto návrhu

  


usnesení č. 108/05
ZaM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.


usnesení č. 109/05
ZaM schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 60.000 Kč Mikroregionu Litomyšlsko na dofinancování  realizace projektu Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, který byl podpořen dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF),  OP Infrastruktura, opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží ve výši 4.811.800,- Kč (75%) a dotací ze SFŽP ČR ve výši 641.600,- Kč (10%). Celkové náklady projektu jsou ve výši 6.415.700,- Kč. Placeno z rezervy RaM. 


usnesení č. 110/05

ZaM vzalo na vědomí dopis občanů obce Čeperka ve věci vstupu města  do akciové společnosti EVO Pardubice.

 


usnesení č. 111/05

ZaM revokuje usnesení č. 81/05 ze dne 9.6.2005 takto:
V usnesení č. 81/05,  písm. b) se ru?í věta "o novém názvu části ulice Zahájská, který zní J. Matičky (viz příloha )".


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl