Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 30. 09. 2004 v Kongresovém sále Zámku v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 90/04

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 91/04

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Mgr. Vladimír Novotný

- MUDr. Vladimír Žák

- Lubomír Sršeň


usnesení č. 92/04

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

- Ing. Pavel Kusý

- Vladimír Šauer


usnesení č. 93/04

ZaM vzalo na vědomí dopis Konfederace politických vězňů požadující odstranění  sochy Z. Nejedlého a souhlasí s doporučením rady města, aby se o této otázce rozhodlo na dalším zasedání ZaM. Zastupitelé města tak s časovým odstupem budou moci zvážit všechny okolnosti a podrobněji se seznámit s problematikou vztahů Z. Nejedlého k Litomyšli.


usnesení č. 94/04

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 427 orná půda výměře 1686 m2 a části p.p.č. 481 orná půda výměře cca 71 m2 v k.ú. Záhraď od Pozemkového fondu ČR. Jedná se o pozemek pod částí cesty v k.ú. Záhraď ze Suché do Strakova.


usnesení č. 95/04

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem soustavy regálů v depozitáři Regionálního muzea do majetku Pardubického kraje (Regionální muzeum v Litomyšli). Pořizovací cena byla 499.800 Kč.


usnesení č. 96/04

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 582/4 ostatní plocha o výměře 169 m2 v k.ú. Nedošín. Jedná se o pozemek pod silnicí I/35 a v areálu firmy. Žadatel Lamitek s.r.o., IČO 25141619, Na Lánech 105, Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2.


usnesení č. 97/04

ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 5 m2 z p.p.č. 449/1 ostatní plocha a dílu "c" o výměře 1 m2 z p.p.č. 2138/17 ostatní plocha v k.ú. Litomyšl dle geometrického plánu číslo 1681-385/2003. Pozemek je zastavěn videopůjčovnou. Kupující Zdeněk a Světlana Horákovi, B. Němcové 165, Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2.


usnesení č. 98/04

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 1336 orná půda o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby bytových domů dle soutěžního návrhu architektonické kanceláře DE FACTO Praha s firmou EUBE a.s., Kateřinská 1521/13, Praha 2, IČO 25110586. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci bytových domů a jejich zaměření, kupní cena 3.780.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.


usnesení č. 99/04

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 1628/1 orná půda a p.p.č. 2279/1 orná půda o celkové výměře cca 1350 m2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby bytových domů dle soutěžního návrhu arch. Krátkého s firmou První litomyšlská stavební, spol. s r.o., Havlíčkova 1118, Litomyšl, IČO 15034682. Kupující zainvestuje lokalitu nákladem, který podle předpokladu zastavovacího plánu dosáhne cca 5 mil. Kč. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci bytových domů a jejich zaměření, kupní cena 1 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.


usnesení č. 100/04

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/04 - /viz příloha 1/ a stanovuje tyto závazné ukazatele:

Zapojení zdrojů z roku 2003                                         12.374,8  tis. Kč

Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2004               10.431,2  tis. Kč


usnesení č. 101/04

ZaM schvaluje  dle § 3, zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění rozpočtový výhled na roky 2005 - 2007. /příloha 2/


usnesení č. 102/04

ZaM schvaluje finanční podíl ve výši max. 2,5 mil. Kč na výkup objektu skladu - Sokolovská, čp. 473, Litomyšl od firmy Kubík, a. s., ve splátkách v roce 2005 a 2006. Zbývající část  kupní ceny uhradí Ředitelství silnic a dálnic, a. s.,  Pardubice.


usnesení č. 103/04

ZaM schvaluje prodej podílových listů ČSOB  KVANTO Korunový dluhopisový, CZ0008471679,  v počtu 660.000 kusů dle aktuální hodnoty ke dni prodeje.


usnesení č. 104/04

ZaM schvaluje poskytnutí dotace firmě Profistav s.r.o., Litomyšl ve výši 1.200.000 Kč na vybudování inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Zahájská (6-ti bytovka pod Vzájemností) a dále dotace ve výši 100.000 Kč v případě realizace komunikace k dětskému hřišti v téže lokalitě. Po kolaudaci budou tyto sítě předány do majetku Města Litomyšl.


usnesení č. 105/04

ZaM souhlasí s poskytnutím těchto dotací z prostředků Města Litomyšl na obnovu interiéru Kostela Rozeslání Sv. Apoštolů:

- 50.000,- Kč (tj. 10% z celkové částky) v rámci dotace z Pardubického kraje

- 86.000,- Kč (tj. 20% z celkové částky) v rámci dotace z Programu regenerace

Prostředky budou poskytnuty Římskokatolické farnosti - Proboštství Litomyšl z kap. 03.


usnesení č. 106/04

ZaM  souhlasí  s  předáním   projekční  soustavy  ( diaprojektor Benq BP 7200, plátno 152 x 152, projekční PC) do výpůjčky  Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy. Celková  pořizovací hodnota činí 95 000,- Kč.


usnesení č. 107/04

ZaM souhlasí s předání "učitelského multimediálního panelu v odborné učebně přírodopisu", do výpůjčky Základní škole Litomyšl, Zámecká 496. okres Svitavy. Celková pořizovací hodnota činí 49 409,- Kč .


usnesení č. 108/04

ZaM souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 100.000 Kč od firmy VIAMON s.r.o., Svitavy, nám. Míru 89,  IČO 25260316 v souladu s již schválenou smlouvou (usnesení RaM č. 93/04).  Dar bude použit na dovybavení počítačové učebny na  I. Základní škole,  Zámecká ul. 496, Litomyšl.


usnesení č. 109/04

ZaM souhlasí s doporučením RaM o poskytnutí dotací sportovním organizacím takto:

 

kap. org. položka dotace tis. Kč účel příjemce (IČO)
08 2263 5222 200 na činnost

TJ Jiskra, U Plovárny 1061, Litomyšl

IČO 15034526
2263 5222 60 na činnost Hokejový klub, Prokešova 42, Litomyšl, IČO 49325256
2263 5222 45 na činnost TJ Sokol, Moravská 628, Litomyšl  IČO 60125781
2263 5222 30 na činnost Volejbalový klub, Trstěnická 932, Litomyšl, IČO 49325272


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl