Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 12. 2003 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 90/03

ZaM schvaluje stanovisko k vedení trasy rychlostní komunikace R/35, které upřednostňuje realizaci "jižní" varianty této trasy - viz příloha č. 1.


usnesení č. 91/03

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 92/03

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

         - Mgr. Vladimír Novotný

         - Ing. Vítězslav Hanzl

         - MUDr. Vladimír Žák

 


usnesení č. 93/03

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

         - MUDr. Jan Joukl

         - Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 94/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 1936/20 o výměře cca 129 m2 v k.ú. Litomyšl (GP č. 1712-802/2003- Geodézie Svitavy) za účelem rozšíření zahrady. Kupující manž. Bažantovi, Končinská 220, Litomyšl. Kupní cena 60,-Kč/m2.


usnesení č. 95/03

ZaM souhlasí s prodejem nově vzniklé p.p.č. 888/9 o výměře 50 m2 v k.ú. Budislav (GP č. 442-807/2003 - Geodézie Svitavy) za účelem ucelení pozemků u domu čp. 91. Kupující vlastníci přilehlých pozemků, manž. Vimrovi, Budislav 91. Kupní cena 40,-Kč/m2.


usnesení č. 96/03

ZaM souhlasí s prodejem nově vzniklé p.p.č. 807/11 o výměře 230 m2 v k.ú. Budislav (GP č. 441-806/2003 - Geodézie Svitavy) za účelem ucelení pozemků u rekreační chaty. Kupující vlastník přilehlých pozemků, p. L. Klicha, Nové nám. 1749, Česká Třebová. Kupní cena 40,-Kč/m2.


usnesení č. 97/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 2140/6 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Litomyšl, a to části mezi chodníkem a domem, za účelem příjezdu ke garáži na Benátské ul. Litomyšl. Kupující vlastníci přilehlého domu čp. 292, manž. Venclovi, Dukelská 973, Litomyšl. Kupní cena 60,-Kč/m2.


usnesení č. 98/03

ZaM souhlasí se směnou nově vzniklé p.p.č. 1088/5 o výměře 60 m2 (GP č. 1713-803/2003- Geodézie Svitavy), která je v majetku Pardubického kraje za p.p.č. 1060/2 o výměře 116 m2, která je v majetku Města Litomyšl, vše v k.ú. Litomyšl v souvislosti s dostavbou internátu školy. Směna bez dalších doplatků.


usnesení č. 99/03

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 857/10 - 3203 m2, p.p.č. 857/11 - 2803 m2, p.p.č. 857/12 - 2025 m2 a p.p.č. 857/18 - 1072 m2 v k.ú. Budislav za účelem výstavby roubené stavby k trvalému bydlení + stodoly. Na nezastavěné pozemky bude zřízeno předkupní právo pro Město Litomyšl za stejnou cenu.Kupující manž. Kotlárovi, Smetanovo nám. 49, Litomyšl. Kupní cena 30,-Kč/m2.


usnesení č. 100/03

ZaM souhlasí s přijetím daru p.p.č. 183, 387/14, 387/49, 387/53, 590/4 a 591/2 o celkové výměře 606 m2 v k.ú. Nedošín (areál čističky odpadních vod) od spoluvlastníků 1/2, pí. Romany Podešvové, Nedošín 37 a ing. Zdeňka Vacka, Myslbekova 2445, Česká Lípa. Vlastníkem druhé 1/2 je PF ČR. Stavební komise doporučuje. Veškeré náklady spojené s převodem ponese obdarovaný.


usnesení č. 101/03

ZaM souhlasí s účastí Města Litomyšl v obchodní veřejné soutěži konané dne 16.12.2003 vypsané PF ČR dle podmínek soutěže za účelem získání pozemku v k.ú.Lány p.p.č. 206/5 o výměře 500 m2 za minimální cenu 2.003,- Kč a za účelem získání pozemku p.p.č. 378/1 o výměře 4878 m2 v k.ú. Nedošín za minimální cenu 25.064,-- Kč z těchto důvodů:

ü      snadnější získání dotace na uvedenou lokalitu(např. obnova kaštanové aleje) jejíž podmínkou bývá vypořádání majetkových vztahů a žádat může pouze    vlastník pozemku

ü      stávající zeleň shora uvedené lokality je vhodnou náhradou životnímu prostředí za dřeviny vykácené na hrázi rybníka Velký Košíř

ü      již narostlý zapojený a zakořeněný potenciál dřevin uvedené lokality plní nezbytnou protierozní funkci v krajině

ü      v souladu s ÚPO Litomyšl je uvedená lokalita určena pro zachování vysoké dominantní zeleně

ü      jde o součást stávající historické trasy spojující přírodní památku Nedošínský háj, lokalitu Na Štítě

ü      mohlo by jít o vhodné vybudování navazující cyklostezky v tomto místě na ostatní stávající trasy

ü      lokalita je krajinářsky cenná po všech ekologických stránkách , jde o VKP,ÚSES a biocentrum - chráněné zákonem)


usnesení č. 102/03

ZaM souhlasí s účastí Města Litomyšl v Obchodní veřejné soutěži konané dne 16.12.2003 vypsané PF ČR dle podmínek soutěže za účelem získání pozemku v k.ú.Lány p.p.č. 206/5 o výměře 500 m2 a p.p.č. 378/1o výměře 4878 m2 v k.ú. Nedošín. Tímto úkonem zplnomocňuje Ing.Pavla Chadimu.


usnesení č. 103/03

ZaM souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2425/3 v k.ú. Pohodlí (komunikace), jejímž vlastníkem je Město Litomyšl. Věcné břemeno bude spočívat ve zbudování a provozování podzemního telekomunikačního vedení. Oprávněným z věcného břemene bude Český Telecom, a.s. Praha. Smlouva o věcném břemenu bude podepsána po vyhotovení geometrického plánu, určujícím rozsah zatížení pozemku. Zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu dle platných předpisů (1.000,-- Kč).


usnesení č. 104/03

ZaM souhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Nedošín u Perštýna za účelem výstavby pneuservisu: p.p.č. 395/2 - 2961m2, p.p.č. 395/7 - 760 m2, 395/10 - 12 m2, 9/30 z p.p.č. 394, část st.p.č.  4/2 (zastavěna budovou ve vlastnictví ZDCHP Litomyšl). Kupní cena 200 Kč/m2. Pozemek bude zatížen věcným břemenem umožňující přístup majiteli (případně správci) kanalizační sítě k městské kanalizaci za účelem oprav, údržby příp. rekonstrukce. Kupující Profistav s.r.o. Litomyšl.


usnesení č. 105/03

ZaM souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem výstavby telekomunikačního vedení po pozemcích ve vlastnictví Města Litomyšl: p.p.č 200/1, 201/11, 210/1 a 2032/12 v k.ú. Litomyšl (pro řadové RD pod Vzájemností). Povinný - Město Litomyšl, oprávněný - Český Telecom, a.s.,Praha 3, Olšanská 55/5. Jednorázová úplata za zřízení břemene bude činit 5.000,- Kč.


usnesení č. 106/03

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 2250 o výměře 967 m2 v k.ú. Litomyšl - příjezdová komunikace k vodojemu od firmy MILNEA st. p. v likvidaci, Blatnická 1, Olomouc. Stavební komise i odbor místního hospodářství doporučuje.


usnesení č. 107/03

ZaM souhlasí  s prodejem st.p.č. 2737/1 o výměře 196 m2 , st.p.č. 2737/3 o výměře 363 m2 a id. 9/30 st.p.č. 2737/2 o výměře 109 m2 v k.ú. Litomyšl, na kterých se nachází bytový dům čp. 1114, Mařákova ul., Litomyšl, ve vlastnictví SBDO Litomyšl. Kupní cena 100,-- Kč/m2, kupující SBDO Litomyšl. Zároveň ZaM souhlasí se zrušením usn. RaM č. 314/99 a ZaM č. 67/99, týkající se převodu daných pozemků z důvodu změny čísel pozemků a výměr po obnově katastrálního operátu.


usnesení č. 108/03

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 138/1 o výměře 208 m2 a st.p.č. 138/2 o výměře 218 m2 v k.ú. Lány u Litomyšle, na kterých se nachází bytové domy čp. 106 a 107, Na Lánech, Litomyšl, ve vlastnictví SBDO Litomyšl. Kupní cena 100,- Kč/m2, kupující SBDO Litomyšl.


usnesení č. 109/03

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení se sportovním klubem HOKEJOVÝ CLUB LITOMYŠL,ZIMNÍ STADION, Prokešova ulice, Litomyšl,  IČO: 49325256, se sídlem Jiráskova 133, 570 01  Litomyšl a to za účelem výstavby přestřešení  a opláštění zimního stadionu v Litomyšli a s poskytnutím majetkových hodnot podle této smlouvy o sdružení.


usnesení č. 110/03

ZaM schvaluje  obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 4/03, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 111/03

ZaM schvaluje  prodej těchto nemovitostí majetkově vedených na kapitole 02 - místní hospodářství :
      i.č. 1103  plynofikace Nedošína II. etapa..poř. cena...1.143.754,- Kč
           1124.....plynofikace Nedošína I. etapa?.................750.612,- Kč
           1675.... plynofikace Nedošína III. etapa.................271,583,- Kč
           2437.....Plynofikace Pohodlí a Nové Vsi ...............4.709.457,- Kč
Prodej bude uskutečněn za minimální prodejní cenu 1.978.000,- Kč dle nabídky provozovatele zařízení Východočeské plynárenské, a.s. Uskutečnění prodeje podléhá schválení Státním fondem životního prostředí ČR a ukončením smluv o provozování tohoto zařízení mezi Městem Litomyšl a Východočeskou plynárenskou, a.s. Konečný výběr kupujícího nebo případné zrušení prodeje provede RaM po ukončení lhůty zveřejnění prodeje na úřední tabuli a po ukončení jednání se SFŽP ČR a Východočeskou plynárenskou a.s..


usnesení č. 112/03

ZaM schvaluje obecně závaznou  vyhlášku č. 5/03 o místních poplatcích .


usnesení č. 113/03

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/03 - /viz příloha č. 2 /a stanovuje tyto závazné ukazatele:

Zapojení zdrojů z roku 2002                                            24.554,1 tis. Kč

Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2003                    8.165,9 tis. Kč


usnesení č. 114/03

ZaM schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 25.000.000 Kč (slovy dvacetpětmilionů korun českých) na financování výstavby bytového domu C10 - C14 o 28 bytových jednotkách v sídlišti U nemocnice v Litomyšli. Doba splatnosti 20 let. Výběrem konkrétního bankovního domu ZaM pověřuje radu města.


usnesení č. 115/03

ZaM schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí krátkodobého municipálního revolvingového úvěru ve výši 5.000.000 Kč s Komerční bankou, a. s.  Doba splatnosti 12  měsíců. Zajištění úvěru blankosměnkou. Smlouva bude podepsána dle potřeby finančních prostředků  po schválení RaM.


usnesení č. 116/03

ZaM dle ust. § 84, odst. 2), písm. x) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), stanovuje cestovní náhrady členům zastupitelstva obce dle Směrnice města č. 3/03 Poskytování a účtování cestovních náhrad.


usnesení č. 117/03

ZaM schvaluje hospodaření města, organizačních složek a příspěvkových organizací do doby  schválení rozpočtu na rok 2004 podle rozpočtového  provizoria,  tzn. v objemu 95 % schváleného rozpočtu na rok 2003 pro dané období.


usnesení č. 118/03

ZaM schvaluje dle ust. § 102, odst. 2), písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. ve věcech  obce jako  jediného společníka  obchodní společnosti Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou s.r.o., v likvidaci, se sídlem Cerekvice nad Loučnou čp. 65, PSČ  569 53, IČO: 62065742 :

a)    zprávu o průběhu  likvidace s  návrhem na  rozdělení čistého  majetkového zůstatku  z likvidace ke dni 30. 11. 2003

b)    vyplacení likvidačního zůstatku ve výši 147.360,67 Kč Městu Litomyšl jako jedinému společníku společnosti

c)     účetní závěrku ze dne 30. 11. 2003


usnesení č. 119/03

ZaM schvaluje předloženou změnu původní zřizovací listiny Muzea a galerie Litomyšl a její úplné znění. Změny zřizovací listiny nabývají účinnosti k 1. 1. 2004. Transformovaná příspěvková organizace Městská galerie Litomyšl bude mít dva stálé zaměstnance.


usnesení č. 120/03
ZaM schvaluje dohodu o bezúplatném převodu movitého majetku na Pardubický kraj v souladu se zněním Dohody o společném postupu při vytvoření Regionálního muzea v Litomyšli ze dne 3. 11. 2003


usnesení č. 121/03

ZaM schvaluje darování nebytové jednotky č. 9/1 (muzea), která se nachází ve 2. a 1. podzemním podlaží a v 1. a 2. nadzemním podlaží domu čp. 9 v části obce Litomyšl - Město, na stavební parcele č. 246, vše zapsané pro dárce na LV č. 10001 pro kat. úz. a obec Litomyšl, okres Svitavy, spolu s příslušným podílem na společných částech domu a na nově zaměřené stavební parcele č. 246, a to Pardubickému kraji. Prohlášením vlastníka budovy dle ust. § 5  zák. č. 72/1994 Sb. došlo v objektu k vymezení tří nebytových jednotek (muzea, obřadní síně a čajovny) a dále společných částí domu. K vlastnictví nebytové jednotky muzea přináleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na nově zaměřené st. p. č. 246, zastavěné předmětným domem čp. 9 ve výši 823/1000.


usnesení č. 122/03

ZaM schvaluje darovací smlouvu na knihovní fond Městské knihovny Litomyšl. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Litomyšl (darující) a Městskou knihovnou Litomyšl (obdarovaný)      


usnesení č. 123/03

ZaM bylo informováno o financování ODM 2003 a souhlasí:

a) s přesunem rezervy města Litomyšle  300 000,- Kč z organizace 361 - ODM na  organizaci   3419  podpora sportu - systém financování trenérů mládeže. viz. příloha č. 1

b) se zrušení účtu č. 789966740227/0100 KB Litomyšl k  15. 12. 2003 


usnesení č. 124/03

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu ODM 2003  na podporu sportovní činnosti ve městech  Litomyšl, Svitavy a Choceň takto: 

Litomyšl: 66.265,44  Kč

              dotace pro TJ Jiskra Litomyšl - 36.265,44 Kč

              dotace pro HC Litomyšl  -  20.000,- Kč                                               

              dotace pro volejbalový klub -  10.000,- Kč

Svitavy:    66.265,-   Kč

Choceň:    66.265,-   Kč


usnesení č. 125/03

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací  sportovním organizacím takto:

 

TJ Jiskra

80.000,- + 10.000,- pro oddíl nohejbalu

Sokol

26.000,-

HC Litomyšl

35.000,-

Volejbalový klub

20.000,-

Tenisový klub  

  3.000,-


usnesení č. 126/03

ZaM  souhlasí s poskytnutím odměn oddílům pro trenéry mládeže za 4. čtvrtletí roku 2003 formou účelové dotace takto:

 

Aerobic club

2 400 Kč

Aikido - Samurai

2 400 Kč

Cyklo Stratílek

3 600 Kč

Hokejový klub

22 320 Kč

Manon - stáj

4 800 Kč 

Kynologický klub

2 400 Kč

Sp. střelecký klub

3 600 Kč

Tenis klub Prof.

2 880 Kč

Jiskra - o. atletiky

2 700 Kč

Jiskra - o. basket.

6 000 Kč

Jiskra - o.nohejbalu

2 400 Kč

Jiskra - o. karate

7 920 Kč

Jiskra - o. kopané

24 000 Kč

Jiskra - stolní tenis

9 000 Kč

Jiskra - o. šachu

2 400 Kč

TJ Primátor

3 600 Kč

TJ Sokol

14 400 Kč

Volejbalový klub

17 520 Kč

Celkem

134 340 Kč


usnesení č. 127/03

ZaM  souhlasí se zvýšením  příspěvku  města Základní škole U Školek 1117  o částku 115 000,- Kč na nákup bezdotykové tabule.  Bezdotyková tabule následně převedena od majetku Města   Litomyšle,  dána  do  výpůjčky Základní  škole U Školek  1117 a dle potřeby bude Městu   Litomyšl zapůjčována.


usnesení č. 128/03

ZaM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku - vybavení části I.podlaží budovy DD čp.225 nově zbudovaného oddělení Alzheimerova centra v celkové hodnotě 514.142,- Kč Centru sociální pomoci.


usnesení č. 129/03

ZaM schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 1.6.2001 sepsanou mezi Městem Litomyšl a Centrem sociální pomoci Litomyšl o navýšení investičního majetku města o částku 959.546,- Kč z důvodu rekonstrukce budovy DD 2 čp.225 na oddělení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Dále o investici za automobil Fiat Doblo Panorama 1,6 SX v pořizovací ceně 399.335,- Kč, který byl předán do výpůjčky CSP Litomyšl předávacím protokolem.


usnesení č. 130/03

ZaM ukládá vypracování komunitního plánu sociálních služeb v Litomyšli a pověřuje tímto úkolem p.Alenu Červinkovou, vedoucí odboru sociální péče MěÚ a ing.Terezii Šmolíkovou, ředitelku Centra sociální pomoci města Litomyšl.


usnesení č. 133/03

ZaM revokuje část usnesení č. 144/02 ze dne 12.11.2002 takto:

ZaM stanoví, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bude ZaM tvořit 21 neuvolněných členů ZaM a 2 uvolnění členové ZaM. ZaM dále určuje, že v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů budou funkci starosty a 1.místostarosty  vykonávat uvolnění členové ZaM, funkci 2.místostarosty neuvolněný člen ZaM.


usnesení č. 134/03

ZaM souhlasí s volbou 2.místostarosty aklamací.


usnesení č. 135/03

ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 18 hlasů 2.místostarostou  Města Litomyšle p. Radomila Kašpara.


usnesení č. 136/03

ZaM schvaluje v souladu s ust. 84 odst. (2) písm. r)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, odměnu neuvolněnému členu ZaM vykonávajícímu funkci 2.místostarosty:

podle přílohy č.1 sloupce 7 ve výši 5.540,-Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel  příloha č.1 sloupce 9  ve výši 3.000,-Kč/měsíc .     


usnesení č. 137/03

ZaM určuje ,že Mgr. Vladimír Novotný, bytem 9.května 808,  zvolený 1. místostarostou (usnesení ZaM č. 145/02 ze dne 12.11.2002) bude v souladu s ust. § 104 odst.(1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. (3) a § 79 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).


usnesení č. 138/03

ZaM určuje, že p. Radomil Kašpar, bytem T.G. Masaryka 788, Litomyšl, zvolený 2.místostarostou bude v souladu s ust. § 104 odst.(1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů plnit úkoly na úseku sociální péče, ochrany a rozvoje zdraví, majetkoprávních záležitostí města, agendy dotační politiky.


usnesení č. 139/03

ZaM pověřuje kontrolní výbor kontrolou nájemní smlouvy a vynakládání finanční prostředků na provoz a údržbu firmy Vodovody s.r.o. Kontrolní výbor předloží výsledky kontroly popř. návrhy na řešení ZaM do 30. 6. 2003.

 


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
m

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl