Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 26. 09. 2002 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 104/02

ZaM schválilo program jednání.

 


usnesení č. 105/02

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

        - Mgr. Vladimír Novotný

        - Ing. Libor Hradil

        - p. Michal Kortyš


usnesení č. 106/02

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu.

       - MUDr. František Zeman

       - Ing. Terezie Šmolíková

 


usnesení č. 107/02

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vedení teplovodního potrubí pod povrchem a umístění kanalizační výústi na p.p.č. 2344/1 v k.ú. Litomyšl po celou dobu životnosti.(Protipovodňová opatření - I. etapa) Povinný -  vlastník pozemku - Povodí Labe s.p., Hradec Králové, oprávněný - Město Litomyšl. Zřízení za úplatu - 10.000,- Kč + 5 % DPH.


usnesení č. 108/02

ZaM souhlasí s prodejem domu čp. 586 a st.p.č. 871/4 o výměře 87 m2 v k.ú. Litomyšl (Kapošvár). Kupní cena 20.000,- Kč, kupující současný nájemce pí Věra Kočková, T.G.M. 586


usnesení č. 109/02

ZaM souhlasí s bezúplatným získáním, popř. výkupem dle znaleckého posudku , p.p.č. 1321/13 o výměře 18 m2 v k.ú. Litomyšl, nacházející se před domem čp. 1114, Mařákova ul. Převod od OkÚ Svitavy.


usnesení č. 110/02

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1939/37 o výměře 44 m2 a části p.p.č. 1936/49 o výměře 22 m2, nově ozn. 1939/37 o výměře 66 m2, kupující I. Karásková, Jabloňová 294, Litomyšl, dále prodej  p.p.č. 1939/36 o výměře 72 m2 a části p.p.č. 1936/49 o výměře 31 m2, nově ozn. 1939/36 o výměře 103 m2, kupující O. Sládek, Smetanovo nám. 124, Litomyšl a dále prodej p.p.č. 1939/35 o výměře 54 m2, kupující M. Šplíchal, Jabloňová 292, Litomyšl. Kupní cena 50,- Kč/m2.


usnesení č. 111/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 231/3 o výměře 703 m2, nově ozn. 231/18 v k.ú. Záhraď. Kupující Ing. Jiří Mach, Okružní 234, Litomyšl, kupní cena 200,- Kč/m2 + náklady na GPL. Součástí kupní smlouvy bude ujednání o vzdání se nároku na vrácení příspěvku na zainvestování komunikace v částce 200.000 Kč v případě, že komunikace nebude realizována.


usnesení č. 112/02

ZaM souhlasí se směnou id. 3/12 p.p.č. 2328 (458,25 m2), id. 1/4 p.p.č. 1122 a 3173/6 (3.762 m2), id. 6/24 p.p.č. 2324 (421,5 m2), id. 3/12 p.p.č. 3173/5 (1,5 m2), id. 6/24 p.p.č. 3173/13 (21,2 m2) a p.p.č. 1162/1 - 7266 m2, 1162/2 - 899 m2, 2336/6 - 146 m2, vše v k.ú. Litomyšl, které jsou ve vlastnictví spoluvlastníků Mgr. V. Drobné, Vejrostova 5, Brno, B. Hnátové, Husova 46 Golčův Jeníkov a V. Kaliny, Jateční 153 Litomyšl. Směna za část p.p.č. 231/1 o výměře 12.976 m2 v k.ú. Záhraď za účelem získání pozemků pro odbočovací pruh do podnikatelské zóny Benátská.


usnesení č. 113/02

ZaM souhlasí se změnu usn. ZaM č. 57/98 týkající se výkupu pozemku u vrtu v Pazuše o výměře 1183 m2. Výkup za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 177.450,- Kč.


usnesení č. 114/02

ZaM souhlasí s tím, aby níže uvedené pozemky byly od PF ČR získány v režimu zákona č. 229/91 Sb. (za restituční nároky) a ne v režimu z.č. 95/1999Sb. (úplatný výkup).

 

katastr

číslo parcely

intravilán/extravilán

zastavěné/nezastavěné území

výměra

poznámka

Litomyšl

 

 

 

 

 

 

193/1

intravilán

zastavěné

675

u Vzájemnosti

 

193/2

intravilán

zastavěné

78

u Vzájemnosti

 

627

intravilán

zastavěné

201

u Kovopolu

 

476/8

intravilán

zastavěné

101

u Jungrových

 

celkem

 

 

1055

 

 

 

 

 

 

 

Nedošín

 

 

 

 

 

 

540-část

intravilán

nezastav.

3000

sad

 

 

 

 

 

 

Záhraď

 

 

 

 

 

 

490/2

intravilán

zastavěné

634

cesta-Vlkov

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

4689

 


usnesení č. 115/02

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 1746 o výměře 20 m2 v k.ú. Litomyšl, na které se nachází  garáž  ve  vlastnictví jiného vlastníka - České  radiokomunikace. Kupní cena 145,- Kč/m2 dle ZP, kupující České radiokomunikace a.s., Litomyšl-Pohodlí.


usnesení č. 116/02

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím budovy bez čp. - šaten, stojící na st.p.č. 1234, v k.ú. Litomyšl, (restaurace Na výsluní u sport. stadionu Černá hora), stojící na pozemku ve vlastnictví města st. p.č. 1234 o výměře 79 m2. Hodnota objektu dle znaleckého posudku činí 1.056.650 Kč.


usnesení č. 117/02

ZaM vzalo na vědomí a souhlasí s uzavřenou nájemní smlouvou č. 0100520127 na prostory o celkové výměře 592,41 m2 v objektu zámeckého pivovaru čp. 133 na st.p.č. 5/2 v k.ú. Záhraď v obci Litomyšl s občanským sdružením YMCA TEAM, se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, IČ: 26529840 (usn. RaM č. 326/02). Smlouva podepsaná dne 1.7.2002 vychází z těchto principů:

- pronajaté prostory

První nadzemní podlaží:

15 - dvůr - část p.p. č.5/2                            52,00 m2

16 - dvůr - část p.p.č. 5/2                             97,81 m2

18 - sál                                                           95,30 m2

19 - sál                                                        106,1 m2

                         

1* - vstupní pasáž                                            94,4 m2

9 - kancelář                                                     36,4 m2

10 - knihovna/studovna                                    71,2 m2

11 - počítačová studovna                                21,8 m2

12 - zázemí kanceláře                                     12,4 m2

 

Třetí nadzemní podlaží:

127 - sál - část                                     5 m2

- nájemce je kolektivním členem YMCA v ČR, IČ: 00499498, přičemž YMCA v ČR je členem Evropské aliance YMCA, která bude ručit za závazky YMCA TEAM, vyplývající z nájemní smlouvy. Dohoda o tomto ručitelském závazku bude předložena městu nejpozději do 31.12.2002.

- účelem nájmu je zřízení Tréninkového střediska Evropské aliance YMCA, a to zejména pořádání mezinárodních setkání, vzdělávacích kurzů, mezikulturních a mezinárodních programů a zajišťování volnočasových aktivit. Smlouva obsahuje vymezení činností, které nejsou přípustné.

- výše nájemného činí po celou dobu nájmu 600.000,- Kč/rok. Nájemné za první čtyři roky trvání nájmu bude splatné až ve čtvrtém roce trvání nájmu, poté bude roční nájemné splatné pravidelně každoročně. Po dobu trvání nájmu bude nájemce hradit opravy nebytových prostor do výše 20.000,- Kč za každou jednotlivou opravu, část nákladů spojených s opravou přesahující 20.000,- Kč bude hradit město

- nájemce provede stavební práce v pronajatých prostorách v hodnotě 15.000.000,- Kč v souladu se Studií etapizace výstavby z 07/2001, zpracované AP Atelierem - Ing. arch. Josefem Pleskotem

- nájem bude sjednán na dobu určitou, a to na 25 let ode dne účinnosti smlouvy

- po provedení stavebních prací bude Město Litomyšl povinno nájemci náklady spojené s provedením stavebních prací v plné výši uhradit a to formou započtení proti povinnosti nájemce hradit nájemné. Ihned po provedení stavebních prací bude část jejich nákladů započtena proti doposud splatnému nájemnému. Poté, vždy po uplynutí kalendářního roku bude část investované částky ve výši 600.000,- Kč započtena proti ročnímu nájemnému ve stejné výši. Celkem tak bude za 25 let trvání nájmu započtena proti nájemnému celá investovaná částka ve výši 15 mil. Kč

- v nájemní smlouvě je sjednán závazek města uzavřít další nájemní smlouvu na dobu určitou v délce trvání 10 let s nájemným ve výši 1,- Kč/rok s účinností od 1.7.2027. Tato smlouva bude uzavřena pouze v případě, že nedojde k předčasnému ukončení nynější nájemní smlouvy a nájemce nebude vůči pronajímateli v prodlení s úhradou svých závazků.

- v případě, že nájemce nezahájí rekonstrukci do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, do 2 let neinvestuje městem schválené výdaje ve výši 4 mil. Kč, do 3 let 8 mil. Kč, do 4 let 12. mil. Kč a celou rekonstrukci nedokončí nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy, má město právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva od samého počátku zruší a v takovém případě dojde mezi účastníky k vrácení všeho, o co se za dobu účinnosti smlouvy obohatili

- nájemce je povinen přihlížet k oprávněným zájmům pronajímatele a dalších nájemců či uživatelů Pivovaru, a to zejména Smetanova Litomyšl, o.p.s. a Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s.. Po dobu konání festivalů Smetanova Litomyšl a Mladá Smetanova Litomyšl nebude využívat možnost ubytování ve společných prostorách a nebude rušit konání festivalu nadměrným hlukem.

- v případě, že dojde k vybudování ubytovacích kapacit v objektu Pivovaru (financování bude dodatečně vyjasněno), bude pro účely činnosti Tréninkového centra poskytnuto ubytování za cenu nákladů (bez započtení zisku). Volné ubytovací kapacity budou pronajímány za komerční nájemné.

- za účelem správy ubytovacích kapacit bude zřízena samostatná o.p.s., zřizovatelem bude Město a YMCA TEAM. 


usnesení č. 118/02

ZaM souhlasí se změnou darovací smlouvy na p.p.č. 1655/34 v k.ú. Litomyšl - vzhledem k tomu, že se uvedená škola stala příspěvkovou organizací Pardubického kraje před podpisem smlouvy, je tato smlouva neplatná. Nová smlouva o stejném obsahu bude podepsána s Pardubickým krajem.


usnesení č. 119/02

ZaM souhlasí s výkupem částí p.p.č. 377/1, 371/2, 375 a p.p.č. 101 o celkové výměře 999 m2 v k.ú. Strakov od Obce Strakov za cenu  6,57 Kč/m2, tj. celkem  6.564,- Kč.


usnesení č. 120/02
ZaM schvaluje poskytnutí příplatku Města Litomyšl jako společníka společnosti Sport Litomyšl, spol. s  r. o., Litomyšl, U Plovárny 1152, IČO 62029843  mimo základní kapitál ve výši 1.760.000 Kč na vytvoření vlastního kapitálu ve smyslu § 121, odst. 2) zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 


usnesení č. 121/02

ZaM souhlasí ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů delegovat pana Ing. Miroslava Brýdla, Lidická 913, Litomyšl jako zástupce Města Litomyšl na valnou hromadu obchodní společnosti SPORT LITOMYŠL, s.r.o., IČ 62029843, U Plovárny 1152, Litomyšl, přičemž pověřuje Ing. Miroslava Brýdla, aby jménem a v zastoupení Města Litomyšl jako společníka této obchodní společnosti hlasoval pro poskytnutí příplatku Města Litomyšl mimo základní kapitál ve výši 1.760.000 Kč na vytvoření vlastního kapitálu.


usnesení č. 122/02

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/02  a stanovuje tyto závazné ukazatele na rok 2002: /viz příloha č. 1/

ˇ         Zapojení zdrojů z roku 2001                                                      22.210.900 Kč 

ˇ         Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2002                          8.516.100 Kč

 

 

 

 

provozní

investiční

Celkem

 

 

 

 

 

v tisících  Kč

Zdroje účel.fondů a FRR z r.2001

 

30 727,0

Příjmy roku 2002

 

222 485,2

75 078,0

297 563,2

Zapojení zdrojů z r. 2001

 

 

22 210,9

Celkem příjmy r.2002

 

 

319 774,1

Celkem výdaje r. 2002

197 336,1

122 438,0

319 774,1

 

 

 

 

 

 

Zůstatek účel. fondů a FRR k 31.12.2002

8 516,1

 


usnesení č. 123/02

ZaM schvaluje žádost Proboštského úřadu v Litomyšli o prodloužení splatnosti

   doplatku půjčky  ve výši 250.000 Kč do 31.10.2003.


usnesení č. 124/02

ZaM souhlasí s použitím finančních příspěvků na likvidaci následků ničivých povodní v srpnu 2002 v celkové výši 250.000 Kč takto:

ˇ       částka 100.000,- Kč použito na nákup vysoušečů jako dar městu Český Krumlov

ˇ       částka 100.000,- Kč na účet zřízený sdružením České dědictví UNESCO na obnovu památek UNESCO, které byly poničeny povodněmi (především historické jádro Českého Krumlova), číslo účtu : 27 - 42 31 01 02 47/0100

ˇ       částka 50.000,- Kč na účet zřízený Sdružením historickým sídel Čech, Moravy a Slezska na pomoc památkám postiženým ničivými povodněmi, číslo účtu : 179 242 404/0300.


usnesení č. 125/02

ZaM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50% vícenákladů (maximálně 2.000.000,- Kč), které vzniknou při rekonstrukci budovy České pošty na Smetanově náměstí v souvislosti se změnou projektu na základě požadavků Města Litomyšl (průchod od Havlíčkovy ulice) z rozpočtu r. 2003 a r. 2004 (2 splátky).


usnesení č. 126/02

ZaM  souhlasí  se   zrušením  organizační  složky Dům dětí a mládeže  Litomyšl, 17. listopadu 905  ke dni 31. 12. 2002.


usnesení č. 127/02

ZaM souhlasí  se zřízením  příspěvkové  organizace  Dům dětí a mládeže, Litomyšl, 17. listopadu 905, okres Svitavy  ke dni 1. 10. 2002 a schvaluje zřizovací listinu této příspěvkové organizace.


usnesení č. 128/02

ZaM souhlasí s předání majetku města Litomyšle do výpůjčky Domu dětí a mládeže, Litomyšl, 17.listopadu 905,  okres Svitavy ke dni 1. 1. 2003.

 

Inventární

Název

Datum

Pořizovací

Zůst. cena

Počet

Číslo

 

pořízení

cena

účetní

kusů

1080

Mobilní buňka

12/1996

52 589

52 589

1

438

Pec vypalovací keramická

12/1996

98 897

98 897

1

460

Kopírka Canon

12/1996

46 238

46 238

1

2246

Počítačová sestava Pentium II

12/1998

40 613

40 613

1

3089

Kopírovací stroj Canon GP 1

05/2002

52 523

52 523

1

 

Celkem

 

290 860

290 860

 


usnesení č. 129/02

ZaM  souhlasí   s  bezúplatným   převodem  majetku  města  Litomyšle do   majetku    Domu   dětí   a  mládeže,  Litomyšl, 17.   listopadu   905,   okres    Svitavy   v   celkové pořizovací hodnotě  864. 941,- Kč (viz příloha)  ke dni 1. 1. 2003.


usnesení č. 130/02

ZaM souhlasí s převzetím odloučeného pracoviště "Městská knihovna Litomyšl" Okresní knihovny Svitavy ke dni 1. 1. 2003 a tímto ji zřizuje jako příspěvkovou organizaci Města Litomyšl.


usnesení č. 131/02

ZaM souhlasí schválit příspěvky  na podporu sportovní činnosti:

ˇ       Cyklo  Stratílek Sport klub - 14.000,- Kč (z rezervy RaM pro OKČ)

ˇ       TJ Jiskra Litomyšl - 258.000,- Kč

ˇ       Sokol Litomyšl - 75.000,- Kč

ˇ       Hokejový klub Litomyšl - 100.000,- Kč

ˇ       Volejbalový klub - 65.000,- Kč


usnesení č. 132/02

ZaM schvaluje uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na byty v objektu Z. Kopala 1161 (A2) a Z. Kopala 1162(A3) s zájemci a za kupní cenu dle přiloženého seznamu.


usnesení č. 133/02

ZaM schvaluje výši členského příspěvku do sdružení "České dědictví UNESCO" pro r. 2002, která byla odsouhlasena valnou hromadou sdružení takto: Telč, Žďár nad Sázavou, Kutná Hora, Lednice + Valtice, Kroměříž, Litomyšl : 50.000 Kč, Olomouc, Brno, Praha minimálně 100.000 Kč, Holašovice, Český Krumlov: dobrovolně.


usnesení č. 134/02

ZaM schvaluje záměr vedení města, uzavřít veřejnoprávní smlouvu ve smyslu ust. § 66a  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na jejímž základě by agendy vykonávané dosud Okresním úřadem ve Svitavách - referátem :

ˇ       dopravy,

ˇ       obrany a ochrany obyvatelstva,

ˇ       regionálního rozvoje,

vykonávalo pro správní obvod Města Litomyšle Město Svitavy (případně Město Ústí nad Orlicí). Smlouva bude uzavřena  do 31.12.2003.


usnesení č. 135/02

ZaM schvaluje záměr vedení města, uzavřít veřejnoprávní smlouvu ve smyslu ust. § 66a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na jejímž základě by agendu vykonávanou dosud Okresním úřadem ve Svitavách - referátem kultury vykonávalo pro správní obvod Města Svitavy a Města Poličky  Město Litomyšl. Smlouva bude uzavřena do 31.12.2003.


usnesení č. 136/02

ZaM rozhodlo s účinností ke dni 1. 10. 2002  ve smyslu ust. § 84, odst. 2), písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o zrušení společnosti Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou, s.r.o., se sídlem Cerekvice nad Loučnou čp. 65, PSČ 569 53, IČO: 62065742 a o jejím vstupu do likvidace.


usnesení č. 137/02

ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84, odst. 2), písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, aby jediný společník společnosti Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou, s.r.o., se sídlem Cerekvice nad Loučnou čp. 65, PSČ 569 53, IČO: 62065742 rozhodnutím rady města při výkonu funkce valné hromady společnosti jmenoval likvidátorem společnosti Ing. Jana Hlávku, rodné číslo 520224/022, bytem České Heřmanice 102.

Ing. Jan Hlávka vyslovil předběžně s jmenováním souhlas a  pro funkci likvidátora společnosti splňuje náležitosti ust. § 31a a 194 odst. 7 obch. zák.


usnesení č. 138/02

Město Litomyšl zmocňuje starostu Města Litomyšl, Ing. Jana Janečka, rodné číslo 450717/018, bytem Litomyšl, Na Lánech 97 k podpisu notářského zápisu, který bude pořízen o dnešním rozhodnutí Zastupitelstva města Litomyšl ve věci obchodní společnosti Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou, s.r.o., se sídlem Cerekvice na Loučnou čp. 65, PSČ 569 53, IČO: 62065742.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl