Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 11. 2000 v sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 116/00

MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 117/00

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

Vladimír Novotný

ing. Vítězslav Hanzl

MUDr. František Zeman


usnesení č. 118/00

MěZ schvaluje  hospodaření města, zálohových a příspěvkových organizací  do doby schválení rozpočtu na rok 2001 podle rozpočtového provizoria, tzn. v objemu 95 % schváleného rozpočtu na rok 2000 na dané období.


usnesení č. 119/00

MěZ souhlasí se směnou části p.p.č. 2460, nově ozn. 2460/1 o výměře 24 m2 ve vlastnictví manž. Horákových, Komenského nám. Litomyšl za části p.p.č. 724 nově označené 724/2 o výměře 15 m2 a 724/3 o výměře 9 m2, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšl, vše v k.ú. Litomyšl (Benátská ul.). Směna bez doplácení.


usnesení č. 120/00

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 1069/6 o výměře 94 m2 v k.ú. Litomyšl (Strakovská ul.). Kupní cena 34,- Kč/m2 (dle ZP), kupující I.Stříteská, J. Vomáčka, Strakovská 1095, Litomyšl.


usnesení č. 121/00

MěZ souhlasí se směnou p.p.č. 852/5 o výměře 109 m2 a část 852/2 o výměře 1 m2 od manž. Fryaufových, Lidická 284, Litomyšl za část p.p.č. 852/1 o výměře 57 m2 a část p.p.č. 2461/1 o výměře 53 m2, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšl. Směna byla vyvolána nutností přeložit tok řeky Drahošky při výstavbě tenisového areálu. Směna bez jakýchkoli doplatků.


usnesení č. 122/00

MěZ souhlasí se smlouvu o zrušení předkupního práva  a tím jeho výmaz z KN na objekt hotelu Pernštejn vč. pozemků - čp. 180, čp. 181, st.p.č. 268 o výměře 371 m2, st.p.č. 267/1 o výměře 529 m2 v k.ú. Litomyšl (předkupní právo za nabídnutou cenu  42.982.650,- Kč).


usnesení č. 123/00

MěZ souhlasí s bezúplatným přijetím nemovitostí od Policie ČR v k.ú.Litomyšl (budova čp. 597 včetně st.p.č. 879 o výměře 274 m2, přilehlá zahrada p.p.č. 1589/3 o výměře 595 m2, p.p.č. 2241/6 o výměře 60 m2, garáže včetně pozemků - st.p.č. 2617 o výměře 21 m2, 2618 o výměře 20 m2 a 2619 o výměře 22 m2 a garáže na pozemcích ve vlastnictví města Litomyšl st.p.č. 2620 o výměře 21 m2 a 2621 o výměře 21 m2).


usnesení č. 124/00

MěZ souhlasí se směnou části p.p.č. 466/1  o výměře 207 m2 v k.ú. Litomyšl (ul. M. Kuděje) za část p.p.č. 124, nově ozn. 124/2 o výměře 19 m2, která je ve vlastnictví manž. Němcových, U Školek, Litomyšl. Rozdíl ve výměře prodán za cenu dle ZP 2.790,- Kč + 1/2 nákladů na ZP, GPL, daň). Prodej poté, co bez připomínek skončí  zveřejnění na úřední tabuli (10.11.2000)


usnesení č. 125/00

MěZ souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na p.p.č. 1004/2 o výměře 2341 m2 a st.p.č. 2942 o výměře 14 m2 v k.ú. Litomyšl, nacházející se okolo restaurace na Černé hoře. Kupní cena dle ZP  49.130,- Kč + náklady na ZP, kupující ing. Zd. Portlík,  Osík 315. Pozemek bude prodán po realizaci podnikatelského záměru ing. Portlíka - obnovení provozu restaurace.


usnesení č. 125/00

MěZ souhlasí s výkupem části p.p.č. 401/89 o výměře 400 m2 v k.ú. Nedošín (Husovka) od p. Vlad. Faltyse, Na Lánech 477, Litomyšl za účelem zřízení pásu zeleně. Kupní cena 55,- Kč/m2, tj. celkem 22.000,- Kč.


usnesení č. 127/00

MěZ souhlasí s výkupem části p.p.č. 401/91 o výměře 1200 m2 v k.ú. Nedošín (Husovka) od pí E. Macákové, T.G.M. 929, Litomyšl za účelem zřízení pásu zeleně. Kupní cena 55,- Kč/m2, tj. celkem 66.000,- Kč.


usnesení č. 128/00

MěZ souhlasí s uzavřením smlouvy o předkupním právu  pro vlastníka objektu čp. 51 a st.p.č. 112/2 v k.ú. Litomyšl v případě prodeje p.p.č. 115/1 a 115/2 (tyto má vlastník st.p.č. 112/2 v současné době v pronájmu). Pozemek je možno prodat až se prokáže, že není potřebný pro město. Žadatel p. L. Matějka, Tomíčkova 51, Litomyšl.


usnesení č. 129/00

MěZ souhlasí s nákupem lesního pozemku p.č. 2943/3 v k.ú. Janov o výměře 9300 m2, a to včetně porostu za cenu 75.000,- Kč (cena dle ZP 172.000,- Kč). Důvodem nákupu je ucelení lesního majetku města.


usnesení č. 130/00

MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 1/2000 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem v městě Litomyšli a integrovaných obcích.


usnesení č. 131/00

MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 2/2000 O poplatku za komunální odpad.


usnesení č. 132/00

MěZ schvaluje poskytnutí bezúročných půjček zájemcům z integrovaných obcí Pohodlí a Nová Ves na provedení plynové přípojky a nákup plynových spotřebičů. Půjčka bude poskytnuta na dobu 2 let. Splácení bude probíhat ve dvou rovnoměrných splátkách k 31.12.2001 a 31.12.2002. Žadatelé budou povinni do 15.12.200 prokázat způsob proinvestování půjčky a uzavření smluvního vztahu s VČP na odběr plynu. Maximální výše půjčky 10.000,- Kč, maximální objem půjčených prostředků 250.000,- Kč, půjčky budou hrazeny z prostředků rozpočtové rezervy roku 2000.


usnesení č. 133/00

MěZ schvaluje  bezúplatný převod majetku  vedeného  na organizaci    Eurest   do  majetku  II.  základní  školy  Litomyšl dle inventurních seznamů v celkové pořizovací hodnotě:

operativní evidence - 8.219,- Kč

DHIM - 1.557.735,- Kč


usnesení č. 134/00

MěZ schvaluje bezúplatný převod majetku Mateřské  školy   při nemocnici Litomyšl  a  Základní školy při nemocnici Litomyšl  pro Speciální   školu   v   Litomyšli   dle   inventurních   seznamů  v   celkové částce  260 533,- Kč.


usnesení č. 135/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč pro Smetanovu Litomyšl o.p.s. na uspořádání 2.ročníku hudebního festivalu ADVENT.


usnesení č. 136/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 9.000,-Kč Policii České republiky na zakoupení samolepek "STOP 24". Jedná se o cca 3.000 ks samolepek.


usnesení č. 137/00
MěZ pověřuje MěR přepracováním statutu -Výroční ceny města Litomyšle


usnesení č. 138/00

MěZ schvaluje v souladu s ust.§ 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev tuto výši měsíčních odměn :

neuvolnění členové zastupitelstva-členové rady                       1260,-Kč/měsíc

neuvolnění členové zastupitelstva-členové zastupitelstva          290,-Kč/měsíc         

Účinnost od 1.1.2001.


usnesení č. 139/00

MěZ jmenuje do kontrolního výboru města podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tyto další členy :

kontrolní  výbor

Milan Flídr Ing. Ivana Pekníková

Účinnost od 12.11.2000.


usnesení č. 140/00

MěZ schvaluje vstup Města Litomyšl do sdružení pro podporu výstavby rychlostní komunikace R 35.


usnesení č. 141/00

MěZ jmenuje (doplňuje) do osadního výboru Nové Vsi podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tyto členy:

Božena Klofandová

Zdeněk Němec ml.

Účinnost od 12.11.2000.


usnesení č. 142/00

MěZ odvolává z osadního výboru Pazuchy podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) paní Jaroslavu Hanusovou a nově jmenuje paní Evu Švecovou.

Účinnost od 12.11.2000.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl