Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 09. 1999 v sále hotelu Zlatá Hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/99

MěZ odsouhlasilo návrh mandátové komise ve složení:
1. MUDr. Petr Suk
2. MUDr. Jan Joukl
3. Vojtěch Stříteský


usnesení č. 84/99

MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 85/99

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

          Ing. Jan Janeček

          Ing. Libor Hradil

          Radomil Kašpar


usnesení č. 86/99

MěZ vzalo na vědomí zánik mandátu člena zastupelstva pana Františka Jiříčka (zánik mandátu podle  § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů). Za člena zastupitelstva Města Litomyšl byl v souladu s ust. § 56 odst. 2 zákona č. 152/1994 Sb. prohlášen MěR náhradník z kandidátní listiny KDU - ČSL ing. Jaroslav Tměj.


usnesení č. 87/99
Ing. Jaroslav Tměj složil a podepsal slib.


usnesení č. 88/99

MěZ schvaluje úpravy rozpočtu podle přílohy č. 1

                             Příjmy k 23. 9. 1999                                  187.744,7 tis. Kč

                            Zapojení FRR                                               55.352,3 tis. Kč

                            Výdaje k 23. 9. 1999                                 243.097,0 tis. Kč

                            Zůstatek zdrojů po úpravě                                5.653,7 tis. Kč

                            Zůstatek zálohy za akcie VČE                        15.244,0 tis. Kč


usnesení č. 89/99

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 707/4 o výměře 150 m2 v k.ú. Litomyšl (u Loučné před Markovým mlýnem). Kupní cena 40,- Kč/m2, kupující K. Berger, Dukelská 955, Litomyšl. Znalecký posudek bude předložen na zasedání MěZ. (ZP č. 176-44/99, 8.690,- Kč, 58,- Kč/m2)


usnesení č. 90/99

MěZ souhlasí se změnou usn. č. 69/99 týkající se prodeje st.p.č. 2503/1 o výměře 84 m2 v k.ú. Litomyšl manž. Sotonovým. Kupní cena nebude dle znaleckého posudku + náklady na ZP (celkem 9068,- Kč), ale jako u prodejů sousedům 40,- Kč/m2 + náklady na ZP.


usnesení č. 91/99

MěZ souhlasí s přijetím daru - část p.p.č. 1922/89 o výměře 333 m2 v k.ú. Litomyšl od manž. Jungrových, T. Novákové 1304, Litomyšl.


usnesení č. 92/99

MěZ souhlasí se změnou usn. č. 65/99 týkající se výkupu pozemků Na Lánech za účelem zřízení chodníku. Výkup p.p.č. 2143/24 o výměře 121 m2 a p.p.č. 2143/25 o výměře 48 m2 se neuskuteční. MěZ souhlasí s přijetím daru p.p.č. 2143/28 o výměře 12 m2  od Jiřího a Zdeny Doležalových, Na Lánech 465, Litomyšl.


usnesení č. 93/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 2140/6 o výměře 13 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující manž. Šafaříkovi, U Náhonu 263, Litomyšl. Kupní cena 40,- Kč/m2. Znalecký posudek bude předložen na zasedání MěZ. (ZP č. 177-45/99, 910,- Kč, 70,- Kč/m2)


usnesení č. 94/99

MěZ souhlasí s  výkupem p.p.č. 2442/2 o výměře 124 m2 v k.ú. Litomyšl (součást přístupové cesty k čp. 845) za cenu znaleckého posudku  č. 168-36/99 - 8.680,- Kč.  Prodávající pí L. Romportlová, Havlovská 40, Praha.


usnesení č. 95/99

MěZ souhlasí se zrušením části usn. č.  67/98 týkající se prodeje pozemku přiléhajícího k domu manž. Pulkrábkových, Končinská, Litomyšl. Pozemek nebude prodán, ale pronajat za cenu 5,- Kč/m2/rok, tj. 100,- Kč/rok s doplatkem nájemného od r. 1992 (725,- Kč). Pronájem na dobu neurčitou.


usnesení č. 96/99

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 1293/2 o výměře 305 m2 v k.ú. Litomyšl (ul. J. Metyše) za účelem rozšíření zahrady. Kupní cena 100,-Kč/m2, kupující manž. Andrusivovi, Litomyšl. Znalecký posudek bude předložen na zasedání MěZ. (ZP č. 3306/276/09/99, 19.430,- Kč, 63,70,- Kč/m2)


usnesení č. 97/99

MěZ souhlasí se směnou p.p.č. 166 o výměře 675 m2 ve vlastnictví Města Litomyšl za p.p.č. 153/1 o výměře 579 m2, která je ve vlastnictví p. Vostřela, Osík 285, vše v k.ú. Kornice. Směnu navrhuje město z důvodu získání pozemku pro otáčení autobusů. Směna bez dalších doplatků.


usnesení č. 98/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 68/9 o výměře 355 m2 v k.ú. Kornice. Kupující manž. Novotný, Kornice 43,  kupní cena  dle znaleckého posudku, který bude předložen na zasedání MěZ. (ZP č. 178-46/99, 10.040,- Kč, 28,30,- Kč/m2)


usnesení č. 99/99

MěZ souhlasí s prodejem nově vzniklých parcel dle geometrického plánu č. 319-551/1999. Jedná se o p.p.č. 919/3 o výměře 802 m2, 919/8 o výměře 561 m2, 919/7 o výměře 436 m2 a 919/2 o výměře 448 m2 v k.ú. Budislav za účelem výstavby rekreačních chat. Kupující byli vybráni dle nejvyšších nabídek obálkovou metodou:

J. Koudela, Čistá - nabídková cena 60,- Kč/m2

L. Hladíková, Litomyšl - nabídková cena 50,- Kč/m2

P. Zima, Choceň  - nabídková cena 45,- Kč/m2

Ing. J. Fišer, Vysoké Mýto - nabídková cena 35,10 Kč/m2


usnesení č. 100/99

MěZ souhlasí s prodejem části "a" z p.p.č. 919/2 o výměře 49 m2 v k.ú. Budislav. Kupující manž. Bogdanovi, Litomyšl, kupní cena 30,- Kč/m2.


usnesení č. 101/99

MěZ souhlasí se směnou p.p.č. 2613/2 o výměře 42 m2 a části "d" o výměře 3 m2 z p.p.č. 2613/1 , které jsou ve vlastnictví města Litomyšl, za část "a" o výměře 13 m2 a část "c" o výměře 36 m2 z p.p.č. 1564/18  od manželů Vandasových, Litomyšl, za účelem  vybudování chodníku k čp. 818, 9. května, Litomyšl.


usnesení č. 102/99

MěZ souhlasí s výkupem části "a" ze st.p.č. 132/2 o výměře 18 m2 a části "b" z p.p.č. 326/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Záhraď (Suchá) od pí. Hendrychové, Suchá 33 za účelem zřízení skládky železného šrotu. Výkup za cenu 100,- Kč/m2. (ZP č. 3303/373/09/99, 1.620,- Kč, 54,- Kč/m2)


usnesení č. 103/99

MěZ souhlasí se směnou p.p.č. 207/5 o výměře 1976 m2 a části p.p.č. 207/106 o výměře 142 m2 (bez hřiště), které jsou ve vlastnictví města (celkem 2118 m2) za p.p.č. 207/117 o výměře 1924 m2 a p.p.č. 207/105 o výměře 392 m2, které jsou ve vlastnictví p. Melichárka (celkem 2316 m2), vše v k.ú. Záhraď. Rozdíl ve výměře (198 m2) bude p. Melichárkovi doplacen za cenu 100,-Kč/m2 (celkem 19.800,-Kč) a město uhradí p. Melichárkovi vše, co s převodem pozemků souvisí (poplatky, daň z převodu).


usnesení č. 104/99

MěZ souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemena ve prospěch města Litomyšl na parcelách tvořících areál Klášterních zahrad za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku - PÚ Pardubice - 73.060,- Kč, Církev Římskokatolická, Proboštský úřad v Litomyšli - 28.440,- Kč, Řád zbožných škol provincie Českomoravská kolej Litomyšl- 52.810,- Kč (celkem 154310,- Kč). Věcné břemeno bude na dobu neurčitou.


usnesení č. 105/99

MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšle č. 5/99, o udržování čistoty a pořádku na území města. Čl. 2 bod 3. bude znít: "Kdo znečistí veřejné prostranství, je povinnen ho neprodleně očistit. Znečištění způsobené psem a koněm je povinna na místě odstranit osoba toto zvíře doprovázející."


usnesení č. 106/99

MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšle č. 6/99, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Litomyšle č. 3/99, o místních poplatcích.


usnesení č. 107/99

MěZ souhlasí s rozdělením finančních prostředků na kulturní a ostatní aktivity:

Velký swingový orchestr Česká Třebová - činnost

5.000,- Kč

Naděje Litomyšl - živý betlém 25.12.1999

10.000,- Kč

Církev bratrská Litomyšl - dětský letní tábor

1.500,- Kč

Pionýrská skupina M. Sedláčkové - letní tábor

5.000,- Kč

Billard centrum Litomyšl - pořádání PRIMÁTOR CUPu

15.000,- Kč

Fotoklub Litomyšl - organizace fotografických soutěží

6.000,- Kč

Smíšený pěvecký sbor Vlastimil - činnost

15.000,- Kč

ZO chovatelů poštovních holubů v Litomyšli - činnost

3.500,- Kč

Hudební mládež ČR - festival Mladá Smetanova Litomyšl

60.000,- Kč

Pražská umělecká společnost - představení divadla Na Pěrovskoj

20.000,- Kč

Michael Pikna - zásobování Suché

5.000,- Kč


usnesení č. 108/99

MěZ souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na podporu sportovních aktivit:

TJ Jiskra Litomyšl (165 tis. Kč provoz, 6 tis. Kč basketbalový turnaj)

171.000,- Kč

TJ Sokol Litomyšl - provoz, činnost

40.000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl - činnost

65.000,- Kč

Volejbalový klub Litomyšl - provoz

36.000,- Kč

Cyklosport Stratílek (10 tis. Kč činnost, 10 tis Kč akce triatlon. klubu)

20.000,- Kč


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl