Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 26. 11. 1998 ve velkém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/98

MěZ odsouhlasilo návrh mandátové komise ve složení:
1. MUDr. Petr Suk
2. MUDr. Jan Joukl
3. Vojtěch Stříteský


usnesení č. 2/98
MěZ vyslechlo zprávu mandátové komise, která ověřila platnost volby 23 členů MěZ a neshledala žádných závad.


usnesení č. 3/98
MěZ složilo a podepsalo slavnostní slib. Nepřítomný člen MěZ pan Jiříček (nemocen, omluven) složí slib na příštím zasedání MěZ.


usnesení č. 4/98

MěZ odsouhlasilo návrh volební komise ve složení:
1. František Mencák
2. Ing. Vítězslav Hanzl
3. Vladimír Šauer


usnesení č. 5/98

MěZ odsouhlasilo návrh návrhové komise ve složení:
1. Ing. Jan Janeček
2. Ing. Pavel Kusý
3. MUDr. František Zeman


usnesení č. 6/98
MěZ nesouhlasí s volbou 2. zástupce starosty města.


usnesení č. 7/98
MěZ zvolilo počtem 18 hlasů za starostu města ing. Miroslava Brýdla. 


usnesení č. 8/98
MěZ zvolilo počtem 18 hlasů za zástupce starosty města ing. Jana Janečka.


usnesení č. 9/98

MěZ zvolilo tyto členy zastupitelstva do městské rady v Litomyšli:
1. ing. Pavla Kusého               počtem 18 hlasů
2. MUDr. Jana Joukla              počtem 17 hlasů
3. ing. Terezii Šmolíkovou        počtem 16 hlasů
4. MUDr. Františka Zemana      počtem 16 hlasů
5. Vladimíra Novotného           počtem 15 hlasů


usnesení č. 10/98

MěZ schválilo tyto členy do okresního shromáždění:
1. ing. Miroslava Brýdla
2. ing. Jana Janečka
3. MUDr. Františka Zemana
4. Vladimíra Novotného
5. Radomila Kašpara
6. MUDr. Jana Joukla


usnesení č. 11/98
MěZ pověřilo oddáváním tyto členy zastupitelstva:
1. Vladimíra Šauera
2. MUDr. Františka Zemana
3. ing. Terezii Šmolíkovou


usnesení č. 12/98
MěZ souhlasí s hospodařením města a organizací jím zřízených a řízených do doby schválení rozpočtu na rok 1999 podle rozpočtového provizoria, tj. v objemu schváleného rozpočtu 1998 na dané období.


usnesení č. 13/98
MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/98 "O vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěru vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou".


usnesení č. 14/98
MěZ schvaluje rozdělení použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu určeného pro obce  postižené záplavami dle obecně závazné vyhlášky Města Litomyšle č. 7/98 takto:
 - 500.000,-- Kč Stavební bytové družstvo občanů Litomyšl, 17. listopadu 849, na zateplení fasády čp. 1046/47
 - 1,085.000,-- Kč Město Litomyšl, bří Šťastných 1000, na opravu bytového fondu objektu Smetanovo nám. čp. 37


usnesení č. 15/98
MěZ schvaluje bezplatný převod pozemků st. p. č. p. 385/1, 385/2, 383/1, 383/3 pod čp. 70/71, Smetanovo nám. p. Kubíkovi. Tímto usnesením se revokuje uns. MěZ č. 122/95. 


usnesení č. 16/98
MěZ odložilo schválení obecně uávazné vyhlášky Města Litomyšle č. 8/98 o místních poplatcích. Vyhláška bude předložena ke schválení na příštím zasedání MěZ se zpracováním připomínek členů MěZ, které budou písemně předány do 10 dnů, tj. do 7. 12. 1998, tajemníkovi městského úřadu 


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl