Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 18. 12. 1997 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 113/97
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 114/97
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
Ing. Jan Janeček
MUDr. Jan Joukl
Vladimír Novotný


usnesení č. 115/97
MěZ schválilo vyhlášku Města Litomyšl č. 3/97 "O nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Litomyšl a integrovaných obcích" s tím, že bude upraven čl. 8 písmeno c, kde bude text "2 bytové jednotky" nahrazen textem "2 - 3 bytové jednotky".


usnesení č. 116/97
MěZ schválilo vyhlášku Města Litomyšl č 4/97 "O zřízení Městské policie".


usnesení č. 117/97
MěZ souhlasí se zrušením vyhlášky č. 7/92 ze dne 24. 6. 1992 "O zřízení městské policie".


usnesení č. 118/97
MěZ schválilo vyhlášku "O závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Litomyšl".


usnesení č. 119/97

MěZ souhlasí s bezplatným převodem p. p. č. 2208/1 o výměře 65 m2 v k. ú. Litomyšl manž. Fišerovým a p. Kladivovi, Tyršova 272, Litomyšl, s tím, že přes tento pozemek i část st. p. č. 617 bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu k domu čp. 267.


usnesení č. 120/97
MěZ nesouhlasí s bezúplatným převodem budovy České policie v ul. bří Šťastných na město Litomyšl s tím, že město uhradí projekt na rekonstrukci budovy České policie čp. 1142 v ul. Ropkova.


usnesení č. 121/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 207/102 o výměře 16 m2 v k. ú. Záhraď za účelem rozšíření zahrady. Kupní cena 40,-- Kč/m2, kupující p. Jar. Drápalík, Peciny 202, Litomyšl.


usnesení č. 122/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 988/4 o výměře 688 m2 v k. ú. Budislav za účelem rozšíření zahrady. Kupní cena 20,-- Kč/m2, kupující manž. Irena a Josef Filipi, Komenského nám. 1048, Litomyšl.


usnesení č. 123/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1034/3 o výměře 1605 m2 v k. ú. Budislav obálkovou metodou za minimální cenu 20,-- Kč/m2. Na zasedání MěZ byla doručena a veřejně otevřena pouze nabídka od pana Fr. Doležala, bytem Smatanovo nám. 73, s nabídkovou cenou 22,-- Kč/m2. Tato cena byla schválena.


usnesení č. 124/97
MěZ souhlasí s výkupem části p. p. č. 207/3 v k. ú. Záhraď od p. Vlad, Švába, V. K. Jeřábka 20, Litomyšl, na které se nachází stávající antukové hřiště a na části, na které bude vybudována komunikace dle přiložené zastavovací situace včetně výkupu ostatních pozemků nutných k realizaci této komunikace. Cena bude stanovena dohodou po schválení MěR.


usnesení č. 124/97
MěZ souhlasí s výkupem části p. p. č. 207/3 v k. ú. Záhraď od p. Vlad, Švába, V. K. Jeřábka 20, Litomyšl, na které se nachází stávající antukové hřiště a na části, na které bude vybudována komunikace dle přiložené zastavovací situace včetně výkupu ostatních pozemků nutných k realizaci této komunikace. Cena bude stanovena dohodou po schválení MěR.


usnesení č. 125/97
MěZ souhlasí se směnou části "b" z p. p. č. 469/1 o výměře 4 m2 za část "a" z p. p. č. 68/3 o výměře 7 m2 v k. ú. Záhraď s manž. Pakostovými, Zahájská 103, Litomyšl.


usnesení č. 126/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1024/4 o výměře 10.384 m2 v k. ú. Budislav. Kupní cena 10,-- Kč/m2 s podmínkou, že do 5-ti let bude vybudována retenční nádrž. V případě, že nádrž nebude realizována, vrátí se pozemky zpět městu Litomyšl bez náhrady. Kupující firma STAVOM, Jar. Vomáčka, Praha 4.


usnesení č. 127/97
MěZ souhlasí se směnou 1024/1 o výměře 5349 m2 za p. p. č. 1134/2 o výměře 1108 m2, 1142/1 o výměře 3883 m2 a 1128/2 o výměře 358 m2 (lesní cesty) vše v k. ú. Budislav, s Obcí Budislav, za účelem výstavby vodní nádrže.


usnesení č. 128/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 994/1 v k. ú. Budislav, a to takto:
 - část o výměře 157 m2 manž. Brúňovi a Kašparovi - za účelem rozšíření zahrady za cenu 20,-- Kč/m2
 - část o výměře 580 m2 - manž. Kortyšovi, Litomyšl za účelem výstavby chaty za cenu 30,-- Kč/m2
 - část o výměře 542 m2 - manž. Kynclovi, Záhraď 275, Litomyšl za účelem výstavby chaty za cenu 30,-- Kč/m2


usnesení č. 129/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č 430/2 o výměře 186 m2 v k. ú. Nedošín za cenu
40,-- Kč/m2 úami Könyü, Na Lánech 95, Litomyšl.


usnesení č. 130/97
MěZ souhlasí s výstavbou rozšíření závodu dle investičního záměru Vertex, a. s. Litomyšl na pozemkových parcelách města Litomyšl č. 376/35, 376/108 - 117, 376/119-121,376/123 a 124, 383/8, 384/1 a 4 v k. ú. Nedošín. Dále MěZ souhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví města č. 486/1, 384/4, 384/1 - PK, stavební č. 6 - Pk 376/35, 376/108-117,376/119-121, 376/123  a 124, 383/8 v případě, že po zveřejnění směny nebude připomínek, za pozemky ve vlastnictví Vertex, a. s. nacházející se v areálu Mateřské školy na ulici 17. listopadu a byt 3+1 na Komenského nám. čp. 1039.


usnesení č. 131/97
MěZ souhlasí s poskytnutím přechodné finanční výpomoci První litomyšlské stavební společnosti ve výši 3 834 635,-- Kč, 1 005 940,-- Kč a 2 644 625,-- Kč určenou na dofinancování Základní školy U školek na základě předložených faktur.


usnesení č. 132/97
MěZ souhlasí s následujícími změnami rozpočtu:

01 výstavba sprt. areálu v Líbánkách

+ 1,938.000,-- Kč

05 daň z příjmů práv. osob za obce

+ 70,730.000,-- Kč

04 dostavba základní školy

+ 14,185.000,-- Kč

05 příspěvek Nadaci České policie

+ 45.000,-- Kč

08 I. ZŠ - doplatek plynu

+ 165.000,-- Kč

08 příspěvek Sdružení přátel černobyl. dětí

+10.000,-- Kč

02 příspěvek do fondu oprav (povodně)

+ 1,021.300,-- Kč


usnesení č. 133/97
MěZ ruší své usnesení č. 90/97 a nahrazuje jej následujícím zněním: MěZ souhlasí s navýšením základního jmění Manipulačního skladu Cerekvice n. Loučnou, s. r. o. městem jako jediným společníkem o 2 mil. Kč vkladem finančních prostředků na účet společnosti. tyto prostředky budou použity na úhradu závazků Manipulačního skladu vůči městu Litomyšl. /Změny promítnout do rozpočtu města/.


usnesení č. 134/97
MěZ souhlasí s poskytnutím nevyčerpaných finančních prostředků ze schváleného rozpočtu na rok 1997 jako zálohu na výstavbu sportovního areálu v Líbánkách v roce 1998 ve výši 3,294.650,-- Kč společnosti Sport Litomyšl, s. r. o.


usnesení č. 136/97
MěZ souhlasí s hospodařením města a organizací jím zřízených a řízených do doby schválení rozpočtu na rok 1998 podle rozpočtového provizoria, tzn. v objemu schváleného rozpočtu 1997 na dané období.


usnesení č. 137/97
MěZ vzalo na vědomí uložení volných prostředků Fondu rozvoje a rezerv:

Banka Produkt Částka Termín
Creditanstalt, a.s. bězný účet

41 mil. Kč

doba neurčitá
ČSOB směnka

27 mil. Kč

22. 12. 1997
ČSOB termín. vklad

 1,420 mil. Kč

7 denní
KB termín. vklad

20 mil. Kč

dle potřeby

usnesení č. 138/97
MěZ vzalo na vědomí informace o výsledcích jednání týkajících se podmínek finančního vstupu města do hotelu Zlatá Hvězda.


usnesení č. 139/97
MěZ schvaluje prodej akcií VČE  v počtu 6 948 ks a VČP  v počtu 2 698 ks. Výběrem konkrétního partnera a stanovením výše prodejní ceny akcie pověřuje MěR a předsedu finanční komise.


usnesení č. 140/97
MěZ schvaluje bezúplatný převod trafostanice u čp. 916 na Mařákově ulici vedené pod inventárním číslem 420 v pořizovací hodnotě 47.333,-- Kč, zpět na VERTEX Litomyšl.


usnesení č. 141/97
MěZ vzalo na vědomí zprávu o čerpání fondu dle vyhlášky č. 2/97 "O vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou". MěZ souhlasí v souladu s touto vyhláškou s čerpáním finančních prostředků ve výši 14.000,-- Kč manželi Kalouskovými, bytem Partyzánská ul. čp. 332.


usnesení č. 142/97
MěZ schvaluje prodloužení platnosti směrnic města Litomyšl k prodeji bytových domů do 31. 12. 1998.


usnesení č. 143/97
MěZ souhlasí s návrhem komise ve složení Ing. Brýdl, Mgr. Jůzová, Mgr. Kadidlová, Ing. Dvořák na rozdělení finančních příspěvků z kapitoly 07 - ostatní kulturní činnost:

Společnost DUHA, nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov, zřízení půjčovny invalidních pomůcek

575,-

Nadace Návraty při Pedagogické fakultě VŠP Hradec Králové, podpora tělesně postižených z řad studentů

10.000,-

Nakladatelství Paseka, činnost Portmonea - Muzea J. Váchala

40.000,-

ŠPAITR STAGENCY Litomyš, příspěvek na nájemné skupiny Gambrinus

15.000,-


usnesení č. 144/97
MěZ vzalo na vědomí rozdělení schválené celkové částky 1 000 000,-- Kč (příspěvky sportovním organizacím takto):

TJ Jiskra

360 000,-- Kč

TJ Sokol

140 000,-- Kč

TJ Primátor

20 000,-- Kč

Hokejový klub

255 000,-- Kč

Volejbalový klub

130 000,-- Kč

Moto klub - Švanda

10 000,-- Kč

Moto klub - Svatoš

17 000,-- Kč

Sportovní klub SK

8 830,-- Kč

Duathlon - triathlon

6 000,-- Kč

Cyklosprt Stratílek

13 418,50 Kč

Tenisový klub

10 000,-- Kč

Kynologický klub

10 000,-- Kč

Stáj MANON - J. Skřivan

10 000,-- Kč

Hřebčín Suchá

9 000,-- Kč


usnesení č. 145/97
MěZ vzalo na vědomí žádost předsedy Okresního soudu ve Svitavách na volbu 6 - 12 přísedících okresního soudu na období 1998 - 2002.


usnesení č. 146/97
MěZ souhlasí s projekty protidrogových aktivit města Litomyšl.


usnesení č. 147/97
MěZ souhlasí s prodejem osobního automobilu v užívání Oboru městských lesů. Jedná se o auto Šdoda Forman SPZ SYC 91-37.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl