Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 09. 1996 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 115/96
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 116/96
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - Ing. Vítězslav Hanzl
 - p. Karel Novotný
 - p. František Jiříček


usnesení č. 117/96
MěZ ověřilo mandát ing. Pavla Jiříčka jako náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle zákona č. 152/94 Sb. § 45 odst. 5.


usnesení č. 118/96
Ing. Pavel Jiříček složil a podepsal slib.


usnesení č. 119/96
MěZ schvaluje změny rozpočtu na r. 1996 - viz příloha č. 1. Požadavky na povýšení rozpočtu 1996 - neinvestiční vč. OKČ a příloha č. 2. Požadavky na povýšení rozpočtu - investiční vč. požadavků odboru měst. stavitele (PHA 96) a fondu oprav privatizovaných domů.


usnesení č. 120/96
MěZ souhlasí se zněním nápravných opatření k auditu hospodaření města Litomyšl za r. 1995 s tím, že na příštím zasedání bude provedena kontrola plnění.


usnesení č. 121/96

MěZ souhlasí s doplněním svého usnesení č. 61/95 ze dne  23. 3. 1995 o následující body:
a) MěZ schvaluje prodej rozpracované výroby za cenu 700 tis. Kč v ročních splátkách po 70.000,-- Kč/rok.
b)MěZ schvaluje zvýšení nájemného na částku 2.386.000,-- Kč/rok
Výsledný finanční efekt pro město Litomyšl je 612 tis. Kč ročně proti původním smlouvě ze dne 25. 1. 1993.


usnesení č. 122/96
MěZ schvaluje navýšení základního jmění společnosti s. r. o. Manipulační sklad Cerekvice n. Loučnou o částku 172.941,40 Kč. Tento majetek je zaúčtován jako pohledávka za Manipulačním skladem s. r. o. cerekvice n. Loučnou městem Litomyšl.


usnesení č. 123/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 979/4 o výměře 1190 m2 dle geometrického plánu č. 248-195/96 v k. ú. Budislav p. Kopeckému, bytem Pohodlí čp. 90 za cenu
12,-- Kč/m2. 


usnesení č. 124/96
MěZ souhlasí s prodejem čp. 284 - Pohřební služba, ul. Prokešova, Litomyšl manž. Skřivanovým, bytem Litomyšl Prokešova ul. 384 za cenu 1.250.000,-- Kč s těmito podmínkami:
a) v objektu bude zachován provoz pohřební služby minimálně do té doby, dokud nebude v Litomyšli jiný provozovatel této služby
b) uzavření dohody o bezplatném pronájmu prostor pro sklad CO města Litomyšle v tomto objektu po dobu 15 let
c) v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro město Litomyšl na dobu 5-ti let včetně prodeje pozemku pd stavbou


usnesení č. 125/96
MěZ souhlasí s pozdní žádostí na odkoupení podílu na domě čp. 806 ul. T. G. Masaryka. Jde o byt užívaný manž. Zemanovými a o odkoupení žádá jejich dcera MUDr. Milada Krejčová.


usnesení č. 126/96
MěZ souhlasí s prodejem NTL plynovodu DN 100 v délce 18 m v ul. T. Novákové a NTL přípojky DN 50 v délce 10,7 m, D 90 v délce 60 m, D 63 v délce 10 m, D 50 v délce 1,3 m a DN 40 (ocelové propojení) v délce 2,9 m pro objekt čp. 3 Jiráskova ul. firmě Východočeská plynárenská a. s. Litomyšl za cenu 1.000,-- Kč.


usnesení č. 127/96
MěZ souhlasí s transformací LIKA Svitavy ze zájmového sdružení na akciovou společnost k 1. 11. 1996.


usnesení č. 128/96
MěZ souhlasí s odkladem uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotku pro p. vladimíra Novotného, bytem 9. května 808, a to do 1. 2. 1997 z důvodu uložení finančních prostředků na termínovaném vkladu.


usnesení č. 129/96
MěZ schvaluje dodatek ke "Směrnici města Litomyšl k prodeji bytových domů" po uvedeném doplnění - viz příloha č.3.  


usnesení č. 130/96
MěZ schvaluje vyřazení majetku města z evidence pro nefunkčnost:

teplovodní kanál u internátů na ul. J. E. Purkyně

-119.241,-- Kč

parovod z kotelny nemocnice k výměníku u čp. 916 ul. J. E. Purkyně

- 300.682,-- Kč

přívodní el. kabel

- 34.367,-- Kč


usnesení č. 131/96
MěZ schvaluje přidělení půdního prostoru pro výstavbu půdního bytu na ul. 9. května čp. 815 p. Martinu Seklovi, Měmčice 142 (městský strážník).


usnesení č. 132/96
MěZ schvaluje pozdní žádost p. vladimíra Vícha, bytem 9. května 820 o odkoupení podílu na domě, který užívá jako nájemce.


usnesení č. 133/96
MěZ schvaluje změnu "Směrnice města Litomyšl o podmínkách obsazení nájemních bytů", kde se ruší odst. 14 a nahrazje se takto: "Nájemce je povinen fyzicky užívat byt po celou dobu trvání nájemní smlouvy. V případě ukončení nájmu před uplynutím sjednané doby, bude nevyčerpaná část zálohy nájemci vrácena, a to do tří měsíců od předání bytu pronajímateli. byt lze převést na rodinné příslušníky v řadě přímé a manžele se souhlasem městské rady".


usnesení č. 134/96
MěZ souhlasí s novelizací vyhlášky města "O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině a školním klubu při základních školách v Litomyšli" s účinností od 1. 9. 1996, kde dochází ke zvýšení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole na 150,-- Kč/měsíc.


usnesení č. 135/96
MěZ souhlasí s převodem kotelny v domě s pečovatelskou službou na ul. J. E. Purkyně čp. 1126 do správy Technických služeb s právem odepisování ke dni  1. 1. 1996.


usnesení č. 136/96
MěZ schvaluje "Vyhlášku o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu ČR".


usnesení č. 137/96
MěZ schvaluje prodej akcií Vertexu a. s. Litomyšl o celkovém počtu 48 609 ks za cenu 3.100,-- Kč/akcie (tj. včetně 10 000 ks již schváleného prodeje akcií) na základě nabídky společnosti Atlantik finanční trhy s. r. o. Brno, kteří jsou pověřeni nákupem akcií akciové společnosti Vertex a. s. pro Investiční fond bohatství a. s. Praha, Restituční investiční fond ČR a. s. Praha a První investiční a. s. Praha (skupina IPB Praha).


usnesení č. 138/96
MěZ souhlasí s uzavřením opční smlouvy na prodej zbývajících akcií v počtu 14 221 ks za cenu 4.200,-- Kč/akcie se společností Atlantik finanční trhy s. r. o. brno, kteří jsou pověřeni nákupem akcií akciové společnosti Vertex a. s. pro Investiční fond bohatství a. s. Praha, Restituční investiční fond ČR a. s. Praha a První investiční a. s. Praha (skupina IPB Praha).


usnesení č. 139/96
MěZ souhlasí s umístěním zóny pro výrobu a služby v lokalitě za Keralitem jako přísně regulovaný výběrový lehký průmysl s tím, že garantem pro výběr a umístění jednotlivých provozoven budou vyjádření příslušných veřejnoprávních orgánů.


usnesení č. 140/96
MěZ souhlasí s umístěním golfového hřiště na Černé hoře s tím, že plocha je vedena jako rezerva.


usnesení č. 141/96
MěZ souhlasí se silničním obchvatem města tak, že jeho konečná poloha se nachází mezi dvěma původními variantami navrženými v konceptu UPSÚ.


usnesení č. 142/96
MěZ pověřuje městskou radu k projednání stanovení pořadí a priorit a získání názorů u akcí na r. 1997 a 1998 se zástupci politických stran a to ODS, KDU-ČSL, ODA, ČSSD, KSČM, SPR-RSČ a SNK-sportovci.


usnesení č. 143/96

MěZ souhlasí s vytvořením komise pro udělení "Ceny města" v tomto složení:
Předseda:
MUDr. Jan Joukl (cena za přínos litomyšlské společnosti a vynikající výkon v 
                       oblasti kultury a sportu)
Členové:
Ing. Jan Janeček (cena za přínos městu)
MUDr. Václav Štětka (cena za přínos litomyšlské společnosti a vynikající výkon
                              v oblasti kultury a sportu)
Ing. Pavel Kusý (cena podnikatel roku)
PhDr. Jiří Podařil (cena student roku)


usnesení č. 144/96
MěZ vyslechlo návrh MUDr. Štětky na přihlášení se k programu "Zdravé město" a souhlasí s tím, aby se problematika zařadila do programu některého z dalších zasedání.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl