Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 28. 06. 1995 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 85/95
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 86/95
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - ing. Jan Janeček
 - František Mencák
 - Jaroslav Metyš


usnesení č. 87/95
MěZ schválilo územně plánovací dokumentaci zóny "U nemocnice" zpracovanou arch. Rudišem.


usnesení č. 88/95
MěZ vzalo na vědomí informace o výstavbě obecních bytů v lokalitě "U nemocnice" a s touto výstavbou souhlasí.


usnesení č. 89/95
MěZ souhlasí se změnou stávajícího systému placení občanů a podnikatelů za odvoz komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 1996 dle návrhu režimu č. 1 až 3 a souhlasí s příspěvkem města ve výši 150,-- Kč/rok pro domácnosti, kde žije osamělý obyvatel města.


usnesení č. 90/95
MěZ souhlasí s dodatkem ke "Směrnici města Litomyšl k prodeji bytových domů" ve znění:
a) v článku II. se vkládá nový odstavec č. 3 ve znění: "V domech, kde byla prodána i jdena bytová jednotka podle vyhlášky č. 47/78 Sb. a č. 284/90 Sb., bude postupováno podle zákona č. 72/84 Sb."
b) v článku V., odst. 10 se nahrazuje věta "neuhrazený zbytek kupní ceny bude úročen 12% p. a., přičemž propočtený úrok bude připsán vždy k 31. 12. příslušného roku k zůstatku nesplacené částky" větou tohoto znění: "Neuhrazený zbytek kupní ceny bude zvýšen o částku odpovídající 12% z celkové neuhrazené částky, přičemž zvýšení ceny bude propočteno do jednotlivých let a připisováno vždy k 31. 12. příslušného roku k zůstatku nesplacené částky."


usnesení č. 91/95
MěZ souhlasí s přechodnou úpravou rozpočtu na rok 1995 na měsíce červenec, srpen v důsledku nevyjasněnosti výše z příjmů daně od fyzických osoby o 6.400 tis. Kč na rok 1995. V důsledku snížení příjmů MěZ souhlasí
 - s krácením rozpčtů neinvestičních výdajů rozpočtu na r. 1995 o 10 % na měsíce červenec, srpen s tím, že výše příjmů bude opět řešena po rozborech hospodaření za I. pol. r. 1995-
 - s krácením výdajů "plánu hlavních akcí" na r. 1995, kap. 740, které tovří součást rozpočtu a jsou zařazeny do investic.


usnesení č. 92/95
MěZ souhlasí s prodejem parcely č. 1545/17 o výměře 50 m2 a 1545/5 o výměře 102 m2 ing. Lapáčkové za cenu 10,-- Kč/m2.


usnesení č. 93/95
MěZ souhlasí s prodejem části pozemku č. 2187/15 o výměře 800 m2 po zahájení stavby firmě HIMPEX cs. spol. s. r. o., Hradec Králové najpozději do 30. 6. 1998 za cenu 350,-- Kč/m2. Ve smyslu tohoto usnesení bude vystavena smlouva o smlouvě budoucí s firmou HIMPEX.


usnesení č. 94/95
MěZ schvaluje, že v případě prodeje hal v Nedošíně včetně oploceného areálu a tedy i pozemků p. Nápravníka, bude smluvní cena za nemovitosti od p. Nápravníka vyšší o
3 % z ceny staveb.


usnesení č. 95/95
MěZ schvaluje vyhlášku města " O omezení dopravního provozu, stání a zastavení dne 13. 7. 1995".


usnesení č. 96/95
MěZ vzalo na vědomí informaci ohledně převodu 2% akcií Vertex, a. s. na město Litomyšl.


usnesení č. 97/95
MěZ vzalo na vědomí písemné prohlášení p. poslance Mencáka, že nebude nadále působit v zastupitelstvu jako zástupce ČSSD, ale jako naprosto nezávislý poslanec.


usnesení č. 108/95
MěZ schválilo seznam domů v majetku města přidělených žadatelům o pldní vestavbu dle přiloženého seznamu (příloha č. 2).


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl