Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 02. 12. 1993 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 88/93

MěZ bere na vědomí prodej domu čp. 312 na Moravské ulici za stejných podmínek, které byly schváleny v usnesení č. 49 ze dne 27. 5. 1993, manželům Janě a Miroslavu Kazdovým po odstoupení od žádosti o prodej tohoto domu manželů Vomáčkových.


usnesení č. 89/93
MěZ souhlasí dle doporučení MěR č. usn. 636 ze dne 15. 11. 1993 se splátkami při prodeji čp. 441 na Havlíčkově ulici panu Jaromíru Jirouškovi takto:
1. splátka do konce roku 1993 ve výši 100 tis. Kč a
2. splátka do 30. 6. 1994 ve výši 88 tis. Kč.


usnesení č. 90/93
MěZ souhlasí na základě doporučení MěR č. usn. 595 ze dne 1. 11. 1993 s bezplatným převodem - darováním - části pozemků pod komunikací SIU Pardubice v k. ú. Pohodlí.


usnesení č. 91/93
MěZ souhlasí dle doporučení městské rady č. 583 ze dne 18. 10. 1993 s bezplatným nabytím nemovitého majetku - bytového fondu od Státních statků podle schváleného privatizačního projektu. Jedná se o čp. 86, 88, 127, 128, 198, 201, 202 a 203 v oblasti Peciny.


usnesení č. 92/93
MěZ souhlasí s prodejem 10ti parcel na stavbu garáží v areálu bývalé cihelny u silnice směrem na Osík za cenu 100,-- Kč/m2 těmto žadatelům: J. Tylich, M. Bilčík, J. Rousek, M. Filip, p. Šmejda, R. Šťovíček, A. Jůzová, manž. Vitvarovi, pí. Mrázková, MVDr. Pečinkovi.


usnesení č. 93/93
MěZ nesouhlasí dle doporučení MěR č. 565 ze dne 18. 10. 1993 s prodejem pozemku 600/76 o výměře 18 m2 v k. ú. Litomyšl zastavěného garáží za cenu platnou v době, kdy se pozemky předávaly do osobního užívání a souhlasí s prodejem za současnou cenu.


usnesení č. 94/93
MěZ souhlasí dle doporučení MěR č. 641 ze dne 15. 11. 1993 s výkupem pozemků před nemocnicí od pí. Jiskrové a p. Boštíka za cenu 100,-- Kč/m2.


usnesení č. 95/93
MěZ souhlasí s prodejem obytných domů čp. 591 a čp. 649 včetně stavebních parcel současným nájemníkům za cenu dle návrhu MěR tj. 700 tis. Kč (čp. 591) a 900 tis. Kč (čp. 649).


usnesení č. 96/93
MěZ souhlasí s prodejem reálné poloviny domu čp. 585 (Kapošvár) manž. Kančiovým za cenu 20 tis. Kč dle doporučení městské rady č. 626/93.


usnesení č. 97/93
MěZ schvaluje znění "Územní plán - návrh- sídelní útvar" z r. 1990 s vypracovanou zprávou k tomuto ÚP v r. 1993 a rozhodlo o dalším vypracování doplňku k tomuto ÚP. Termín vypracování doplňku a schvalovacího protokolu je 1. pololetí 1994.


usnesení č. 98/93
MěZ bere na vědomí, že MěR uzavře obstaratelskou smlouvu mezi městem Litomyšl a firmou p. Ladislava Könyü - Vodovody ve věci správy městských vodovodů, čerpacích stanic, vodojemů a čistírny odpadních vod.


usnesení č. 99/93
MěZ souhlasí s uzavřením smlouvy mezi MěÚ a spol. s. r. o. KIP týkající se budovy čp. 156 (bývalý Potravinový projekt) s tím, že s. r. o. KIP se stane spolumajitelem staré budovy čp. 156 s podílem užitkových ploch 39% KIP, 61% MěÚ Litomyšl po splnění podmínek mandátní smlouvy č. 1/92/HK z 1. 8. 1992 tj. provedení půdní vestavby.


usnesení č. 100/93
MěZ schvaluje na základě § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 410/92 vyhlášku města Litomyšle o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje a bydlení" na území města Litomyšle.


usnesení č. 101/93
MěZ souhlasí s odkoupením inventáře od ing. Z. Gerčáka ve výši 61.174,-- Kč v prostorách restaurace na koupališti, který zde vybudoval z vlastních finančních prostředků.


usnesení č. 102/93
MěZ souhlasí s prodejem movitého majetku v hodnotě 19.950,-- Kč (auto Dacia, Trabant combi, pásový dopravník, stavební vrátek, klec plošinového výtahu) ze zbytků majetků bývalého DP MNV a to zájemcům paní Aleně Dosedělové (auto Dacia) a firmě Alfa (zbytek).


usnesení č. 103/93
MěZ souhlasí s dotací Památkového ústavu Pardubice ve výši 200 tis. Kč na zřízení galerie městského muzea Litomyšl na zámku v Litomyšli a na zřízení expozice betlémů.


usnesení č. 104/93
MěZ souhlasí s poskytnutím půjčky Památkovému ústavu Pardubice ve výši 1 mil. Kč na stavební úpravy obřadní síně na zámku Litomyšl do 30. 9. 1994.


usnesení č. 105/93
MěZ souhlasí s dalším bezúplatným převodem akcií a. s. Vertex na město LItomyšl ve výši 2% základního jmění v částce 25.577 tis. Kč. Celkem je město Litomyšl vlastníkem 62 830 akcií v nominální hodnotě 62.830 tis. Kč, tj. 4,9 % základního jmění společnosti. Město Litomyšl požádá Fond národního majetku o převod těchto akcií na město.


usnesení č. 106/93
MěZ souhlasí s uzavřením smlouvy s OÚ Svitavy na návratnou finanční výpomoc městu Litomyšl  pro rok 1993 na dostavbu DPS v Litomyšli ve výši 3.000 tis. Kč. Toto usnesení doplňuje usnesení MěZ č. 74 ze dne 7. 10. 1993.


usnesení č. 107/93
MěZ bylo seznámeno se zprávou o provedené kontrole hospodaření města Litomyšl za r. 1992 a dále pověřuje kontrolní komisi vypracováním nápravných opatření s termíny odstranění.


usnesení č. 108/93
MěZ souhlasí s poskytnutím záruky firmě VMJ Autocentrum Litomyšl ve výši 5,8 mil. Kč do doby převzetí zkolaudované stanice bankou (duben 1994 až červen 1994).


usnesení č. 109/93
MěZ souhlasí s poskytnutím přechodné finanční výpomoci škole Litomyšl ve výši 100 tis. Kč do 31. ledna 1994.


usnesení č. 110/93
MěZ vzalo na vědomí informaci o aktuální finanční situaci města Litomyšl.


usnesení č. 111/93
MěZ vyslechlo informaci vedoucího odboru KH MěÚ o nově navrhovaném systému likvidace komunálních odpadků ve městě a revokuje své usnesení č. 82/93 v tom, že se zde ruší ustanovení vystoupení ze společnosti LIKO a do dalšího období činnosti spol. LIKO jmenuje jako člena představenstva Ing. Chlada, ved. odboru KH MěÚ Litomyšl místo ing. Limberského, který je zaneprázdněn podnikatelskou činností.


usnesení č. 112/93
MěZ souhlasí se sloučením Technických služeb a Bytového hospodářství Litomyšl do jedné organizace od 1. 1. 1994 s tím, že ředitelem sloučené organizace bude p. Josef Neumann. MěZ pověřuje ředitele p. Neumanna provedením reorganizační změny ve sloučené organizaci tak, aby běh lhůt nastal k 1. 1. 1994.


usnesení č. 113/93
MěZ ruší příspěvkovou organizaci Měststké lesy Litomyšl ke dni 31. 12. 1993 a pověřuje MěR rozhodnutím o zřízení organizace pro správu a hospodaření v městských lesích s termínem od. 1. 1. 1994 a sice výběrem ze dvou variant:
a) Městské lesy slučuje do příspěvkové organizace spolu s Technickými službami a Bytovým hospodářstvím s názvem Správa majetku a služby města Litomyšle.
b) Městské lesy zřizuje jako odbor MěÚ.


usnesení č. 114/93

MěZ ruší pracovní místo ředitele Městského muzea začleněné nyní v organizační struktuře MěÚ. MěZ určuje v souladu s nově zpracovaným statutem Městského muzea Litomyšl, že funkce jeho ředitele je funkcí obsazovanou jmenováním, přičemž jmenovaná osoba bude mít pracovní smlouvu s Městským muzeem.


usnesení č. 115/93
MěZ pověřuje starostu města k projednávání postupu privatizace Nemocnice v Litomyšli.


usnesení č. 116/93
MěZ vyslechlo připomínku k termínu a způsobu vyřízení písemností pana J. Kábrta a stanovilo, aby do příštího zasedání byla podána zpráva o způsobu vyřízení předmětné písemnosti.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl