Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 17. 09. 1992 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 60/92
MěZ schálilo volbu návrhové komise ve složení:
 - Dr. K Rothschein
 - J. Pikna
 - pí. Dosedělová


usnesení č. 61/92
MěZ schválilo a odsouhlasilo program 4. zasedání MěZ.


usnesení č. 62/92
MěZ vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 1992 a souhlasí s čerpáním pro jednotlivé obory a kapitoly. 


usnesení č. 63/92
MěZ schválilo poskytnutí bezúročné půjčky pro rekonstrukci Váchalova domu s jeho zastavením v částce 300.000,-- Kčs nakladatelství Paseka.


usnesení č. 64/92
MěZ vzalo na vědomí znění zákona č. 410/92 Sb. ohledně rozpočtových opatření a souhlasí, aby operativní změny v rozpočtu v průběhu roku prováděla MěR.


usnesení č. 65/92
MěZ vzalo na vědomí návrh plánu investičních akcí pro rok 1993 a informaci o způsobu zpracování územního plánu. Do zmíněného plánu navrhuje zařadit ještě rekonstrukci plovárny.


usnesení č. 66/92
MěZ projednalo, schválilo a zamítlo prodeje pozemků dle přílohy 1A s těmito výhradami:
bod č. 28: vyjmout a znovu prošetřit a projednat
bod č. 23: vypustit větu "zatím ponechat v bezplatném užívání"


usnesení č. 67/92
MěZ odsouhlasilo návrh prodeje nemovitostí dle přílohy 1B:
a) dům čp. 133, Smetanovo nám.
b) dům čp. 2, Tomíčkova ulice: souhlasí za podmínek nabídky minimálně odhadní ceny
c) domy čp. 3, čp. 5, Tomíčkova ul.: za odhadní cenu
d) dům čp. 7, čp. 8, Tomíčkova ul.
e) dům čp. 9, Tomíčkova ul.: prodej přes realitní kancelář


usnesení č. 67/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o prodeji domu na ulici Bratří Pátů - prodává Okresní úřad


usnesení č. 69/92
MěZ odsouhlasilo koupi pozemku č. 488/4 v katastru obce Nedošín (rozloha 867 m2)


usnesení č. 70/92
MěZ odsouhlasilo vypsání konkursu na budování čerpací stanice mezi dvěma firmami (DEA a p. Vejman) pokud budou splňovat podmínky stanovené MěR.


usnesení č. 71/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o vlastnictví pozemku 121/1 v katastru Nedošín a souhlasí s možností prodeje.


usnesení č. 72/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o bezplatném předání objektů internátu a kuchyně od a. s. Vertex. Do bezplatného předání nebyly zahrnuty předměty DKP a energetická zařízení objektů.


usnesení č. 73/92
MěZ souhĺasí s odkoupením předmětů DKP a zařízení od a. s. Vertex v hodnotě 281 tis. Kčs s tím, že a. s. Vertex zaplatí plnou výši dislokačního poplatku (nebude využita původně nabídnutá sleva).


usnesení č. 74/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o pronájmu předaného objektu POTRAVINOPROJEKT a schvaluje pronájem jmenovaným organizacím.


usnesení č. 75/92

MěZ souhlasí s ukončením procovního poměru ing. M. Brýdla v POTRAVINOPROJEKTU ve smyslu znění § 23 odst. 4 zák. 410/92 Sb. z důvodů ukončení činnosti POTRAVINOPROJEKTU.


usnesení č. 76/92

MěZ vzalo na vědomí a souhlasí aby dle znění zák. 410/92 Sb. příští schvalování pronájmů prováděla MěR.


usnesení č. 77/92
MěZ shlédlo videofilm a vzalo na vědomí komentář ing. Terezy Šmolíkové o stavu a podmínkách Domova důchodců v Litomyšli.


usnesení č. 78/92
MěZ vzalo na vědomí zprávu ředitele Nemocnice ing. F. Zemana o privatizačním projektu Nemocnice v Litomyšli a doplňující informaci starosty města o návrzích MěR týkajících se převedení částí majetků do majetku města.


usnesení č. 79/92
MěZ odsouhlasilo odkoupení pozemků Nemocnice v Litomyšli městem Litomyšl za dohodnutou cenu a souhlasí s privatizačním projektem bezúplatného převodu nemovitostí Nemocnice na město.


usnesení č. 80/92
MěZ vzalo na vědomí informaci a zprávu ředitele Divize 1 a. s. Vertex, ing. J. Hegra  o situaci a rozvojovém programu tohoto závodu i celého podniku a. s. Vertex. Nedostatek pracovníků u pecí po marném náboru z řad nezaměstnaných úřadu práce hodlají řešit dovozem školených pracovníků ze SNS.


usnesení č. 81/92
MěZ vzalo na vědomí informaci ing. M. Brýdla o příštím zasedání MěR a výjezdním zasedání MěZ.


Miroslav Brýdl
starosta
Miloslav Kohout
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl