Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 06. 2022 v zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 23. 06. 2022 (formát pdf, velikost 1,01 MB)

usnesení č. 78/22

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 79/22

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. Michal Kortyš- p. David Edlman


usnesení č. 80/22

ZaM určuje zapisovatelem M. Kubešovou a ověřovateli zápisu pí Danu Kmoškovou a p. Josefa Černého.


usnesení č. 81/22

ZaM ruší usnesení ZaM č. 12/22 ze dne 24. 2. 2022 z důvodu neuzavření kupní smlouvy kupujícími. Jedná se o prodej pozemku na RD na Lánech. ***** od záměru odstoupili.


usnesení č. 82/22

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 149/2 ostatní plocha o výměře 51 m2, p. p. č. 150 ostatní plocha o výměře 489 m2 a p. p. č. 152/1 orná půda o výměře 4783 m2 v katastrálním území Kornice ***** Kupní cena ve výši 150 Kč/m2, tj. celkem ve výši 798.450,- Kč. Jedná se o pozemky pod hřištěm a vedlejší příjezdovou cestou v Kornicích.


usnesení č. 83/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 1004/2 zahrada o výměře 26 m2 oddělené podle geometrického plánu č 3180-77/2022 v katastrálním území a obci Litomyšl z důvodu rozšíření průjezdu kolem budovy. Kupující *****. Kupní cena ve výši 610 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem ve výši 22.660,- Kč.


usnesení č. 84/22

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 1129/1 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p. p. č. 1132/9 zahrada o výměře 89 m2 a p. p. č. 1129/3 ostatní plocha o výměře 9 m2 vše oddělené podle geometrického plánu č. 244-64/2022 v katastrálním území Pohodlí ve vlastnictví města za p. p. č. 1132/8 zahrada o výměře 6 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 244-64/2022 v katastrálním území Pohodlí ve vlastnictví *****. Doplatek rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve výši 490,- Kč/m2 rozdílu výměr, tj. celkem ve výši 56.840,- Kč.


usnesení č. 85/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2312/63 orná půda o výměře 2.113 m2 a p. p. č. 2312/62 ostatní plocha o výměře 193 m2 vše oddělených podle geometrického plánu č. 3182-86/2022 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby areálu firmy s prodejnou a servisem zahradní techniky. Kupující firma S&E Solutions s.r.o., IČ 28821475, Vodní valy 172, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl. Kupní cena ve výši 350,- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem ve výši 807.100,- Kč bez DPH. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a plánovací smlouva, prodej pozemků se uskuteční po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba Prodejna S&E Solutions s.r.o., Litomyšl. Stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemků na dobu určitou 54 měsíců a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou 54 měsíců. ZaM dále souhlasí se zřízením předkupního práva k p. p. č. 2312/64 orná půda o výměře 1.146 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 3182-86/2022 v katastrálním území Litomyšl pro společnost S&E Solutions s.r.o., IČ 28821475, Vodní valy 172, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl za účelem rozšíření areálu firmy na dobu určitou 5 let za stejnou kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2 bez DPH pro případ, že by město chtělo pozemek prodat.


usnesení č. 86/22

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 3684 ostatní plocha o výměře 12 m2 v katastrálním územím Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 3172-533/2021. Kupující ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Kupní cena ve výši 500,- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem ve výši 6.000,- Kč plus DPH. Jedná se o pozemek zastavěný novou trafostanicí. Při prodeji bude zřízeno předkupní právo za stejnou kupní cenu pro Město Litomyšl pro případ, že v budoucnu ČEZ Distribuce, a.s. zruší trafostanici na prodávaném pozemku a bude ho chtít prodat.


usnesení č. 87/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/35 trvalý travní porost o výměře 521 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,756.953,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 2/MJ/3Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující *****. Kupující je dále povinen společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 182.350,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 88/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/36 trvalý travní porost o výměře 515 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,736.719,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 2/MJ/3Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující *****. Kupující je dále povinna společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 180.250,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 89/22

ZaM tímto schvaluje zřízením zástavního práva dle smlouvy o dílo na vybudování přípojky inženýrských sítí a komunikaci uzavřené s ***** jako vlastníkem p. p. č. 228/23 orná půda v katastrálním území Lány u Litomyšle, za účelem zajištění splacení celé ceny díla, a to na dobu do jejího úplného zaplacení.


usnesení č. 90/22

ZaM tímto schvaluje zřízením zástavního práva dle smlouvy o dílo na vybudování přípojky inženýrských sítí a komunikaci uzavřené s *****, jako vlastníky p. p. č. 228/20 orná půda v katastrálním území Lány u Litomyšle, za účelem zajištění splacení celé ceny díla, a to na dobu do jejího úplného zaplacení.


usnesení č. 91/22

ZaM tímto schvaluje zřízením zástavního práva dle smlouvy o dílo na vybudování přípojky inženýrských sítí a komunikaci uzavřené s *****, jako vlastníky p. p. č. 223/13 orná půda v katastrálním území Lány u Litomyšle, za účelem zajištění splacení celé ceny díla, a to na dobu do jejího úplného zaplacení.


usnesení č. 92/22

ZaM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení práva výhrady zpětné koupě číslo 0122310010 uzavřené dne 16. 6. 2022 *****, a v souladu s tím schvaluje též následné zpětvzetí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí tak, aby nedošlo k zápisu vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Kupujícímu bude v souladu s dohodou vrácena kupní cena v plné výši a část zálohy na smluvní pokutu ponížená o smluvní pokutu a administrativní poplatek na zpracování 50.000,- Kč.


usnesení č. 93/22

ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru č. 3/2022 z 13. 6. 2022 (příloha 01/FV/03Z/2022).


usnesení č. 94/22

ZaM schvaluje realizaci a financování akce "Pumptrack Litomyšl", identifikační číslo akce: 117D721002035. Náklady na akci: 2,3 mil. Kč (náklady se po VŘ zvýšily), dotace je neměnná, a to dle rozpočtů k žádosti: 1,047 mil. Kč.


usnesení č. 95/22

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Litomyšle za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021. ZaM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad (příloha č. 01/FIN/03Z/2022 závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021).


usnesení č. 96/22

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2021. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 02b,c,d,e,f/FIN/03Z/2022. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2021 je přílohou číslo 02a/FIN/03Z/2022. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2021 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2021 jsou součástí závěrečného účtu města.


usnesení č. 97/22

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 (příloha 03/FIN/03Z/2022) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2021 .......... 84.984,16 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2022 …….. 8.971,24 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 03/FIN/03Z/2022.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2022 (příloha 03/FIN/03Z/2022)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 190.455,25 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 164.908,10 tis. KčHospodářský výsledek .........… 25.547,15 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03/FIN/03Z/2022).


usnesení č. 98/22

ZaM schvaluje spolufinancování investičního projektu „Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora“ do plné výše spoluúčasti. Cílem projektu je retoping atl. dráhy, odvodnění fotbal. hřiště a výstavba nového multifunkčního hřiště. Dotace je poskytována max. do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace je požadována od Národní sportovní agentury.


usnesení č. 99/22

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 25.000 Kč společnosti TJ Jiskra Litomyšl, z.s, atletický oddíl, Ropkova 512, Litomyšl 570 01, IČ: 15034526 na podporu Setkání generací v areálu letního stadionu dne 6. srpna 2022. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 05, rezerva RaM. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 100/22

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl (Šantovo nám. 183, Litomyšl, IČ: 474 89 014) na dokončení opravy komínů na farní budově v Litomyšli. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 101/22

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli (Moravská 1222, Litomyšl, IČ: 656 87 523) na obnovu a rozšíření audiovizuální techniky pro stream bohoslužeb a společenských akcí. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 102/22

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Litomyšli (A. Tomíčka 69, Litomyšl, IČ: 601 20 797) na rekonstrukci kuchyně a obnovu kuchyňské linky. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 103/22

ZaM schvaluje navýšení dotace pro Informační centrum - Blanku Brýdlovou (*****) o 50 tisíc Kč, z 900 tisíc na 950 tisíc Kč. Zdůvodnění je obsahem přílohy č. 01/KCR/03Z/2022, jde především o nárůst cen za energie. 


usnesení č. 104/22

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 25.000 Kč z kapitoly 06, org. 0218 Regionálnímu muzeu v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, zastoupené Mgr. René Klimešem, IČ: 711 91 283) na vydání knihy "Prosím, nezouvat! Vyprávění emeritního litomyšlského starosty Miroslava Brýdla o svém životě a moderní architektuře". Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch doporučuje poskytnutí dotace s tím, že bude městu dodáno 20 kusů knih zdarma. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 


usnesení č. 105/22

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2021 (přílohy 02/KCR/03Z/2022, 03/KCR/03Z/2022).


usnesení č. 106/22

ZaM vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2021 (přílohy 04/KCR/03Z/2022, 05/KCR/03Z/2022).


usnesení č. 107/22

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2021 (přílohy 06/KCR/03Z/2022, 07/KCR/03Z/2022).


usnesení č. 108/22

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2021 (přílohy 08/KCR/03Z/2022, 09/KCR/03Z/2022).


usnesení č. 109/22

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021 (přílohy 10/KCR/03Z/2022, 11/KCR/03Z/2022).


usnesení č. 110/22

ZaM schvaluje nové znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy č. 12/KCR/03Z/2022.


usnesení č. 111/22

ZaM souhlasí s předloženou územní studií "Průmyslová zóna BOHEMIATEX II", Litomyšl - Čistá a s jejím zapracováním do změny č. 5 územního plánu Litomyšl za podmínky dodržení připomínek Ing. arch. Vydrové.


usnesení č. 112/22

ZaM souhlasí s předloženou urbanistickou studií "Distribuční centrum - velkoobchod Orion", Litomyšl a s jejím zapracováním do změny č. 5 územního plánu Litomyšl .


usnesení č. 113/22

ZaM revokuje usnesení č. 89/20 ze dne 25. 6. 2020 ve znění usnesení č. 122/20 ze dne 22. 9. 2020, č. 154/20 ze dne 10. 12. 2020, č. 68/21 ze dne 15.4.2021, č. 163/21 ze dne 9.12.2021 a č. 75/22 ze dne 21.4.2022, a to pouze v části týkající se pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl, takto:ZaM projednalo a schvaluje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl (tvoří přílohu tohoto usnesení č. 1/VUP/3/2022). ZaM podle § 43 a §55a a následujících stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 5 územního plánu Litomyšl zkráceným způsobem a dále rozhodlo, že změna č. 5 územního plánu Litomyšl bude obsahovat prvky regulačního plánu v rozsahu: doporučení na barvu střešní krytiny a zapracování územní studie "Průmyslová zóna BOHEMIATEX II", Litomyšl - Čistá.ZaM podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo starostu pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M. jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 114/22

ZaM schvaluje Strategický plán rozvoje města Litomyšle 2022 - 2030.


usnesení č. 115/22

ZaM stanoví v souladu s ust. § 67 a 68 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro volební období 2022 - 2026 na 23 členů zastupitelstva města.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl