Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 06. 2021 v Zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 24. 06. 2021 (formát pdf, velikost 1,14 MB)

usnesení č. 70/21

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 71/21

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. David Edlman- p. Josef Janeček


usnesení č. 72/21

ZaM určuje zapisovatelem M. Kubešovou a ověřovateli zápisu p. Vladimíra Líšku a pí Alenu Fiedlerovou.


usnesení č. 73/21

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 385 zahrada o výměře 292 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby bytového domu. Žadatel p***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, v minulosti byla proti zastavění pozemku sepsána petice, doporučují zvážit veřejné využití pozemku - plocha zeleně s možností posezení, kultivace prostoru s kontejnery apod.


usnesení č. 74/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2312/5 orná půda o výměře cca 2.450 m2 v katastrálním území Litomyšl dle žádostí společnosti AutaProTo s.r.o., IČ 06695191, Chelčického 686, 533 51 Pardubice za účelem výstavby prodejny, půjčovny a servisu aut. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují ponechat pozemek na vhodnější použití pro výrobní účely.


usnesení č. 75/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 114/1 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem výstavby pergoly. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej ani výstavbu pergoly. V okolí bytových domů není vhodné prodávat pozemky jednotlivým vlastníkům bytů ani stavět pergoly pro jednotlivé vlastníky bytů.


usnesení č. 76/21

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 1119/1 ostatní plocha o výměře 528 m2, p. p. č. 1122/2 zahrada o výměře 85 m2, p. p. č. 1122/3 zahrada o výměře 14 m2 a p. p. č. 1119/3 ostatní plocha o výměře 22 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 232-191/2020 v katastrálním území Pohodlí ve vlastnictví ***** za p. p. č. 1120/3 orná půda o výměře 649 m2 oddělenou podle geometrického plánu 232-191/2020 v katastrálním území Pohodlí ve vlastnictví města. Směna pozemků o stejné výměře bez doplatků. Část pozemků ***** je pod chodníkem a komunikací a část je součástí hřiště hasičů, směnou budou vypořádány potřebné pozemky pro město a ***** si zvětší zahradu u RD.


usnesení č. 77/21

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na p. p. č. 1861/2 vodní plocha o výměře 1.648 m2, na p. p. č. 1866 trvalý travní porost o výměře 12.589 m2 a na p. p. č. 1874/3 ostatní plocha o výměře 174 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2, tj. celkem ve výši 42.033,- Kč, dále odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na p. p. č. 1861/2 vodní plocha o výměře 1.648 m2, na p. p. č. 1866 trvalý travní porost o výměře 12.589 m2 a na p. p. č. 1874/3 ostatní plocha o výměře 174 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2, tj. celkem ve výši 42.033,- Kč a odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na p. p. č. 1861/2 vodní plocha o výměře 1.648 m2, na p. p. č. 1866 trvalý travní porost o výměře 12.589 m2 a na p. p. č. 1874/3 ostatní plocha o výměře 174 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2, tj. celkem ve výši 168.128,- Kč. Jedná se o pozemky pro budoucí budování cyklostezky v Oseckém údolí.


usnesení č. 78/21

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 280/1 zahrada o výměře 1.888 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem užívání jako zahrady. Žadatelka ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují pronájem. Přilehlé nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví a druhý spoluvlastník nemá o odkoupení zájem. Navazující parcela města č. 534 je také v pronájmu. Je na zvážení možná další stavba několika RD v území a v případě prodeje je nutné vyřešit koncepčně celé území a přístupy k jednotlivým objektům.


usnesení č. 79/21

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 3671 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2980b-819/2019 za účelem výstavby trafostanice. Kupní cena 500,- Kč/m2/bez DPH. Kupující ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/88, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín. Při prodeji bude zřízeno předkupní právo pro město Litomyšl pro případ, že v budoucnu ČEZ Distribuce, a.s. zruší trafostanici na prodávaném pozemku a bude ho chtít prodat.


usnesení č. 80/21

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 570 ostatní plocha o výměře 79 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 987-26/2021 v katastrálním území Záhraď za účelem ucelení pozemku a umožnění budoucí výstavby podzemního parkovacího státní. Kupní cena 610 Kč/m2, tj. celkem ve výši 48.190,- Kč. Kupující společnost KUBÍK a.s., IČ 25928082, U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha.


usnesení č. 81/21

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 4016/3 trvalý travní porost o výměře 1440 m2 v katastrálním území Dolní Sloupnice za účelem prodloužení pozemků. Žadatelé *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, část pozemku i sousedního ve vlastnictví města jsou pronajaté. Doporučují pronájem užívané části městských pozemků navazujících na pozemky žadatelů.


usnesení č. 82/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 3249/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem vybudování parkovacího stání a parkování auta. Žadatel *****. Stavební komise rady města, ředitel školy a rada města nedoporučují prodej, není vhodné měnit stávající hranice areálu školy a parkovat auto vedle hřiště.


usnesení č. 83/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2312/1 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření zahrady a parkování auta. Žadatelé ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, jedná se o veřejnou komunikaci a je vhodné z ní udělat pěší propojení z Trstěnické ulice do průmyslové zóny.


usnesení č. 84/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 214/2 zahrada o výměře cca 3472 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem výstavby RD. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, v místě se řeší možné cyklo a pěší propojení od Staré plovárny k Primátorské hrázi a rozšiřování bydlení u zemědělské výroby není vhodné.


usnesení č. 85/21

ZaM souhlasí se směnou dílu „d“ o výměře 2.851 m2 odděleného podle geometrického plánu číslo 945-15/2019 z p. p. č. 445/16 orná půda v katastrálním území Záhraď ve vlastnictví ***** za díl „b“ o výměře 2.851 m2 oddělený podle stejného geometrického plánu z p. p. č. 445/31 orná půda v katastrálním území Záhraď ve vlastnictví města. Směna pozemků stejné výměry bez doplatku. Záměrem směny je získání prostoru pro výsadbu zeleně kolem komunikace.


usnesení č. 86/21

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2505/2 ostatní plocha o výměře 121 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 1579-20010238/2001 v katastrálním území Litomyšl od stávajících spoluvlastníků - vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 832, 833 a 834 na ulici 17. listopadu (podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku*****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/36 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/36 vzhledem k celku*****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****l; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****šl; podíl id. 1/36 vzhledem k celku p*****l; podíl id. 1/18 vzhledem k celku*****; podíl id. 1/36 vzhledem k celku *****šl; podíl id. 1/18 vzhledem k celku *****; podíl id. 1/18 vzhledem k celku p*****). Jedná se o pozemek pod chodníkem k II.MŠ a komunikací u garáží. Kupní cena ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 8.470 Kč. Záměr byl schválen již v roce 2001, ale výkup se nerealizoval z důvodu zatížení pozemku zástavními právy.


usnesení č. 87/21

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 200.000 Kč ***** na úhradu části prokazatelných nákladů na demolici objektu rodinného domu č.p. 45 na Zahájské ulici včetně přístupového schodiště na pozemku města. ***** je ochotný za předpokladu příspěvku města na demolici a pomoci se zajištěním podkladů potřebných k povolení demolice objekt zbourat. Přístupové schodiště brání výstavbě chodníku.


usnesení č. 88/21

ZaM bere na vědomí zápis ze schůzky finančního výboru (příloha č. 01/FV/03Z/2021).


usnesení č. 89/21

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Litomyšle za rok 2020 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020. ZaM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad (příloha č. 01/FIN/03Z/2021 závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020).


usnesení č. 90/21

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2020. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 02b,c,d,e,f/FIN/03Z/2021. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2020 je přílohou číslo 02a/FIN/03Z/2021. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2020 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2020 jsou součástí závěrečného účtu města.


usnesení č. 91/21

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 (příloha 03/FIN/03Z/2021) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2020 .......... 64.810,93 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2021 …….. 8.046,97 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 03/FIN/03Z/2021.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2021 (příloha 03/FIN/03Z/2021).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 99.901,53 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 84.365 tis. KčHospodářský výsledek .........… 15.536,53 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03/FIN/03Z/2021).


usnesení č. 92/21

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Smetanově Litomyšli, o.p.s. (Jiráskova 133, Litomyšl, IČ: 259 18 206) na spolupořádání koncertu festivalu Mladá Praha, který se uskuteční 24. září 2021 v divadle Státního zámku Litomyšl. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 0406. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 93/21

ZaM tímto schvaluje nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská galerie Litomyšl, sídlem Smetanovo náměstí 110, 570 01 Litomyšl, IČO: 003 71 718, a schvaluje změnu v rozsahu doplňkové činnosti v souladu se schválenou zřizovací listinou. Obsahem přílohy č. 01/KCR/03Z/2021 je žádost se zdůvodněním, nová i původní zřizovací listina.  

 


usnesení č. 94/21

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2020 (přílohy 02/KCR/03Z/2021, 03/KCR/03Z/2021).


usnesení č. 95/21

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2020 (přílohy 04/KCR/03Z/2021, 05/KCR/03Z/2021).


usnesení č. 96/21

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2020 (přílohy 06/KCR/03Z/2021, 07/KCR/03Z/2021).


usnesení č. 97/21

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2020 (přílohy 08/KCR/03Z/2021, 09/KCR/03Z/2021).


usnesení č. 98/21

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020 (přílohy 10/KCR/03Z/2021, 11/KCR/03Z/2021).


usnesení č. 99/21

ZaM schvaluje nové znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy č. 12/KCR/03Z/2021.


usnesení č. 100/21

ZaM souhlasí s darováním tabule glazurované Mateřské škole Sedmikráska. Příloha č. 1/SSK/03Z/2021.


usnesení č. 101/21

ZaM souhlasí s darováním pexesa mini MŠ v Líbánkách. Příloha č. 2/SSK/03Z/2021.


usnesení č. 102/21

ZaM nesouhlasí s návrhem ***** jako právních nástupců ***** na zařazení návrhu na změnu územního plánu č. Z4-13 (dle přílohy č. 1/VUP/3/2021) do některé z projednávaných změn územního plánu Litomyšl (návrh Z4-13 spočívá ve změně funkční plochy "KOL bydlení kolektivní" na plochu "IN bydlení individuální" na pozemku parc.č. 1599/12, 1599/50, 1599/51, 1599/52 v k.ú. Litomyšl).


usnesení č. 103/21

ZaM nesouhlasí s návrhem ***** na zařazení návrhu na změnu územního plánu č. Z6-06 (dle přílohy č. 2/VUP/3/2021) do některé z projednávaných změn územního plánu Litomyšl (návrh Z6-06 spočívá ve změně funkční plochy "NS smíšené nezastavěné území" na plochu "IN bydlení individuální" na pozemku parc.č. 1870/1 v k.ú. Litomyšl).


usnesení č. 104/21

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-07 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 27.5.2021 ***** (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/3/2021) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 105/21

ZaM potvrzuje pana Radomila Kašpara (bytem*****) zástupcem města Litomyšle v představenstvu obchodní společnosti LIKO SVITAVY a.s. na další funkční období.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl