Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 20. 06. 2019 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 20. 06. 2019 (formát pdf, velikost 575,46 KB)

usnesení č. 65/19

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 66/19

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- p. Radomil Kašpar - předseda

- pí Petra Benešová

- p. Miroslav Bárta


usnesení č. 67/19

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pana Lubomíra Sršně a pana Mgr. Jana Vavřína.


usnesení č. 68/19

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1040 ostatní plocha o výměře cca 170 m2 v katastrálním území Pohodlí za účelem výstavby přístřešku na auto a uložení dřeva. Žadatel ***** Rada města, stavební komise a osadní výbor nedoporučují prodej, jedná se o součást veřejného prostranství a na pozemku jsou umístěny inženýrské sítě.


usnesení č. 69/19

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 1798/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2606-40/2019 v katastrálním území Litomyšl. Kupující ***** každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na stavební parcele. Kupní cena 610,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 3.050,- Kč. Jedná se o pozemek zastavěný přístavbou RD v roce 2004.


usnesení č. 70/19

ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 77 m2 odděleného z p. p. č. 418/2 ostatní plocha podle geometrického plánu č. 565-211/2019 v katastrálním území Lány u Litomyšle za účelem rozšíření zahrady. Kupující ***** každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na parcele. Kupní cena 150,- Kč/m2, celkem ve výši 11.550,- Kč.


usnesení č. 71/19

ZaM souhlasí se zrušením výhrady zpětné koupě a předkupního práva k p. p. č. 830/2 trvalý travní porost v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Žadatelé ***** z důvodu potřeby zřízení zástavního práva k pozemku k zajištění pohledávek banky z úvěru poskytnutého bankou za účelem výstavby RD na pozemku.


usnesení č. 72/19

ZaM souhlasí s odkoupením st. p. č. 198/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2 a p. p. č. 813/2 vodní plocha o výměře 1 m2 v katastrálním území Strakov od ČR - Lesů České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové za kupní cenu 4.320,- Kč. Jedná se o vypořádání pozemků pod rybníkem Dlouhá Louka, který je ve vlastnictví města. 


usnesení č. 73/19

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1296 ostatní plocha o výměře cca 78 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem zvětšení zahrady u RD a udržování pozemku. Žadatel *****. Stavební komise a rada města nedoporučují prodej, doporučují výpůjčku jako v případě řešení navazujících částí tohoto pozemku s vlastníky sousedních pozemků.


usnesení č. 74/19

ZaM schvaluje základní ceník na obvyklé ceny na prodej městských pozemků v jednotlivých katastrálních územích města a obcích, kde město vlastní pozemky, dle přílohy č. 1/MJ/3Z/19.


usnesení č. 75/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 988/3 orná půda o výměře 272 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem ucelení pozemků kolem rekreační chaty. Kupující *****. Kupní cena ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem ve výši 54.400,- Kč.


usnesení č. 76/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2599/2 ostatní plocha o výměře 29 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2951-83/2019 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby garáže. Kupující *****. Kupní cena 610,- Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP, tj. celkem 23.840,- Kč plus DPH. Kupující v rámci výstavby garáže upraví proluku k sousedním řadovým garážím tak, aby umožňovala průchod.


usnesení č. 77/19

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 217/39 trvalý travní porost o výměře 2674 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 935.900,- Kč od *****. Pozemek je dle ÚP určen k zastavění pro individuální bydlení a navazuje na pozemky ve vlastnictví města.


usnesení č. 78/19

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.30, Z. Kopala 1155, ze dne 31.10. 2001 ve znění dodatku č.1 ze dne 25. 9. 2006 uzavřeného mezi Městem Litomyšl, ***** Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy ve znění dodatku č.1 převádějí na *****


usnesení č. 79/19

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 3/2019 ze dne 3. 6. 2019 (příloha 01/FV/3Z/2019).


usnesení č. 80/19

ZaM schvaluje uzavření dohody o narovnání se společností Techprojekt společnost s ručením omezeným a společností Slavia pojišťovna a.s. dle předloženého návrhu. Dohoda o narovnání je v příloze číslo 01/FIN/3Z/2019.


usnesení č. 81/19

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 07/2019, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (příloha č. 02/FIN/3Z/2019).


usnesení č. 82/19

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 (příloha 03a/FIN/3Z/2019) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2018 .......... 44.147,25 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2019 ......... 8.280,75 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 03a/FIN/3Z/2019.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2019 (příloha 03b/FIN/3Z/2019)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 89.195,74 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 83.097,40 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 6.098,34 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03b/FIN/3Z/2019)


usnesení č. 83/19

ZaM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšle na roky 2020 - 2024 (příloha č. 04/FIN/3Z/2019).


usnesení č. 84/19

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018 (přílohy 01/KCR/03Z/2019, 02/KCR/03Z/2019).


usnesení č. 85/19

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2018 (přílohy 03/KCR/03Z/2019, 04/KCR/03Z/2019).


usnesení č. 86/19

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2018 (přílohy 05/KCR/03Z/2019, 06/KCR/03Z/2019).


usnesení č. 87/19

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2018 (přílohy 07/KCR/03Z/2019, 08/KCR/03Z/2019).


usnesení č. 88/19

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2018 (přílohy 09/KCR/03Z/2019, 10/KCR/03Z/2019).


usnesení č. 89/19

ZaM bylo informováno o přijetí dotace z Pardubického kraje (titul: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji) ve výši 70.000 Kč na projekt "Webkamery pro Zámecké návrší Litomyšl". ZaM souhlasí s tím, aby byl o tuto částku navýšen rozpočet příspěvkové organizace Zámecké návrší na rok 2019.  


usnesení č. 90/19

ZaM příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

I. se seznámilo s předloženým návrhem změny č. 3 územního plánu Litomyšl a s jeho odůvodněním,

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny č. 3 územního plánu Litomyšl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,

III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění změny č. 3 územního plánu Litomyšl,

IV. se rozhodlo vydat změnu č. 3  územního plánu Litomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2019, které tvoří přílohu tohoto usnesení.


usnesení č. 91/19

ZaM projednalo a schvaluje zadání změny č. 4 územního plánu Litomyšl v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 4/VUP/3/2019.


usnesení č. 92/19

ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 11. 2. 2019 a 25. 5. 2019.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl