Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 06. 2018 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 21. 06. 2018 (formát pdf, velikost 505,99 KB)

usnesení č. 60/18

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 61/18

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- Mgr. Daniel Brýdl- p. Jiří Lammel- Ing. Pavel Chadima


usnesení č. 62/18

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu MUDr. Renatu Rothscheinovou a Mgr. Josefa Štefla.


usnesení č. 63/18

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 210/1 zahrada o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření zahrady. Žadatel *****. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej z důvodu znemožnění přístupu na sousední zahradu a z důvodu možných navazujících žádostí od ostatních vlastníků domů v řadovce v souladu s vyjádřením při projednáních stejné žádosti v letech 2007 a 2011. Pozemek je od roku 2007 v pronájmu žadatelky.


usnesení č. 64/18

ZaM nesouhlasí se směnou p. p. č. 2191/41 ostatní plocha o výměře 35 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví *****, za část p. p. č. 1321/1 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města. Žadatelé *****, ***** Pozemková parcela č. 1321/1 je blokována po převodu z ÚZSVM jako veřejná zeleň a není možné ji prodat ani směnit.


usnesení č. 65/18

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2312/5 orná půda a části p. p. č. 2312/12 ostatní plocha o výměře 800 - 1000 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby mycího centra pro automobily dle žádosti ***** Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej v tomto místě, kde by byl blokován větší pozemek pro možnou výstavbu.


usnesení č. 66/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1599/41 ostatní plocha o výměře 237 m2 a p. p. č. 2601/2 ostatní plocha o výměře 67 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. celkem 36.480,- Kč. Jedná se o pozemky pod komunikací a chodníkem na ulici 17. listopadu.


usnesení č. 67/18

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 vzhledem k celku na p. p. č. 376/137 ostatní plocha o výměře 4 m2, p. p. č. 376/138 ostatní plocha o výměře 5 m2, na p. p. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, na p. p. č. 485/3 ostatní plocha o výměře 4353 m2, na p. p. č. 485/4 ostatní plocha o výměře 2069 m2, na p. p. č. 485/5 ostatní plocha o výměře 50 m2, na p. p. č. 485/7 ostatní plocha o výměře 86 m2, na p. p. č. 485/8 ostatní plocha o výměře 125 m2 v katastrálním území Nedošín od *****. Jedná se o pozemky pod komunikací a zelení od I/35 kolem SG k Šibeničnímu vrchu. Kupní cena celkem 50.000 Kč.


usnesení č. 68/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 935/4 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2, tj. celkem 7.800,- Kč. Jedná se o pozemek historicky zaplocený k zahradě kupujících.


usnesení č. 69/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 41/2 ostatní plocha o výměře 137 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 154-151/2017 v katastrálním území Pazucha, která je ve vlastnictví města, za p. p. č. 39/3 zahrada o výměře 3 m2 a p. p. č. 40/2 zahrada o výměře 7 m2 oddělené stejným geometrickým plánem v katastrálním území Pazucha ve vlastnictví *****. Jedná se o vypořádání po zaměření skutečného stavu komunikace a oplocení. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 80 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků, tj. celkem 10.160,- Kč.


usnesení č. 70/18

ZaM souhlasí se záměrem výkupu pozemků v katastrálních územích Kornice a Sedliště u Litomyšle za účelem realizace doprovodné zeleně kolem plánované silnice D/35. Doprovodná zeleň je dle návrhu umístěna v šíři 15 m kolem tělesa dálnice směrem ke Kornicím. Budou osloveni vlastníci dotčených pozemků s žádostí o souhlas s prodejem pozemků za kupní cenu 20 Kč/m2 - předpokládaný zábor 17.531 m2 v katastrálním území Kornice a 10.367 m2 v katastrálním území Sedliště u Litomyšle. V případě souhlasu s prodejem budou dle projektové dokumentace zpracované geometrické plány a záměr odkoupení bude předložen ke konečnému schválení ZaM.


usnesení č. 71/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 138 ostatní plocha o výměře 152 m2 a st. p. č. 141 zastavěná plocha o výměře 33 m2 v katastrálním území Pazucha oddělených podle geometrického plánu č. 155-13/2018. Jedná se o prodej historicky zastavěného a zaploceného pozemku města podle zaměření skutečné stavu. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem ve výši 21.200 Kč.


usnesení č. 72/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 409/47 ostatní plocha o výměře 183 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 206-152/2017 v katastrálním území Kornice. Kupující p*****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem ve výši 19.770,- Kč.


usnesení č. 73/18

ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 15 m2 odděleného z p. p. č. 409/20 ostatní plocha podle geometrického plánu č. 206-152/2017 v katastrálním území Kornice. Kupující spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem celku na pozemku ***** a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem celku na pozemku *****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem ve výši 1.620,- Kč.


usnesení č. 74/18

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 1138/2 trvalý travní porost o výměře 852 m2 a dílu "c" o výměře 298 m2 z p. p. č. 1173/4 zahrada oddělené podle geometrického plánu č. 108-8/2018 v katastrálním území Hrádek u Jehnědí, které jsou ve vlastnictví města, za pozemkové parcely číslo 1182 trvalý travní porost o výměře 331 m2 a číslo 1183 trvalý travní porost o výměře 1794 m2 a díl "b" o výměře 83 m2 z p. p. č. 1173/2 zahrada oddělený stejným geometrickým plánem v katastrálním území Hrádek u Jehnědí, které jsou ve vlastnictví p*****. Směna pozemků bez finančního doplatku s tím, že Město uhradí náklady spojené se směnou. Jedná se o pozemky Města zaplocené a užívané ***** a pozemky v jejím vlastnictví sousedící s lesními pozemky ve vlastnictví Města.


usnesení č. 75/18

ZaM souhlasí s umístěním areálu ***** do průmyslové zóny Benátská - část p. p. č. 1272/1 orná půda o výměře cca 1500 m2 v katastrálním území Litomyšl. ***** žádá o pozemek za účelem výstavby mycího centra pro automobily. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 31.12.2018.


usnesení č. 76/18

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 171/13 ze dne 10. 12. 2013: ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2603/6 ostatní plocha o výměře 54 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2415-77/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupující ***** Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl ve výši 1/7 na nákladech na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 7.409,- Kč.


usnesení č. 77/18

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 3/2018 ze dne 11. 6. 2018 (příloha 01/FV/3Z/2018).


usnesení č. 78/18

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Litomyšl za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017. ZaM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. (příloha č. 01/FIN/3Z/2018 závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017).


usnesení č. 79/18

ZaM schvaluje postoupení pohledávky ve výši 50.000 Kč dle smlouvy o postoupení pohledávky (příloha č. 02a/FIN/3Z/2018), kde postupitelem je město Litomyšl a postupníkem Jomtov s.r.o. Předmětem postoupení je pohledávka města Litomyšl vůči ***** související se Smlouvou o poskytnutí dotace č. 80/2014/06 a Dodatkem č. 1 k této smlouvě. Společnost Jomtov s.r.o. řeší soudní cestou žalobu na vydání bezdůvodného obohacení, k čemuž potřebuje disponovat pohledávkou vůči ***** Pohledávka bude postoupena bezúplatně. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 80/2014/06 schválený RaM usnesením č. 401/18 dne 15. 5. 2018 je přílohou č. 02b/FIN/3Z/2018. ZaM pověřuje starostu podepsáním smlouvy o postoupení pohledávky.


usnesení č. 80/18

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2017. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 03a,b,c,d,e/FIN/3Z/2018. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2017 je přílohou číslo 03f/FIN/3Z/2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2017 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2017 jsou součástí závěrečného účtu města.


usnesení č. 81/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 (příloha 04/FIN/3Z/2018) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2017 .......... 55.717 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2018 ......... 8.432,70 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 04/FIN/3Z/2018.


usnesení č. 82/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2018 (příloha 05a,b/FIN/3Z/2018)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 75.357 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 70.261,90 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 5.095,10 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 05a/FIN/3Z/2018)


usnesení č. 83/18

ZaM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2019 - 2021 (příloha č. 06/FIN/3Z/2018).


usnesení č. 84/18

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017 (přílohy 01/KCR/03Z/2018, 02/KCR/03Z/2018).


usnesení č. 85/18

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2017 (přílohy 03/KCR/03Z/2018, 04/KCR/03Z/2018).


usnesení č. 86/18

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2017 (přílohy 05/KCR/03Z/2018, 06/KCR/03Z/2018).


usnesení č. 87/18

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2017 (přílohy 07/KCR/03Z/2018, 08/KCR/03Z/2018).


usnesení č. 88/18

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2017 (přílohy 09/KCR/03Z/2018, 10/KCR/03Z/2018).


usnesení č. 89/18

ZaM bere na vědomí informaci o tom, že Městská galerie Litomyšl obdržela dotaci na pokračování projektu Litomyšlský architektonický manuál ve výši 350.000 Kč. ZaM souhlasí s tím, aby tyto finanční prostředky byly poté, co přijdou na účet města Litomyšl, obratem převedeny Městské galerii Litomyšl.     


usnesení č. 90/18

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 20.000 Kč z kapitoly 06, org. 0218 Nadačnímu fondu Litomyšlského symfonického orchestru (Okružní 238, Záhradí, 570 01, IČ: 620 32 241, zastoupený Ing. Karlem Švarcem) na činnost v roce 2018 spojenou s koncertním zájezdem do Levoče. 


usnesení č. 91/18

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli (Moravská 1222, Litomyšl, IČ: 656 87 523) na úhradu nákladů na vybudování venkovní strojovny pro nucené větrání v Novém kostele - 2. fáze. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.   


usnesení č. 92/18

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Litomyšli (A. Tomíčka 69, Litomyšl, IČ: 601 20 797) na očištění a nátěr střechy a klempířské práce na kostele. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.    


usnesení č. 93/18

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl (Šantovo nám. 183, Litomyšl, IČ: 474 89 014) na restaurování dvou obrazů křížové cesty v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.   


usnesení č. 94/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-06 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala ***** 512 dne 26.2.2018 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/3/2018) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl, a to za podmínky, že navrhovatelka před tím předloží dohodu s vlastníkem či provozovatelem VTL plynovodu ve věci prokázání, zda a v jakém rozsahu je možné zastavění této plochy rodinnými domy.


usnesení č. 95/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-07 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská č.p. 121, 570 01 Litomyšl dne 22.12.2018 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/3/2018) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:

- již z části leží v ploše SKOL-2, která podmínečně umožňuje umístění požadovaného záměru, a v této části není tedy třeba územní plán měnit,

- z části leží v zastavěném území ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací dokumentaci jako PZ,

- z části leží v plochách územního systému ekologické stability území.


usnesení č. 96/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-08 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal ***** dne 17.5.2018 (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/3/2018) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 97/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-10 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala Školky Litomyšl, s.r.o., T. G. Masaryka č.p. 506, 570 01 Litomyšl dne 22.5.2018 (příloha tohoto usnesení č. 5/VUP/3/2018) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:

- nebyly předloženy souhlasy vlastníků pozemků s návrhem na změnu územního plánu,

- plocha návrhu je jedinou významnou rezervní plochu OV obsaženou v územním plánu,

- víceúčelová budova pro provozování muzea školkaření s výstavními prostorami, s byty pro zaměstnance a garážemi je v ploše OV dle stávajícího znění územního plánu přípustná – územní plán není nutné měnit,

- leží na ploše se zemědělskými půdami I. třídy ochrany.


usnesení č. 98/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-12 na změnu územního plánu Litomyšl, který podali ***** dne 23.5.2018 (příloha tohoto usnesení č. 7/VUP/3/2018) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 99/18

Zastupitelstvo města Litomyšl podle § 6 odst. 5 písm. a) a f) a § 55a odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu Litomyšl zkráceným postupem a o jejím obsahu dle přílohy tohoto usnesení 8/VUP/3/2018. Dále určilo starostu pana Radomila Kašpara jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem.


usnesení č. 100/18

ZaM schvaluje návrh na schválení smíru s ***** (příloha č. 01/TAJ/03Z/2018).


Radomil Kašpar
starosta
Josef Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl