Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 22. 06. 2017 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 22. 06. 2017 (formát pdf, velikost 852,75 KB)

usnesení č. 56/17

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 57/17

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- Mgr. Miroslav Hájek- Ing. Vítězslav Hanzl- Mgr. Josef Štefl


usnesení č. 58/17

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:- Ing. Pavla Chadimu- Ing. Miroslava Nádvorníka


usnesení č. 59/17

ZaM žádá Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Pardubice o projednání varianty č. 1 k trasování D35 okolo Litomyšle s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí.


usnesení č. 60/17

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 150/960 vzhledem k celku na p. p. č. 840/2 trvalý travní porost o výměře 129 m2 a na p. p. č. 840/3 trvalý travní porost o výměře 22 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena ve výši 70,- Kč/m2, tj. celkem 1.652,- Kč. Jedná se o pozemky pod cestou a zelení od Lidické ulice k Primátorské hrázi.


usnesení č. 61/17

ZaM nesouhlasí s prodejem nebytových jednotek č. 1168/1 a č. 1168/2 v budově č. p. 1168, která je součástí st. p. č. 421/4 zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Litomyšl, části obce Litomyšl-Město a souvisejících podílů na st. p. č. 421/4 a na společných částech budovy č. p. 1168. Žadatel *****. Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej, doporučují ponechat ve vlastnictví města jako skladové prostory k č. p. 37 na Smetanově náměstí.


usnesení č. 62/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 409/32 vodní plocha o výměře cca 80 m2 a části p. p. č. p. 409/33 ostatní plocha o výměře 52 m2 v katastrálním území Kornice za účelem udržování pozemků a zpevnění a úpravy části pozemků pro parkování. Žadatel ***** Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej, na pozemcích se nacházejí inženýrské sítě, zatrubněný potok a jedná se o přístup na okolní pozemky. Osadní výbor s prodejem souhlasí.


usnesení č. 63/17

ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva ke st. p. č. 790/1 zastavěná plocha a nádvoří,  p. p. č. 1732/3 zahrada, p. p. č. 1907/2 zahrada a p. p. č. 1907/3 zahrada v katastrálním území Litomyšl. Žadatelka *****. Předkupní právo bylo zřízeno v roce 1941 při prodeji pozemků pro případ realizace cesty mezi osadou Lány a nádražím.


usnesení č. 64/17

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2428/7 trvalý travní porost o výměře 312 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2782-34/2017 za účelem údržby pozemku a užívání jako zahrady. Kupující *****. Kupní cena ve výši 120,- Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení GP ve výši 4.981,- Kč, tj. celkem 42.421,- Kč bez DPH.


usnesení č. 65/17

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2428/11 trvalý travní porost o výměře 20 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2782-34/2017 za účelem užívání jako zahrady. Kupující *****. Kupní cena ve výši 120,- Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení GP ve výši 319,- Kč, tj. celkem 2.719,- Kč bez DPH. Pozemek byl oddělen podle skutečného stavu zeleného plotu při oddělení části pozemků na prodej panu Vajrauchovi.


usnesení č. 66/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2213 ostatní plocha o výměře cca 224 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření parkovacích stání. Žadatelé *****. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej z důvodu umístění inženýrských sítí na pozemku, doporučují souhlas s výstavbou vyhrazeného parkovacího stání na pozemku města.


usnesení č. 67/17

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 1320/6 orná půda o výměře 3832 m2 v katastrálním území Litomyšl ani její části za účelem výstavby rodinného domu. Žadatelé *****. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej, záměr není v souladu s územním plánem. Je zde plánována kolektivní výstavba v bytových domech.


usnesení č. 68/17

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 158/9 zahrada o výměře 79 m2 v katastrálním území Pazucha z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha do vlastnictví města. Pozemková parcela obklopuje garáž ve vlastnictví města a částečně je pod komunikací.


usnesení č. 69/17

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2191/49 ostatní plocha o výměře 23 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve spoluvlastnictví *****, za p. p. č. 1550/12 ostatní plocha o stejné výměře oddělenou podle geometrického plánu č. 2787-40/2017 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města. Město získá pozemek pod chodníkem na Mařákově ulici a Jeníkovi si zvětší zahrádku u RD.


usnesení č. 70/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 3/2017 ze dne 5. 6. 2017 (příloha 01/FV/3Z/2017).


usnesení č. 71/17

ZaM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2018 - 2020 (příloha 01/FIN/03Z/2017).


usnesení č. 72/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 (příloha 02a/FIN/03Z/2017) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2016 .......... 56.437,14 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2017 ......... 9.060,06 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 02b/FIN/03Z/2017. 


usnesení č. 73/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2017 (příloha 03a/FIN/03Z/2017).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 83.295 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 75.366,60 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 7.928 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03b/FIN/03Z/2017)


usnesení č. 74/17

ZaM schvaluje vinkulaci pojistného plnění z pojištění předmětu projektu „Výstavba turistického zázemí v Litomyšli“ ve prospěch poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vinkulace bude sjednána na dobu 3 let od data ukončení realizace akce stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. ZaM pověřuje starostu podpisem souvisejících dokumentů. 


usnesení č. 75/17

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.16, Z. Kopala 1155, ze dne 31.10.2001. Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na *****


usnesení č. 76/17

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč společnosti LIKO Svitavy a.s., T. G. Masaryka 35, Svitavy, IČ 25260715 na nákup kontejnerů na tříděné složky odpadů na území města Litomyšl v roce 2017. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 77/17

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 (přílohy 01/KCR/03Z/2017, 02/KCR/03Z/2017).


usnesení č. 78/17

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2016 (přílohy 03/KCR/03Z/2017, 04/KCR/03Z/2017).


usnesení č. 79/17

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2016 (přílohy 05/KCR/03Z/2017, 06/KCR/03Z/2017).


usnesení č. 80/17

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2016 (přílohy 07/KCR/03Z/2017, 08/KCR/03Z/2017).


usnesení č. 81/17

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2016 (přílohy 09/KCR/03Z/2017, 10/KCR/03Z/2017).


usnesení č. 82/17

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč  pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČ: 15034526 na podporu "Mistrovství ČR veteránů v atletice 16. - 17. 9. 2017 v Litomyšli". Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 2263. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 83/17

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČ: 15034526 na podporu účasti člena TJ Ivo Strnada na Mistrovství Evropy veteránů na dráze v Dánsku ve dnech 27. 7. - 6. 8. 2017. Hrazeno z rozpočtové rezervy RaM na kap. 05. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 84/17

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-03 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala f. ŠVANDA PRIMA, s.r.o., P. Jilemnického č.p. 568, Dolní Předměstí, 572 01 Polička dne 16.5.2017 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/3/2017) takto: návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 85/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru  dne 22. 5. 2017 dle přílohy č. 01/VMU/3Z/2017. 


usnesení č. 86/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru konaného 26. 4. 2017, který je součástí přílohy MV_02_2017.


usnesení č. 87/17

ZaM požaduje po radě města informovat o stavu a ekonomice vodovodní a kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.


Radomil Kašpar
starosta
Josef Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl