Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 14. 06. 2016 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 14. 06. 2016 (formát pdf, velikost 990,69 KB)

usnesení č. 65/16

ZaM schválilo program jednání. 


usnesení č. 66/16

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

  • p. Michal Kortyš
  • pí Petra Benešová
  • Ing. Marek Novohradský

usnesení č. 67/16

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

  • p. Petr Fila
  • Mgr. Josef Štefl

 


usnesení č. 68/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 478/1 orná půda o výměře cca 2000 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem výstavby RD. Žadatel ***** Pozemky v této lokalitě budou prodány Obci Budislav za účelem rozdělení pozemků na stavební parcely, jejich zainvestování a následného prodeje za účelem výstavby RD. Na pozemcích se nacházejí inženýrské sítě včetně výtlaku vodovodu do Budislavi.


usnesení č. 69/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 478/1 orná půda o výměře 4743 m2, p. p. č. 478/5 trvalý travní porost o výměře 828 m2, p. p. č. 478/6 ostatní plocha o výměře 116 m2 a p. p. č. 502/1 ostatní plocha o výměře 93 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem rozdělení pozemků na stavební parcely, jejich zainvestování a následného prodeje za účelem výstavby RD. Na pozemcích se nacházejí inženýrské sítě včetně výtlaku vodovodu do Budislavi. Kupující Obec Budislav, IČ 00276511, Budislav 64. Kupní cena 80 Kč/m2, tj. celkem 462.000 Kč bez DPH.


usnesení č. 70/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č.  417/3 ostatní plocha o výměře 42 m2, p.p.č. 417/12 trvalý travní porost o výměře 31 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 9/30 vzhledem k celku na p. p. č. 393/6 ostatní plocha o výměře 112 m2, p. p. č. 393/7 ostatní plocha o výměře 40 m2, p. p. č. 393/14 trvalý travní porost o výměře 346 m2, p. p. č. 393/15 trvalý travní porost o výměře 281 m2 a p. p. č. 417/8 ostatní plocha o výměře 17 m2 v katastrálním území Nedošín. Kupní cena dle ocenění 150 Kč/m2, tj. celkem 46.770 Kč bez DPH. Kupující RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190, Sokolovská 121, Litomyšl. Jedná se o pozemky na okraji areálu rybářství.


usnesení č. 71/16

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 vzhledem k celku na p. p. č. 376/137 ostatní plocha o výměře 4 m2, p. p. č. 376/138 ostatní plocha o výměře 5 m2, na p. p. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, na p. p. č. 485/3 ostatní plocha o výměře 4353 m2, na p. p. č. 485/4 ostatní plocha o výměře 2069 m2, na p. p. č. 485/5 ostatní plocha o výměře 50 m2, na p. p. č. 485/7 ostatní plocha o výměře 86 m2, na p. p. č. 485/8 ostatní plocha o výměře 125 m2 v katastrálním území Nedošín od *****. Jedná se o pozemky pod komunikací a zelení od I/35 kolem SG k Šibeničnímu vrchu. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 31.198 Kč.


usnesení č. 72/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 69/3 ostatní plocha o výměře cca 188 m2 v katastrálním území Kornice za účelem udržování pozemku, nemožnosti odkoupení jinou osobou a umístění včelnice. Žadatel *****. Pracovní skupina pro oblast stavební ani rada nedoporučují prodej, doporučují v případě zájmu pronájem. Sousední část pozemku je pronajata *****.


usnesení č. 73/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 68/2 ostatní plocha o výměře cca 80 m2, p. p. č. p. 68/3 ostatní plocha o výměře 52 m2 a části p. p. č. 69/3 ostatní plocha o výměře cca 380 m2 v katastrálním území Kornice za účelem udržování pozemků a nemožnosti odkoupení jinou osobou. Žadatel *****. Pracovní skupina pro oblast stavební, osadní výbor a rada města nedoporučují prodej, doporučují v případě zájmu pronájem. Na pozemcích se nacházejí inženýrské sítě a veřejná zeleň.


usnesení č. 74/16

ZaM nesouhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši id. 117/192 vzhledem k celku na st. p. č. 711/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p.. Žadatel *****. Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej, doporučují demolici objektu. Stodola je ve špatném technickém stavu a dle ÚP je v této lokalitě schváleno individuální bydlení.


usnesení č. 75/16

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 210/2 orná půda o výměře 1316 m2 v katastrálním území Záhraď a obci Litomyšl z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemku pod příkopem u silnice II/358.


usnesení č. 76/16

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 412/24 ostatní plocha o výměře 214 m2 v katastrálním území Kornice a obci Litomyšl z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemku pod příkopem u silnice III/36016.


usnesení č. 77/16

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 4526/1 ostatní plocha o výměře 21 m2, p. p. č. 4526/36 ostatní plocha o výměře 12 m2, p. p. č. 4526/37 ostatní plocha o výměře 21 m2, p. p. č. 4526/39 ostatní plocha o výměře 423 m2, p. p. č. 4526/40 ostatní plocha o výměře 113 m2 a p. p. č. 4526/41 ostatní plocha o výměře 239 m2 v katastrálním území Pohodlí a obci Litomyšl z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemků pod příkopem u silnice II/360.


usnesení č. 78/16

ZaM souhlasí s prodloužením rezervace pozemku pro firmu SKM Litomyšl s.r.o., IČ 28773969, Na Lánech 1133, Litomyšl v průmyslové zóně do 30. 9. 2016. Byla zpracována studie nového areálu firmy, nyní probíhá zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.


usnesení č. 79/16

ZaM ruší usnesení ZaM č. 42/16 ze dne 19. 4. 2016 z důvodu odstoupení kupujících od záměru uzavření kupní smlouvy s městem.


usnesení č. 80/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/250 orná půda o výměře 566 m2 a p. p. č. 207/263 orná půda o výměře 25 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemků činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 600.692,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 1/MJ/3Z/2016. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč bez DPH / m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.

 


usnesení č. 81/16

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 36/16 ze dne 19. 4. 2016: ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1915/43 zahrada o výměře 3 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2662-132/2015 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 210,- Kč. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Kornické ulici.


usnesení č. 82/16

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 579 zastavěná plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 851-226/2012. Kupující ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035. Jedná se o pozemek pod trafostanicí Litomyšl, předměstí TS Y_0125. Kupní cena 500 Kč/m2, tj. celkem 4.500,- Kč bez DPH. Při prodeji bude na pozemek zřízeno předkupní právo pro Město Litomyšl pro případ, že v budoucnu ČEZ Distribuce, a.s. zruší trafostanici na pozemku a bude ho chtít prodat.


usnesení č. 83/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2191/46 ostatní plocha o výměře 68 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 4.760 Kč. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Mařákově ulici.


usnesení č. 84/16

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 3175 zahrada o výměře 54 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2639-83/2015 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví *****, za díl "e" o výměře 54 m2 oddělený stejným geometrickým plánem z p. p. č. 2309 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví města. Směnou bude získán prostor pro budoucí prodloužení chodníku kolem I/35 na Moravské ulici. Směna bez doplatků.


usnesení č. 85/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 3/2016 ze dne 30. 5. 2016 (příloha 01/FV/03Z/2016).


usnesení č. 86/16

ZaM odvolává člena finančního výboru zastupitelstva města pana Radka Pulkrábka z funkce člena finančního výboru. Nový člen finančního výboru bude zvolen do funkce na následujícím zasedání zastupitelstva města.


usnesení č. 87/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 (příloha 01a,b/FIN/03Z/2016) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2015        39.185,19 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2016     9.241,71 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01c/FIN/03Z/2016.


usnesení č. 88/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2016 (příloha 02a,b/FIN/03Z/2016).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 77.759,00 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 69.790,00 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 7.969,00 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02c/FIN/03Z/2016)


usnesení č. 89/16

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2015 (přílohy 01/KCR/03Z/2016, 02/KCR/03Z/2016).


usnesení č. 90/16

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2015 (přílohy 03/KCR/03Z/2016, 04/KCR/03Z/2016).


usnesení č. 91/16

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2015 (přílohy 05/KCR/03Z/2016, 06/KCR/03Z/2016).


usnesení č. 92/16

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2015 (přílohy 07/KCR/03Z/2016, 08/KCR/03Z/2016).


usnesení č. 93/16

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2015 (přílohy 09/KCR/03Z/2016, 10/KCR/03Z/2016).


usnesení č. 94/16

ZaM rozhodlo o pojmenování nové ulice "Luční" v městské části Litomyšl-Město v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/3Z/2016.


usnesení č. 95/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 2. 5. 2016 dle přílohy č. 01/VMU/3Z/2016. 


usnesení č. 96/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 19. 5. 2016 dle přílohy č. 02/VMU/TO/3Z/2016 Zápis z mediálního výboru 2016-05-19. 


usnesení č. 97/16

ZaM nesouhlasí s pořizováním a zveřejňováním žádných dalších audio či video záznamů z jednání ZaM nad současný, ze strany města oficiálně realizovaný rozsah. Omezení se netýká platné smlouvy s CMS TV.


usnesení č. 98/16

ZaM ukládá RaM, aby provedla revizi smlouvy na výrobu lokálního televizního programu CMS-TV s cílem upravit autorské podmínky za účelem zveřejňování natočených pořadů na www.litomysl.cz a pro další potřeby města Litomyšl.


usnesení č. 99/16

ZaM bere na vědomí "Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2015" (příloha č. 05/Taj/3Z/2016). 


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl