Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 06. 2015 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 23. 06. 2015 (formát pdf, velikost 257,56 KB)

usnesení č. 66/15
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 67/15

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Josef Janeček
- p. Radek Pulkrábek
- Mgr. Daniel Brýdl


usnesení č. 68/15

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:
- Mgr. Martin Klejch
- Ing. Pavel Chadima


usnesení č. 69/15

ZaM se seznámilo s dopisy pana Savčuka a pana Shatsko ze dne 1.5.2015 a ze dne 4.5.2015 a nesouhlasí s navrženou kupní cenou 200.000 Kč. ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1004/2 o výměře 2283 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2602-12/2015 a st.p.č. 2942 o výměře 14 m2 včetně budovy jiné stavby bez č.p. v katastrálním území, části obce a obci Litomyšl, nacházejících se okolo bývalé restaurace na Černé hoře za kupní cenu 441.360 Kč. Na vyznačené části p.p.č. 1004/2 bude zřízeno věcné břemeno pro zajištění těžby dřeva. Kupující *****, kteří s panem Portlíkem jednají o odkoupení pozemku s objektem bývalé hospody. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemků se uskuteční až po provedení rekonstrukce budovy č.p. 516, která je součástí st. p. č. 788 v katastrálním území a obci Litomyšl a schválení užívání této stavby stavebním úřadem za účelem provozu hostinské činnosti.


usnesení č. 70/15
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru od firmy ŠkoFIN s.r.o., IČ 45805369, Pekařská 6, Praha na pořízení osobního vozu Škoda Roomster MPV 1,2 TSI dle nabídky ze dne 10.03.2015 uvedené v příloze č. 1/MJ/3Z/2015.


usnesení č. 71/15
ZaM se seznámila s nabídkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na prodej objektu bývalé remízy s vodárnou - st.p.č. 763 včetně objektu č.p. 502 a části pozemkové parcely č. 2359/1 v katastrálním území Litomyšl. SŽDC objedná znalecký posudek pro určení ceny pouze v případě potvrzení zájmu města o odkoupení. ZaM souhlasí s potvrzením zájmu o odkoupení nabízených nemovitostí.


usnesení č. 72/15
ZaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" s firmou HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337 a ***** ve znění dle přílohy č. 3/MJ/3Z/2015.


usnesení č. 73/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 762/3 zahrada o výměře 17 m2 a p. p. č. 764/2 zahrada o výměře 75 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2507-91/2014. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 12.182 Kč.


usnesení č. 74/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 762/2 zahrada o výměře 191 m2, p. p. č. 761/9 zahrada o výměře 3 m2 a p. p. č. 2343/16 zahrada o výměře 26 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2507-91/2014. Kupující *****, každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 29.131 Kč.


usnesení č. 75/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 761/1 zahrada o výměře 223 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2507-91/2014. Kupující m*****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 29.528 Kč.


usnesení č. 76/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 761/7 zahrada o výměře 198 m2 a p. p. č. 2343/17 zahrada o výměře 15 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2507-91/2014. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 28.204 Kč.


usnesení č. 77/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2343/18 zahrada o výměře 21 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2507-91/2014. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 2.781 Kč.


usnesení č. 78/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 724/4 ostatní plocha o výměře 10 m2 a p. p. č. 2343/19 zahrada o výměře 24 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2507-91/2014. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 4.502 Kč.


usnesení č. 79/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 761/8 zahrada o výměře 42 m2 a p. p. č. 2343/20 zahrada o výměře 25 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2507-91/2014. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl na nákladech na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 8.872 Kč.


usnesení č. 80/15
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru číslo 3/2015 ze dne 8. 6. 2015 (příloha 01/FV/3Z/2015).


usnesení č. 81/15

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 (příloha 01a,b/FIN/3Z/2015) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2014 ......... 29.651,17 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2015 ........ 9.411,83 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01c/FIN/3Z/2015. 


usnesení č. 82/15
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2015 (příloha 02a,b/FIN/3Z/2015).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 83.432,40 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 60.469,30 tis. Kč
Hospodářský výsledek ............ 22.963,10 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02c/FIN/3Z/2015)


usnesení č. 83/15
ZaM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru č. 366/09/LCD s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 (úvěr na krytý bazén). Dodatkem se sníží marže úrokové sazby z nynější 1,25 % ročně na novou 0,82 % ročně. Konstrukce úrokové sazby: Referenční sazba roční PRIBOR + marže (0,53 + 0,82 = 1,35 % ročně). ZaM pověřuje starostu podpisem dodatku (příloha 03/FIN/3Z/2015).


usnesení č. 84/15
ZaM schvaluje revizi dokumentu "Litomyšl - Program regenerace MPR (2014)".


usnesení č. 85/15

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2014 (příloha 01/KCR/03Z/2015 a 02/KCR/03Z/2015).


usnesení č. 86/15
ZaM souhlasí s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy č. 03/KCR/03Z/2015.


usnesení č. 87/15

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2014 (příloha 04/KCR/03Z/2015 a 05/KCR/03Z/2015).


usnesení č. 88/15
ZaM souhlasí s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí Česká inspirace dle přílohy č. 06/KCR/03Z/2015.


usnesení č. 89/15

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2014 (příloha 07/KCR/03Z/2015 a 08/KCR/03Z/2015).


usnesení č. 90/15

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2014 (příloha 09/KCR/03Z/2015 a 10/KCR/03Z/2015).


usnesení č. 91/15

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2014 (příloha 11/KCR/03Z/2015 a 12/KCR/03Z/2015).


usnesení č. 92/15
ZaM souhlasí s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů dle přílohy č. 13/KCR/03Z/2015.


usnesení č. 93/15

ZaM schvaluje aktualizované a úplné znění zřizovací listiny Centra sociální pomoci města Litomyšl dle přílohy č. 1/SSK/3Z/2015 s účinností od 01.07.2015.


usnesení č. 94/15
ZaM souhlasí s přijetím částky 137.379,96 Kč pro Základní školu Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku školy. Jedná se o prostředky z EU na projekt "Nové Modráskovy aktivity". 


usnesení č. 95/15

ZaM souhlasí s přijetím částky 13 tis. Kč pro Základní uměleckou školu B. Smetany, Litomyšl, okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku školy. Jedná se o prostředky Pardubického kraje na podporu účasti pěveckého sboru Lilium na přehlídce Světlo za Lidice 


usnesení č. 96/15
ZaM schvaluje poskytnutí dotací na podporu sportovních akcí a rekreačního sportování seniorů dle přílohy č. 2/SSK/3Z/2015 Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


usnesení č. 97/15

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportujících dětí a mládeže dle přílohy č. 3/SSK/3Z/2015. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


usnesení č. 98/15
ZaM pověřuje kontrolní výbor prověřením žádostí, které předložily sportovní organizace na podporu sportujících dětí a mládeže.


usnesení č. 99/15
ZaM schvaluje poskytnutí dotací na podporu reprezentace sportovních oddílů a organizací dle přílohy č. 4/SSK/3Z/2015.Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


usnesení č. 100/15
ZaM schvaluje poskytnutí dotací na činnost a provozní výdaje organizací dle přílohy č. 5/SSK/3Z/2015. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smlouv o poskytnutí dotací.


usnesení č. 101/15
ZaM souhlasí s přijetím částky 715.238 Kč pro Základní školu Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku školy. Jedná se o prostředky na projekt "Čteme, cestujeme, poznáváme". 


usnesení č. 102/15

ZaM souhlasí s přijetím částky 12.001 EUR pro Základní školu Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku školy. Jedná se o prostředky na projekt "Erasmus+ školní vzdělávání (Klíčová akce 1 - Projekty mobility osob/Školní vzdělávání)". 


usnesení č. 104/15

ZaM vzalo na vědomí rezignaci pana Mgr. Václava Nájemníka, ***** na funkci přísedícího Okresního soudu ve Svitavách.


usnesení č. 105/15

ZaM schvaluje Dodatek č. 2 Zakládací smlouvy společnosti Evropské školicí centrum o.p.s.,jejímiž zakladateli jsou Město Litomyšl a Europien Alliance of Ymca´s (EAY) se sídlem Praha 1, Na Poříčí 12, IČ 68406649. Platnost dodatku od 21.09.2015. Prvními členy správní rady budou: - Radomil Kašpar, *****- Michal Kortyš, *****- Jan Pikna, *****


usnesení č. 106/15
ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 2. 6. 2015 dle přílohy č. 01/VMU_TO/3Z/2015. 


usnesení č. 107/15
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jako řídící dokumentaci pro činnost Městského úřadu Litomyšl směrnici č. 04/15, "Jednací a organizační řád mediálního výboru Zastupitelstva města Litomyšl", evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1322/Z.    


usnesení č. 108/15
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jako řídící dokumentaci pro činnost Městského úřadu Litomyšl směrnici č. 05/15, "Statut Zpravodaje města Litomyšle Lilie", evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1313/Z.        


usnesení č. 109/15
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru 02.03.2015, 13.04.2015 a 25.05.2015. 


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl