Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 10. 06. 2014 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 10. 06. 2014 (formát pdf, velikost 217,27 KB)

usnesení č. 69/14

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 70/14

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Lubomír Sršeň
- p. Radomil Kašpar
- pí Alena Červinková


usnesení č. 71/14

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- pí Petra Benešová
- MUDr. Tomáš Mrkvička


usnesení č. 72/14
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1589/13 orná půda o výměře 401 m2 v katastrálním území Litomyšl od spoluvlastníků ***** za kupní cenu 120 Kč/m2. Jedná se o zaplocený pozemek v areálu zahrady MŠ na ulici 17. listopadu.


usnesení č. 73/14
ZaM souhlasí s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 150.000 Kč (celkový rozpočet 480.653 Kč včetně DPH) na vybudování parkovacích ploch na p.p.č. 1660/2 a p.p.č. 1659/1 v katastrálním území Litomyšl. Parkovací plochy budou sloužit v době výuky pro rodiče žáků, studenty a učitele SŠZaT Litomyšl a v odpoledních hodinách a víkendech pro návštěvníky městské sportovní haly. Dotčená část p.p.č. 1659/1 v katastrálním území Litomyšl bude po vybudování a zaměření převedena do vlastnictví Pardubického kraje. Příjemce Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, IČ 72085428, T.G.Masaryka 659, Litomyšl.


usnesení č. 74/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1940/4 orná půda o výměře 482 m2 v katastrálním území Litomyšl. Pozemek je ÚP schválen pro výstavbu individuálního bydlení. Byla provedena přeložka hlavního vodovodního řadu z vodojemu Zaháj do města umístěného původně na této parcele. Kupní cena 502.000 Kč. Kupující *****.


usnesení č. 75/14
ZaM souhlasí s prodejem pozemkové p.č. 623/3 ostatní plocha o výměře 59 m2 v katastrálním území Litomyšl. Pozemek je již z minulosti zaplocený k zahradě na p.č. 626/1. Kupní cena 120 Kč/m2. Kupující *****, každý id. 1/2 vzhledem k celku.


usnesení č. 76/14

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizačních stok PVC DN 300 v délce 62,06 m a PVC DN 200 v délce 46,24 m včetně 2 šachet, které byly vybudovány dle projektové dokumentace "Novostavba RD na p.p.č. 155/1, Litomyšl-Záhraď" zpracované Ing. Janem Tomkem, Na Lánech 764, Litomyšl v roce 2013 na p.p.č. 135/1, p.p.č. 148/2, p.p.č. 148/1, p.p.č. 483/8 a p.p.č. 130/9 v katastrálním území Záhraď od *****. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 185.005 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizační stoky, která byla vybudována dle projektové dokumentace "Novostavba RD na p.p.č. 155/1, Litomyšl-Záhraď" zpracované Ing. Janem Tomkem, Na Lánech 764, Litomyšl v roce 2013 na p.p.č. 135/1, p.p.č. 148/2, p.p.č. 148/1, p.p.č. 483/8 a p.p.č. 130/9 v katastrálním území Záhraď ***** po jejím bezúplatném převodu do vlastnictví města.


usnesení č. 77/14
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 54/14 ze dne 22.04.2014: ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 393/10 ostatní plocha o výměře 74 m2 v katastrálním území Nedošín od RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem za kupní cenu 30 Kč/m2.


usnesení č. 78/14
ZaM souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na p.p.č. 3173/13 o výměře 85 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 4.750 Kč. Kupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56 Praha 4- Nusle.


usnesení č. 79/14

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 3/2014 ze dne 26. 5. 2014 (příloha 01/FV/03Z/2014).


usnesení č. 80/14
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 (příloha 01a/FIN/03Z/2014) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2013 ...... 21.220,80 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2014 .... 9.153,00 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01b/FIN/03Z/2014.


usnesení č. 81/14
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2014 (příloha 02a/FIN/03Z/2014).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 78.776,93 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 54.362,20 tis. Kč
Hospodářský výsledek ............ 24.414,73 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol dle přílohy 02b/FIN/03Z/2014.


usnesení č. 82/14
ZaM schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku na činnost osadních výborů v částech města Litomyšl Kornice, Nedošín, Pohodlí, Nová Ves, Pazucha a Suchá, a to z 35 Kč na 40 Kč ročně na jednoho obyvatele příslušné části obce za kalendářní rok počínaje rokem 2014. Toto zvýšení příspěvku nemá vliv na rozpočet města v roce 2014.


usnesení č. 83/14
ZaM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na činnost osadních výborů v částech města Litomyšl Kornice, Nedošín, Pohodlí, Nová Ves, Pazucha a Suchá na rok 2014 ve výši dle přílohy 03/FIN/03Z/2014.


usnesení č. 84/14
ZaM schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů předložené úplné znění zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Městské služby Litomyšl s.r.o,  Litomyšl, Litomyšl – Město, Mařákova 376, PSČ 570 01 (příloha č. 01/STA/03Z/2014).


usnesení č. 85/14

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2013 (příloha 01/KCR/03Z/2014 a 02/KCR/03Z/2014).


usnesení č. 86/14

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2013 (příloha 03/KCR/03Z/2014 a 04/KCR/03Z/2014).


usnesení č. 87/14

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2013 (příloha 05/KCR/03Z/2014 a 06/KCR/03Z/2014).


usnesení č. 88/14

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2013 (příloha 07/KCR/03Z/2014 a 08/KCR/03Z/2014).


usnesení č. 89/14

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2013 (příloha 09/KCR/03Z/2014 a 10/KCR/03Z/2014).


usnesení č. 90/14

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100.000 Kč na restaurování předmětů z depozitářů, které budou následně umístěny v expozici chrámu Nalezení sv. Kříže. Příjemcem dotace je Královéhradecké biskupství se sídlem Velké náměstí 35, Hradec Králové, IČ: 00445134, zastoupené Mons. Mgr. Josefem Sochou. Dotace bude poskytnuta z rozpočtové rezervy. V příloze č. 11/KCR/03Z/2014 naleznete seznam exponátů.


usnesení č. 91/14

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na oslavy 20. výročí založení klubu Kotelna. Příjemcem dotace je Rock Club Kotelna o.s. (Kapitána Jaroše 1129, 570 01 Litomyšl, IČ 72558598, zastoupené Milanem Lipavským). Hrazeno z kapitoly 06, organizace 218.


usnesení č. 92/14

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na pořádání 5. ročníku Litomyšlského Pivního Festiválku aneb Litomyšlí napříč hudebními žánry. Příjemcem dotace je Jiří Kohák (Nedošín 23, Litomyšl, IČ 45566607). Hrazeno z kapitoly 06 organizace 218.


usnesení č. 93/14

ZaM souhlasí s povýšením účelových příspěvků základním školám v Litomyšli jako odměny za separaci odpadu ve školním roce 2013/2014 dle přílohy č. 01/SSK/03Z/2014


usnesení č. 94/14
ZaM souhlasí s poskytnutím dotaci na podporu sportu dle přílohy č. 02/SSK/03Z/2014.   


usnesení č. 95/14
ZaM bere na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na změnu územního plánu Litomyšl týkající se změny funkční regulace na pozemku p.č. 259/1 v k.ú. Nedošín podaný firmou Adventure park s r.o., Nedošín 62, 570 01 Litomyšl, IČ 28778201 z důvodu neodstranění nedostatků návrhu.


usnesení č. 96/14

ZaM volí přísedící Okresního soudu ve Svitavách pro období 2014 - 2018:
Ing. Jan Janeček, *****
pí Dana Kmošková, *****
pí Alena Martínková, *****
Mgr. Václav Nájemník, *****
Mgr. Vladimír Novotný, *****p. Ladislav Syrový, *****


usnesení č. 97/14

ZaM vzalo na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace na "Technické zhodnocení rekonstrukce CAS 32-T815" na rok 2015 (technické zhodnocení vozidla CAS 32-T815, které používá jednotka JPO II). Výše požadované dotace: 1.500.000 KčVlastní zdroje města:        1.500.000 KčCelková investice:            3.000.000 KčZaM souhlasí v případě poskytnutí dotace s jejím přijetím a schvaluje zapojení vlastních zdrojů  na financování výše uvedené akce do rozpočtu roku 2015. 


usnesení č. 98/14

ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 12.05.2014. Dále ZaM bere na vědomí protokoly z provedených kontrol.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl